Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament demana modificar la legislació hipotecària perquè contempli la figura de la dació en pagament

Escoltar

L’Ajuntament demana modificar la legislació hipotecària perquè contempli la figura de la dació en pagament

El Ple del mes de febrer, celebrat el passat dijous 3, va aprovar per unanimitat una moció presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA, ERC, PSC i CiU, en què s’expressa el suport a la proposició de Llei contra el sobreendeutament familiar i personal per modificar la Llei Hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament.
El text aprovat diu el següent:


 

“Atès que, a partir del 2008, es produeix l’esclat de la crisi econòmica i, com a conseqüència, un gran increment de l’atur i de la inseguretat de la renda en milers de famílies del nostre país, fet al que se li ha d’afegir el sobreendeutament de les famílies com a conseqüència dels habitatges de propietat que havien adquirit.
Atès que el creixement econòmic al nostre país en els darrers anys ha anat molt lligat al sector de la construcció, i en concret, de la compra d’habitatge privat, que va generar la concessió quasi indiscriminada de crèdits hipotecaris finançant, moltes vegades, més del 100% del valor dels nous habitatges.
Atès que les entitats financeres van facilitar préstec per damunt del valor de l'habitatge a famílies que comprometien més del 50% dels seus ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït a generar un dels sobreendeutaments privats més alts del món.
Atès que les dades del Consell General del Poder Judicial indiquen que s’executaran més de 350.000 desnonaments judicials per impagament d’hipoteques, tramitades entre el 2008 i el 2010 i que es preveu que aquest any 2011 i el 2012 es podria arribar als 500.000 desnonaments judicials a tot l’Estat espanyol, i que només a Catalunya es podria procedir a unes 40.000 o 50.000 execucions hipotecàries, més del doble que el 2010.
Atès que l’actual Llei Hipotecària condemna a moltes famílies en situació d’insolvència a què no només s'enfrontin a un procés de desnonament amb la pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna financera per la reclamació del pagament del deute per part dels bancs que en molts casos es tradueix en una condemna a l’exclusió social.Atès que aquesta legislació permet que les entitats financeres s'adjudiquin els habitatges pel 50% del valor de taxació no només és injusta sinó que no té comparativa amb les legislacions d'altres països del nostre entorn.
Atès que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda.
Atès que actualment vàries forces polítiques i també entitats i moviments socials diversos estan reclamant la modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura de la dació en pagament, de forma que el deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el lliurament de l’habitatge al creditor.
Atès que en bona part de les legislacions del nostre entorn com a França, Bèlgica, Alemanya o els països anglosaxons es té en compte la situació de sobreendeutament personal i deute hipotecari de les persones físiques, quan el deutor ho és de bona fe (per causes sobrevingudes) i el bé hipotecat és l’habitatge habitual, de manera contrària en el cas espanyol i català.
Atès que als països anglosaxons la dació de l’habitatge en pagament del deute hipotecari, és a dir, amb el lliurament de l’habitatge, la persona pot saldar el deute amb l’entitat financera i no se li embarga cap altre patrimoni ni ingrés familiar present i futur.
Atès que a la legislació espanyola existeix un buit legal significatiu que determina la impossibilitat de fer palesa una situació sobrevinguda de sobreendeutament familiar.
Atès que, en algunes de les iniciatives legislatives que s’han presentat al Parlament de Catalunya també es preveu que, per garantir el dret a l’habitatge de les persones que perdin la propietat del seu habitatge per l’execució de la hipoteca, s’ampliï la possibilitat d’oferir propostes alternatives com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o renegociar el deute amb possibilitat de convenir la reducció o reordenament del pagament de forma més assumible i ajustada a la realitat econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen.
Ates el recent dictamen judicial emès per l’Audiència Provincial de Navarra en aquesta mateixa línia.
Atès que també cal demanar que el govern de l’ Estat prevegi mesures d’ajut per que es pugui cancel•lar o reduir el deute de les famílies que ja han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys però que continuen mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit.
Atès també, per altra banda que la inclusió amb caràcter general de les “clàusules de sòl” es podria considerar abusiva, d’acord amb la normativa vigent, limitant els drets dels consumidors i usuaris (en esdevenir a la pràctica un “tipus fix” quan els tipus d’interès són baixos), situant a les entitats financeres en una posició de privilegi respecte als prestataris i resultant manifestament desproporcionades pel que fa a la concreció del tipus mínim i màxim.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal adoptar els següents acords:
Primer.- Donar suport a les diverses proposicions de Llei contra el sobreendeutament familiar i personal presentades al Parlament de Catalunya per instar al Govern central que aprovi una modificació de la legislació hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb l'habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costos judicials) quedi liquidat, tal com succeeix en altres països de la UE, així com s’ampliï la possibilitat d’oferir propostes alternatives com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o renegociar el deute amb possibilitat de convenir la reducció o reordenament del pagament de forma més assumible i ajustada a la realitat econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen i que prevegi mesures d’ajut per que es pugui cancel·lar o reduir el deute de les famílies que ja han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys però que continuen mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit.
Segon.- Estudiar la possibilitat de declarar abusives les clàusules que en els contractes hipotecaris fixin un límit a la variació a la baixa dels tipus d’interès variable contractat.
Tercer.- Demanar al Govern de l’Estat que, amb caràcter d'urgència, tal com va aprovar el Congrés dels Diputats:


a. Impulsi l'establiment d'un nou sistema d'ajudes públiques per a la subsidiació de tipus d'interès de préstecs hipotecaris pel finançament de l'adquisició d'habitatge habitual, amb fórmules de retorn de les ajudes en el moment que desaparegui la situació de sobreendeutament familiar.


b. Promoure la creació d'un Fons finançat per l'Estat i gestionat per les Comunitats Autònomes, per atendre l'impagament de les rendes del lloguer d'habitatge habitual per a persones en situació d'alta vulnerabilitat social, preveient la devolució de les quantitats anticipades pel Fons una vegada que els beneficiaris superin la situació de necessitat que va motivar la percepció de les ajudes.
Quart.- Traslladar aquests acords al Consell de Ministres, i especialment al Ministeri d'Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i el Senat, i a les associacions veïnals del municipi.“