Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament tanca l'exercici 2017 amb un superàvit de 8,2 milions d'euros

Escoltar

L'Ajuntament tanca l'exercici 2017 amb un superàvit de 8,2 milions d'euros

És el quart any consecutiu en què es tanca l'any amb romanent de tresoreria positiu

L’Ajuntament ha tancat l’exercici 2017 amb un romanent de tresoreria de 8,2 milions d’euros. És el quart any consecutiu en què es tanca l’any amb superàvit. D’aquests diners, 2,39 milions estaven disponibles a 31 de desembre i, la resta, són diners ja compromesos per a projectes de 2017 que encara no s’havien executat. 

 


El resultat pressupostari ajustat de 2017 (diferència entre tots els ingressos liquidats i totes les despeses efectuades) ha estat de 9,75 milions d’euros.

 


L’endeutament de l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2017 era de 80,77 milions d’euros i, el del conjunt d’Ajuntament i empreses municipals, és de 181,38 milions d’euros, el que suposa un endeutament total inferior en 20 milions al de l’any anterior.

 


A 31 de desembre de 2017, el grup Ajuntament pagava a 47,99 dies als seus proveïdors –el màxim permès són 60 dies-.

 
Ingressos i despeses


Al llarg de 2017, els ingressos corrents de l’Ajuntament van ser de 127,56 milions d’euros, 2,9 milions més del que s’havia previst. Aquest augment de la recaptació s’explica, en gran part, pels ingressos corresponents a l’Impost de Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO), que van doblar les previsions (s’havia pressupostat 1 milió d’euros i es van recaptar 2, 01 milions d’euros). També hi ha hagut un augment de les plusvàlues, de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost de Béns Immobles (IBI). Es consolida la tendència a l’autofinançament de l’Ajuntament, ja que el 59,63% dels ingressos que va registrar durant el 2017 van provenir d’impostos, taxes i preus públics.

 


Pel que fa a la liquidació de les despeses corrents, l’Ajuntament ha gastat el 94,32% del que s’havia pressupostat. S’havien pressupostat 107,95 milions d’euros i es va acabar generant despesa per valor de 101,82 milions Per programes, Ensenyament és el principal destí de la despesa, seguit del Deute públic i la Protecció i promoció social. Els majors augments de la despesa han estat en Ensenyament i Protecció i promoció social.

 
Evolució de l’endeutament


L’endeutament de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2017 era de 80,76 milions d’euros, prop de 6 milions menys que el 2016. La ràtio de deute era del 86,33 % i la previsió és tancar el 2018 amb una ràtio del 79,67 %. Mataró manté la ràtio d’endeutament per sota del 110 %, tal com estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 


Pel que fa al grup Ajuntament (que inclou també les empreses públiques PUMSA, AMSA, Mataró Audiovisual i Parc TecnoCampus Mataró), l’endeutament s’ha reduït en prop de 20 milions, passant de 201,05 milions a 181,38 milions d’euros. La previsió és tancar el 2018 havent reduït el deute fins als 157,93 milions d’euros, un cop eixugat el deute de la societat mixta Porta Laietana després d’haver venut les finques que tenia al sector d’Iveco-Pegaso a l’empresa Maresyterey SL. En valors absoluts, en 8 anys (de del 2010), el deute del grup Ajuntament s’haurà reduït pràcticament a la meitat.