Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aigües de Mataró tanca el 2015 amb un benefici de 2,6 milions que permet invertir sense augmentar preus ni nivell de deute

Escoltar

Aigües de Mataró tanca el 2015 amb un benefici de 2,6 milions que permet invertir sense augmentar preus ni nivell de deute

Els resultats de la companyia permetran la millora de les xarxes

La Junta General d’Aigües de Mataró, formada pel Ple de l’Ajuntament, va presentar ahir i aprovar els comptes anuals i l’informe de gestió corresponents a l’exercici 2015, que s’ha tancat amb un benefici net de 2,6 milions d’euros.

 

Els resultats positius capitalitzen l’empresa i han de permetre afrontar les inversions de millora de les xarxes d’aigua i de clavegueram sense augmentar la tarifa ni incrementar el nivell d’endeutament de la companyia.

 

Aquest exercici 2015 ha vingut marcat per 3 circumstàncies rellevants que han condicionat l’execució del pressupost: la implantació del nou programa d’abonats; els canvis a l’organigrama de comandament de la companyia, i la venda amb cobrament a terminis del 51,1% de les accions de MESSA a GAS NATURAL.

 

Aquesta última circumstància ha provocat una desviació positiva en el pressupost. Concretament, a la partida d’ingressos extraordinaris i conseqüentment en el resultat de l’exercici. La resta de partides pràcticament s’han ajustat a les estimacions del pressupost del 2016.

 

En comparació amb l’exercici 2014, l’import net de la xifra de negoci (venda d’aigua més la prestació de serveis) ha sumat 14,34 milions d’euros, import que suposa un augment del 2,1% respecte al 2014.

 

 

Evolució de les activitats

 

Pel que fa al servei d’abastament d’aigua potable, AMSA va tancar el 2015 amb 57.095 abonats.

 

El fet que l’any 2015 hagi estat un període sec i càlid en general ha fet incrementar el volum d’aigua subministrada a la xarxa en un 1,6% respecte al 2014, pràcticament el mateix que ha augmentat el consum i la facturació domèstica, mentre la no domèstica s’ha mantingut. Així, la mitjana de consum domèstic de la ciutat se situa en 97,4 litres/habitant/dia, augmentant un 1,7% respecte del 2014.

 

És rellevant el fet que el consum per Tarifa Social ha tingut un increment d’un 12,4% respecte a l’exercici anterior, fruit de la campanya de difusió que ha donat un impuls a aquesta tarifa destinada a famílies amb un nivell de renda baix.

 

Gràcies a les inversions i al manteniment de la xarxa d’aigua, la companyia continua amb un rendiment del 91,5%, superior a la mitjana de Catalunya que es troba en un 76%. També hi té a veure la bona gestió de les fuites que fa la companyia a partir de la informació que ofereixen els mitjans tecnològics així com els mateixos comptadors.

 

En aquest sentit durant el 2015 s’ha aplicat la telelectura en un 10% dels comptadors digitals instal·lats.

 

El Fons Social ha permès subvencionar en aquest any 1.090 factures d’aigua de 529 famílies que es trobaven al llindar de la pobresa, per un import total de 50.136 €.

 

Pel que fa al clavegueram, s’ha realitzat el manteniment i la neteja de 74,66 km de xarxa i d’ 11.287 embornals, i s’han portat a terme 313 actuacions de reparació i manteniment de la xarxa.

 

El servei de manteniment de les fonts ornamentals, que AMSA té transferit per l’Ajuntament des de 2003, ha representat un còmput total de 197 milers d’euros.

 

El resultat econòmic de l’activitat del servei de Laboratori ha estat de 26 milers d’euros. Aquest resultat és semblant al de 2014, ja que la davallada de comandes de clients del sector públic ha estat compensada per la incorporació de la cartera de clients de Laboratorios Guitart.

 

 

Obres i inversions

 

Els plans directors de l’aigua (PDAM) i del clavegueram de Mataró (PDCLAM) marquen les directrius que segueixen les actuacions i obres executades per la companyia. Aquestes obres es realitzen d’acord amb el Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament de Mataró, responsable d’executar les actuacions de manteniment i millora de la via pública dels carrers afectats.

 

En el cas del PDAM, s’ha instal·lat 4.092 ml de canonades a la xarxa d’abastament, un 7,4% més que el 2014, i hi ha hagut 919 ml de xarxa instal·lada de reg. En total, el PDAM ha representat una inversió de 705 milers d’euros durant el 2015. Obres importants de la xarxa d’abastament d’aigua portades a terme l’any 2015 han estat les provocades pels nous enllaços a la C-32, i la de l’avinguda de Lluís Companys.

 

A la xarxa de clavegueram, s’han renovat i/o ampliat 734 ml de col·lectors per un import de 771 milers d’euros segons directrius del PDCLAM. 

 

L’obra més important que s’ha executat durant l’exercici 2015 ha estat la de la plaça de Cuba i la plaça de les Tereses.

 

 

Previsió per al 2016

 

AMSA considera que la situació econòmica del 2016 vindrà marcada per l’estabilitat en els preus de la tarifa, en el consum dels abonats, en el preu de compra de l’aigua a ATLL, en el volum de les inversions a les xarxes i en la resta de despesa de la companyia. En tots aquests àmbits es preveu una línia similar a l’any 2015.

 

Tot i això, i a instància dels òrgans de govern, s’han definit 4 línies estratègiques que orienten els objectius i actuacions de la companyia:

 

1.      Estimular el talent, intensificant l’ús de tecnologies, l’organització i donant valor a la formació permanent.

2.      Seguiment dels Plans directors d’Aigua i Clavegueram (PDAM i PDCLAM) per la millora de les xarxes.

3.      Actualitzar i integrar els sistemes d’informació i la tecnologia.

4.      Donar suport tècnic al CONGIAC en la seva activitat logística i d’assessoria a ajuntaments que volen gestionar els abastaments de les seves poblacions.

 

Pel que fa a la responsabilitat social, es potenciaran els mecanismes d’acció social (Impuls a la Tarifa Social, donant suport al Servei de Benestar Social, i mantenir la gestió del Fons Social). A més, s’iniciarà una campanya per promoure la substitució dels aforaments per comptadors, ja que això permet una gestió més eficient del consum d’aigua, i reduir l’import de la factura.