Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA tanca l’exercici amb un resultat positiu d’1,3 milions d’euros gràcies a la venda d’actius

Escoltar

PUMSA tanca l’exercici amb un resultat positiu d’1,3 milions d’euros gràcies a la venda d’actius


La Junta General de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar dimecres 6 els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014. PUMSA ha tancat l’any amb un guany d’1,3 milions d’euros (al 2013 una pèrdua de 2,4 milions d’euros). Descomptant el benefici per la venda d’actius a l’Ajuntament, el resultat hagués estat d’una pèrdua de 2 milions d’euros.

 

Ingressos i despeses

 

Al 2014 la xifra de negocis ha estat de 5,3 milions d’euros, dels quals, 3,4 milions d’euros corresponen a ingressos per lloguers (al 2013, 3,5 milions d’euros ) i 1,2 milions d’euros a ingressos per prestacions de serveis cedits per l’Ajuntament (servei de grua i zona blava). Les vendes d’immobles en existències han ascendit a 0,5 milions d’euros.

 

Addicionalment, al novembre de 2014 es va vendre a Empresa Casas, SA el dret de superfície de la finca de l’aparcament de vehicles pesants i edifici auxiliar del Centre de Serveis Logístics per 1,7 milions d’euros, amb un benefici de 0,4 milions d’euros.

 

Arran de la taxació a valors de mercat duta a terme de bona part de la cartera d’actius immobiliaris de PUMSA, ha estat necessari dotar provisions per deteriorament per import de 9 milions d’euros, dels quals, 0,3 milions han anat contra el resultat de l’exercici i la resta, per import de 8,7 milions d’euros, contra resultats negatius d’exercicis anteriors, ja que el deteriorament es va originar amb anterioritat al 2014.

 

El patrimoni mercantil al tancament de l’exercici 2014 és de 47,1 milions d’euros (28 milions de patrimoni comptable i 19,2 milions d’euros de préstecs participatius).

 

 

Acord FCC

 

Al desembre de 2014 es va signar una addenda als pactes signats al març de 2014 entre l’Ajuntament, PUMSA i FCC per al pagament del deute de 21,7 milions d’euros arran de la construcció de l’Edifici El Rengle. Ja a l’acord del mes de març s’establia que els interessos meritats fins a la data quedaven condonats com a contrapartida a que l’Ajuntament garanteix el pagament del deute.

 

Al llarg del 2014 l’Ajuntament ha abonat a FCC per compte de PUMSA un total de 7,4 milions euros. El deute pendent a 31 de desembre de 2014 és, per tant, de 14,3 milions d’euros, que es pagarà en cinc terminis anuals amb una quitança de 0,5 milions d’euros, i un estalvi de 0,3 milions d’euros pels interessos que s’havien generat fins a la data.

 

El deute ajornat merita interessos de l’Euribor a 1 any més el 3,50%, a comptar des de l’1 de gener de 2015, en comptes de, com fins ara, que era des de l’1 de juliol de 2014.

 

Per finançar aquests 7,4 milions d’euros, al desembre de 2014 es va escripturar la dació en pagament a favor de l’Ajuntament de les sis naus del Centre de Serveis Logístics, i aquest 2015 se signarà la transmissió de l’aparcament del Parc Central i el rescat parcial de la concessió de l’aparcament de l’avinguda Perú, en la part ocupada pel Centre de Formació d’Adults de Can Noè. De tota manera PUMSA continuarà explotant i gestionant aquests actius com fins ara, en règim d’adscripció.

 

 

Endeutament financer

 

Al tancament de 2014 l’endeutament bancari, net dels saldos en bancs, és de 48 milions d’euros, en front els 50,5 milions d’euros a 31 de desembre de 2013.

 

D’altra banda, al 2011 es va comptabilitzar una previsió d’interessos d’1,1 milions d’euros per l’ajornament en el pagament de l’Edifici El Rengle a FCC, la qual ha estat cancel·lada al 2014 – suposa un Ingrés financer- arran de l’acord assolit amb FCC, segons el qual s’estableix que el deute ajornat passarà a meritar interessos a partir de l’1 de gener de 2015.

 

 

Perspectives per al 2015

 

Per adaptar l’empresa a les actuals circumstàncies socials i econòmiques s’està duent a terme una reorganització en funció d’un Pla d’Empresa i d’un Programa d’Actuació, Inversió i Finançament per el 2015-2018.

 

En aquesta reorganització, l’empresa s’estructura en dos grans àmbits d’actuació, el de la gestió d’actius immobiliaris i el de la gestió de serveis municipals.

 

1. En relació als actius immobiliaris:

 

- PUMSA disposa d’un parc d’habitatges que posa al servei de les estratègies de benestar social de l’Ajuntament. Actualment s’ha creat la Comissió d’Habitatge de Mataró, de la qual PUMSA és membre, i el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció oficial de Mataró, que determina el procés d’adjudicació.

 

- Disposa també de 1.283 places d’aparcament de lloguer repartides en 26 aparcaments amb una ocupació mitjana al 2014 del 59%. Amb una nova estratègia de comercialització i anivellant l’oferta amb l’actual de mercat, ja s’ha assolit el 72% d’ocupació i es preveu que continuï fins el 75%.

 

- En relació als locals, naus i oficines, PUMSA disposa d’un total aproximat de 45.000 m2, repartit en diferents edificis dels quals els més rellevants són l’Edifici El Rengle, l’edifici Vallveric, la Nau Minguell i l’edifici Espenyes. Treballant amb paral·lel les polítiques de promoció econòmica de l’Ajuntament, PUMSA preveu passar d’una ocupació del 76% al 2014 al 80% al 2015.

 

- Finalment en relació al sòl, hi ha una previsió d’invertir 4,4 milions,distribuïts en els següents sectors:

 

a) UA-89d “Ernest Lluch” amb l’execució del projecte d’urbanització per import de 3,5 milions d’euros.

 

b) Àmbit el Sorrall, amb la remodelació de l’antiga carretera d’Argentona i el vial de connexió amb la rotonda del Sorrall. La suma és d’un import de 0,7 milions d’euros.

 

c) Àmbit Entorns Biada, amb l’execució dels enderrocs de les construccions existents en el solar que ha d’ubicar la reconstrucció de l’edifici catalogat Fàbregas i de Caralt per ser destinat a la Casa de la Cultura Popular de Mataró. Aquests enderrocs tenen un cost previst de 0,2 milions d’euros.

 

Pel que fa a les vendes de sòl, al 2015 ja s’ha signar la compravenda de dues finques adjudicades a PUMSA en l’àmbit UA-89d “Ernest Lluch” per un import total de 3,2 milions d’euros.

 

També hi ha previsió de vendre dos solars, un dins l’àmbit del Verdet per un import de 0,5 milions d’euros i l’altre en l’àmbit de Churruca Lepant de 2,1 milions d’euros.

 

Finalment, PUMSA també ha treballat al 2014 en la gestió pel desenvolupament urbanístic dels sectors Ronda Barceló i Entorns Biada amb perspectives al llarg del 2015 d’avançar en el procés d’execució.

 

2. En relació a la gestió de serveis municipals:

 

- Una novetat important de cara al 2015 està en la gestió de la zona blava, que du a terme directament PUMSA. D’aquesta manera, es preveu passar dels 1,3 milions d’ euros al 2014,  a 1,4 milions d’euros al 2015. A l’octubre de 2014 es va adjudicar el concurs per a l’explotació de la zona blava els propers anys. El nou contracte suposa un estalvi de 115.948 euros anuals.

 

- Finalment, quant als aparcaments en rotació de Parc Central, Plaça Granollers i Plaça de Cuba, està previst augmentar l’ocupació actualitzant i modernitzant la maquinària, així com posar en marxa una campanya per promoure l’ús.