Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament no farà noves liquidacions de plusvàlua quan s’acrediti que no hi ha increment del valor de les finques

Escoltar

L’Ajuntament no farà noves liquidacions de plusvàlua quan s’acrediti que no hi ha increment del valor de les finques

L’acord no té efectes retroactius

L’Ajuntament de Mataró no emetrà noves liquidacions de plusvàlua quan les persones interessades acreditin que la finca objecte de transmissió no ha incrementat el seu valor entre la data d’adquisició i la de venda. El Ple municipal va aprovar ahir per unanimitat una resolució que estableix aquesta mesura, que afecta a les liquidacions que s’hagin de tramitar a partir d’ara o que estiguin en via de recurs, però no tindrà efectes retroactius.

 


La proposta de resolució va ser presentada pel govern (PSC i CIU) com a esmena a la totalitat d’una proposta inicial que el grup municipal de Ciutadans havia presentat sobre el mateix tema.

El text aprovat és el següent:

 


“El 16 de febrer de 2017, el Tribunal Constitucional ha resolt la qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1012/2015 promoguda per un jutge del contenciós de Guipúscoa sobre els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la plusvàlua municipal.

 


Aquests preceptes, idèntics als recollits en la Llei d’Hisendes Locals i en la nostra Ordenança reguladora que regulen aquest gravamen, article. 10 de l’Ordenança Fiscal i preus públics 2.1. Impost municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, han estat declarats inconstitucionals i nuls en la mesura que sotmeten a tributació situacions de inexistències d’increments de valor.

 


Es fa necessari per tant que el Ple de l’Ajuntament de Mataró arbitri amb caràcter urgent mesures que, dins de les competències de les administracions locals, aconsegueixin que s’exigeixi el tribut d’acord amb la capacitat econòmica real del contribuent.

 


Arran d’aquesta sentència queda clar que s’ha donat el torn al legislatiu perquè modifiqui la regulació d’aquest impost. I, a través dels mitjans de comunicació, el propi Ministeri d’Hisenda de l’Estat s’ha manifestat en el sentit que hi haurà una reforma legislativa, amb la modificació dels articles que regulen l’impost que tractem en la Llei d’Hisendes Locals.
A falta de conèixer el pronunciament del TC respecte de la qüestió plantejada pel Jutjat del Contenciós-administratiu núm. 22 de Madrid, en relació amb els articles 107 i 110.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb la mateixa fonamentació que ho va fer en el seu moment el Jutjat de Donostia respecte de la norma Foral.
Per tant, caldrà esperar la citada reforma legislativa per modificar l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. L’ordenança que regula aquest impost preveu el règim de declaració fiscal i per tant tampoc cal modificar-la en aquest sentit.
Tanmateix, a la vista de l’informe del Servei d’Ingressos i especialment després d’aquesta sentència, s’adoptaran mesures per a les liquidacions de l’impost que s’emetin a partir d’ara, o aquelles que estiguin en via de recurs, a través de la possibilitat d’obrir un període de prova per determinar aquelles transmissions en les quals no s’ha produït un increment de valor del sòl en el període impositiu, i donar de baixa la liquidació, en el seu cas.
Cal detenir-nos també en la gestió que ha fet l’Ajuntament de Mataró de la plusvàlua, en els darrers anys. Per una altra banda la major part de les situacions en les quals s’ha produït la circumstància de no increment de valor en el moment de la transmissió han estat les execucions hipotecàries i les dacions en pagament i, com ja es conegut, el Ple de l’Ajuntament de Mataró va adoptar un acord, a finals de l’any 2012, per suspendre l’emissió de liquidacions de plusvàlua fins a una futura reforma legislativa que finalment, dos anys després, es va produir (Llei de 15 d’octubre de 2104).
Recordar que l’Ajuntament de Mataró ha aprovat beneficis fiscals sobre aquest impost per rebaixar-lo fins a un 95% en les transmissions hereditàries de l’habitatge habitual, o local del negoci familiar, facilitant l’accés a aquests beneficis amb reformes recents de l’ordenança fiscal.
Tot i que compartim part de l’exposició de motius i entenem l’objectiu de la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Ciutadans.
Per tot el que s’ha exposat, aquest grup municipal presenta al Ple de l’Ajuntament la següent esmena a la totalitat perquè a adopti els següents acords:
Primer.- Que, mentre no hi hagi una reforma legislativa de l’impost, i a partir de la data del present acord, l’Ajuntament no emetrà liquidacions de plusvàlua (Impost Sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana) quan les persones interessades, a través dels mitjans de prova que siguin suficients, acreditin que la transmissió que ha de ser objecte de l’impost no ha comportat una plusvàlua (el valor del sòl entre la data de l’adquisició i la data de venda no s’ha incrementat).
Aquests seran valorats pel servei municipal per tal de justificar que no s’ha d’emetre la liquidació de I’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana o aquesta s’ha de donar de baixa, sempre que no hagi adquirit fermesa.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a estudiar amb la FEMP la modificació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, a la llum del pronunciament del Tribunal Constitucional que pugui realitzar amb caràcter general en relació amb aquest impost i regulant les mesures necessàries de compensació a les administracions locals per la possible reducció d’ingressos fiscals”.