Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament modifica el Pla especial regulador d’ús recreatiu per incloure-hi els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució

Escoltar

L’Ajuntament modifica el Pla especial regulador d’ús recreatiu per incloure-hi els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució

També ha redactat una ordenança per establir les condicions d’aquests locals

El regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, i la regidora d’Innovació i Promoció de ciutat, Alícia Romero, han presentat avui en roda de premsa la modificació puntual del Pla especial regulador de l’ús recreatiu i l’avantprojecte de l’Ordenança sobre els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució. Aquests dos instruments s’han donat a conèixer aquest matí a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials.


 

Arran de la proliferació de sol·licituds de llicències d’activitats en establiments de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, així com la dimensió d’alguns dels projectes presentats, l’Ajuntament va constatar la necessitat de regular de forma específica la implantació d’aquestes activitats a Mataró, tant pel que fa a la regulació urbanística (pla especial) com a la regulació pròpia de l’activitat (ordenança).

 

Per aquest motiu, l’Ajuntament va decretar a final de febrer suspendre l’atorgament de les llicències municipals ambientals, d’activitats, d’obres i d’edificació per als locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució amb l’objectiu d’estudiar l’elaboració d’un pla especial urbanístic que regulés aquesta tipologia de locals.

 

La modificació del Pla especial regulador de l’ús recreatiu i l’Ordenança sobre els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució són dos instruments normatius independents que s’estan tramitant paral·lelament.

 

 

Modificació puntual del Pla especial regulador de l’ús recreatiu

 

El 1998 l’Ajuntament va aprovar el Pla especial regulador de l’ús recreatiu amb la finalitat de regular la incidència d’aquests usos amb el seu entorn. Amb els anys s’han produït canvis legislatius i del propi planejament municipal que fan que aquest Pla especial sigui necessari modificar-lo, a més en el seu moment les activitats de naturalesa sexual no estaven regulades.

 

Així, l’Ajuntament ha optat per modificar puntualment el Pla especial regulador de l’ús recreatiu per tal d’incloure-hi la regulació de les activitats de naturalesa sexual i ajustar la normativa als canvis produïts en la legislació.

 

L’objectiu d’aquest instrument normatiu és restringir la instal·lació de locals on s’exerceix la prostitució i s’ha basat principalment en regular-ne les ubicacions més adients i limitar-ne la seva superfície.

 

Aquesta modificació puntual del Pla especial defineix en primer terme l’activitat de naturalesa sexual com un ús recreatiu i n’estableix els paràmetres reguladors que han de regir aquestes activitats, com per exemple:

 

. Incloure les activitats amb annex de naturalesa sexual al Pla especial en una categoria específica.

 

. Establir la reserva obligatòria d’aparcament: 1 plaça per cada habitació i 1 plaça per cada 10 persones o fracció d’aforament de l’activitat musical.

 

. Regular les distàncies d’aquestes activitats respecte de zones residencials, hotels i d’equipaments sanitaris i assistencials de caràcter públic o privat:

 

            . Distància mínima de 100 m per a activitats de fins a 200 places d’aforament

            . Distància mínima de 200 m per a activitats d’entre 201 i 500 places d’aforament

            . Distància mínima de 300 m per a activitats a partir de 501 places d’aforament

 

. Regular les distàncies d’aquestes activitats respecte de seus públiques, equipaments esportius, educatius i els espais públics o privats que contenen jocs infantils:

 

            . Distància mínima de 200 m

 

. Regular les distàncies respecte a d’altres activitats de la mateix tipologia o d’altres:

 

            . Distància mínima entre activitats que inclouen un annex de naturalesa sexual, 250 m

 

Una vegada s’hagi aprovat la modificació del Pla especial, totes les activitats que no s’ajustin a aquest Pla es consideraran que no s’adapten a la normativa però podran seguir funcionant i s’hi podran autoritzar els canvis de titularitat i les reformes interiors però no s’autoritzaran ampliacions del negoci.

 

Està previst que la modificació puntual del Pla especial regulador de l’ús recreatiu s’aprovi a la Junta de Govern que tindrà lloc el proper dilluns 19 de juliol.

 

 

Nova ordenança sobre els locals de pública concurrència

 

L’Ordenança sobre els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució té per objecte establir els requisits i les condicions que han de complir aquest tipus de locals així com els dels reservats annexos on es desenvolupa la prestació de serveis de naturalesa sexual però no els domicilis i habitatges particulars on es prestin aquests serveis.

 

Principalment l’ordenança s’ha basat en tres elements per regular-ne l’activitat: l’aparcament, l’aforament i el número d’habitacions. Aquests tres elements són els que establiran la dimensió dels locals.

 

El document especifica quines són les condicions d’ubicació i accés, les característiques dels locals, els tipus de llicències obligatoris i altres condicions necessàries per poder obrir un negoci d’aquesta tipologia com els serveis de vigilància, sanitaris i els horaris. A més del règim sancionador. Així, s’estableix que les habitacions seran de 12 m2 amb ventilació natural, el bany no inferior a 4 m2 i independent, i no es podrà pernoctar en aquestes habitacions. També estableix que la superfície dels reservats annexos vindrà condicionada per la superfície de l’activitat principal.

 

L’avantprojecte de l’Ordenança ha estat aprovat per decret, a partir d’aquí els grups municipals tenen un termini de 15 dies per presentar les esmenes que considerin oportunes fins arribar al Ple per a la seva aprovació inicial.