Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una declaració institucional adhereix l'Ajuntament al manifest del 1r Congrés Català de la Bicicleta

Escoltar

Una declaració institucional adhereix l'Ajuntament al manifest del 1r Congrés Català de la Bicicleta

El Ple va aprovar ahir per unanimitat una declaració institucional presentada per tots els grups municipals que fa efectiva l'adhesió de l'Ajuntament al manifest del 1r Congrés Català de la Bicicleta, que es va celebrar a Barcelona al juny de 2006.

El text íntegre de la resolució és el següent:

"Vist el contingut del Manifest del 1r Congrés Català de Bicicleta que a continuació es reprodueix:

'MANIFEST DEL 1r CONGRÉS CATALÁ DE LA BICICLETA

Conclòs el 1r Congrés Català de la Bicicleta, a Barcelona, el 9 de juny de l'any 2006, proclamem que tothom té dret d'anar en bicicleta sense patir lesions ni danys, gaudint, a més a més, del trajecte. Declarem que la consolidació d'una cultura favorable a l'ús de la bicicleta requereix major promoció de totes les organitzacions i de totes les institucions de Catalunya.

L'ús de la bicicleta com a eina de mobilitat contribueix a millorar la qualitat de vida, és saludable i té nombrosos avantatges tant per a l'individu com per a la societat:

Impulsar polítiques i campanyes de promoció de la bicicleta.

 • La bicicleta és un vehicle silenciós, net, assequible i sostenible.
 • Ajuda a reduir la congestió a les ciutats i ajuda a fer el trànsit més segur i fluid.
 • Millora la cohesió social i ofereix independència i llibertat.
 • Necessita poc espai d'estacionament i millora la qualitat dels espais públics.
 • És una eina de mobilitat ràpida per a distancies curtes.
 • Augmenta les oportunitats de lleure, esport i turisme.
 • Millora la salut física i mental perquè és una activitat física moderada.

A Catalunya, la major part dels ciutadans fa desplaçaments curts. La gran majoria de viatges es fan dins de la mateixa ciutat: entre un 60% i un 90% dels desplaçaments són inferiors a 8 km. En moltes ciutats i pobles, anar a peu i en bicicleta són els mitjans de transport més utilitzats. La bicicleta té un gran potencial com a eina de mobilitat.

 • La participació de la bicicleta en el transport es pot incrementar i millorar. Pot constituir un mitja eficaç: d'accés al transport públic.
 • La bicicleta és una eina de mobilitat alternativa al cotxe i la moto per a un 50% dels desplaçaments curts.

Per desenvolupar el potencial de la bicicleta i fer que el seu ús sigui atractiu i segur, cal:

 • Dissenyar els espais urbans perquè la majoria dels viatges es puguin fer en bicicleta. Reconèixer que la bicicleta pot tenir el mateix valor i funcionalitat que els altres mitjans de transport.
 • Millorar i incrementar la xarxa d'itineraris ciclistes, tant en l'àmbit urbà com en l'interurbà.
 • Augmentar la seguretat contra robatoris de bicicletes.
 • Afavorir la intermodalitat i la multimodalitat.
 • Impulsar polítiques i campanyes de promoció de la bicicleta.
 • Incentivar fiscalment l'ús de la bicicleta.
 • Dissenyar la infraestructura de manera que s'evitin conflictes entre ciclistes i altres usuaris de la via pública, mitjançant la separació dels diferents tipus de transports i/o la reducció de la velocitat i del volum del trànsit motoritzat.
 • Preveure finançament suficient per a la gestió posterior i el manteniment de les infraestructures ciclistes.
 • Desenvolupar programes d'educació, formació i informació. La formació de tots els usuaris de la via pública, el coneixement i el compliment de les normes de seguretat viària són fonamentals per incrementar l'ús segur de la bicicleta.

El Pla Estratègic de la Bicicleta a Catalunya ha d'intensificar la promoció de la bicicleta, desplegar el seu potencial i millorar el clima favorable a la mobilitat en bicicleta. Els participants del 1r Congrés Català de la Bicicleta fem una crida a totes les administracions de Catalunya perquè l'aprovin i el comencin a implementar de la manera més eficaç, i perquè conjuntament amb les indústries relacionades amb la bicicleta:

 • S'esforcin per aconseguir que desplaçar-se en bicicleta sigui més atractiu i segur. Incrementin les infraestructures per a l'ús de la bicicleta.
 • Destinin més recursos al finançament de projectes de promoció de la bicicleta.
 • Intensifiquin les vies de col·laboració amb totes les parts implicades, especialment amb les organitzacions d'usuaris de la bicicleta.

Ens assegurarem que les nostres experiències estiguin disponibles per formar part de catàlegs sobre polítiques relatives a la bicicleta. Treballarem coordinats perquè els plans i les bones intencions d'aquest congrés esdevinguin accions per aconseguir un major i més segur ús de la bicicleta. Per això convidem a totes les persones i entitats a col·laborar en aquesta tasca. Avaluarem els resultats en el 2n Congrés Català de la Bicicleta.

Barcelona, 9 de juny de 2006'

Atès que l'informe emès pel tècnic municipal de mobilitat, de data 8 de febrer de 2007, creu convenient l'adhesió d'aquest Ajuntament de Mataró a l'esmentat manifest.

Donat que la voluntat municipal ja reflectida en el Pla Municipal de Mobilitat urbana aprovat, i la progressiva implementació de carrils bici a la ciutat és convergent amb les intencions del manifest del 1r Congrés Català de la Bicicleta.

Atès que del contingut de l'art. 13 de Reglament Orgànic Municipal es desprèn que es debatran i votaran en l'àmbit del Ple les propostes que presentin el portaveus o representants dels grups municipals constitutius sobre matèries d'interès polític general o d'abast supramunicipal.

Atès que entre els principis inspirador establerts a l'art.2 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, està el de prioritzar els mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de persones com de mercaderies, així com el de foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu i d'altres sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.

Per aquestes raons,

Els sotasignants, com a representants dels grups municipals d'aquesta Corporació, proposen al Ple l'adopció de la següent declaració institucional:

ÚNIC.- Adherir-se al manifest del 1r Congrés Català de la Bicicleta".