Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA tanca l’exercici 2020 amb un resultat positiu de gairebé 3 milions

Escoltar

PUMSA tanca l’exercici 2020 amb un resultat positiu de gairebé 3 milions

La Junta General de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar ahir dijous 3 de juny els comptes anuals del 2020.

La nova plaça urbanitzada l'any passat per PUMSA al Rengle. Foto: PUMSA
La nova plaça urbanitzada l'any passat per PUMSA al Rengle. Foto: PUMSA

PUMSA presenta un resultat positiu de 2.975.042 € (1.005.490 € al 2019), com a conseqüència de la reversió de deterioraments dotats en exercicis anteriors (1.139.875 €), és a dir, d’actius que han recuperat valor, i imputacions al resultat de l’exercici de diverses subvencions de capital (950.373 €) -aquelles que tenen com a finalitat primordial afavorir la instal·lació o inici de l'activitat, la realització d'inversions en immobilitzat (edificis, maquinària, instal·lacions), entre altres.


Endeutament financer

L’aportació municipal al 2020 ha estat d’1.469.411 €, destinats a fer front a part del deute amb bancs. Així, l’endeutament financer net s’ha reduït dels 19.325.991 € del 2019 als 12.901.688 € al tancament de 2020. La despesa financera bancària al 2020 ha estat de 429.066 €, mentre que al 2019 va ser 571.449 €.


Ingressos del patrimoni i d’altres serveis

La xifra de negocis del 2020 ha estat de 8.938.933 € enfront els 10.628.566 € del 2019.

Al 2020 les vendes de terrenys i solars han estat de 2.407.475 € ( 3.744.303 € al 2019).

Pel que fa als ingressos per lloguers, aquests han tingut un decrement del 10%, passant dels 4.198.936 € del 2019 als 3.767.734 € de l’any 2020. Aquesta davallada es deu bàsicament a mesures per combatre els efectes de la pandèmia de la Covid-19 a les persones i sectors més afectats en relació al pagament dels lloguers (115.828 €) i a les restriccions a la mobilitat que han afectat negativament als ingressos dels aparcaments de rotació (248.460 €). PUMSA gestiona el lloguer de 42 oficines, 29 locals i 11 naus, uns 37.021 m² de sostre, del quals actualment es té llogat un 89 %. També gestiona 1.177 places d’aparcament per a cotxes distribuïdes entre 26 aparcaments per a residents, i altres 838 places en diferents aparcaments de rotació.

PUMSA gestiona també un parc de 276 habitatges de titularitat municipal. Aquests habitatges responen a diferents tipologies pel que fa al preu del lloguer que se’ls hi aplica. Així, hi ha 124 habitatges destinats a protecció oficial, posats a disposició del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament hi ha un total de 102 habitatges, 6 per a reubicats d’afectacions urbanístiques, 9 llogats a entitats de la ciutat i 35 habitatges de lloguer lliure, encara que la renda d’aquests habitatges està per sota de preu de mercat (al voltant d’un 30% inferior). El preu del lloguer dels habitatges posats a disposició del Servei de Benestar Social el marca directament l’Ajuntament en funció de les circumstàncies de les famílies que accedeixen a aquests habitatges.

D’altra banda, els ingressos derivats de la zona blava han estat de 930.624 € al 2020, amb una reducció del 26% respecte els del 2019. La zona blava, arran d’un ban d’alcaldia, va estar tancada del 17 de març a 31 de maig del 2020.

En darrer lloc tenim ingressos per la gestió de serveis cedits per import de 894.652 € (941.154 € al 2019) que corresponen íntegrament a la refacturació a l’Ajuntament dels costos suportats per PUMSA pel servei administratiu dels dipòsits municipals de vehicles retirats per la grua municipal, de retirada de vehicles abandonats i els retirats per ordre judicial, amb un total de 252 places.


Serveis municipals

PUMSA a més de la zona blava gestiona també la grua municipal, els dipòsits de vehicles i els diferents aparcaments de rotació (l’aparcament de Plaça de Cuba, el de Plaça Granollers, Parc Central i el de la Plaça de les Tereses).

D’aquesta manera l’Ajuntament integra a través de la societat municipal la gestió de gran part dels serveis vinculats a la mobilitat. Tanmateix, els criteris per a la retirada de vehicles de la via pública són establerts per la Policia Local. La denúncia i retirada de vehicles han de ser expressament validades per un agent de policia. La taxa per l’enganxament per part del servei de grua són recaptats per PUMSA i transferida a l’Ajuntament, de manera que no formen part del seu compte d’explotació.

L’Oficina Local d’Habitatge, que gestiona PUMSA des dels seus inicis, té com a objectiu principal convertir-se en finestreta única de tots els temes relacionats amb l’habitatge. És un servei gratuït que ofereix l’Ajuntament en conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya: gestió dels lloguers dels habitatges de titularitat municipal, tramitació dels ajuts al lloguer que atorga la Generalitat, gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial, tramitació de prestacions econòmiques d’especial urgència, tramitació de cèdules d’habitabilitat, tramitació d’ajuts a la rehabilitació d’edificis.

Pel que fa a l’activitat de PUMSA com administració actuant en diferents sectors urbanístics de Mataró, les principals actuacions han estat a la UA89-d "ERNEST LLUCH /VALLDEIX”, on al maig de 2020 es varen iniciar part de les obres d’electrificació del sector, finalitzant al mes de novembre, amb una inversió de 209.165 €. A l’àmbit del Rengle, al 2020 s’han executat les obres relatives a la urbanització de la zona verda de l’Illa 2, entre els carrers de Caldes d’Estrac, Tordera i el passeig de la Marina, iniciant-se al mes de gener de 2020 i finalitzant-les al mes de desembre, amb una inversió executada al 2020 de 575.839 €.


Efecte COVID-19

L’Ajuntament de Mataró atorgà a PUMSA al desembre de 2020 una subvenció d’explotació de 785.475 euros per fer front a l’impacte econòmic de totes les mesures de contenció de l’epidèmia que han estat adoptades per PUMSA/Ajuntament o imposades per normativa.

El principal impacte econòmic ha estat el tancament del servei de la zona blava durant dos mesos i mig, que ha suposat una menor recaptació, estimada en 385.838 euros. Pel que fa a la disminució d’ingressos en els aparcaments de rotació, aquesta s’ha estimat en 248.460 €. I per últim, 115.828 € de menors ingressos per lloguers ha estat directament conseqüència de l’aplicació de mesures per combatre els efectes de la pandèmia a la població més afectada per la crisi.