Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 14/04/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 14/04/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2814/2003 de 10 d'abril

Assumpte:

Ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 14 d'abril de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 d'abril de 2003, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 31 de març de 2003.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de salvament i socorrisme a les platjes de Mataró durant l'epoca estival de l'any 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 78.732,59.-EUR, IVA. inclòs.

4 Aprovació modificació del contracte establert amb l'empresa Electricitat Boquet, SL., per a l'execució de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre MJ, de Mataró, en el sentit de disminuir la seva quantia en 14.630'90.-EUR., IVA inclòs, degut a la disminució de les unitats d'obres previstes al projecte ( estalvi produït en coordinar l'obra civil de l'av. Gatassa amb l'obra de reforma de voreres que efectuava una altra empresa).

5 Aprovació modificació del contracte establert amb l'empresa "Electricitat Boquet, SL.", adjudicatària del contracte d'obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre OE, sector cementiri, de Mataró, en el sentit d'augmentar la seva quantia en 5.321'96.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'augment de les unitats d'obres previstes al projecte ( augment de la secció del conductor elèctric i instal·lació de quatre punts de llum addicionals).

6 Ratificació del decret 2442/2003, de data 28 de març, acordat pel conseller delegat de serveis centrals, pel que s'aprova la pròrroga del contracte de servei de suport a les persones grans per un termini de 6 mesos addicionals (des del 01/04/2003 al 30/09/2003, ambdós inclosos), i augment del contracte per increment dels usuaris que poden accedir al servei, ascendint la pròrroga i l'augment a l'import total de 57.228'22.-EUR., IVA. inclòs.

7 Aprovació de la revisió dels preus del contracte gestió dels casals municipals d'avis, adjudicat a favor de l'Associació Esport 3, ascendint la revisió a la suma de 7.570'64.-EUR. pel 3'8% d'augment experimentat a l'IPC en el període de febrer-2002 a febrer-2003, i modificació del contracte per disminució en l'import de 36.911'49.-EUR., per la gestió dels bars dels casals de El Parc i Cirera, la qual passarà a ser gestionada a partir del proper 01/07/2003 per l'Associació de la Gent Gran.

8 Aprovació de la revisió dels preus del contracte de servei de cobertura de l'assegurança de la responsabilitat civil derivada de l'ús i circulació dels vehicles que composen la flota municipal, adjudicat a favor de Zurich España, Cia. de Seguros y Reaseguros, SA., d'acord amb l'augment experimentat per l'IPC publicat l'INE en el període transcorregut des del gener-2002 al gener del 2003, ascendint l'augment al 3'7 %, ascendint la revisió dels preus a aplicar al contracte a l'import de 2.572'07.-EUR., IVA. inclòs.

9 Adjudicació del subministrament 8 scooters per a la Policia Local.

10 Adjudicació del projecte de renovació de la calçada de la Plaça Pintor Cusachs.

11 Adjudicació del subministrament de recanvis de reg i eines de jardineria durant els anys 2003 i 2004.

12 Adjudicació de la reforma de l'enllumenat públic de la Ronda Alfons XII, quadre "O".

13 Adjudicació de la reforma de l'enllumenat públic del quadre "K".

14 Adjudicació de la reforma de l'enllumenat públic de l'Av. Puig i Cadafalch, entre els c. Pompeu Fabra i Gatassa.

-Servei de Secretaria General-

15 Donar compliment de la Sentència de data 31 d'octubre de 2002, de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en matèria de responsabilitat patrimonial (Recurs número 1733/1998 interposat per la Sra. Lourdes Lòpez León).

16 Donar compliment de la Sentència de data 13 de febrer de 2002, de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en matèria de responsabilitat patrimonial (Recurs número 1960/1997 interposat pel Sr. Pedro Miguel Rosa Ortuño).

17 Donar compliment de la Sentència de data 27 de novembre de 2002, de la Secció Primera de la Sala Contenciosa- Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en matèria de responsabilitat patrimonial.(Recurs número 1120/1998 interposat pel Sr. Dionisio Contreras Garcia).

18 Donar compliment de la Sentència de data 10 de gener de 2003, de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en matèria de responsabilitat patrimonial (Recurs número 2094/1998 interposat per la Sra. Carlota Pont Tena).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

19 Aprovació de l'Acta de recepció relativa al subministrament del mobiliari pel centre cívic de Rocafonda .

20 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres d'urbanització de la zona verda del PERI 03 Sector " Can Llinàs".

21 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres d'urbanització de la zona verda del carrer Santa Caterina.

22 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres d'urbanització de la ronda Roca Blanca, entre els carrers Sant Sebastià i la Lluna.

23 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de construcció del centre cívic de Rocafonda.

24 Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de la zona verda i entorns de l'escola bressol "El Tabalet" , entre ronda President Macià i carrer Alarona.

-Servei de Manteniment-

25 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MJ" (Av. Gatassa, pg. Ramon Berenguer, Marathon, Pge. Baldomer Vila, Indústria, Vitòria, Nàpols, Mallorca, Sicília, Provença, St. Joan Bosco, Av. Puig i Cadafalch i plaça Isla Cristina).

26 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OE" Sector Cementiri (Camí Caputxins, ronda St. Oleguer, Amadeu Vives, Ferrer i Clariana, plaça Picó i Sinol, Molí de Dalt, Arapiles, Dos de Maig, de la Font i Garrofereda.

27 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OE" Sector Vista Alegre (Turó de Montgat, Montjuïc, Jaume Arenes, Vista Alegre, Almeria, plaça Vista Alegre i ronda St. Oleguer.

28 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de renovació de calçades als carrers Verge de Guadalupe, La vinya i ronda Alfons X el Savi.

-Servei de Llicències-

29 Donar compliment a la Sentència número 921 de 24 d'octubre de 2002 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciós administratiu, secció tercera, en el recurs número 1940/98 interposat per l'Associació administrativa de propietaris de la urbanització Santa Maria de Cirera i per la Sra. Montserrat Milà Pastor.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor