Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament s’adhereix al codi ètic de la Generalitat per a convocatòries de subvencions

Escoltar

L’Ajuntament s’adhereix al codi ètic de la Generalitat per a convocatòries de subvencions

El codi inclou principis ètics i regles de conducta per a les persones beneficiàries

El Ple de passat 8 de setembre va aprovar per unanimitat l’adhesió al codi ètic de la Generalitat per a convocatòries de subvencions. Aquest codi estableix els principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat. El document també inclou els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis que són els que regeix la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 




Aquesta és una de les mesures que ha treballat la Comissió Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència, constituïda a l’Ajuntament el passat 16 de juny.




Les bases per a la sol·licitud de la subvenció per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2016-2017 ja estableix l’obligació d’adhesió al codi ètic.




Els principis i regles de conducta establerts tenen la consideració d’estàndards mínims i podran ser completats en els seus nivells d’exigència en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut. Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar i com a base s’han de respectar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.




 


Obligacions generals i particulars


 


Amb caràcter general, les obligacions de les persones beneficiàries d’ajuts públics són les d’observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de la subvenció o ajut públic. També hauran de denunciar les situacions irregulars que puguin detectar en bases de convocatòries i no posar en risc l’interès públic.


 


Amb caràcter particular, s’ha de comunicar de forma immediata a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos; no sol·licitar, ni directament ni indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en el procés d’adjudicació; no oferir a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials; col·laborar amb l’òrgan competent facilitant la informació destinada a fer el seguiment i/o avaluació del compliment de la convocatòria; i complir amb les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris.