Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova inicialment la modificació del Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau

Escoltar

El Ple aprova inicialment la modificació del Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau

S’inclouen modificacions per situacions de violència de gènere, mobilitat reduïda i tenir un segon bé immoble

El Ple, celebrat dijous 12 de gener, va aprovar per unanimitat l’avantprojecte de la modificació del Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau. Amb la modificació s’aconsegueix millorar certs aspectes detectats des de la seva entrada en vigor, l’any 2013, així com reconèixer situacions de fet per optimitzar la seva aplicació al col·lectiu al que va dirigit i homogeneïtzar criteris d’atorgament amb d’altres beneficis fiscals aprovats per l’Ajuntament. 
El Carnet blau és una acreditació personal i intransferible que permet obtenir beneficis i especials avantatges en determinats serveis municipals. A 1 de gener del 2017, hi havia 5.793 beneficiaris del programa de Carnet Blau.

En podran ser beneficiàries aquelles persones majors de 65 anys, les persones que estiguin en possessió del certificat de reconeixement de discapacitat (emès per la Generalitat o organisme competent) amb un grau igual o superior al 33 %, les persones entre 60 i 65 anys que percebin una pensió per jubilació, incapacitat permanent o absoluta o gran invalidesa i que reuneixin un seguit de requisits.
Les principals modificacions dels requisits són les següents:
1.- Afegir les persones amb mobilitat reduïda i les persones víctimes de violència de gènere com a exempcions del requisit d’empadronament a Mataró amb una antiguitat mínima de dos anys.
2.- Admetre la titularitat d’un segon bé immoble que no superi els 10.000 € de valor cadastral. Aquest valor no es computarà en les situacions acreditades de separacions matrimonials o divorcis, o d’altres circumstàncies anàlogues en què s’hagi assignat judicialment el dret d’ús i gaudi de l’habitatge familiar a l’altre cònjuge o parella, i en els situacions de mobilitat reduïda que hagi motivat el trasllat de la residència habitual.
3.- El títol de transport vinculat al Carnet blau podrà ser retingut pel personal de l’empresa Mataró Bus davant la manca d’identificació personal. Aquesta mesura també s’inclou en el Reglament de Transport interurbà de Mataró Bus.
4.-El nombre de duplicats que es poden demanar anualment es limita a un.
5.- S’afegeix el supòsit d’extinció de la condició de persona beneficiària del Carnet blau.
6.- En el règim sancionador es modifica la qualificació de les infraccions en les categories de lleu, greu i molt greu.
7.- El Reglament s’actualitza respecte les referències normatives de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Un cop aprovat inicialment pel Ple de gener 2017, ara s’obre un període de 30 dies d’exposició pública perquè els ciutadans puguin consultar el nou reglament, i formular, si s’escau, al•legacions i/o suggeriments.


Antecedents
El Carnet blau va néixer l’any 1992 per donar avantatges als usuaris del transport públic Mataró Bus. Aquesta situació va canviar l’any 2013, quan el Ple de novembre va aprovar inicialment un Reglament específic que regulava la concessió d’aquest títol.
El Ple de novembre de 2015 va aprovar una resolució per revisar les condicions d’accés al Carnet blau. El text, que va ser presentat pel grup municipal del PPC, es va aprovar per unanimitat dels regidors presents al Ple.