Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró tanca el pressupost de 2016 amb un superàvit de 2,76 milions d'euros

Escoltar

Mataró tanca el pressupost de 2016 amb un superàvit de 2,76 milions d'euros

El tancament de l'exercici consolida la tendència positiva de les finances municipalsL’Ajuntament ha liquidat el Pressupost Municipal de 2016 amb romanent de tresoreria de 2,76 milions d’euros. El resultat pressupostari ajustat (diferència entre tots els ingressos liquidats i totes les despeses efectuades) ha estat de 7,59 milions d’euros i l’estalvi net ha estat d’11,88 milions d’euros.
L’endeutament de l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2016 és de 92,8 milions d’euros i el del conjunt d’Ajuntament i empreses municipals és de 201,11 milions d’euros.
Durant l’any passat, l’Ajuntament va tenir uns ingressos corrents de 122,94 milions d’euros, 1 milió més del que havia previst. Un augment de la recaptació de l’Impost de Béns Immobles (IBI), de les plusvàlues i de l’Impost de Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO) va compensar uns ingressos menors del previst en concepte de transferències corrents de l’Estat i de la Generalitat.
L’evolució dels ingressos corrents posa de manifest que el 2016 un 60,90 % dels ingressos de l’Ajuntament van provenir d’impostos, taxes i preus públics. L’IBI continua aportant la major part d’ingressos de l’Ajuntament: l’any passat es van ingressar 33,56 milions d’euros. Només un 39,10 % dels ingressos provenen de transferències corrents d’altres administracions (l’any 2010, aquestes transferències significaven el 44,16 % dels ingressos de l’Ajuntament).
Pel que fa a la liquidació de les despeses corrents, l’Ajuntament ha gastat menys del pressupostat. El grau d’execució de les despeses de personal, béns i serveis corrents, despeses financeres i transferències corrents va ser del 94,65 %. S’havien pressupostat 118,50 milions d’euros i es va acabar generant despesa per valor de 112,16 milions, 6,33 milions menys del previst.
A final de 2016, l’Ajuntament pagava a 50,87 dies als seus proveïdors –pràcticament 10 dies per sota del màxim permès, que són 60 dies-.


 
Evolució de l’endeutament


L’endeutament de l’Ajuntament a data 31 de desembre era de 92,83 milions d’euros, uns 10,5 milions menys que el 2015. La ràtio de deute era del 99,91 % i la previsió és tancar el 2017 amb una ràtio del 95,27 %. Tal com estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Mataró manté la ràtio d’endeutament per sota del 110 %.


Pel que fa al conjunt d’Ajuntament i les seves empreses municipals, que inclou les societats i EPE’s, PUMSA, el Consorci de la TDT, MESSA, l’endeutament també ha tingut una evolució favorable, passant de 223,2 milions a 201,11 milions d’euros, fet que representa una reducció conjunta de 22,1 milions d’euros.