Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova una proposa de resolució per delegar el vot en casos de baixa maternal

Escoltar

L’Ajuntament aprova una proposa de resolució per delegar el vot en casos de baixa maternal

El Ple del 2 de desembre va aprovar una proposta de resolució presentada per CiU per fer possible la delegació del vot ens els casos de baixa maternal. El text es va aprovar amb els vots favorables del PSC, CiU, ICV-EUiA, ERC i la CUP i l’abstenció del PPC.
La proposta de resolució que es va aprovar és la següent:

 

“La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes ha suposat una fita en la lluita per aconseguir la igualtat entre totes les persones que composem la societat en que vivim, amb independència del nostre gènere. Aquesta llei, però, reconeix determinats drets de forma complerta i en d’altres situacions emplaça als poders públics a promoure, analitzar i executar accions per tal d’aconseguir resultats en àmbits on les circumstàncies, o bé la normativa reguladora, no permeten assolir l’objectiu d’una forma immediata.

 

Una d’aquestes situacions és a la que fa referència la Disposición Final séptima de la LO 3/2007, quan assenyala que ‘a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno promoverá el acuerdo necesario para iniciar un proceso de modificación de la legislación vigente con el fin de posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de las personas que ostenten un cargo electo’.

 

A hores d’ara la legislació no ha estat adaptada, si més no en l’àmbit local, tot i que en d’altres, com és el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu Reglament ha permès a les diputades, que en situació de baixa per maternitat no puguin complir el deure d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un altre diputat o diputada (article 84).

 

A l’àmbit de l’Administració Local, és necessari encara efectuar una delimitació o condicionament del caràcter indelegable del vot de regidores i regidors que refereix l’article 99.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de los Entes Locales, per tal de permetre una solució similar.

 

És per tot això que proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

 

Primer.- Demanar al Govern espanyol que, d’acord amb allò que disposa la llei Orgànica 3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord per tal de fer efectiu el dret de regidores i regidors que s’acollin a permisos de maternitat i/o paternitat, adopció, acollida, alletament i en casos de malaltia greu, d’exercir la seva obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals, mitjançant la delegació a favor d’altres membres del Consistori.

 

Segon.- Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les cambres legislatives que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un consens suficient per assolir aquell objectiu.

 

Tercer.- Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) vigent a Mataró, en el moment que la normativa supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat immediata d’aquest dret.

 

Quart.- Instrumentar legalment aquells mitjans que possibilitin el vot no presencial als òrgans de govern dels quals es formi part.

 

Cinquè.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del Parlament de Catalunya.”