Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament aprova un Pla d'integració volumètrica per implantar un centre comercial a l'illa Fàbregas i de Caralt

Escoltar

L'Ajuntament aprova un Pla d'integració volumètrica per implantar un centre comercial a l'illa Fàbregas i de Caralt

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment dilluns passat, 8 de gener, el Pla especial d'integració volumètrica de l'illa Fàbregas i de Caralt que concreta els criteris urbanístics per a la futura implantació d'un centre comercial a l'àmbit, limitat pels carrers de Miquel Biada, el carrer i el passatge de José María Torrijos i la ronda d'Alfons XII. A l'illa es troba l'antiga fàbrica de paper Fàbregas i de Caralt.

L'equip MBM Arquitectes SA ha redactat, per encàrrec de la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró (PUMSA), el projecte d'ordenació del futur centre comercial, document que ha servit de base per a la redacció del Pla especial d'integració volumètrica. Aquest pla recull les directrius marcades pel Pla de millora urbana de la ronda de Barceló i l'illa de Fàbregas i de Caralt, que el Ple va aprovar provisionalment el passat novembre.

L'illa ocupa una superfície de 9.629 m2, dels quals, el Pla especial d'integració volumètrica destina 2.417 m2 a sòl públic i 7.212 m2 a sòl privat. El sostre total de l'edifici serà de 26.460 m2, que equival a una superfície útil de venda d'uns 22.000 m2.

Es planteja un edifici que tindrà 4 plantes a la façana principal del carrer de Miquel Biada. Pel carrer de José María Torrijos, l'edifici tindrà 5 plantes, però les dues superiors quedaran retirades respecte a la façana de manera esgraonada. Tant al carrer de Miquel Biada com a la cantonada amb la ronda d'Alfons XII, la façana de la planta baixa es configura reculada formant un gran porxo-aparador de l'edifici de 4 metres d'amplada. Per últim, sobre la coberta es preveu situar un espai per a les instal·lacions necessàries pel funcionament de l'equipament.

El futur centre comercial comptarà amb un aparcament a les tres plantes soterrani de l'edifici, que suposaran 18.090 m2 construïts i tindrà una capacitat per a 670 places.

Modificació del Pla especial del patrimoni arquitectònic

El Pla especial d'integració volumètrica considera incompatible la implantació del centre comercial amb la conservació de les edificacions existents. Per aquest motiu, preveu l'enderroc de la fàbrica Fàbregas i de Caralt i la seva xemeneia, elements fins ara inclosos al Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró amb nivells de protecció A (façana, volumetria i estructura general de la nau i elements de les porteries) i C, respectivament.

La Junta de Govern va aprovar inicialment dilluns una modificació puntual del Pla especial del patrimoni arquitectònic que suposa reduir la protecció d'aquestes edificacions, que tindrien ara un nivell de protecció H, que permet l'enderroc però obliga a deixar constància documental. El Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic va donar el vistiplau a la modificació el passat 18 de desembre.

A banda de les càrregues urbanístiques que el promotor del centre comercial haurà d'assumir per contribuir a la urbanització dels espais públics i per millorar la mobilitat i accessibilitat a la zona, també haurà de compensar a l'Ajuntament amb 2.862.250 euros, per la major facilitat constructiva i aprofitament del subsòl de l'illa que suposarà l'enderroc de la fàbrica. Aquesta quantitat econòmica es destinarà a la restauració d'edificis públics inclosos al Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró.

La modificació del Pla especial del patrimoni suposa, d'altra banda, el canvi de catalogació de l'edifici principal de l'antiga fàbrica Minguell, fins ara amb un nivell de protecció H que implicava només la conservació documental de l'edifici. Amb la modificació passa a tenir el nivell de protecció A. L'edifici, que data de 1854, està actualment dividit en dos pel carrer de Pascual Madoz, de manera que una de les naus és de titularitat municipal i una altra de propietat privada.

Comissió de qualitat

L'aprovació del Pla especial d'integració volumètrica de l'illa Fàbregas i de Caralt està subordinada d'una banda a l'aprovació definitiva del Pla de millora urbana que afecta a aquest àmbit i d'altra banda a l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró pel que respecta a la fàbrica.

Amb l'objectiu de vetllar per la correcta integració de l'edifici comercial en l'entorn, abans de la concessió de la llicència d'obres el projecte arquitectònic s'haurà de sotmetre a l'avaluació i informe d'una comissió de qualitat en la qual hi seran presents professionals de prestigi.

Nou planejament urbanístic per als entorns del carrer de Miquel Biada

Paral·lelament a la redacció dels elements de planejament per a la implantació d'un centre comercial a l'illa de Fàbregas i de Caralt, l'Ajuntament ha començat a treballar en la futura transformació urbanística dels entorns del carrer de Miquel Biada. D'aquesta manera, demà dijous està previst que es presentin a aprovació del Ple els treballs preparatoris per a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en aquest darrer àmbit, que inclou dos sectors:

  • Àmbit del carrer de Francisco Goya: situat a la banda de muntanya del carrer de Miquel Biada, afecta a part de les dues illes que tenen façana al carrer de Francisco de Goya i limiten pels seus extrems amb la ronda de Joan Prim i el carrer de Tetuan;
  • Àmbit del carrer de José María Torrijos: situat a la banda de mar del carrer de Miquel Biada, afecta a les dues illes veïnes a la del futur centre comercial, que limiten al sud amb el carrer de José María Torrijos i a llevant amb el carrer d'Iluro, així com, més al sud, a la part de l'illa amb tipologies industrials situada a la cantonada d'aquests dos carrers.

La nova proposta urbanística planteja la reconversió d'aquests àmbits d'ús industrial a teixits urbans més integrats, combinant un ús residencial amb forta presència de l'activitat comercial i de serveis. Aquesta remodelació, així com la implantació del nou centre comercial, convertiran al carrer de Miquel Biada i els seus entorns en un dels eixos cívics més importants de la ciutat

De la mateixa manera que el Pla especial d'ordenació volumètrica de l'illa Fàbregas i de Caralt, els treballs preparatoris per al nou planejament es fonamenten en una proposta d'ordenació desenvolupada per MBM Arquitectes SA per encàrrec de PUMSA.

La secció del carrer de Miquel Biada s'ampliarà en 20 metres fins arribar als 35 metres d'ample. L'Ajuntament estudiarà la possibilitat de construir un aparcament soterrani públic al subsòl del carrer.

Àmbit del carrer de Francisco de Goya

Pel que fa a l'ordenació a l'àmbit del carrer de Francisco de Goya, es preveu la cessió del conjunt catalogat de la fàbrica Fontdevila i Torres, que es pretén rehabilitar i transformar en equipament escolar. Davant de l'equipament, s'ha projectat una plaça pública com a espai de lleure relacionat amb l'escola i amb l'activitat comercial prevista als baixos de les noves edificacions.

Es preveu el manteniment del conjunt edificat corresponent a la residència geriàtrica existent i la seva integració amb els nous edificis previstos amb façana al carrer de Miquel Biada.

El sòl total afectat a l'àmbit del carrer de Francisco de Goya és de 16.607 m2, 6.600 m2 dels quals correspondran a sòl públic i 10.007 m2 a sòl privat. L'equipament escolar ocuparà 5.000 m2 de sòl. El sostre privat màxim és de 23.250 m2, un 65% destinat a habitatge (15.113 m2) i un 35% a terciari (8.137 m2), aquest últim incloent les plantes baixes dels edificis d'habitatges. Es preveu la construcció de 183 habitatges: un 70% de renda lliure (124), un 20% d'habitatge protegit (40) i un 10% de preu concertat (19).

Àmbit del carrer de José María Torrijos

A l'àmbit del carrer de José María Torrijos, l'ordenació proposada contempla per als nous edificis amb façana al carrer de Miquel Biada mantenir l'alineació i el porxo previstos per al nou centre comercial. L'ampliació de la secció del carrer de Miquel Biada permet crear un nou espai de lleure com a prolongació del previst davant del nou centre comercial, que integrarà l'actual placeta i la xemeneia de Ca l'Ymbern.

A nivell viari, es planteja l'ampliació de tots els carrers de l'àmbit d'acord a les alineacions previstes per al nou centre comercial. A la cantonada dels carrers de José María Torrijos i Iluro es preveu una plaça-jardí de barri.

El sòl afectat a l'àmbit del carrer de José María Torrijos és d'11.308 m2, 4.500 m2 corresponents a sòl públic i 6.908 m2 a sòl privat. El sostre privat màxim és de 15.831 m2, un 65% destinat a habitatge (10.290 m2) i un 35% a activitat terciària (5.541 m2). Es preveuen 125 habitatges, 85 d'ells de renda lliure (70%), 27 protegits (20%) i 13 de preu concertat (10%).

Proposta d'ordenació d'MBM Arquitectes SA