Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament reurbanitzarà els carrers de Cristina i de Sant Bru

Escoltar

L'Ajuntament reurbanitzarà els carrers de Cristina i de Sant Bru

La Junta de Govern Local d'avui ha aprovat el projecte executiu de renovació dels carrers de Cristina i de Sant Bru, entre el carrer de La Coma i el Rierot, incloent un tram del carrer del Portal de Valldeix. El pressupost d'execució és de 278.683,07 euros i es preveu que els treballs tinguin una durada de set mesos.

L'empresa pública municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA) serà l'encarregada de millorar la xarxa de clavegueram, de renovar els embornals i els claveguerons de les escomeses existents, d'anul·lar els pous de registre actuals i crear-ne de nous i millorar la xarxa d'abastament d'aigua potable.

Els treballs continuaran amb la demolició de les voreres, les vorades de panot i de les calçades de llamborda i asfalt actuals. També es realitzarà l'excavació de la caixa del paviment, el repàs i compactació de l'esplanada i l'execució de la base de sauló compactat.

La nova pavimentació serà a un únic nivell i la calçada es diferenciarà de les voreres pel material que s'utilitzarà. La calçada, amb una amplada de 2,70 m, es crearà amb un paviment de llamborda de formigó colorat. Les voreres, de diferent amplada segons la secció del vial, es realitzaran amb un paviment de peces de pedra artificial. També es crearà un pendent del 2% cap al centre del carrer. A l'entrada i sortida dels carrers es crearan guals amb peces prefabricades de formigó que descansaran sobre un llit de formigó.

El nom dels carrers es col·locarà al paviment amb lletres pintades sobre planxes de fosa dúctil. Pel que fa al mobiliari urbà, està previst col·locar papereres i bancs de fusta.

Les línies elèctriques del sector i els encreuaments del carrer se soterraran, s'instal·laran noves caixes de derivació i se substituiran els punts de llum existent per braços a façanes amb làmpades de vapor de sodi. La xarxa telefònica es modificarà amb el soterrament dels encreuaments de les línies aèries sobre el carrer i deixant només les línies a les façanes dels edificis.

Abans de l'inici de les obres, el projecte ha de superar els tràmits d'exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una empresa.