Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus aprova per unanimitat una Declaració institucional contra el transfuguisme

Escoltar

La Junta de Portaveus aprova per unanimitat una Declaració institucional contra el transfuguisme

Aprovada per unanimitat en la Junta de Portaveus, celebrada el dilluns 11 de desembre, una Declaració institucional presentada per VOLEMataró amb el suport de CiU i CUP per condemnar el transfuguisme a l’Ajuntament de Mataró. 

 


El text íntegre de la proposta és el següent:

 


“El sistema electoral al nostre país es basa en un sistema d’elecció de persones que s’agrupen en partits polítics, coalicions o formacions, que formen llistes tancades, a les quals els ciutadans/nes voten.

 


Trànsfuga és una condició atribuïda en polític a aquells representants que elegits en les llistes d’un partit, no abandona el càrrec, després de separar-se del partit que el presentà com a candidat. Apartant-se individualment o en grup, del criteri fixat pels òrgans competents de les formacions polítiques que els han presentat, o havent estat expulsats d’aquestes, pacten amb altres forces polítiques per a canviar o mantenir la majoria governant, o bé dificulten o fan impossible a dita majoria el govern de l’entitat.

 


El transfuguisme polític suposa, des d'una perspectiva política i ètica, una deslleialtat tant cap a les forces polítiques que van dipositar la seva confiança en persones que, posteriorment, acrediten no ser-ne mereixedores d'elles, com cap als i les votants, els quals que emeten el seu vot a partir de la inclusió dels i les candidats/tes en una llista política concreta.

 


El rebuig del transfuguisme prestigia tots els actors polítics i el joc institucional, el qual guanya en transparència i credibilitat davant els ciutadans.

 


La lleialtat recíproca entre les forces polítiques esdevé un dels millors instruments per a posar impediments a les conductes de les persones trànsfugues i per a limitar les conseqüències polítiques del seu comportament. De fet, a Catalunya i a l'estat s'ha donat una significativa reducció del transfuguisme gràcies essencialment als esforços realitzats pels partits polítics per a ser conseqüents amb l'expressió democràtica ciutadana, i a la creixent condemna i estigmatització social d'aquestes conductes.

 


Existeix un acord públic dels partits polítics de no acceptar en els seus grups municipals a membres de la Corporació que hagin esdevingut trànsfugues respecte als seus grups de procedència, així com de no acceptar pactar amb ells en la gestió municipal o per a l'adopció d'acords que incideixin en la governabilitat local o en el règim intern de funcionament de les Corporacions Locals.

 


Aquest és el millor antídot contra el transfuguisme. Així, fa uns anys es va crear la Comissió de Seguiment del Pacte Antitransfuguisme, depenent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (ara Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials), integrada, per les formacions polítiques de PSOE, PP, IU, CDC, UDC, ERC, ICV, PNV, EuskoAlkartasuna, BNG, Coalición Canaria, Unió Valenciana, Xunta Aragonesista, Partido Aragonés, Partido Andalucista y Unión del Pueblo Navarro. La seva missió és la de vetllar pel compliment de l'Acord entre els partits polítics i reduir el tranfuguisme en les corporacions Locals, i les seves funcions son analitzar les possibles situacions de transfuguisme per a prendre mesures encaminades a aïllar aquelles persones qualificades com a trànsfugues.

 
Aquest pacte diu en el seu primer acord:

 


“A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo –manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de estas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad.

 


Cuando surgiesen dudas sobre qué miembros de una lista y/o grupo político han incurrido en transfuguismo, será la formación política que los ha presentado la que deberá aclarar por escrito cuáles de ellos se han apartado de la disciplina de partido, a efectos de su calificación como tránsfugas. Las medidas previstas en este Acuerdo con respecto a los tránsfugas, serán igualmente de aplicación a aquellos miembros de las entidades locales que se beneficien de su conducta."

 


La nostra Corporació no és aliena a aquesta situació, tant en mandats anteriors com a l’actual. El comportament en actes públics i, encara més, els anuncis fets per membres del consistori que han abandonat la formació per la que va ser escollits/des al costat de dirigents d’altres formacions en temes tan importants com el pressupost constitueixen un comportament digne de ser qualificat de transfuguisme.

 


Creiem que els valors més importants que ha de mostrar un o una representant polític són la lleialtat i la transparència cap al seu Grup i els seus i les seves votants. I els grups municipals han de vetllar per assegurar que la voluntat manifestada per la ciutadania en les urnes, que constitueix l'expressió essencial d'un règim democràtic, sigui respectada, existint un deure de lleialtat política connectat amb el respecte a la voluntat popular.

 


Per altra banda, aquest Consistori, segons acord del Ple de 13 de gener de 2012, es va adherir al “Código de buen gobierno local de la Federación Española de Municipios y Provincias”, comprometent-se a respectar la voluntat de la ciutadania i a actuar amb lleialtat política i a assumir el Codi de conducta política en relació amb el transfuguisme a les Corporacions Locals.

 


Finalment, el “Codi de Conducta i Bon Govern” aprovat fa pocs mesos en Junta de Govern diu al seu apartat de compromisos generals que: ”Els càrrecs electes han de respectar la voluntat de la ciutadania i actuar amb lleialtat política, comprometent-se a assumir el codi de conducta política en relació amb el transfuguisme a les corporacions locals”.

 


En virtut d’aquestes consideracions proposem al Ple l’adopció dels següents,

 


ACORDS:

 


Primer.- Condemnar públicament el transfuguisme polític en tots els caos i també a l’Ajuntament de Mataró, com a mesura de pedagogia política davant la ciutadania i comprometre's a desincentivar-lo mitjançant l'adopció de mesures dissuasòries de caràcter reglamentari i protocol·lari.

 


Segon.- Reiterar el compromís de tots els Grups Municipals presents de l’Ajuntament de Mataró amb el Pacte Antitransfuguisme.

 


Tercer.- Remetre a la Comissió de Seguiment del Pacte Antitransfuguisme un informe que reculli els esdeveniments produïts relatius als canvis d'adscripció política i el suport a un altre Grup Municipal, per tal que analitzi la situació de transfuguisme i prengui les mesures adients, que seran adoptades per aquest Consistori. Sol•licitar a la Comissió d’Ètica que s’obri expedient d’investigació per estudiar totes les presumptes irregularitats donades en els últims mesos.

 


Quart.- Instar al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats per a que facin els canvis pertinents en la legislació de regim Local per a regular adequadament la figura dels regidors No adscrits.

 


Cinquè.- Regular expressament a través del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Mataró els drets i deures dels regidors no adscrits.

 


Sisè.- Trametre el present acord al Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.”.