Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament elaborarà un informe per determinar l’afectació de la Llei de la Dependència a Mataró

Escoltar

L’Ajuntament elaborarà un informe per determinar l’afectació de la Llei de la Dependència a Mataró

El Ple de desembre va aprovar per unanimitat la proposta de resolució, presentada pel PSC, sobre l’aplicació de la Llei de la Dependència a Mataró.


 

El text íntegre de la proposta de resolució és el següent:

 

“La Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD) estableix drets públics subjectius que actualment són vulnerats. Aquesta vulneració és a causa de les retallades pressupostàries, la devaluació de la qualitat assistencial i el canvi de model per part del Govern estatal i el Govern de la Generalitat.

 

El Govern de l’Estat ha anunciat una retallada del 46 % de recursos per a l’aplicació de les prestacions reconegudes per la llei al 2014, que se sumen a les ja provocades anteriorment. Per altra banda, la Generalitat de Catalunya està retallant l’accés a alguns serveis de forma discrecional i al marge de la llei. Un exemple és la suspensió per part de l’ICASS, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, de la realització de nous Programes Individuals d’Atenció (PIA) de prestació econòmica vinculada al servei d’atenció residencial, així com la flexibilització de les ràtios de personal a les residències de gent gran. Negar l’accés a les PEVS d’atenció residencial suposa un càstig a les persones amb menys recursos i comporta que una part important de persones amb molt alta dependència no puguin accedir a ser ateses amb totes les garanties que necessitaria el seu estat. A més, com que no hi ha hagut una modificació del decret de la cartera de serveis, aquesta suspensió discrecional suposa que les persones professionals hagin d’incomplir-lo en la seva activitat diària, negant una PEVS quan és l’acció més indicada a seguir. D’altra banda, la flexibilització de les ràtios pot suposar una disminució global del personal, fet que implica una pèrdua en la qualitat d’atenció.

 

A Mataró, i segons dades de l’Ajuntament, des del 2007, any on es comença a desplegar la llei, existeixen 6.245 sol·licituds i 5.463 persones que han generat expedient de dependència. D’aquestes hi ha 5.319 persones amb dret a acord de Programa Individual d’Atenció i actualment 1.874 persones disposen d’un PIA vigent, de competència municipal.

 

Els serveis municipals, segons la regidoria, continuen tramitant les noves sol·licituds, però el període de temps s’ha alentit. Així, en aquests moments consten 226 expedients en tràmit d’elaboració del PIA. I pel que fa a la sol·licitud de places residencials hi ha una llista d’espera de 1.033 persones per una plaça residencial i 21 per plaça en centre de dia.

 

Les conseqüències de les retallades en la LAPAD i el canvi de model, són evidents a la nostra ciutat:

 

. La disminució dels imports de les prestacions econòmiques vinculades a la cartera de serveis

. Nous requeriments per a les persones cuidadores no professionals

. Reducció de la intensitat de les hores de SAD (que l’Ajuntament ha de pal·liar per hores SAD social)

. Llistes d’espera en l’accés a places residencials, fent encara més vulnerables les persones i les famílies amb menys recursos i amb més afectació per la crisi econòmica

. La desestimació del PIAs per part de les famílies pel que fa a l’acolliment residencial o en centre de dia per la impossibilitat de fer front al pagament de la plaça privada

. L’alentiment en la resolució de les tramitacions dels Programes Individuals d’Atenció.

 

És per tot això que el grup municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

 

1. L’Ajuntament de Mataró elaborarà i presentarà en els òrgans municipals establerts i amb la total transparència, un informe sobre l’afectació a la ciutat de l’actual situació de la LAPAD (evolució detallada de sol·licituds, programes vigents i en tràmit...) des de l’inici del seu desenvolupament.

 

2. L’Ajuntament de Mataró, d’acord amb l’informe anterior, presentarà una cartera de serveis d’acord amb les noves realitats amb l’objectiu de cobrir l’atenció de les persones amb dependència amb més vulnerabilitat.

 

3. L’Ajuntament de Mataró garantirà els programes i els recursos necessaris per tal d’atendre a les persones amb situació de dependència a través del SAD i altres serveis municipals”.