Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aposta per la redacció d’una ordenança dels usos del paisatge urbà del municipi

Escoltar

Mataró aposta per la redacció d’una ordenança dels usos del paisatge urbà del municipi

El Ple del 8 d’abril va aprovar per unanimitat una Proposta de resolució presentada per Junts per Mataró per la redacció d’una ordenança dels usos del paisatge urbà del municipi.

El text íntegre de la Proposta de resolució és el següent:

“El paisatge urbà és la manifestació física de la relació entre la societat i un territori a través del temps. Aquesta ve determinada per factors socials, econòmics i culturals. El paisatge resulta de la interacció de l'home amb la realitat. És la suma dels aspectes naturals, socials, culturals, històrics, funcionals i estètics de l'espai construït, forma part de el patrimoni de la ciutat, ja sigui com a suport de la vida quotidiana, o com a testimoni de la seva història.

El paisatge apareix lligat a la qualitat de vida: quan el paisatge urbà és adequat, bell, digne de contemplar-se, millora la qualitat de vida dels seus habitants, que veuen en ell el decorat ideal de les seves vides, un entorn real que acaba sent clarament subjectiu i que contribueix, a través de la memòria, a desenvolupar l'orgull i l'amor que la majoria dels ciutadans tenim per les nostres ciutats. I a canvi, si el paisatge està degradat, això influeix negativament en la qualitat de vida dels habitants de la ciutat, en la mesura que conviu amb ell de manera quotidiana, i, a part de la lletjor que transmet, impedeix el desenvolupament normal d'activitats d'oci, laborals, esportives, socials i, com no, econòmiques i turístiques.

El contingut material del paisatge urbà no està malauradament desplegat en la legislació sectorial mediambiental ni urbanística, estatal ni autonòmica. La possibilitat d'una regulació d'aquesta naturalesa es fonamenta en la competència municipal en matèria urbanística i també en matèria de medi ambient (art. 25, 26 i 28 LBRL), així com en la presència d'un interès municipal inequívoc. Per això, des del grup municipal de JUNTS per Mataró creiem en la necessitat de treballar envers unes normes reguladores de la protecció i foment del paisatge urbà, així com també en el règim dels usos dels seus elements en un sistema de desenvolupament urbà sostenible.

 

El Paisatge Urbà està conformat per elements que són diversos i complexos, i que intervenen a diferents escales i a diferents nivells de percepció: urbanístics, arquitectònics, públics, privats, mobles, immobles, naturals, culturals, socials... que acaben configurant una determinada imatge de la ciutat i de les seves parts. El Paisatge es configura des de l’ordenació urbanística de la ciutat, la seva regulació normativa, la urbanització dels carrers i dels espais lliures, l’edificació dels terrenys, les construccions públiques i privades, l’arquitectura dels edificis, el tractament formal dels elements de les construccions i de les instal·lacions,... però també, el Paisatge es configura des de la percepció dels que utilitzen la ciutat, l’educació dels seus ciutadans, la seva cultura, els valors col·lectius i el civisme.

Quins són els principals objectius per plantejar-nos?

Per una banda, els objectius referents al control d’elements del paisatge Urbà es materialitzen en:

 1. un tractament específic dels espais lliures urbans pel que fa al cablejat, les terrasses, els parcs i jardins urbans i les paradetes de les fires;
 2. la prioritat als vianants
 3. el tractament de l’arquitectura en referència a les mitgeres, la publicitat i els rètols de façana, els tendals, les antenes, les cartelleres i altres elements publicitaris no en façana i grafits
 4. un tractament especial en àrees urbanes i periurbanes dels terrenys no utilitzats, solars urbans sense edificar, locals tancats, accessos a la ciutats,...

Per altra banda, cal incloure objectius, com per exemple, que fan referència a:

 1. la regulació de les construccions
 2. la homogeneïtzació dels materials, formes de les construccions i mobiliari urbà
 3. la regulació dels tancaments
 4. la integració, racionalització i soterrament del cablejat

Però, perquè ens cal redactar aquesta ordenança dels usos del paisatge urbà?

 1. Per assentar el concepte de paisatge com un bé públic, d’ús col·lectiu.
 2. Per impulsar la participació de la societat civil i del sector privat en la responsabilitat de la recuperació, del manteniment i de la millora del paisatge.
 3. Per potenciar, promoure la protecció, la conservació, la valoració, la restauració l’acreixement, la difusió, el foment i la defensa dels valors artístics, històrics, arqueològics, típics i tradicionals del patrimoni arquitectònic i natural.
 4. Per establir les condicions que han de complir els elements que conformen el paisatge.
 5. Per establir la regulació específica dels elements fonamentals determinants del paisatge.

Més enllà de la redacció d’aquesta Ordenança, des de Junts per Mataró, creiem  en la necessitat de cohesionar la ciutat, a la vegada que es posen en relleu els valors específics de cada barri o element de la ciutat. Tot això passa per la necessària  implicació de tots els ciutadans i ciutadanes, de les entitats, dels organismes, de les empreses, i en general de tots aquells que intervenen en la millora del paisatge urbà de la nostra ciutat.

El nostre grup municipal Junts per Mataró creu en la necessitat de racionalització dels costs de manteniment dels diferents elements que composen el nostre paisatge urbà, en concret en el tractament de paviments, mobiliari urbà, senyalització, arbrat, etc... L’ordenança serà l’eina que ens ha de permetre pensar abans d’interactuar en l’espai públic. Saber que costa el manteniment de qualsevol element i relacionar-lo amb la seva vida útil és promocionar polítiques d’estalvi en la gestió municipal. Escollir materials sostenibles que ens permetin aplicar els principis de l’economia circular és un deure del que som responsables les administracions locals.

En definitiva, el desenvolupament d’aquesta eina és clau i necessari per poder treballar en les diferents taules de treball que promou el govern actual. Aquesta proposta entenem que té un evident contingut polític i és per això que entenem que ha de ser discutida en seu plenària, independentment que, per la seva procedència sigui també tractada a la Comissió Informativa Especial per a l’adequació i sostenibilitat de cartera de serveis com a mesura de racionalització.

En definitiva, des de Junts per Mataró creiem que cal dotar-nos d’aquesta ordenança per avançar cap el model de ciutat de futur en que creiem: el Mataró renovat, el Mataró estratègic i el Mataró que pensa en la ciutat ja construïda.

Per tot això proposem el següent acord:

 1. Que s’estudiï i valori la millor opció tècnica i jurídica per iniciar els treballs de redacció d’aquesta Ordenança a fi de quedar integrada en el marc normatiu de l’Ajuntament de Mataró”.