Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’alcalde estableix el nou cartipàs municipal

Escoltar

L’alcalde estableix el nou cartipàs municipal

L’alcalde, Joan Mora, ha signat avui els decrets de delegació de competències als regidors delegats i de nomenament dels tinents d’alcalde, que determinen la nova organització municipal per al mandat 2011-2015.


 

Nous tinents d’alcalde

 

El decret de nomenament dels tinents d’alcalde determina que hi ha 4 tinences d’alcaldia que són ocupades pels regidors següents:

 

-  Primer tinent d'alcalde: Joaquim Fernàndez i Oller

- Segon tinent d'alcalde: Marcel Martínez i Bruguera

- Tercera tinenta d'alcalde: Núria Calpe i Marquet

- Quarta tinenta d'alcalde: Montserrat Rodríguez i Sánchez.

 

 

Regidors delegats

 

- Joaquim Fernàndez i Oller: regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania (Agència de Suport a l’Associacionisme, Civisme, Mediació comunitària, Nova Ciutadania, Cooperació i Desenvolupament i temes de Comunicació que requereixin anar a Comissió Municipal Informativa), Obres, Serveis i Manteniment. A més de la competència general per concedir llicències d’obres per a la realització de rases o canalitzacions a la via pública.

 

- Marcel Martínez i Bruguera: regidor delegat de Cultura i Ensenyament.

 

- Núria Calpe i Marquet: regidora delegada de Via Pública (Policia Local, Protecció Civil i Mobilitat). A més de la competència general per concedir llicències d’obres i ocupació de via pública per a guals.

 

- Montserrat Rodríguez i Sánchez: regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge (Habitatge i Llicències Urbanístiques), Medi Ambient i Sostenibilitat (Llicències d’Activitats, Agenda Local 21 i Medi Ambient).

 

- Pere Galbany i Duran: regidor delegat de Família (Joventut, Gent Gran i Dona), Benestar Social, Salut i Consum i Esports.

 

- Miquel Rey i Castilla: regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació (Institut Municipal de Promoció Econòmica, Promoció de ciutat, Comerç, Fires, Mercats, Empresa i Ocupació, Universitat, Promoció Internacional i Agermanaments).

 

- Carolina Soler i Soto: regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana (Secretaria General, Sostdirecció Econòmica, Estudis i Planificació Estratègica, Compres i Contractacions, Recursos Humans, Informàtica i Telecomunicacions i Atenció Ciutadana). A més de la competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions municipals, dels pagaments a justificar, la tramitació pressupostària de factures, així com l’ordenació de tots els pagaments derivats de compromisos de despesa legalment adquirits.

 

 

Organismes autònoms municipals

 

L'alcalde també ha delegat la presidència dels organismes autònoms municipals en els següents regidors delegats:

 

- Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC): Marcel Martínez i Bruguera

- Institut Municipal d'Educació (IME): Marcel Martínez i Bruguera

- Institut d'Esports (IE): Pere Galbany i Duran

- Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM): Miquel Rey i Castilla.

 

 

Comissions informatives i Junta de Govern Local

 

Segons l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), s’estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l’alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre els següents punts:

 

1. Periodicitat de les sessions del Ple


2. Creació i composició de les comissions municipals informatives permanents.


3. Nomenaments dels representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.


4. Coneixement de les resolucions de l’alcalde en matèria de nomenaments dels tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern Local, presidents de les comissions informatives o delegacions que l’alcalde estimi oportú conferir.