Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge Mataró rep al 2008 un total de 16.546 consultes

Escoltar

Prohabitatge Mataró rep al 2008 un total de 16.546 consultes

L’entitat municipal Prohabitatge Mataró, SA va presentar el passat dijous a la Junta General d’Accionistes els seus comptes corresponents a l’exercici 2008.


 

Prohabitatge Mataró, SA es va constituir amb la voluntat de centralitzar tot el ventall de serveis oferts en l’àmbit de l’habitatge, evitant la dispersió i, per tant, la desorientació dels usuaris.

 

En el marc de la política municipal d’habitatge, com a empresa especialitzada i de referència en el seu sector, ha anat, des de la seva creació, ampliant el ventall de serveis que ofereix, molts d’ells gratuïts, sent un objectiu clau el facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans de Mataró amb habitatges a preus assequibles.

 

Resultats econòmics

 

Prohabitatge Mataró, SA presenta al 2008 una pèrdua de 92.069 €, mentre que al 2007 va presentar benefici de 66.488 €. Aquesta davallada del resultat es deu bàsicament al descens dels ingressos pels serveis prestats a PUMSA en la gestió del seu parc d’habitatges i a la menor facturació a la Generalitat de Catalunya per la tramitació dels ajuts al lloguer (fins al 2007, la Generalitat abonava un import de 388 € per cada ajut al lloguer tramitat i 172 € per les renovacions. Actualment per aquests conceptes abona 43 €).

 

La xifra d’ingressos ha estat al 2008 de 563.171 € (751.925 € al 2007): el 49% provenen de PUMSA per les gestions dutes a terme sobre el seu parc d’habitatges, el 32% d’aquests ingressos provenen de la Generalitat de Catalunya, per subvencions, prestacions de serveis en la tramitació d’ajuts al lloguer i per la signatura de contractes de lloguer. El 19% restant prové del lloguer d’habitatges.

 

Serveis gratuïts relacionats amb l’habitatge

 

Al 2008 es van prorrogar tots els convenis signats, entre ells el conveni amb la Secretaria General de Joventut, que va permetre al 2005 la creació de la Borsa de Lloguer Jove. Aquest servei gratuït té com a finalitat fer de mitjancer entre propietaris i joves d’entre 18 i 35 anys, oferint garanties als propietaris i un preu per sota de mercat als joves. L’aportació de la Generalitat està en funció dels ajuts tramitats i contractes de lloguer signats, a més d’una subvenció anual pel finançament de la Borsa, que al 2008 han estat 25.000 €.

 

Un altre conveni renovat és el signat amb ADIGSA, la Direcció General de l’Habitatge i la Secretaria General de Joventut, per a la posada en marxa de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. L’objectiu principal és la d’aconseguir habitatge a aquells col·lectius susceptibles d’exclusió social, mitjançant ajuts al lloguer i la intermediació amb propietaris. L’aportació de la Generalitat està també en funció dels ajuts tramitats i contractes de lloguer signats.

 

Cal dir que s’han tramitat un total de 1.229 ajuts al lloguer, procedents tant de la Borsa Jove com de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, enfront als 922 del 2007, el que suposa un increment del 33%.

 

D’altra banda, al 2008 s’han aconseguit 29 pisos per incorporar-los a les Borses d’Habitatges esmentades anteriorment que se sumen als 15 obtinguts al 2007, fent un total de 115 habitatges gestionats.

 

Una altra mesura per ampliar l’oferta de pisos de lloguer és la cessió d’habitatges buits a Prohabitatge Mataró per part dels seus propietaris per un període de sis anys. Prohabitatge Mataró s’encarrega de rehabilitar i llogar els habitatges mitjançant les Borses. També es tramiten ajuts per als propietaris, de fins a 6.000 €, per adequar els habitatges i incloure’ls a les Borses de Lloguer.

 

D’altra banda, s’ha renovat el conveni signat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per crear l’Oficina Local d’Habitatge. Aquest any des de Prohabitatge Mataró s’han tramitat 65 ajuts per a rehabilitació, 297 cèdules d’habitabilitat i inspecció de condicions d’habitabilitat, i 39 Tests d’Edificis (TEDI) i 7 Informes Internes d’Idoneïtat (III). La subvenció rebuda pel finançament d’aquesta oficina ha estat de 40.000 € (34.306 €, al 2007).

 

Cal dir que el personal d’atenció al públic de Prohabitatge Mataró ha atès un total de 11.690 visites,respecte les 7.979 del’any passat, més 4.856 consultes telefòniques,enfront les7.080 al 2007.

 

I en darrer lloc, destacar que al 2008 Prohabitatge Mataró ha gestionat un total de 166 habitatges de lloguer (propietat de PUMSA) més els 19 rebuts en usdefruit de l’Ajuntament.