Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els ciutadans podran fer precs i preguntes al Consistori en una Audiència prèvia mitja hora abans del Ple

Escoltar

Els ciutadans podran fer precs i preguntes al Consistori en una Audiència prèvia mitja hora abans del Ple

És una de les principals novetats de la modificació del Reglament Orgànic Municipal que s’ha aprovat inicialment

El Ple municipal va aprovar ahir inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM). La principal novetat serà la posada en marxa d’una Audiència prèvia de mitja hora abans dels plens ordinaris perquè els ciutadans i entitats puguin formular preguntes i precs a qualsevol membre de la Corporació.

 


El ROM regula el règim organitzatiu i el funcionament dels òrgans municipals, articula els drets i deures dels membres de la Corporació, els drets d’informació i de participació ciutadana i determinats aspectes administratius i de procediment de l’organització municipal. L’actual redactat és vigent des de principis de 2013.

 


A començaments d’aquest mandat, els grups municipals van manifestar el desig de debatre i revisar el ROM, en especial pel que fa referència al funcionament del Ple municipal. Així, s’han rebut al·legacions per part de tots els grups de l’oposició i el debat s’ha allargat un any.

 
Els canvis


El canvi més substancial és la regulació, en l’article 93, del dret d’intervenció dels ciutadans, associacions de veïns i entitats davant dels membres de la Corporació. Perquè tinguin dret a formular precs i/o preguntes s’habilitarà una Audiència prèvia mitja hora abans dels plens ordinaris, que serà presidida per l’alcalde amb l’assistència dels regidors. La formulació dels precs o preguntes s’hauran de demanar per Registre set dies abans de la data de celebració del Ple.

 


A cada Audiència prèvia es podran tractar un màxim de cinc precs o preguntes, que hauran de ser sobre temes municipals. La resposta anirà a càrrec de l’alcalde o del regidor a qui s’adreci el prec o pregunta, i qualsevol altre regidor podrà intervenir si és al•ludit directament. Una mateixa persona o entitat podrà presentar màxim un prec o pregunta per sessió i 3 per any.

 


Aquesta Audiència prèvia suposa un canvi substancial en el sistema de participació ciutadana, ja que permet als ciutadans interpel•lar directament els regidors (actualment només les entitats registrades podien demanar la paraula en el Ple i sempre en punts referents a l’ordre del dia).

 


La modificació del ROM introdueix canvis que afecten també els següents articles:

 


- En l’article 4 s’especifica que la Junta de Portaveus és l’òrgan habilitat per interpretar el ROM.

 


- En l’article 13 es regula que quan un grup municipal no faci ús de la facultat de presentar una proposta de resolució en un Ple podrà formular un nou prec o pregunta a afegir a aquells als quals té dret. D’altra banda, acabat el debat entre els grup municipal que presenta el prec o la pregunta i el Govern cap altre regidor tindrà dret a intervenir.

 


- En l’article 14 s’estableix que quan es presentin esmenes a la totalitat, aquestes hauran de tenir caràcter devolutiu, de retorn a qui la presenta.

 


- En l’article 17 es limita el temps d’intervenció màxim per regidor en el debat dels dictàmens i les propostes de resolució, que serà de 10 minuts per a la suma dels dos torns d’intervenció. Actualment hi ha un primer torn de 10 minuts i un segon torn de 5 minuts.

 


- En l’article 22 s’estableix que la introducció a l’ordre del dia d’un punt per urgència, que ha d’acordar el Ple per majoria absoluta, pot ser proposat per l’alcalde o també a sol•licitud d’algun dels portaveus.

 


- L’article 65 reglamenta els drets dels regidors i regidores no adscrits. En cas d’haver-hi més d’un s’hauran de repartir entre tots els drets de participació als òrgans dels quals formin part.

 


- En l’article 71, sobre composició i atribucions de la Junta de Portaveus, s’han numerat els diferents paràgrafs per facilitar la comprensió.

 


- L’article 72 recull el règim de funcionament de la Junta de Portaveus, establint que pot haver-hi sessions ordinàries o extraordinàries. Es regula de manera anàloga al funcionament del Ple.
La modificació del ROM se sotmetrà ara a exposició pública per un termini de 30 dies, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província. Si no hi ha cap al·legació o suggeriment quedarà aprovada definitivament.