Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA tanca l’exercici 2012 amb un resultat negatiu de 4,5 milions d’euros

Escoltar

PUMSA tanca l’exercici 2012 amb un resultat negatiu de 4,5 milions d’eurosL’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) ha presentat avui a la Junta General d’Accionistes els resultats de l’exercici 2012. PUMSA va tancar l’any amb 4,5 milions d’euros negatius.


 

La xifra de negocis al 2012 ha estat de 41,5 milions d’euros. El marge d’explotació, tot i haver estat negatiu en 0,5 milions d’euros, millora respecte el de l’any passat (8 milions d’euros negatius). Les pèrdues s’expliquen fonamentalment per dotacions extraordinàries per al sanejament del balanç (provisions per depreciació d’actius immobiliaris i retrocessió de crèdits fiscals).

 

L’ajustament en la valoració d’actius immobiliaris, ha suposat una pèrdua neta de 2,4 milions d’euros. Pel que fa al deteriorament de crèdits fiscals activats en exercicis anteriors, ha suposat una pèrdua d’1 milió d’euros. En ambdós casos, aquests apunts comptables no suposen sortides de caixa per a PUMSA.

 

Els resultats de 2012 i les dotacions extraordinàries efectuades obeeixen a una política de prudència comptable i de transparència de la societat.

 

Després dels ajustaments efectuats per l’empresa, el Patrimoni net al tancament de l’exercici 2012 és de 18 milions d’euros.

 Ingressos

 

La xifra de negocis de l’exercici ha estat de 41,5 milions d’euros, amb el següent detall:

 

-         Vendes, per import de 35 milions d’euros, materialitzades en la venda de la finca de la Ronda Barceló al Corte Inglés (24 milions d’euros), vendes de locals i 175 places d’aparcament a l’Edifici del Rengle a Mercadona (6,5 milions d’euros), així com un local a la Ronda Barceló i dos habitatges. Addicionalment, com a ingrés comptable, hi ha indemnitzacions a favor de PUMSA com a propietària de la parcel·la de la Ronda Barceló i diferències d’adjudicació.

 

-         Prestacions de serveis, per 3 milions d’euros, que corresponen principalment a part de la urbanització de la Ronda Barceló i serveis de coordinació de seguretat i salut. També es recull en aquest epígraf l’ingrés per l’excés d’una provisió dotada en anys anteriors.

 

-         Ingressos per lloguers, de 3 milions d’euros, provenen dels 200 habitatges propietat de PUMSA (177 de protecció oficial), del Centre de Serveis Logístics, de l’Edifici El Rengle i de naus i locals.

 

 

Refinançament

 

Al 2012 es va dur a terme una reestructuració del deute financer a curt termini, per import de 33,5 milions d’euros, el qual es va acabar distribuint de la següent manera:

 

-         Cancel·lacions en efectiu per import de 4,2 milions d’euros.

-         Assumpció de part del deute per l’ajuntament, un total de 16,7 milions d’euros, mitjançant préstecs a llarg termini.

-         Signatura de préstecs hipotecaris a llarg termini per part de PUMSA, per import de 12,7 milions d’euros.

 

Al tancament de 2012 l’endeutament bancari, net dels saldos en bancs i d’imposicions a curt termini, és de 49 milions d’euros, en front els 79 milions d’euros de l’any anterior, és a dir, 30 milions d’euros menys (un 38 % inferior en termes relatius).

 

Des de l’aprovació del pla de viabilitat a mitjans de 2012, continua l’atonia en el mercat immobiliari i financer, no havent indicis de recuperació a curt termini, i, en conseqüència, la continuïtat de problemes financers. En aquest context, i després d’una reformulació del pla de viabilitat esmentat, s’ha iniciat recentment amb les entitats financeres un nou procés de refinançament amb la finalitat de revisar l’estructura financera i assolir nous acords que permetin viabilitzar l’empresa. El deute viu objecte de refinançament és d’uns 26 milions d’euros (la meitat de l’endeutament bancari total, aproximadament).

 Projecte de fusió

 

Amb la finalitat d’unificar estructures, mitjans i esforços en el desenvolupament de l’activitat, aconseguir economies de gestió i incrementar la solvència i capacitat financera de la societat resultant, aquest mes de juny, el consell d’administració ha aprovat el projecte de fusió de les tres empreses del Grup PUMSA, mitjançant l’absorció de GINTRA i PROHABITATGE MATARÓ per part de PUMSA. La fusió se centrarà en obtenir avantatges econòmics i organitzatius derivats de simplificar l’estructura funcional de les societats i les despeses administratives.