Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El pressupost municipal de 2007 es tanca amb un romanent de tresoreria d'1,8 milions d'euros

Escoltar

El pressupost municipal de 2007 es tanca amb un romanent de tresoreria d'1,8 milions d'euros

L'Ajuntament i els organismes autònoms han tancat el pressupost municipal de 2007 amb un romanent de tresoreria consolidat d'1.832.044,70 euros, liquidació de la qual es va donar compte al Ple municipal d'ahir dijous 3 d'abril.

Des del 1996, el consistori mataroní obté una liquidació positiva del pressupost.

Ingressos, despeses i inversions

Els ingressos i les despeses corrents de l'any 2007 s'han incrementat respecte l'exercici anterior amb un creixement dels ingressos del 6,23% i d'un 13,34% pel que fa a les despeses.

L'Ajuntament va tenir, durant el 2007, uns ingressos de 117.936.544,71 euros entre ingressos ordinaris (impostos, taxes, transferències corrents i ingressos patrimonials) i de capital (transferències de capital, actius i passius financers i alienació d'inversions). Els ingressos ordinaris han estat de 100.352.291,67 euros, xifra que es tradueix en una execució del pressupost previst del 103,17%.

Tot i la desacceleració de les transmissions de finques (plusvàlues), aquesta xifra s'ha aconseguit, en gran mesura, per la participació en els tributs de l'Estat (27.377.707,83 euros ingressats) i la recaptació de l'impost de béns immobles (18.225.957,00 euros).

Pel que fa a les despeses, enguany han estat de 116.139.560,77 euros. D'una banda, les despeses corrents, que engloben els conceptes de despeses de personal, béns i serveis, despeses financeres i transferències corrents han estat de 86.859.984,44 euros. D'altra banda, les despeses de capital que són les inversions reals, les transferències de capital, els actius i passius financers han ascendit a 29.279.576,33 euros.

L'endeutament registrat al 2007 és del 73, 07%, percentatge que no supera el 110% d'endeutament màxim que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

De totes formes, l'entrada en vigor, el novembre de 2007, del reglament sobre estabilitat pressupostària aplicable als ens locals ha motivat l'aprovació, el gener de 2008, d'un pla econòmic financer per assolir els nous objectius d'estabilitat.

Liquidació dels organismes autònoms

Pel que fa a la liquidació específica dels organismes autònoms, l'Institut Municipal de Promoció Econòmica, el Patronat Municipal de Cultura i l'Escola Universitària Politècnica de Mataró han tancat l'exercici 2007 en positiu amb 36.160,52 euros, 66.389,35 euros i 47.088,44 euros, respectivament. Enguany, l'Institut Municipal d'Educació ha quadrat l'exercici mentre que el Patronat Municipal d'Esports ha tancat l'any en negatiu amb una xifra en vermell de -31.869,68 euros.