Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La modificació de l’ordenació urbanística a l’àmbit de Can Minguell i la fàbrica Secopal supera l’aprovació provisional

Escoltar

La modificació de l’ordenació urbanística a l’àmbit de Can Minguell i la fàbrica Secopal supera l’aprovació provisional

El nou planejament canvia els usos residencials previstos pels terciaris

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM) en l’àmbit dels carrers Pascual Madoz-Antoni Puigblanch, que inclou l’antiga fàbrica Secopal i la part de la nau Minguell que actualment és de titularitat privada. El nou planejament preveu canviar els usos residencials previstos pel Pla General per usos terciaris, que són els que actualment s’estan desenvolupant a la zona.
El passat mes de novembre, el Ple ja va aprovar inicialment la nova ordenació urbanística. Durant el període d’exposició pública del document s’han presentat dues al·legacions que han fet introduir alguns canvis que no generen variacions substancials en el planejament. Per informar sobre el contingut de la modificació es va celebrar una sessió amb membres del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana i representants de les associacions de veïns, així com una reunió informativa adreçada als veïns de l’Havana i rodalies.
Les principals modificacions fan referència al canvi del sistema d’actuació de reparcel·lació per compensació bàsica a reparcel·lació per cooperació, amb el consens dels propietaris afectats; així com a la qualificació donada a l’espai lliure de l’àmbit amb l’objectiu de facilitar aparcament en el subsòl.


 


Situació actual 


L’àmbit afectat ocupa una superfície de 1.957 m². Es tracta d’un sector amb un elevat grau d’edificacions consolidades de tipus industrial i terciari, la major part d’elles en funcionament abans de 1996, quan es va aprovar el PGOM vigent. El sostre actual construït està al voltant de 6.000 m².

 

El PGOM 96 preveia un sector de desenvolupament per la implantació de 2.936 m² de sostre per a usos residencials, però els propietaris del sòl no han desenvolupat el sector amb les condicions previstes per manca de viabilitat. 

 

 

 

 Nou planejament

 

El nou planejament preveu ara canviar els usos residencials fixats pel PGOM per usos terciaris, que són els que existeixen actualment a l’àmbit. El sostre màxim edificable serà de 4.800 m², una solució intermèdia entre els 6.000 m² construïts ara i els 2.936 m² que preveia el Pla General.

 

Pel que fa a la part de la nau de Can Minguell que és de titularitat privada, se seguiran les directrius del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic que, com a edifici protegit amb nivell A preveu la conservació de les façanes, la volumetria i l’estructura general. S’assignaran a l’edifici usos terciaris i comercials. La proposta d’ordenació preveu la demolició de les edificacions adossades a la nau principal.

 

En el cas de l’antiga fàbrica de Secopal, el nou planejament li assigna usos terciaris. L’edifici, tant si és de nova construcció com si el promotor opta per conservar-lo, haurà de reduir la seva alçada, passant de les 4 plantes més sotacoberta actuals a 3 plantes més un àtic reculat respecte a les façanes. 

 

 

 

Espai urbà

 

Es crearà una plaça de 421 m² entre la nau de Can Minguell i l’antic edifici de Secopal, amb una doble filera d’arbrat. A més, el nou planejament preveu reurbanitzar el carrer de Pascual Madoz amb una plataforma única per apropar els vianants a la nova plaça.

 

El passatge de Sant Bonaventura també es reurbanitzarà i es perllongarà fins al carrer de Pascual Madoz. D’aquesta manera, es crearà un itinerari per a vianants que connecti mitjançant la nova plaça, amb l’espai lliure que quedarà situat a l’altra banda del carrer de Pascual Madoz. Aquesta zona verda forma part d’un altre sector, ara en execució, i en contacte amb la façana de la part de Can Minguell que està rehabilitant PUMSA per acollir un centre de creació artística i audiovisual.

 

 

Tramitació

 

L’aprovació definitiva de la modificació correspon a la Generalitat de Catalunya. Un cop entri en vigor la modificació, els propietaris hauran de presentar simultàniament els projectes de reparcel·lació i urbanització per l’execució dels sector, i  posteriorment a l’aprovació d’aquests, sol·licitar les oportunes llicències a l’Ajuntament.