Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró rebutja la llei que regula les noves taxes de l’Administració de Justícia

Escoltar

Mataró rebutja la llei que regula les noves taxes de l’Administració de JustíciaEl Ple ordinari de gener, que va tenir lloc ahir dijous, va aprovar la proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC, CiU, PxC i ICV-EUiA de rebuig a la Llei 10/2012 de 20 de novembre, per la que es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PSC, CiU, PxC, ICV-EUiA i la CUP i en contra hi va votar el PPC.


 

El text de la proposta de resolució íntegre és el següent:

 

“Atesa la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del 21 de novembre de 2012, de la Llei 10/2012 de 20 de novembre que estableix un nou sistema de taxes judicials; suprimint les exempcions previstes fins ara per les persones físiques i les persones jurídiques de reduïda dimensió, ampliant l’establiment de taxa a la jurisdicció civil i contenciós-administrativa i a la jurisdicció social; i incrementant molt substancialment el tipus impositiu.Atesa la fixació d’aquesta manera d’una quota tributària fixa per actuació judicial i una quota tributària variable addicional en funció de la quantia del procediment.Atès que l’entrada en vigor de la Llei 10/2012 esdevé al dia següent de la seva publicació en el BOE.Atès que la referida Llei estableix uns límits que no atenen al Principi de Progressivitat.Tot i que s’implanta el no pagament d’aquesta taxa judicial per les administracions públiques i les persones que tinguin justícia gratuïta, totes aquelles unitats familiars que tinguin ingressos conjunts que superin els 1.100 € mensuals, hauran de pagar la referida taxa, en el mateix import que una família amb ingressos més que suficients o una corporació multinacional. D’aquesta manera, una gran majoria de ciutadans i ciutadanes hauran de renunciar a sol·licitar tuteles freqüents.En l’àmbit laboral, la nova regulació té un impacte molt important. Amb la nova regulació és obligatori pagar per recórrer una sentència desfavorable. És a dir, un treballador acomiadat haurà de preveure una taxa per recórrer una denegació de subsidi d’atur o la qualificació d’incapacitat front a la Seguretat Social.I en l’àmbit administratiu, podem veure exemples a totes llums desproporcionats com el recurs davant una multa de trànsit on la taxa superarà en dues vegades el cost de l’import reclamat.Atès que l’establiment de qualsevol taxa i, en especial aquesta, suposa una limitació i impediment real a l’accés de la majoria dels ciutadans i ciutadanes a la justícia, restringint l’ús únicament a aquells ciutadans que disposin d’una millor situació econòmica. I en aquest sentit, deixant palesa la vulneració al dret constitucional de la tutela judicial efectiva reconeguda a l’article 24.1 CE.Atès que el manifest contra la llei 10/2012 de 20 de novembre que regula les taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia aprovat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró que reflexa les peticions de les associacions de jutges i fiscals, diu literalment: “manifestem, com la pràctica totalitat de la societat, el nostre absolut rebuig a la referida llei pel veritable obstacle a l’accés de la justícia que provoca, com demostra el fet que una disposició hagi propiciat l’oposició de la pràctica totalitat de les persones que intervenen en un procediment judicial.Es fa palès, a més, a Catalunya, que aquesta llei de taxes agreuja la ja aplicació de la llei de taxes catalanes, la qual cosa implica que les persones que accedeixin a la justícia pagaran dues taxes per accedir: la taxa catalana i la taxa estatal.Aquestes taxes provocaran una justícia de dues velocitats: per una banda, una justícia “per a rics i pobres“ que podran accedir-hi perquè podran pagar les taxes o perquè no han de pagar-les i, per altra banda, una justícia “per a la classe mitjana”, la qual serà la veritable perjudicada, per quan haurà de pagar les taxes i, en moltes ocasions, aquestes els impediran acudir als tribunals, de tal forma que impedeix l’accés a la justícia en condicions d’igualtat per a tots els ciutadans.En aquest sentit, el ministre de Justícia ha afirmat que: “La llei de taxes no ha trobat un rebuig social sinó una reacció corporativa“, manifestació que a més d’incorrecte, pretén fer creure que són els advocats els perjudicats d’aquestes taxes quan els veritables perjudicats són els ciutadans que són els qui les hauran de pagar i els que veuran impedit el seu dret d’accés a la justícia.Des de l’advocacia institucional, tant des del propi Col·legi de Mataró, com des del Consell dels Il·lustres Col·legis de Catalunya i del Consejo General de la Abogacía Española així com de la pràctica totalitat de Col·legis d´Advocats, com des de la resta d’operadors jurídics i d’altres col·lectius, s’han fet totes les actuacions possibles per evitar l’aprovació d’aquesta llei sense èxit donada la imposició que de la mateixa ha fet el ministre de Justícia.Per tant, és necessari continuar lluitant en la seva contra, ara des d’una doble perspectiva: per una banda, intentar la seva retirada i, per altra banda si no s’aconsegueix la seva retirada, intentar que es declari la seva inconstitucionalitat”.Atès que l’actual situació de crisi econòmica ha fet emergir un gran nombre de conflictes i situacions (desnonaments en execucions hipotecàries, participacions preferents, etc), en els que la limitació a l’accés a la justícia en funció de la capacitat econòmica deixa especialment indefensa la part dèbil o menys afavorida econòmicament.Per tot això, el grups sotasignants proposen l’adopció al Ple dels següents acords:

 

Primer.- Manifestar el rebuig a l’aprovació de la Llei 10/2102 per la que es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia ja que creiem fermament en el dret a una tutela judicial efectiva, entesa com el dret d’accés a la justícia de tots els ciutadans en pla d’igualtat i sense restriccions derivades de la seva capacitat econòmica, entenent que la igualtat davant els poders públics i especialment, davant la justícia, ha de quedar garantida com a pilar bàsic de la democràcia.

 

Segon.- Sol·licitar al Govern de l’Estat i a totes les instàncies competents la tramitació legislativa pertinent per tal d’evitar l’aplicació i deixar sense efecte l’esmentada normativa que vulnera els principis bàsics de llibertat, igualtat i justícia inspiradors de l’ordenament jurídic constitucional, principis que tenen el deure d’impulsar i promoure els poders públics.

 

Tercer.- Donar a conèixer a la ciutadania el contingut de la present moció, notificant-la als mitjans de comunicació, les associacions de veïns i veïnes, i al Defensor del Ciutadà”.