Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla General limitarà la densitat d'habitatges i l'obertura d'oficines en planta baixa a carrers comercials

Escoltar

El Pla General limitarà la densitat d'habitatges i l'obertura d'oficines en planta baixa a carrers comercials

El regidor d'Urbanisme, Arcadi Vilert, i la presidenta de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica, Alícia Romero, han explicat avui en roda de premsa el contingut de la propera modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació, que es presentarà a aprovació inicial al Ple municipal previst per demà dijous 7 de setembre i que afectarà als següents aspectes:

  • La regulació de la densitat d'habitatges i de l'ús d'aparcament
  • La regulació de la instal·lació d'ascensors en edificis existents
  • La regulació de l'ús d'oficines en planta baixa de determinats carrers, on es concentra activitat comercial

Limitar el nombre màxim d'habitatges en una mateixa parcel·la

En els darrers anys Mataró ha enregistrat un fort augment de la construcció d'habitatges i a la vegada una reducció en les mides dels mateixos. Al 2005 es van sol·licitar a l'Ajuntament llicències d'obra per construir 1.616 nous habitatges, dels quals 1.419 tindrien menys de 80 m2 de superfície €i d'aquests, 324 eren habitatges de menys de 40 m2 i 691 amb una superfície de 40 a 60 m2.

Aquesta tendència respon als canvis en l'estructura de la població, amb nuclis familiars més reduïts que demanen pisos més petits, i a motius econòmics, però també a la manca de regulació específica en el Pla General respecte el nombre màxim d'habitatges per parcel·la. La modificació de les normes urbanístiques del Pla General es proposa garantir la diversitat de tipologies d'habitatge, establint un estàndard màxim de densitat d'habitatges per parcel·la a tota la ciutat.

D'aquesta manera, en una mateixa parcel·la es podrà construir un màxim d'un habitatge per cada 85 m2 de superfície edificable. Per als habitatges de protecció pública, es permetrà un habitatge per cada 75 m2 edificables. L'Ajuntament podrà restringir aquestes densitats mitjançant els planejaments concrets derivats de cada sector. D'altra banda, també s'obligarà als constructors d'habitatges inferiors als 50 m2 a que aquests disposin d'un traster addicional.

Regular l'ús de l'aparcament

Al 2005 es va sol·licitar llicència per a 1.277 habitatges plurifamiliars que només han anat acompanyats de 943 noves places d'aparcament. Per assegurar una reserva mínima de places d'aparcament vinculades a les noves construccions, la revisió de la normativa consisteix en:

  • redefinir les exigències de previsió mínima de places d'aparcament
  • disminuir les causes d'exempció de les previsions d'aparcament
  • establir mecanismes que garanteixin el compliment de la reserva obligatòria de places
  • definir mesures per afavorir la creació de noves places.

Entre altres mesures, quan l'execució de places d'aparcament en el propi edifici no sigui possible, per exemple per causes tècniques o de protecció del patrimoni, el constructor haurà de fer-les o adquirir-les en un altre indret proper. A més, els solars que tinguin una superfície en planta soterrani igual o major a 800 m2, o els inferiors a aquesta mida que estiguin confrontats i s'hagin de construir alhora, hauran de crear un 30% més de les places d'aparcament necessàries en relació a l'edificació. Un altre dels canvis introduïts exonera als constructors de fer aparcaments quan n'hagin de fer 3 places o menys, en relació als habitatges o comerços que hagin de construir (fins ara estaven exonerats si havien de fer 4 places o menys).

També es permetrà la construcció d'aparcaments al subsòl de patis d'illa, reservant un terç de la seva superfície per a la plantació d'arbrat.

Instal·lació d'ascensors en edificis existents

La introducció d'una norma en el Pla General permetrà que, sota un objectiu de reducció de barreres arquitectòniques, es possibiliti l'atorgament de llicències per a la instal·lació d'ascensors en edificis que no en tenen, amb les garanties que aquest fet no suposi una vulneració dels paràmetres normatius que siguin d'aplicació.

Els ascensors s'hauran d'instal·lar preferentment en sòl privat, a l'interior de l'edifici (patis de llum, ulls d'escala, etc.) o al seu exterior (patis d'illa). Només quan això no sigui possible, i en determinats casos, es podran instal·lar també ocupant part d'un espai públic.

Regulació d'usos en planta baixa en determinats carrers

La modificació de les normes urbanístiques del Pla General suposarà una regulació de la implantació d'activitats bàsicament relacionades amb el sector serveis (bancs, caixes, agències immobiliàries, entitats asseguradores, etc.) en determinats carrers on predomina l'activitat comercial. L'objectiu és pal·liar la desertització que genera el creixement progressiu d'oficines en planta baixa, que majoritàriament no obren els dissabtes a la tarda.

El Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC) aprovat pel Ple el 15 de gener de 2004 ja va recollir la necessitat de regular aquest sector. Així mateix, l'Ajuntament, des de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM), ha recollit i ampliat una proposta de carrers que havien de ser objecte d'aquesta regulació presentada el març passat per la Unió de Botiguers, pactada també amb la resta d'entitats comercials.

Les restriccions per a determinats usos no comercials en planta baixa seran de dos tipus:

  • Nivell 1 o restricció total: als carrers o trams de carrer que tinguin aquesta consideració, no s'hi podran implantar nous usos de caràcter administratiu o de serveis (bancs, caixes d'estalvis i entitats financeres en general; immobiliàries; empreses d'assegurances; empreses de treball temporal). Tampoc s'hi podran implantar activitats que comportin algun tipus de limitació d'accés universal o generalitzat als ciutadans, la prestació de serveis prohibits a menors d'edat o establiments d'obertura exclusiva en horari nocturn. Per últim, es restringeix totalment la reconversió de les plantes baixes d'aquests carrers en nous habitatges.
  • Nivell 2 o restricció parcial: als carrers o trams de carrer amb aquesta consideració no es podran implantar bancs, caixes o entitats financeres a menys de 100 metres de distància entre elles. Els baixos destinats a locals comercials o de serveis tampoc es podran transformar en habitatges.

S'inclouen al nivell 1 de restricció 29 carrers o trams de carrer de l'eix comercial del Centre i 10 carrers o trams de carrer d'altres eixos comercials de la ciutat. Formen part del nivell 2 de restricció 10 carrers o trams de carrer de la zona Centre i 3 carrers o trams de carrer d'altres eixos comercials.

D'altra banda, i amb l'objectiu d'afavorir la barreja d'usos dins el teixit edificatori existent, en general a tot Mataró i pel carrers de més de 10 metres d'amplada, es limita la implantació de nous habitatges a la meitat de la planta baixa.

Suspensió de llicències

Junt amb la proposta d'aprovació inicial de modificació de les normes urbanístiques es presenta també demà a aprovació del Ple municipal una suspensió de l'atorgament de llicències. Aquesta suspensió afectarà als projectes que no s'ajustin tant a la normativa ara en vigor com a les normes urbanístiques que estaran en tràmit de modificació. Un cop aprovada pel Ple, la suspensió serà efectiva després de la seva publicació.

D'altra banda, després de l'aprovació inicial s'obrirà un període d'informació pública de dos mesos per donar a conèixer el contingut de la modificació de les normes urbanístiques, durant el qual es podran presentar al·legacions. Després d'aquest termini d'exposició pública i abans de que la modificació del Pla General entri en vigor s'haurà de procedir a fer l'aprovació provisional per part del Ple i l'aprovació definitiva, que correspon a la Generalitat de Catalunya.