Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta per millorar la transparència i les condicions per optar a un habitatge social

Escoltar

El Ple aprova una proposta per millorar la transparència i les condicions per optar a un habitatge social

El Ple de desembre va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pel grup municipal del PPC sobre la millora de la transparència i les condicions per optar a ser beneficiari d’un habitatge social a Mataró.


 

El text íntegre de la proposta de resolució és el següent:

 

“Atès que durant els últims anys i com un dels efectes de la crisi econòmica hi ha hagut molts mataronins i mataronines que no han pogut fer front al pagament de les quotes de les seves hipoteques per vivenda habitual, o per poder pagar el rebut del lloguer de la seva vivenda, o que passen veritables problemes i restriccions fins i tot en aspectes molt bàsics i imprescindibles de la seva vida diària.

 

Atesa la polèmica generada en els últims mesos amb temes que fan referència a les adjudicacions de vivendes socials a persones necessitades que se’ns informa que no estan complint amb les obligacions a què en el seu moment es van comprometre per tal de gaudir d’aquestes vivendes.

 

Atès que molt probablement, i com a conseqüència de la crisi econòmica, les prioritats i els objectius dels ajuts i l’accés a aquest tipus de vivenda s’hauria de revisar per tal de poder ajudar al major nombre de persones possible i també a aquells que més ho necessiten.

 

Atès que entre els requisits per accedir a una vivenda de lloguer social hi figura l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, que en el cas de Mataró ens situa a la Zona Geogràfica de Preu de la Vivenda de Protecció Oficial més alt de Catalunya, i per tant permet que hi puguin accedir a aquest tipus d’habitatge a persones amb uns ingressos molt per sobre del que podríem considerar mereixedor d’aquest tipus d’ajut a l’actualitat, i en tot cas molt per sobre dels ingressos de persones que ho estan passant molt malament a l’actualitat.

 

Atès que a la nostra ciutat es va redactar i aprovar un Reglament d’Ajuts d’Urgència Social que no veiem reflectit en algun dels seus aspectes, per exemple el que fa referència als anys d’empadronament a la ciutat per tal d’accedir a determinats ajuts.

 

Atesa la necessària i imprescindible transparència en tots aquests tipus d’ajut per evitar rumors infundats i mal intencionats i també greuges comparatius entre diferents col·lectius de la nostra ciutat.

 

Proposem a la consideració del Ple els següents acords:

 

-L’Ajuntament de Mataró impulsarà una revisió de les prioritats, requisits i condicions d’accés i gaudi d’una vivenda en règim de lloguer a preu assequible o de lloguer social.

 

-L’empresa municipal PUMSA augmentarà la transparència pel que fa a les condicions d’accés a aquest tipus de vivendes en totes les seves comunicacions.

 

(a títol informatiu seria interessant que figurés més clarament què representa en € tenir ingressos anuals ponderats per unitat de convivència iguals o inferiors a 4 vegades l’IRSC)

 

Que és literalment una de les condicions que s’hi especifiquen”.