Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un acord unànime dels grups municipals dóna suport a la recepció de TV3 en tot l’àmbit lingüístic català

Escoltar

Un acord unànime dels grups municipals dóna suport a la recepció de TV3 en tot l’àmbit lingüístic català

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat una moció presentada per tot els grups municipals amb representació al consistori amb l’objectiu de donar suport a la promotora de la iniciativa legislativa popular “Televisió sense Fronteres” per a la recepció de TV3 en tot l’àmbit lingüístic català.

 

El text íntegre de l’acord és el següent:

 

“La Constitució Espanyola estableix en l’article 3 un principi de protecció del pluralisme lingüístic. L’apartat tercer d’aquest precepte conté un mandat dirigit al conjunt dels poders públics de l’Estat d’especial respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats lingüístiques que conformen el patrimoni cultural comú. D’una manera més específica, l’article 20, apartat tercer, del text constitucional exigeix que en l’accés dels grups socials i polítics més significatius als mitjans de comunicació dependents dels ens públics es respecti el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya. Aquesta última previsió posa de manifest la singular rellevància dels mitjans de comunicació audiovisuals a l’hora de promoure i difondre el plurilingüisme.

 

Un fet normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l’any 2001, per part del’Estat espanyol, de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual estableix obligacions específiques de protecció d’aquestes llengües en l’àmbit dels mitjans de comunicació. L’article 11 de la Carta, que estableix les obligacions de les Parts respecte dels “Mitjans de comunicació”, disposa en l’apartat segon que:

 

“Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua.”

 

Segons han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest compromís comporta no només eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de televisió entre territoris veïns on es fa servir una llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima (Explanatory Report to the European Charter for Regional or Minority Languages, paràgraf 11).

 

Atenent a tot el que s’exposa anteriorment, la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei “Televisió sense Fronteres” va presentar a la Mesa del Congrés una proposta de llei que, sota aquest nom, té com a objectiu garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i televisió autonòmiques realitzades totalment o majoritàriament en les llengües incloses en l’àmbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en les altres comunitats autònomes amb les quals comparteixen una llengua utilitzada en una forma idèntica o semblant, a fi d’afavorir el desenvolupament dels espais de comunicació de les dites llengües.

 

En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

 

ACORDS

 

Primer. Donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant iniciativa legislativa popular davant les Corts Espanyoles amb el nom de “Televisió sense Fronteres” (que s’adjunta al present acord), amb la confiança que, un cop s’hagin fet els tràmits necessaris, sigui aprovada per tal de garantir legalment i de forma definitiva la recepció dels programes de ràdio i televisió realitzats en alguna d’aquestes llengües en el conjunt dels territoris que conformen les seves respectives comunitats lingüístiques, i valorant la conveniència que l’Estat intervingui legislativament per garantir amb caràcter general i estable, i amb condicions tècniques i d’intercanvi equiparables, el compliment dels objectius de protecció de les llengües oficials, regionals o minoritàries en la implementació final de la televisió digital.

 

Segon. Que l’Ajuntament de Mataró animi a la ciutadania a recolzar, mitjançant la seva signatura, l’esmentada iniciativa popular, posant les màximes facilitats per tal que aquesta recollida sigui efectiva.

 

Tercer. Comunicar aquest acord a les Corts espanyoles i a la Comissió promotora de la Iniciativa”.