Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de Circulació i Transports. 29/01/2003

Escoltar

Acta del Consell Municipal de Circulació i Transports. 29/01/2003

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS i COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE PER LA MOBILITAT

Data: dimecres 29 de gener de 2003

Núm: 01/03

Caràcter: extraordinària

Hora: 19.30 h

Lloc: Sala de reunions de Via Pública, c/ Mn. Jaume Sala, 16-18

Hi assisteixen:

Sr. Joan Antoni Baron, conseller delegat de Via Pública.

Sr. Leonardo Àvila, en representació de la Policia Local.

Sr. Enric Codina, en representació del GIMM.

Sr. Miguel Àngel Casas, en representació del GIMM.

Sr. Octavi Nonell Carulla, en representació del Grup Municipal CiU.

Sr. Javier Sánchez del Campo, en representació del Grup Municipal IC-V.

Sr. Gregorio Garcia Àlvarez, en representació de CTSA (Col.lectiu de conductors).

Sr. Jaume Bruguera Pont, en representació de CTSA.

Sr. Carlos Fernandez Baez, en representació de la Federació d'Associacions de Veïns.

Sr. Miguel Garcia Cabrera, en representació del Gremi de Taxistes.

Sr. Josep Mª Farnés, en representació dels Mossos d'Esquadra de l'ABP de Mataró.

Sr. Xavier Sánchez, en representació dels Mossos d'Esquadra de l'ABP de Mataró.

Sr. Anselmo G. Ruiz, en representació d'Empresa Casas.

Sr. Juan Ortiz Olmedo, en representació de CCOO.

Sr. Francesc Melero, en representació del PSC.

Sr. Josep Filbà en representació de la Unió de Botiguers de Mataró.

Sr. Jesús Roges, en representació de Prevenció d'Accidents de Trànsit.

Sr. Ferran Jiménez Pérez, en representació del RACC.

Sr. Luís Miguel Clemente Marín, actuant com a secretari.

Assisteixen com a tècnics:

Sr. Carlos López Lois, cap de Mobilitat

Sr. Joan Soler Serratosa, cap de Via Pública

Excusen la seva absència:

Sr. Manuel Mas i Estela, alcalde president de l'Ajuntament de Mataró.

Sra. Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Ciutat Sostenible.

Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències.

Sr. Pedro Curado Bola, en representació de l'ONCE.

Sr. Ole Thorson, de Prevenció d'Accidents de Trànsit.

Sr. Joan Esteve Ordal, d'Associació Drets dels Vianants.

 

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació si s'escau de les actes anteriors.

 2. Seguiment del Pacte per la Mobilitat.

 3. Enquesta de qualitat del Servei Mataró Bus.

 4. Proposta de modificació de l'Ordenança Municipal de Via Pública en matèria d'atorgament de llicències i senyalització d'Ocupació de Via Pública.

 5. Donar compte de la proposta del Ple per l'aprovació de les tarifes de Mataró Bus per l'any 2003.

 6. Precs i Preguntes.

 7. Desenvolupament de la reunió

   

  1. Lectura i aprovació si s'escau de les actes anteriors.

  Es donen per aprovades.

  2. Seguiment del Pacte per la Mobilitat.

  Previ lliurament als assistents d'un extens document en el que es detallen les actuacions del Pacte, es cedeix la paraula al Sr. Carlos López qui procedeix a explicar el contingut de les accions desenvolupades el 2002, les previstes al 2003 i els recursos destinats i a destinar.

  (Una còpia d'aquest document restarà annexa a l'acta arxivada al llibre d'actes).

  El Sr. Nonell interessa que es matitzi que els dos autobusos han entrat en funcionament per una raó fortuïta però que no han estat destinats a la nova xarxa que s'havia de definir i va justificar la seva adquisició.

  El Sr. Baron manifesta que aquesta apreciació no és correcta, donat que els autobusos es van adquirir per reforçar l'increment de la freqüència de pas de la línia 2, i l'ampliació de la línia 1, que eren compromisos electorals.

  El Sr. Gregorio Garcia sol·licita la revisió dels temps de semaforització de l'Avda. Gatassa i Via Europa.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo proposa en el punt 3.12 dos passos de vianants davant del camp de futbol del Mataró en front de la pista i altre davant del pavelló Josep Mora a final de l'Avda. del Velòdrom.

  El primer pas de vianants de Carles Padrós es considerat perillós pel Sr. Carlos Fernández.

  El Sr. Roca considera necessari al temps que es pinta el pas de vianants procedir al rebaix de la vorera.

  El Sr. Filbà planteja la conveniència d'estudiar la possibilitat de construir un pàrquing soterrani aprofitant la marxa de la funerària Cabré-Junqueras.

  El Sr. Gregorio Garcia comenta a que la fàbrica de paper del carrer Lepanto continuen accedint camions per aquest carrer, complicant el trànsit, quan poden accedir pel carrer Churruca.

  El Sr. Baron comenta que és una situació de complexa resolució però que es recerquen solucions viables.

  El Sr. Roger exposa la conveniència d'incorporar una evolució de la sinistralitat per tal d'avaluar les mesures implantades. En aquest punt excusa la seva marxa.

  El Sr. Filbà comenta que l'IMPEM al març de l'any passat va el.laborar un informe per la senyalització informativa del comerç que convindria rematar o iniciar l'estudi de les seves propostes.

  El Sr. Javier Sánchez en el punt 7.VI.3.3 insta que l'asfalt esmorteïdor de sorolls s'apliqui a carrers de major intensitat d'ús.

  El Sr. Baron afirma la lògica de la proposta, però aquesta s'ha de contrastar amb l'antiguitat de l'asfalt de carrers i la necessitat de renovar-los moment en que s'aprofita per aplica aquest nou asfalt.

  3. Enquesta de qualitat del Servei Mataró Bus

  Previ lliurament als assistents d'un resum de l'informe de valoració es cedeix la paraula al Sr. Jaume Bruguera qui procedeix a explicar la finalitat d'aquest estudi i ela seus resultats.

  Es destaca l'increment de l'índex de qualitat percebuda en 0,1, passant del 7,5 del 2001 al 7,6 al 2002. En relació a les estadístiques de viatgers, el Sr. Bruguera exposa que l'any 2002 van utilitzar el Mataró Bus un total de 4.384.772 viatgers, produint-se un fort increment respecte de l'any 2001, amb 323.000 viatgers mes, continuant l'exposició amb l'explicació dels factors que han pogut contribuir a aquest increment i que tal com apunta és la implantació de modificacions de recorreguts en resposta a noves demandes, l'ampliació de la xarxa de distribució de títols per viatgers, o el reforç de línies en moments temporals determinats (temporada de platja, Santes, actes lúdics al Parc Central, etc.)

  (De la documentació lliurada es deixarà un còpia annexa a l'acta, al llibre d'actes.)

  1. Proposta de modificació de l'Ordenança Municipal de Via Pública en matèria d'atorgament de llicències i senyalització d'Ocupació de Via Pública.
  2. El Sr. Baron cedeix la paraula al Sr. Luís M. Clemente, qui explica el contingut i motivació de la proposta, i el Sr. Baron explica la voluntat de portar el text al Ple del mes de març i convida als assistents a que en el termini de 15 dies facin les seves aportacions.

  3. Donar compte de la proposta al Ple per l'aprovació de les tarifes de Mataró Bus per l'any 2003

  El Sr. Baron explica que la motivació d'aquesta nova proposta de la que ara es dóna compte es la recabació de noves estratègies, que permetrà un revisió a la baixa de les tarifes en el seu dia proposades.

  D'aquest manera el preu del bitllet senzill serà de 0,85 eur., la T-10 a 4,45 eur i la T-30 a 25,00 eur.

  6. Precs i preguntes

  El Sr. Javier Sánchez sol·licita la coordinació del servei de mobilitat amb Pumsa a l'hora de vetllar per l'accés peatonal a l'espai del sorral destinat a equipament esportiu.

  El Sr. Toni Roca sol·licita informació a efectes de conèixer qui pot subministrar-los les tires reflectants, i interessa un pas de vianants a Sta. Anna cantonada c/ Balmes.

  El Sr. Gregorio vol recordar que és necessari amortir el pendent de Rda. Rocablanca amb c/ La Lluna.

  I no havent més temes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.

  Vistiplau

  El president

   

   

  Joan Antoni Baron Espinar

  el secretari

  Luís M. Clemente Marín

   

  Mataró, 29 de gener de 2003.