Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla de l'Habitatge preveu l'inici de la construcció de 1.362 habitatges de protecció oficial fins al 2011

Escoltar

El Pla de l'Habitatge preveu l'inici de la construcció de 1.362 habitatges de protecció oficial fins al 2011

Durant el període 2007-2011 es preveu que s'iniciïn un total de 1.362 habitatges en règim de Protecció Pública (HPO) a la ciutat de Mataró. D'aquestes llars, 1.050 seran promogudes per Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA), 94 per la Generalitat de Catalunya i 218 per promotors privats. Això permetrà complir amb els objectius del Pla Local de l'Habitatge 2005-2015 que es va crear per facilitar l'accés a un habitatge digne a tots els ciutadans i ciutadanes.

A part dels 1.050 habitatges d'HPO que PUMSA construirà i destinarà tant a la venda com al lloguer protegit, l'empresa pública municipal construirà 85 habitatges de règim lliure, que seran gestionats per la seva filial Prohabitatge Mataró, SA. La inversió per part de PUMSA prevista tant pels habitatges d'HPO com pels habitatges lliures, que sumen un total de 1.135 habitatges, és de 143.465.650 €.

Dues grans línies d'actuació

Prohabitatge Mataró és l'entitat municipal especialitzada en la gestió i el desenvolupament de les polítiques d'habitatge de l'Ajuntament de Mataró. Les seves dues grans línies d'actuació són facilitar a la població l'accés a l'habitatge i treballar per la renovació, actualització i manteniment del parc d'habitatges de la ciutat, sempre amb criteris de cohesió social i de construcció sostenible.

El Pla Local de l'Habitatge, desplegament 2007-2011, estructura la seva actuació en dos eixos fonamentals.

1. Facilitar l'accés a l'habitatge:

Construcció d'habitatges

La construcció dels 1.135 habitatges per part de PUMSA inclosos dins el Pla d'Habitatge 2007-2011 es farà de la següent manera:

- Any 2007: s'han començat a construir 160 habitatges als carrers de Carlemany, 6-12; Can Gassol-Floridablanca, 118; Can Gassol-Pacheco, 91; Teia, 4-Llevantina; Núñez de Balboa, 10; Alarcón Fortuny, 20-El Verdet; Meléndez Valdés, 15-17; i El Rengle-Passeig de la Marina, 142.

Dels 160 habitatges, 144 són HPO, 4 dels quals s'han adquirit mitjançant l'Oferta Pública d'Habitatges; 9 són Habitatges de Protecció Concertada (HPC) i 5 són habitatges lliures. A més, també s'inclouen els 2 del carrer de Pascual Madoz que Prohabitatge Mataró ha rehabilitat, i que s'han posat al mercat del lloguer al 2007.

- Any 2008: 152 habitatges es començaran a construir als carrers d'Almeria, 77-Vista Alegre; Cristina Rierot, 10; Churruca, 86 (Nau Cabot i Barba); Alella, 2-Llevantina; Alella, 1-La Flor; Gibraltar, 3-13; Camí Ral, 89-97 (Colón Toló/Fabr.Martorell); Can Sisternes-Sant Simó, 15-19; i a la Ronda Prim.

Dels 152 habitatges, 88 són HPO, 25 dels quals s'adquiriran mitjançant l'Oferta Pública d'Adquisició d'Habitatges; i 61 són habitatges lliures. Entre aquests habitatges també s'inclouen els 3 rehabilitats per Prohabitatge Mataró al carrer de Pascual Madoz, i que es posaran al mercat de lloguer al 2008.

- Any 2009: es començaran a construir 264 habitatges a la ronda Barceló (illes 1 i 2); i als sectors de Can Cruzate, Eix Herrera i Lepant-Churruca.

D'aquests 264 habitatges, 235 són HPO, 25 dels quals s'adquiriran mitjançant l'Oferta Pública d'Adquisició d'Habitatges; i 19 són habitatges lliures. A més, cal incloure els 10 habitatges rehabilitats del carrer de Pascual Madoz, i que es posaran al mercat de lloguer l'any 2009.

- Any 2010: 348 habitatges es començaran a construir a la ronda Barceló (illes 3 i 4); al sector Porta Laietana €IVECO-, (parcel·les 7, 10b i 10c); i al carrer de Figuera Major.

Aquests 348 habitatges són HPO, 25 dels quals s'adquiriran mitjançant l'Oferta Pública d'Adquisició d'Habitatges.

- Any 2011: es començaran a construir 211 habitatges als sectors de Porta Laietana €IVECO-, (parcel·la 3), i El Sorrall.

Tots els 211 habitatges són HPO i també 25 s'adquiriran mitjançant l'Oferta Pública d'Adquisició d'Habitatges.

Actualment l'empresa municipal PUMSA disposa d'un parc propi de 146 habitatges. Amb l'execució del Pla de l'Habitatge l'empresa preveu disposar, l'any 2011, d'un total de 530 llars que es destinaran al lloguer protegit.

Promocions privades i de la Generalitat de Catalunya

A més dels 1.050 habitatges promoguts per PUMSA, el Pla d'Habitatge 2007-2011 preveu la construcció d'altres 312:

- 218 corresponen a promocions privades, i s'edificaran als sectors de El Rengle, ronda Barceló, Porta Laietana -IVECO- i els entorns del nou centre comercial que es construirà a Mataró.

- i els 94 restants els promou la Generalitat de Catalunya, i s'estan construint actualment al Pla d'en Boet.

La suma dels habitatges protegits promoguts per PUMSA, per inversors privats i per la Generalitat de Catalunya suposa un total de 1.362 habitatges que es construiran a la ciutat entre 2007 i 2011.

Borses de lloguer, cessió d'habitatges i subvencions

A més dels pisos de nova construcció, el Pla d'Habitatge 2007-2011 també impulsarà les borses de lloguer, el programa de cessió d'habitatges i els ajuts i subvencions al lloguer.

Pel que fa a les borses de lloguer, es preveu que, en aquest període de temps, es rebin un total de 718 sol·licituds de persones que necessiten un habitatge de lloguer, i que s'incorporin 302 habitatges a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, que Prohabitatge Mataró gestiona i coordina amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge a aquells col·lectius que més ho necessiten.

PUMSA adquireix edificis per a la seva rehabilitació i, posteriorment, Prohabitatge Mataró els ofereix majoritàriament en lloguer, mitjançant les borses d'habitatge per al lloguer social. D'altra banda, promou el lloguer entre els propietaris de pisos desocupats, mitjançant la gestió d'ajuts per a la seva rehabilitació i els mateixos serveis gratuïts de l'entitat municipal. En aquest sentit, el programa de cessió d'habitatges estima que s'inclouran 148 habitatges al mercat de lloguer entre 2007 i 2011.

Pel que fa als ajuts i subvencions que tramita Prohabitatge Mataró, les sol·licituds d'"Ajuts 6.000" que es preveuen rebre són 243. Es tracta de subvencions de fins a 6.000 euros destinades als propietaris d'habitatges desocupats per reformar o adequar l'habitatge amb la condició que els posin per llogar a la borsa per incrementar el parc de lloguer social.

Finalment, s'estima que es tramitaran 5.121 sol·licituds d'ajuts per al pagament del lloguer en el període 2007-2001, més del 76% de les quals es preveu que seran acceptades. Aquests ajuts poden ser de dos tipus: les subvencions de la Generalitat de Catalunya per facilitar el pagament del lloguer als arrendataris amb dificultats econòmiques o amb els ingressos més baixos; i els crèdits d'emancipació, destinats als joves per cobrir les despeses inicials per accedir a un habitatge, tant de compra com de lloguer.

2. Renovar, actualitzar i mantenir el parc d'habitatges:

Serveis de l'Oficina Local de l'Habitatge

El segon eix d'actuació de Prohabitatge Mataró és el de renovar, actualitzar i mantenir el parc d'habitatges de la ciutat. Per aconseguir-ho, l'empresa municipal integra els serveis de l'Oficina Local de l'Habitatge, mitjançant la qual posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes tota una relació de serveis gratuïts relacionats amb l'habitatge, que es van ampliant constantment per adaptar-se a les necessitats de la ciutadania.

Alguns d'aquests serveis són l'Informe Intern d'Idoneïtat, del qual el Pla Local de l'Habitatge, desplegament 2007-2011, preveu tramitar 103 sol·licituds; el Test de l'Edifici (439 sol·licituds); els ajuts per a la rehabilitació d'edificis i habitatges (369 sol·licituds); les cèdules d'habitabilitat d'habitatges usats (390 sol·licituds) i d'habitatges nous (129 sol·licituds); els ajuts per a l'adquisició d'habitatges usats (22 sol·licituds); la desqualificació d'HPO (37 sol·licituds); i l'autorització de lloguer d'habitatges protegits (9 sol·licituds).

Obres de rehabilitació

Una altra actuació prevista dins el Pla d'Habitatge 2007-2011 està relacionada amb les obres de rehabilitació dels edificis. Prohabitatge Mataró assessora les comunitats de propietaris que vulguin realitzar aquestes obres, tot gestionant, si així ho encarrega la comunitat, la contractació de tots els agents que hi han d'intervenir, així com la supervisió dels treballs.

El Pla calcula que es faran 104 obres d'adequació d'habitatges dins de les Operacions Programades de Millora dels Habitatges (OPAH). Es tracta d'accions concertades entre l'Estat, els municipis i l'Agència Nacional per la Millora dels Habitatges (ANAH), l'objectiu de les quals és afavorir la millora dels habitatges antics de propietaris privats i el seu entorn.

D'altra banda, es preveu realitzar 148 obres d'adequació dels habitatges procedents dels programes de cessió; 71 obres de rehabilitació d'edificis; i 74 obres d'instal·lació d'ascensors a habitatges ja existents.

El Pla Local de l'Habitatge 2005-2015

La construcció dels 1.362 habitatges permetrà complir amb els objectius del Pla Local de l'Habitatge 2005-2015, que l'Ajuntament de Mataró va aprovar per unanimitat al febrer de 2006, i va ser posteriorment ratificat per tots els grups municipals.

Aquest pla va nèixer amb la finalitat de facilitar als ciutadans i ciutadanes l'accés a l'habitatge digne amb independència de la seva situació social i econòmica; i per millorar la qualitat del parc d'habitatges existent.

Per assolir aquestes fites, es van establir tres eixos d'actuació:

1. Es construiran 1.505 habitatges de protecció pública, la meitat dels quals aproximadament seran de lloguer. Aquests nous habitatges s'incorporaran els propers anys al parc d'habitatge assequible de la ciutat, tant públic com privat.

2. El Pla preveu la incorporació d'entre 275 i 325 habitatges mitjançant l'adquisició i posterior rehabilitació d'habitatges buits i que formaran part de les borses de lloguer per a joves i de mediació social.

3. La tercera línia d'actuació del Pla Local de l'Habitatge 2005-2015, preveu incloure entre 800 i 1.000 habitatges més a aquestes borses mitjançant la intermediació entre propietaris i llogaters. Així, tenen un pes molt important en el Pla les polítiques destinades a incorporar els habitatges buits o desocupats a les borses socials d'habitatge.