Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA obté al 2008 un resultat equilibrat

Escoltar

PUMSA obté al 2008 un resultat equilibrat

La crisi econòmica ha condicionat l’activitat de la societat al llarg del 2008

L'entitat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va exposar dijous a la Junta General d'Accionistes els resultats de l'exercici 2008. PUMSA ha tancat l’any en positiu amb un benefici de 92.215 €.


 

PUMSA és l'empresa municipal que treballa per configurar un nou model de ciutat que contribueixi a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Les seves actuacions vénen determinades pel desenvolupament de plans urbanístics i pels objectius de desenvolupament econòmic i social impulsats per l’Ajuntament de Mataró, i per part de les iniciatives i demandes ciutadanes.

 

A més de les actuacions relatives a la urbanització i reurbanització de determinades zones de la ciutat, PUMSA promou la construcció d'habitatges de protecció oficial amb l’objectiu de fer més assequible l’accés a l’habitatge, tant de lloguer com de venda.

 

D’altra banda, PUMSA també impulsa la construcció d’edificis d’oficines i de naus industrials per augmentar la competitivitat de les empreses de Mataró i alhora facilitar el trasllat d'empreses ubicades a zones residencials de la ciutat.

 

Així mateix, no s’ha d’oblidar que PUMSA duu a terme tres línies més d'actuació: la recuperació del patrimoni històric i arqueològic de Mataró, la promoció de la construcció amb criteris sostenibles i la constitució i ampliació del Patrimoni Municipal de Sòl i d’Habitatge.

 

 

Resultats econòmics

 

El resultat de l’exercici 2008 ha estat d’un benefici 92.215 € (respecte els 13.437 € al 2007). Quant a la xifra de negocis, aquesta s’ha situat en 7,5 milions d’euros (10,7 milions d’euros al 2007), dels quals, 2,2 MM € són ingressos per lloguers, obtinguts dels 166 habitatges propietat de PUMSA (143 de protecció oficial), del Centre de Serveis Logístics, l’Edifici Industrial de Vallveric i de l’Edifici de Vidre, principalment. Cal destacar que els lloguers s’han incrementat en un 17% respecte al 2007, degut fonamentalment a l’Edifici de Vallveric, que va entrar en explotació a l’octubre de 2007, i a l’Edifici de Cafè de Mar, llogat a partir d’abril de 2008 al Departament d’Educació.

 

Arran de la nova normativa comptable, el patrimoni net de PUMSA a 31 de desembre de 2008 ascendeix a 40,1 milions d’euros, enfront els 23,8 milions del 2007.

 

L’endeutament financer net al tancament de l’exercici 2008 se situa en 75,4 milions d’euros, incrementant-se en un 63% respecte al del 2007, degut a la forta inversió que s’està portant a terme per facilitar el desenvolupament de diferents sectors urbanístics, així com per finançar els projectes que s’estan duent a terme. En termes relatius, el rati d’endeutament bancari sobre el cost total dels actius és d’un 54% (al 2007, era d’un 56%). A més, al segon semestre de 2009, PUMSA formalitzarà nous préstecs no hipotecaris per import de 12 milions d’euros.

 

L’activitat que desenvolupa PUMSA suposa que ha d’afrontar importants costos abans no generi cap tipus d’ingrés, així com fa necessari el recurs al finançament extern de manera significativa i mantenir un nivell d’endeutament elevat.

 

 

Inversions

 

A finals de desembre de 2008, la xifra d’actius immobiliaris de PUMSA ascendeix a 140 milions d’euros (un increment del 42% respecte el 2007). Els actius immobiliaris de PUMSA es distribueixen entre “Inversions immobiliàries" destinades al seu lloguer (37 milions d’euros) i “Existències” per a la seva venda (103 milions d’euros).

 

Aquest any per primer cop PUMSA ha encarregat una valoració per experts independents (CB Richard Ellis) dels seus principals actius, resultant un deteriorament de tan sols 1 milió d’euros.

 

Al 2008 la inversió destinada a arrendament ha estat de 7,6 milions d’euros, sent les més significativa, la finalització de la construcció de 30 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer per a gent gran al carrer de Carlemany. Aquest mateix edifici, a la planta baixa acollirà un local on s’hi ubicarà un Centre de Dia per a Malalts d’Alzheimer. Una altra de les actuacions més rellevants és l’edifici seu de la Colla Castellera Capgrossos o l’adequació del local a la Baixada de les Escaletes (llogat a l’Agrupació Científico-Excursionista), més l’adquisició d’habitatges en el marc de l’Oferta Pública d’Adquisició d’Habitatges.

 

Pel que fa inversió feta durant l’exercici en immobles destinats a la venda, aquesta ha estat de 41 milions d’euros, destacant-ne:

 

- les obres de millora de l’Estadi Municipal d’Atletisme, la rehabilitació integral de la nau de la cooperativa “La Obrera Mataronense”, de l’arquitecte Antoni Gaudí, la rehabilitació de l’edifici de Cafè de Mar (actualment seu provisional del Departament d’Educació);

-en fase de construcció tenim el parc TecnoCampusMataró, l’edifici d’oficines al Rengle, l’Edifici de La Llàntia, la rehabilitació de la Nau Minguell i set promocions d’habitatges de protecció oficial (79 nous habitatges per a diferents col·lectius);

-les existències de sòl s’han incrementat com a conseqüència d’algunes adquisicions de finques i de despeses d’urbanització (a la ronda de Barceló i a La Llàntia), necessàries per completar els processos de planejament urbanístics que es troben en curs.

 

D’altra banda, al setembre de 2008 amb la finalitat de contribuir al finançament de l’ampliació del Tub Verd fins al Front de Mar, es va aprovar l’aportació d’1,1 milions d’euros al capital de Mataró Energia Sostenible, SA (MESSA).

 

 

Parc TecnoCampusMataró, Edifici d’oficines al Rengle, El Corte Inglés i Edifici de La Llàntia

 

Durant el 2008 s’ha donat un fort impuls al parc TecnoCampusMataró. L’edifici universitari i les dues torres per a empreses ja són força visibles a la zona del Rengle on s’està construint el parc tecnològic, que a finals de 2007 va començar a funcionar en la seva versió 1.0 a Vallveric. També s’ha dut a terme la integració de l’EUPM i l’EUM en la Fundació pública TecnoCampus Mataró-Maresme. S’han ajustat els costos d’inversió, estaven previstos en 60 milions d’euros i passen a 46,5.

 

A la vegada, continuen les obres de l’Edifici d’Oficines al Rengle -que finalitzaran al febrer de 2010-, amb una inversió de 21 MM €. L’edifici està destinat a acollir activitats del sector terciari, en especial oficines i activitats productives vinculades al sector de les noves tecnologies. L’edificabilitat sobre rasant és de 16.848 m2, distribuïda en quatre plantes. L’edifici comptarà amb 315 places d’aparcament. S’han signat ja alguns contractes pel 36% del sostre total de l’edifici.

 

Aquest mes de juny s’iniciaran els treballs de desmuntatge, trasllat i emmagatzematge de la nau de Can Fàbregas, amb una durada de cinc mesos i mig. Les peces s’emmagatzemaran en un solar al veïnat de Valldeix, propietat de PUMSA. El cost d’aquesta primera fase és d’1,4 milions d’euros. En aquest sentit, el passat 2 de juny, El Corte Inglés va lliurar el 20% del preu de venda de la parcel·la on s’ubicarà.

 

Una altra actuació a destacar és la forta inversió feta al barri de La llàntia arran de la construcció d’una pista poliesportiva, d’un local que es destinarà a equipament municipal i d’un local d’ús comercial, a més d’un aparcament soterrat de 80 places, amb un cost total de 3,2 milions d’euros. A més, les obres d’urbanització dutes a terme (nova plaça, millora de carrers, nou vial, nova xarxa d’enllumenat, de clavegueram i la millora de la xarxes de subministraments) han suposat una inversió addicional d’1,9 milions d’euros. Aquestes obres van finalitzar el passat 30 d’abril.

 

 

Rehabilitació i recuperació del patrimoni arquitectònic

 

Pel que fa a la rehabilitació i recuperació del patrimoni arquitectònic de Mataró, PUMSA ha finalitzat al 2008 la rehabilitació de l’edifici de Cafè de Mar (1,5 milions d’euros) - seu provisional del Serveis Territorials del Departament d’Educació mentre se’ls condiciona l’emplaçament definitiu a la nau central de l’antiga fàbrica Cabot i Barba -, la rehabilitació de la Nau d’Antoni Gaudí (1,2 milions d’euros), que actualment acull un telecentre gestionat pel Servei de Joventut de l’Ajuntament i des d’on es facilita l’accés a internet als joves, així com l’Ocup@jove, un programa d’orientació i assessorament laboral per als menors de 25 anys.

 

A més s’està treballant en la rehabilitació i reforma integral de la Nau Minguell, que passarà a convertir-se en un Centre de Creació Audiovisual. Aquesta actuació està finançada mitjançant un préstec de 2,7 MM € a interès zero del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (Plan Avanza). També s’han dut a terme treballs arqueològics a Can Cruzate, on s’han trobat restes de la ciutat romana d’Iluro, les quals condicionaran el projecte bàsic d’edificació i el desenvolupament urbanístic de l’illa.

 

 

Previsions per al 2009

 

A banda de continuar amb la construcció dels projectes abans esmentats, al 2009 s’inicia la construcció d’un edifici d’oficines a la Baixada de Les Espenyes (1,4 milions d’euros), així com el nou Servei de Manteniment, que s’ubicarà a l’antiga fàbrica Robert Mercader (Veïnat de Valldeix), amb una inversió d’uns 4 milions d’euros, finançats per l’Institut Català de Finances. Actualment el Servei de Manteniment està en un edifici del recinte de l'Escorxador, i un cop es produeixi el seu traslladat, aquest immoble quedarà lliure per acollir la segona biblioteca municipal de la ciutat.

 

Pel que fa a habitatges, PUMSA inicia aquest any la promoció de 94 nous habitatges, repartits en quatre promocions (carrers El Rierot, de Joan Maragall, de Gibraltar i de Figuera Major), el 87% de protecció oficial, que suposaran una inversió de 13,2 MM €. De tota manera aquestes inversions, o el seu calendari, vindran condicionades per l’obtenció del finançament necessari.