Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acord unànime de la Junta de Portaveus per garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball de Catalunya

Escoltar

Acord unànime de la Junta de Portaveus per garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball de Catalunya

La Junta de Portaveus va aprovar ahir dilluns 4 de febrer per unanimitat una Declaració institucional consensuada per tots els grups municipals de l’Ajuntament que inclou un seguit d’acords per garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball de Catalunya.
El text íntegre aprovat és el següent:
“El passat 21 de desembre de 2018 el Consell de Ministres del Govern d’Espanya va aprovar l’increment del Salari Mínim Interprofessional (l’SMI) fins els 900€ per a l’any 2019, el que suposa el major increment de l’SMI en els darrers 41 anys.
D’aquest increment es beneficiaran els treballadors i treballadores del conjunt de l’Estat, incloses les persones amb discapacitat empleades a l’empresa ordinària i als Centres Especials de Treball.

Els Centres Especials de Treball (CET) són entitats que ocupen persones amb discapacitat. Aquests organismes tenen com a objectiu la inclusió laboral de les persones amb discapacitat física o psíquica. A Catalunya hi ha uns 47.000 ciutadans i ciutadanes amb discapacitat, dels quals 16.000 treballen a Centres Especials de Treball i, per tant, reben una subvenció parcial del salari mínim.
És en aquest darrer sector on l’increment de l’SMI te una incidència especial, ja que les persones que treballen als Centres Especials de Treball tenen una subvenció del 50% de l’SMI, per a les persones amb especials dificultats, i d’un 25% de l’SMI les persones amb altres discapacitats. Cal destacar que aquests percentatges no han estat consensuats entre el Govern i tot els i les representants del sector.
El finançament d’aquesta subvenció de l’SMI es realitza tant pels recursos que es destinen des del Govern de l’Estat a les Comunitats Autònomes via Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, com per fons aportats per la pròpia Generalitat de Catalunya. Segons el Departament de Treball, el pressupost per als CETs a Catalunya és enguany de 85 milions d’euros: dels 342 milions d’euros que va rebre de la Conferència Sectorial l’any 2018, la Generalitat va destinar 50 milions als CETs, i els 35 milions restants els aporta la Generalitat de fons propis.
Per fer front al pagament de la subvenció de l’SMI als CET’s al 2019, el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat preveu un increment dels fons del SEPE de 100 milions d’euros, a més d’un augment de 83 milions d’euros per fer front al pagament derivat de l’augment de l’SMI als CET’s. Tal i com es va acordar a la reunió de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del passat 20 de desembre, al mes de febrer de 2019 aquesta mateixa Conferència acordarà l’assignació del 95% de l’import destinat a les Comunitats Autònomes del nou exercici, amb l’escreix corresponent a la pujada de l’SMI, fet que permetrà que a mitjans d’abril les CCAA puguin disposar de gran part del finançament per a l’any en curs.

Cal destacar que, enguany, a diferència d’anys anteriors, entre els criteris de distribució fixats per la Conferència Sectorial del 20 de desembre, s’inclou la plantilla de persones amb discapacitat als CET, fet que provoca que per al 2019 la quantitat a distribuir entre les Comunitats Autònomes tindrà en compte les necessitats derivades del manteniment dels llocs de treball dels treballadors i treballadores dels CET.
Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya encara no ha informat si augmentarà els 35 milions d’euros que destina actualment per complementar la subvenció de l’SMI als Centres Especials de Treball, amb l’objectiu de garantir la seva continuïtat, la seva estabilitat financera i els llocs de treball de milers de persones amb discapacitat a Catalunya.
El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) va fer públic un comunicat el passat 15 de gener de 2019 on reclamen a les Comunitats Autònomes, com administracions competents en matèria social, “que habilitin amb urgència fons addicionals perquè les estructures de la discapacitat que presten serveis socials de caràcter públic per delegació, puguin fer front a l'impacte de la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) i de les altres obligacions que es derivin de la negociació col•lectiva en curs”. En el propi comunicat, el CERMI expressa que el sector de la discapacitat ha saludat com a mesura social positiva el fort increment de l'SMI aprovat pel Govern d'Espanya, “que millorarà la capacitat de renda dels salaris més baixos i dignificarà les condicions laborals d'un gran nombre de treballadors, augment que té efectes directes en els serveis públics d'atenció social que gestionen les entitats de la discapacitat, que estan concertats amb les administracions autonòmiques, amb mòduls econòmics previs a la pujada de l'SMI”.
En una línia similar s’ha expressat l’Associació Empresarial d’Economia Social Dincat en un comunicat fet públic el passat 10 de gener de 2019, on qualifica l’increment de l’SMI com un “avenç social de primera magnitud” i discrepen significativament de les declaracions a TV3 del Director General d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya, Josep Vidal, on deia que la Generalitat no podrà fer res per evitar el probable tancament d’alguns Centres Especials de Treball.
Finalment, la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya ha demanat també “la coresponsabilitat de totes les administracions per poder fer front a aquest augment, que considerem del tot necessari. Demanem, en aquest sentit, el desenvolupament de mesures que aportin recursos”.
Els efectes de l’increment de l’SMI són especialment crítics a Catalunya, ja que sense el recolzament necessari per part de la Generalitat de Catalunya podria posar-se en perill el model capdavanter en la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat a Catalunya. Un recolzament que els CETS venen reclamant des de fa més de 10 anys, amb una millora en el finançament, en posar fi als endarreriments d’entre 6 i 13 mesos en els pagaments del finançament públic dels anys 2017 i 2018, o també en les retallades en el finançament pendent de cobrar de 2018.
Les retallades en el sector es produeixen des de l’any 2010, on la Generalitat comunica al Govern de l’Estat una quantitat inferior de treballadors/es amb discapacitat durant 5 anys, el que disminueix els recursos aportats pel Govern central. A més, dels recursos provinents de la Conferencia Sectorial durant els darrers anys, la Generalitat ha fet una distribució desigual que no ha garantit la sostenibilitat dels CETs a Catalunya. El 31 de maig de 2011 es van congelar totes les subvencions per a la contractació de nous treballadors/es amb discapacitat i per a les USAPS (Unitat de Suport a l'Activitat Professional) que han de vetllar per la incorporació de les persones amb discapacitat al mercat ordinari. I finalment, l’any 2015 es va anunciar la creació d’un nou model català de Centres Especials de Treball que, 4 anys després, encara no s’ha elaborat.
Per tots aquests motius, i amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat dels Centres Especials de Treball a la nostra ciutat i a Catalunya, TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ proposem l’adopció dels següents acords:
1. L’Ajuntament de Mataró, amb el suport de tots els Grups Municipals, es compromet a actualitzar el preu del contracte del servei de neteja de parcs i jardins segons el nou SMI.
2. Instar al Govern de l’Estat a què, tal i com va anunciar a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del passat 20 de desembre de 2018, augmenti notablement i amb celeritat els recursos necessaris per garantir la subvenció de l’SMI als treballadors i treballadores dels Centres Especials de Treball, i que avanci en la revisió i millora de les condicions laborals i socials de les persones amb discapacitat.
3. Instar al Govern de la Generalitat a incrementar notablement i amb celeritat els recursos propis destinats als Centres Especials de Treball de Catalunya per tal de garantir la seva viabilitat econòmica, posant al dia els mòduls econòmics que ja porten 10 anys sense actualitzar.
4. Instar a les administracions a fer efectiu durant el primer trimestre de l’any 2019 el pagament de tots els endarreriments que té amb el sector de la discapacitat, especialment als Centres Especials de Treball.
5. Publicar de manera immediata la nova convocatòria d’ordres, després d’un procés de negociació i acord de les entitats del sector per a totes les línies de subvenció pendents i d’assegurar que l’any 2019 les noves ordres es publiquin dins el primer semestre de l’any.
6. Continuar disposant d’espais de concertació amb el sector de les persones amb discapacitat que es tradueixi en un model de Treball Protegit a Catalunya, que compti amb el màxim consens de les entitats representatives del sector, asseguri el compliment dels drets de totes les persones amb discapacitat, procurant que les administracions acompanyin les entitats que treballen en aquest àmbit en els canvis socials i normatius que els puguin afectar. Posant especial atenció en facilitar l’accés d’aquests centres especials de treball als contractes del sector públic.
7. Incrementar notablement, durant l’any 2019, les insercions al mercat de treball ordinari de persones amb discapacitat, i també el nombre d’inspeccions laborals a les empreses amb relació al compliment de la reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat de la Llei general de persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprofitant el pressupost ja destinat a la inserció laboral i a la contractació per part de l’empresa ordinària i potenciar el paper d’ajut a la transició cap al treball ordinari.
8. Potenciar els centres especials de treball d’economia social i cooperativa arrelats al territori que apostin per la plena inclusió laboral i social de les persones amb discapacitat i les persones amb especials dificultats, reforçant els aspectes relacionats amb la reconversió d’activitats obsoletes, la democràcia interna, el suport a la inversió i reinversió dels beneficis i el treball en xarxa que permeti oferir nous serveis i productes amb valor afegit.
9. Donar compliment a la moció 131/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre els centres especials de treball.
10. Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’entitat per a la Discapacitat Intel•lectual a Catalunya (DINCAT) , al Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), l’Associació Empresarial d’Economia Social (Dincat), a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les entitats socials del municipi que treballen amb i per a les persones amb discapacitat”.