Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Observatori del Mercat de Treball es converteix en una publicació exclusivament digital i amb periodicitat mensual

Escoltar

L'Observatori del Mercat de Treball es converteix en una publicació exclusivament digital i amb periodicitat mensual

L'Observatori del Mercat de Treball de Mataró, que publica el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament, es converteix a partir d'aquest mes en una publicació única i exclusivament digital i amb periodicitat mensual. A banda de les dades d'atur i contractació, el nou observatori incorporarà articles de fons que completaran l'anàlisi des d'una visió més qualitativa, i amb més profunditat de temes relacionats amb el mercat de treball de Mataró. El número 41 de la publicació ja incorpora aquests canvis.

Segons es recull en aquest darrer número de l'Observatori, el sistema d'informació de l'atur registrat (SISPE) situa a finals de desembre de 2006 en 6.026 el nombre de persones desocupades de Mataró a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (OSOC). Amb aquesta xifra el nombre de desocupats a la ciutat s'ha engreixat en 77 persones durant el mes de desembre, i en 112 en el darrer any. Aquest augment de la desocupació es tradueix en termes relatius en un increment de l'1,3% i de l'1,9%, respectivament.

Tot i l'augment de l'atur a la ciutat, el ritme de creixement de la desocupació s'ha anat frenant progressivament al llarg del 2006, com ho demostra el fet que el mes de juny l'atur registrat creixia interanualment a un ritme del 9,4%, quan sis mesos després el creixement només era de l'1,9%.

Amb les més de 6.000 persones desocupades que hi ha a Mataró, la taxa d'atur registrat queda situada en el 9,8% de la població activa estimada per al 2006. Aquesta taxa és la mateixa que hi havia fa un any al municipi.

Millor comportament en l'atur dels homes

Mentre que en els homes el nombre de desocupats registrats s'ha reduït en un 4,3% al llarg del darrer any, les dones han enregistrat un augment en la seva comparació interanual del 6,4%.

El fet que la variació interanual de l'atur d'homes i dones sigui de signe oposat, no fa sinó augmentar l'escletxa entre l'atur entre ambdós sexes. Així, el 39,8% dels desocupats registrats a l'OSOC de Mataró són homes (2.397 persones), mentre que les dones representen el restant 60,2% (3.629 persones).

Per edats, el col·lectiu de persones aturades registrades de més de 44 anys és el més nombrós a la ciutat, amb 2.876 persones desocupades, xifra que representa el 47,7% de l'atur registrat a l'OSOC de Mataró. Aquest col·lectiu a banda de ser el més nombrós és també el que presenta una evolució més desfavorable, ja que ha vist com el nombre de desocupats augmentava en un 8% en el darrer any.

Distribució per sectors econòmics

Els grans sectors són els que en surten més malparats de l'evolució de l'atur registrat a Mataró, especialment la indústria. Aquest sector ha vist augmentar en 179 persones la llista de desocupats en el darrer any, xifra que representa un increment del 7,2%. Amb aquest augment, el nombre de persones desocupades registrades que han tingut la seva darrera feina a la indústria se situa en 2.672, el 44,3% del total d'aturats registrats. Construcció i serveis també han patit un augment de la desocupació si bé amb magnituds menors que les de la indústria, ja que en el cas de la construcció l'augment ha estat del 3,9% i en els serveis del 0,7%.

Distribució de l'atur registrat per nacionalitat

El 13,2% del aturats registrats a l'OSOC de Mataró són de nacionalitat estrangera. En valors absoluts aquest percentatge es tradueix amb 793 persones desocupades, de les quals el 65,3% són homes i el 34,7% dones. El tram d'edat amb més desocupats és entre 30 i 44 anys amb 381 persones, gairebé el 50% dels desocupats registrats estrangers.

En la distribució per sectors econòmics, el sector serveis és el que té més desocupats, amb 290 persones, el 36,6% d'aturats. En segona posició se situa la construcció amb 189 desocupats.

Evolució de la contractació

En el mes de desembre de 2006 s'hi han comunicat 2.786 contractacions, el volum més gran en un mes de desembre dels darrers set anys. Pel que fa al conjunt de 2006, el nombre de contractes comunicats se situa en 35.235, un 10,1% més que els comunicats en el 2005.

L'ús dels contractes de curta durada és la tònica dominant en la contractació comunicada a l'OSOC de Mataró, si bé la contractació indefinida ha presentat un augment considerable, empès per la reforma laboral aprovada a mitjans de 2006. Així durant l'any passat el 26,8% dels contractes tenien una durada indeterminada i el 23,8% eren d'una durada inferior al mes. La contractació indefinida, amb 5.921 comunicacions, ha registrat un increment de gairebé el 40% i el seu pes sobre la contractació a Mataró és del 16,8%, 3,6 punts percentuals més que en el 2005.

El repartiment de la contractació entre homes i dones és força equilibrat. Així en el 2006, el 50,4% dels contractes corresponia a homes i el 49,6% a dones. Aquests percentatges trenquen amb set anys consecutius on les dones tenien el percentatge més gran de contractació.

Per grups d'edat, el 32,3% dels contractats tenien entre 30 i 44 anys, si bé cal matisar que aquest grup d'edat abasta un període de 15 anys. Per contra els que tenen entre 20 i 24 anys, que abasten només 5 anys, concentren el 23,7% de la contractació de la ciutat. Els majors de 44 anys, amb gairebé el 48% d'aturats registrats a la ciutat, concentren només l'12,9% dels contractes comunicats a l'OSOC de Mataró. La separació de cada grup d'edat per tipologia de contracte, mostra com el pes de la contractació indefinida augmenta a mesura que augmenta l'edat de la persona contractada.

En la distribució per sectors, tres de cada quatre contractes corresponien al sector serveis. La construcció es consolida en la segona posició amb el 15% de la contractació, mentre que la indústria n'acapara el 9,1%. Al separar cada sector per tipologia de contractació, s'observa gairebé el 29% de la contractació del sector industrial és indefinida, quan en el sector serveis representa el 16,3% i en la construcció l'11,2%.

La contractació d'estrangers

Una dada nova que apareix en aquest observatori és la contractació d'estrangers. En el 2006 es van registrar 6.752 contractacions d'estrangers, xifra que representa el 19,1% de la contractació total de la ciutat. El 74% dels estrangers contractats eren homes i el 47,6% tenien entre 30 i 44 anys. Per sectors econòmics, 3.151 contractes corresponien al sector serveis, el 46,7% de tota la contractació d'estrangers. La construcció ocupa la segona posició amb 2.747 contractes, el 40,7% de la contractació d'estrangers a la ciutat.

La contractació a través d'ETT

Dels 35.235 contractes que es van comunicar a l'OSOC de Mataró durant el 2006, 7.769 es van fer a través d'empreses de treball temporal (ETT), el que representa el 22% de la contractació de Mataró. El 55,8% de les contractacions fetes per ETT corresponien a dones. Per grups d'edat, els més joves són els més contractats a través d'ETT. Així, el grup entre 20 i 24 anys és el que acumula més contractes, amb 2.219, el 28,6% de tota la contractació procedent d'ETT. Pel que fa a la durada dels contractes, un terç han estat de durada indeterminada, mentre que els contractes d'un dia o menys representen el 19% dels contractes formalitzats mitjançant ETT.

El Servei d'Ocupació de l'IMPEM

El número 41 de l'Observatori del Mercat Laboral inclou dos articles temàtics, un dedicat al Servei d'Ocupació de l'IMPEM i l'altre sobre el mercat del tèxtil.

El primer explica els objectius del Servei d'Ocupació i a quines persones s'adreça. Així mateix, es recull l'itinerari que una persona segueix des de la seva arribada al Servei d'Ocupació per buscar feina i es descriuen els recursos i activitats que el servei posa a disposició dels ciutadans. Durant el 2006, un total de 1.132 persones han trobat feina directa o indirectament mitjançant l'IMPEM.

El segon article, "El tèxtil i el mercat globalitzat", està signat per Josep Maria Rius, professor associat del Departament de Direcció de Màrqueting d'ESADE i assessor de l'IMPEM, i per Emma Carrera i Marta Penadés, consultores de l'empresa Pallars Jussà, International Marketing and Services.