Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova la proposta de modificació del Reglament dels cementiris municipals

Escoltar

El Ple aprova la proposta de modificació del Reglament dels cementiris municipals

El Ple municipal va aprovar inicialment ahir, 1 de desembre, la modificació del Reglament dels cementiris municipals. Entre les diferents modificacions introduïdes, el nou redactat del reglament estableix que els titulars de concessions permanents de sepultures podran mantenir els drets fins el màxim de 99 anys, sumant el temps de concessió (25 anys), pròrroga (25 anys) i precari (49 anys).

Modificacions

Pel que fa a l'article 6, s'afegeix un nou apartat (punt 3) que recull que el cementiri disposarà d'un forn crematori, quan l'Ajuntament ho estimi oportú.

Es modifica el redactat de l'article 13, que recull la naturalesa de les concessions d'ús de les sepultures. El nou text estableix, respecte a les concessions de caràcter permanent, que:

  • Els primers 25 anys de la concessió, el titular disposarà d'un dret exclusiu sobre la sepultura.
  • Transcorregut aquest termini, el titular podrà demanar una pròrroga de la concessió per 25 anys més. Estarà condicionada a la disponibilitat de sepultures lliures i a que el titular no incorri en cap causa d'extinció del dret. L'únic que haurà d'abonar el titular de la sepultura en el moment d'acollir-se a la pròrroga serà la taxa per expedició del nou títol, que al 2005 és de 21 €.
  • Passada la pròrroga, els titulars de sepultures continuaran en ús i possessió de les mateixes en règim de precari administratiu fins arribar a un màxim de 99 anys des de l'inici de la concessió original, és a dir, sumant el temps de la concessió, la pròrroga i el precari. Durant el temps de situació a precari, el titular conservarà l'ús de la sepultura fins que l'Ajuntament no la requereixi per raons d'interès públic com el trasllat de cementiri, la declaració de ruïna de sepultures d'un conjunt, l'enderroc d'illes del cementiri o altres causes sobrevingudes.

D'altra banda, es modifica l'article 14 per introduir la possibilitat dels particulars d'acollir-se a una concessió de caràcter temporal per a l'ús privatiu de la sepultura durant un període de 10 anys. Transcorregut aquest període, el titular podrà demanar una nova concessió per 10 anys més, pagant els drets corresponents, o bé sol·licitar un canvi de la concessió perquè aquesta sigui de caràcter permanent. En aquest darrer cas, el 10 anys transcorreguts es restaran del temps de concessió permanent (25 anys), i el titular haurà de pagar la diferència.

Finalment, es regulen les làpides dels columbaris de la darrera barra de nínxols posada en servei en el cementiri de les Valls. Aquests elements funeraris, instal·lats per primera vegada a Mataró, no tenien regulació i s'han assimilat les normes a les dels nínxols.