Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un estudi de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica indica que Mataró disposa d'un alt potencial exportador

Escoltar

Un estudi de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica indica que Mataró disposa d'un alt potencial exportador

La presidenta de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Alícia Romero, ha presidit aquest matí la presentació pública de l'estudi "La internacionalització de l'economia de Mataró". L'estudi, realitzat per l'IMPEM i coofinançat en un 70% pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, s'ha fet a 154 empreses i destaca entre les seves conclusions que el teixit empresarial de Mataró té un alt potencial exportador.

L'objectiu de l'estudi era trobar els factors fonamentals que des de l'Ajuntament serveixin per consolidar la posició exportadora de les empreses de la ciutat, alhora que identificar aquelles que tinguin potencial i capacitat exportadora i els motius pels quals encara no s'han obert als mercats exterior. En aquest marc, l'IMPEM ha dissenyat i posarà en marxa al 2006 un programa de suport a la internacionalització de les empreses.

L'estudi s'ha centrat en empreses ubicades a Mataró, amb identificació prèvia de dos perfils:

  • empreses que habitualment exporten (55 empreses)
  • empreses que actualment no exporten les seves mercaderies/serveis però que, per la dimensió de l'empresa en termes de volum de facturació i nombre de treballadors contractats, potencialment podrien exportar (200 empreses aproximadament).

En total s'ha fet una enquesta a 154 empreses, que representen el 44,4% de l'univers total possible. Les dades recollides estan relacionades amb l'organització, estructura comercial i capacitat de l'empresa; la conjuntura i perspectives del sector i mercat; estat de l'empresa en relació a les accions internacionals en aquells moment i la consideració, objectiva i subjectiva, del potencial i motivació d'internacionalització de la seva activitat.

Resultats i conclusions

- El 45,5% de les empreses de Mataró actualment exporten els seus productes i/o serveis fora de l'Estat espanyol, i un altre 5,8% ho ha fet en alguna ocasió. Però només el 24% tenen una presència estable a l'estranger, el 5,86% tenen instal·lacions comercials pròpies a l'estranger i només el 4,5% tenen instal·lacions productives a l'estranger. Alhora, només el 11,41% dels seus ingressos provenen de l'exterior. Segons l'estudi, aquestes dades posen de manifest la necessitat de dissenyar i implementar accions específiques adreçades a consolidar les activitats exportadores de les empreses.

- El 75,7 % de les empreses exportadores tenen un producte i/o servei propi, el 61,4% disposen de marca pròpia registrada i el 30 % gaudeixen d'alguna patent. Aquestes variables respecte de les empreses que no exporten es situen en el 54,5 %, el 46,1 % i el 18,2 % respectivament. Per tant, el teixit empresarial de Mataró encara disposa d'un alt potencial exportador per aprofitar.

- S'incrementa la taxa d'ocupació i el nivell formatiu en les empreses exportadores, que també tenen una major sensació que la seva demanda es manté estable durant tot l'any i percepció de bona adaptació a canvis sobtats de la demanda (55,7%). A més, gairebé quatre de cada deu empreses que exporten (38,6%) han implementat algun programa de formació adreçat específicament al personal relacionat amb el comerç exterior. Segons l'estudi, aquestes variables impliquen que les exportacions tenen un paper destacat en la creació de llocs de treball, la reducció de l'estacionalitat de la demanda i la potenciació de la flexibilitat empresarial, així com que l'increment de la qualitat de l'ocupació i del teixit empresarial demanen accions formatives en aquest àmbit.

- La meitat de les empreses manifesten entre bastant i molt interès en tenir presència en mercats estrangers en un futur. Quasi sis de cada deu de les empreses ubicades a Mataró han realitzat alguna acció per intentar entrar en els mercats internacionals i per reforçar la comercialització dels seus productes i/o serveis durant l'any 2005 (59%). Un 37,7 % han participat en fires a l'estranger i el 81,8 % les han visitades. Aquests percentatges evidencien la importància d'actuacions adreçades a la promoció exterior.

- Dos de cada tres empreses consideren que tenen competidors amb seu a països fora de l'Estat espanyol i que han de lluitar contra preus molt baixos (21,4%). Les exportacions dins de la UE es centren en el sectors següents: tèxtil (52,9%), màquina-eina (17,1%), químic i plàstic (10,0%), metall (8,6%), productes i components químics (7,6%), material relacionat amb la construcció (6,1%), material sanitari, quirúrgic i de laboratori (4,5%), tèxtil per la llar (4,5%) i productes electrònics (3,0%). Fora de la UE, destaquen les exportacions de roba de consum personal (33,3%) i de roba i teixits per consum industrial (24,4%), tèxtil per la llar (17,8%), productes electrònics (17,8%), màquina €eina i productes relacionats amb el sector del metall (17,8%), material relacionat amb la construcció (8,9%), material sanitari, quirúrgic i de laboratori (6,7%) i productes i components químics (6,7%). Les empreses que expressen més optimisme estan incloses en sectors amb presència en els mercats internacionals (transport i distribució, serveis, construcció de màquina-eina, material de construcció). Per una altra banda, en termes comparatius, entre les empreses que exporten es redueix notablement la sensació que tenen més competidors. Per tal de fer entendre la sortida a l'exterior com a una oportunitat i reduir el grau d'incertesa empresarial, es requereixen accions de sensibilització.

- Els motius per no exportar manifestats per les empreses són de dos tipus: problemes estructurals i de capacitat de l'empresa i de decisió estratègica. Entre les empreses que exporten, el 38,6% deu el seu procés d'internacionalització a un pla de promoció exterior. Més de la meitat de les empreses amb presència internacional (55,7%) considera molt important la internacionalització com a estratègia general de l'empresa. En aquest sentit, l'estudi conclou que la consultoria estratègica és un factor fonamental per a l'èxit de la sortida de les empreses a l'exterior i que s'ha de potenciar el disseny i implantació de plans de promoció internacional.

- Només el 27,1% de les empreses que exporten ha rebut alguna subvenció per la internacionalització de l'activitat de la seva empresa. Aquest percentatge és força reduït, atès l'existència de tot un seguit d'eines per part d'entitats públiques adreçades a aquest àmbit. Per tant, l'estudi creu que és necessari portar a terme accions d'orientació cap als programes de suport existents.

- Una de cada quatre empreses de Mataró manifesten que en els propers dos o tres anys tenen previst incorporar més recursos per reforçar la internacionalització de les seves activitats (26,6%). Les principals demandes que fan a les administracions perquè les ajudin en la internacionalització de la seva activitat són suport financer i centralització d'informació d'interès. Per tant, segons l'estudi, cal que l'administració local faciliti als empresaris el fet d'accedir a informació de qualitat: fiable i actualitzada.

- Relativa escassa participació de les empreses en accions que tendeixen a reforçar el teixit empresarial i crear sinèrgies entre empreses amb criteris d'eficiència i de compartir costos. En concret, respecte a accions de caràcter internacional, només el 20,8% ha participat en grups de cooperació (20,8%); el 14,3% en webs corporatives, el 13,6% en missions empresarials (13,6%), el 11,0% en licitacions públiques (11,0%) i el 9,1% en grups d'exportació. Afavorir les trobades formals i informals de les empreses es fa indispensable per afavorir la creació de xarxes i sinèrgies entre empreses, consideració fonamental de cara als mercats exterior però que, segons l'estudi, s'ha de fer extensiva al mercat interior.