Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament acorda donar suport a les petites i mitjanes empreses i lluitar contra la morositat

Escoltar

L’Ajuntament acorda donar suport a les petites i mitjanes empreses i lluitar contra la morositat

El Ple de març va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pel grup municipal d’ERC-MES que acorda prendre mesures de suport a les petites i mitjanes empreses i contra la morositat.


 

La proposta diu el següent:

 

“Atès que la major part del teixit productiu de la ciutat està format per petites i mitjanes empreses que generen un important gruix de l’ocupació a la ciutat.

 

Atès que el període mig de pagament de l’Ajuntament de Mataró és de 49 dies amb els seus proveïdors, millorant fins i tot els terminis màxims legals autoritzats per la normativa contra la Morositat de les Administracions Públiques.

 

Atès que l’Ajuntament de Mataró és un dels agents amb capacitat inversora i de contractació de la ciutat.

 

Atès que algunes de les contractacions de l’Ajuntament afavoreixen que hi puguin accedir les grans empreses en detriment de les pimes, que participen d’aquestes licitacions mitjançant subcontractacions per part de les grans empreses.

 

Atès que tal i com ha quedat demostrat per l’estudi elaborat per la Plataforma Multisectorial contra la Morositat, liderada per PIMEC, i avalat per la Universitat Pompeu Fabra, existeixen divergències molt considerables entre el període mig de pagament legal, el que anuncien aquestes empreses i el període mig de pagament real a empreses subcontractades.

 

Atès que la morositat ha provocat aproximadament un terç de les fallides d’empreses des de l’inici de la crisi a l’Estat espanyol a causa de la manca de liquiditat i els costos de finançament.

 

El grup municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, amb l’objectiu de garantir que es compleixi de forma efectiva el termini de pagament en totes les contractacions i subcontractacions que es realitzin relacionades amb l’Ajuntament, proposa que es debatin en el Ple municipal els següents:

 

ACORDS

 

Primer. Impulsar un Pacte de Ciutat de suport a les petites i mitjanes empreses i contra la morositat, que inclogui un seguit d’actuacions com les que es detallen en els següents acords.

 

Segon. Garantir que es compleixi de forma efectiva el termini de pagament en totes les contractacions i subcontractacions que es realitzin relacionades amb l’Ajuntament. Per això, s’introduirà als Plecs de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Mataró una clàusula que estableixi l’obligació de l’empresa adjudicatària a presentar, una vegada finalitzada l’adjudicació, una relació de factures i comprovants de pagament de les empreses subcontractades. Amb l’objectiu de garantir l’efectiu compliment dels terminis de pagament, els quals seran verificats pel consistori.

 

Tercer. Adoptar mesures per excloure d’aquests processos les empreses que no compleixin els terminis legalment establerts dintre del marc legal vigent.

 

Quart. L’emissió d’un certificat, que garanteixi el compliment real del compliment de les condicions de morositat legalment establertes per part de les empreses adjudicatàries”.