Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Generalitat delega a l'Ajuntament de Mataró la potestat sancionadora en matèria d'espectacles

Escoltar

La Generalitat delega a l'Ajuntament de Mataró la potestat sancionadora en matèria d'espectacles

L'Ajuntament de Mataró té des d'avui i amb caràcter indefinit la potestat sancionadora al municipi en matèria d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics. La Generalitat de Catalunya ha delegat aquesta competència en virtut del conveni de col·laboració que el passat 19 de desembre van signar l'alcalde, Joan Antoni Baron, la consellera d'Interior, Montserrat Tura, el director general del Joc i d'Espectacles, Xavier Guitart, i la delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Carme San Miguel. L'acord és efectiu des d'avui, després de la seva publicació ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L'article 36 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics preveu la possibilitat de delegar les competències sancionadores en matèria d'espectacles i activitats recreatives als ens locals i, en especial, als ajuntaments de més de 50.000 habitants.

En concret, l'Ajuntament assumeix les competències atribuïdes a la consellera d'Interior, al director general del Joc i d'Espectacles i a la delegada territorial del Govern de la Generalitat per l'article 31 de la Llei 10/1990, així com les establertes a l'apartat 3 de l'article 5 de la citada llei.

La delegació de competències es durà a terme en un marc de col·laboració i comunicació entre administracions i cossos policials, amb una línia d'actuació comuna i amb unificació de criteris. La Generalitat es reserva les facultats de direcció i control, per les quals continuarà exercint la potestat reglamentària sobre la matèria, podrà revisar d'ofici les resolucions dictades per l'Ajuntament i interposar recursos d'alçada contra les mateixes.

Així mateix, la Generalitat manté la potestat d'elaborar programes i establir directrius sobre la gestió de les competències delegades, pot demanar a l'Ajuntament informació sobre la gestió dels serveis, enviar comissionats per coordinar les actuacions a desenvolupar o formular requeriments per a corregir deficiències. La Generalitat convocarà reunions periòdiques per tal d'unificar els criteris d'actuació, d'aplicació de la normativa i de valoració de les sancions.