Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 25/09/2003

Escoltar

Acta Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 25/09/2003

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

COMISSIÓ INFORMATIVA SERVEIS CENTRALS

Data: 25 de setembre de 2003

Núm: 16

Caràcter: ordinari

Hora: 9'15 a 10'35 hores

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

Hi assisteixen:

Consol Prados Martínez Presidenta

Jaume Graupera Vilanova Vice-President

Esteve Terradas Yus Vocal

Joaquim Fernández Vocal

Alicia Romero Llano Vocal

Antoni Civit Rey Vocal

José Manuel López González Vocal

Immaculada Pruna Secretària

 

També hi assisteixen els tècnics municipals: Aurora Baena, Josep Canal, Mariela González, Pilar Soler, Joan Masdeu i César Fernández..

 

S'ha excusat d'assistir-hi:

David Rovira Suñe

Antoni Valls Pou

 

ORDRE DEL DIA.

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 18 de setembre de 2003.

Per error és va incloure al Sr. Antoni Civit Rey a la relació d'assistents, quan en realitat no va assistir a la sessió.

S'aprova per unanimitat

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

Es donen per assabentats en la relació que comença 6686 i acaba 6762

4. Línies d'actuació

4.1 Campanya atenció ciutadà

La Regidora Consol Prados comenta el tema, es lliura documentació als assistents i es donen per assabentats

5. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Conveni PASS:

- Aprovació del Conveni entre l'Ajuntament de Mataró, el Servei Català de la Salut, el PASS, el Consorci Sanitari del Maresme i el Consorci Sanitari de Mataró per desenvolupar les actuacions que facin possible l'aplicació del Pla d'empresa del PASS.

- Aprovació d'una operació de crèdit amb el BBVA, per import de 7.104.217,60 euros, pel finançament de l'esmentat conveni.

- Aprovació de la cancel·lació de l'aval fet al PASS, davant el BBVA, d'import 6.370.100,00 euros.

Es dictamina favorablement amb l'abstenció del regidors del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya/Verds.

SERVEI D'INGRESSOS

5.2 Aprovació preu públic Fira Bolet 2003

Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors del Grup Municipal de Convergència i Unió.

5.3 Aprovació preu públic Fira Artesans a la Plaça 2003

Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors del Grup Municipal de Convergència i Unió.

SERVEI INFORMACIÓ DE BASE

5.4 Adhesió a l'extranet de les administracions catalanes: eaCat.net

Es dictamina favorablement

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la concessió per a la construcció i explotació de 2 mòduls de servei de tipus fix al Passeig Marítim de Mataró, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, i convocar licitació.

Es dictamina favorablement

5.6 Aprovació de la liquidació del servei públic de transport urbà col·ectiu de viatgers a la ciutat de Mataró per al període de 01/01/2002 a 31/12/2002, del que resulta un import en concepte de subvenció a càrrec de l'Ajuntament de Mataró de 1.905.274'98.-EUR., IVA. inclòs. Atès que en pagaments trimestrals s'ha abonat a compte de l'esmentada subvenció durant el 2002 l'import de 1.521.107'00.,-EUR., correspon autoritzar, disposar i reconèixer a favor de l'empresa concessionària del servei, CTSA Mataró Bus, l'import de 384.167'98.-EUR., IVA. inclòs com a subvenció pendent d'abonar

Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors del Grup Municipal de Convergència i Unió.

5.7 Aprovar la modificació del contracte establert amb l'empresa "Bassa Mar, S.A.", adjudicatària del contracte d'obres per a la rehabilitació de la residència Sant Josep, fase 3a, modificació la qual consisteix en l'augment en el preu del contracte en l'import addicional de 94.823,02.-EUR., IVA. inclòs, degut als imprevistos sorgits en el decurs de les obres, el que ha provocat un excés d'amidaments en algunes partides de l'obra previstes al projecte.

Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors dels Grups Municipals de Convergència i Unió i Partit Popular.

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

5.8 Desestimació del Recurs de reposició interposat per la Junta de personal, la secció sindical de CATAC-IAC, la secció sindical de l'AFPLE i diversos funcionaris, contra l'acord de ple del dia 6 de febrer de 2003 que va aprovar una modificació de la relació de llocs de treball per regularitzar els complements de destí i donar contingut al grau personal.

Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors dels Grups Municipals de Convergència i Unió i Partit Popular.

5.9 Subrogació del personal de l'IMPEM que realitza funcions d'Estudis i Planificació.

Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors dels Grups Municipals de Convergència i Unió i Partit Popular.

6. Precs i preguntes.

La Presidenta aixecà la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària

Vist i Plau

La Presidenta