Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova inicialment el projecte d’urbanització del PMU Iveco–Renfe–Farinera-Veïnat de Valldeix

Escoltar

L’Ajuntament aprova inicialment el projecte d’urbanització del PMU Iveco–Renfe–Farinera-Veïnat de Valldeix


Avui, la Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana (PMU) de l’àmbit Iveco–Renfe–Farinera–Veïnat de Valldeix, aprovat definitivament l’11 de març de 2009 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

 

Aquest projecte està vinculat a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació dels àmbits Iveco-Renfe/Farinera/Veïnat de Valldeix, aprovada definitivament el 23 de gener de 2007. La modificació puntual defineix un sector discontinu de millora urbana amb l’objectiu de transformar els antics usos industrials en una nova implantació residencial i de serveis, d’acord amb les transformacions de l’entorn. Aquesta discontinuïtat es tradueix en tres àmbits delimitats però constitueix un sol sector de planejament.

 

 

Definició dels àmbits del PMU

 

L’àmbit Iveco-Renfe, amb una superfície de 86.983 m2, té forma triangular i es troba situat entre l’avinguda d’Ernest Lluch, l’avinguda del Maresme i els espais ocupats per l’activitat de Renfe.

 

L’antiga fàbrica de la Farinera queda situada a l’illa definida per la ronda de Barceló, l’avinguda del Maresme, el carrer dels Germans Thos i Codina i el carrer de Josep Abril. L’àmbit té una superfície de 6.539 m2

 

Per últim, el veïnat de Valldeix, amb una superfície de 9.003 m2, queda situat a tocar de la riera de Can Soler.

 

 

Les xifres del PMU

 

El Pla de Millora Urbana afecta a una superfície total de 102.525 m2dels quals 59.333 m2 són de sòl públic i d’aquests ,18.579 m2 es destinaran a sistema viari, 29.733 m2 a espais lliures i 11.021 m2 a equipaments. Als 29.733 m2 d’espais lliures que es destinaran a zona verda cal afegir els 15.000 m2 de titularitat privada que seran d’ús públic.

 

El planejament del sector preveu un parc lineal que doni continuïtat al passeig del Rengle.

 

Quant al sostre edificable del sector, 101.660 m2 es destinarà a usos residencials, i 31.340 m2 per a usos terciaris. El sostre residencial suposarà la construcció de 1.235 habitatges, 837 lliures, 271 de preu protegit i 127 de preu concertat. 

 

 

Descripció de les obres d’urbanització

 

El projecte d’urbanització que ara s’aprova inicialment és el projecte tècnic necessari per executar les obres que determina el planejament i que són a grans trets: els nous carrers, els espais lliures destinats a zona verda, les obres de condicionament de la riera de Valldeix i la reurbanització d’un tram de l’avinguda del Maresme.

 

Les obres d’urbanització consisteixen en la pavimentació de les calçades i les voreres afectades de tot l’àmbit, aquestes amb amplades variables des de 2,50 fins a 8 m d’amplada, i la renovació de les xarxes de serveis existents.

 

Pel que fa al clavegueram, es preveu la col·locació d’una nova xarxa de col·lectors que millorarà i connectarà amb l’existent. També es modificarà la xarxa d’aigua, es soterraran les línies elèctriques, es substituirà la xarxa de telecomunicacions i s’ampliarà la de gas per cobrir tota la nova urbanització.

 

Es preveu també la instal·lació de l’enllumenat públic adaptat a cadascun dels diferents espais.

 

Quant a la jardineria, es plantaran diferents espècies vegetals, i es crearà un sistema de reg automatitzat. I a més, s’instal·laran contenidors soterrats per a la recollida dels residus urbans.

 

Pel que es refereix a l’àmbit del Veïnat de Valldeix, el projecte preveu, una vegada posades en marxa les noves instal·lacions del Servei de Manteniment de l’Ajuntament, el condicionament del camí i la canalització del torrent que passa pel sector per tal de garantir el correcte accés a l’àmbit. 

 

 

Pressupost

 

El projecte ha estat redactat per l’empresa EIPO, SL i SVC Arquitectes per encàrrec de l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA). El pressupost estimat per a l’execució de les obres és de 25 milions d’euros.

 

L’execució de les obres es preveu que es vagi desenvolupant per fases i que es pugui iniciar a principis de l’any 2011, d’acord també amb la construcció tant de les promocions públiques com privades.

 

 

Tramitació

 

El projecte és sotmès a informació pública per un període de 30 dies. Abans de l’aprovació definitiva, el projecte ha d’obtenir el vist-i-plau de l’Agència Catalana de l’Aigua, de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Foment.