Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 17/02/03

Escoltar

Comissió de Govern. 17/02/03

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1215/2003 de 13 de febrer

Assumpte:

Convocatòria sessió Comissió de Govern del 17 de febrer de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 de febrer de 2003, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani de l'edifici del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 3 de febrer de 2003

2. DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Ratificació del decret del Conseller Delegat de Serveis Centrals núm. 931/2003, de 31 de gener, relatiu a l'aprovació de la continuació de la prestació del servei de gestió del telèfon d'atenció ciutadana 010, amb l'empresa Servicios de Telemárketing, SA. (SERTEL), durant el termini de 01/02/2003 al 28/02/2003, ambdós inclosos, per l'import de 15.273'34.-EUR., IVA. inclòs.

4. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de renovació de la calçada de la Pça. Pintor Cusachs, de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 79.548,32.-EUR., IVA. inclòs.

5. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic de l'Av. Puig i Cadafalch entre el carrer Pompeu Fabra i Gatassa de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 120.199,07.-EUR., IVA. inclòs.

6. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic de la Rda. Alfons XII inclòs en el quadre "O" de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 66.926,43.-EUR., IVA. inclòs.

7. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "K" (sector C/Josep Montserrat Cuadrada) de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 89.714,95.-EUR., IVA. inclòs.

8. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, dels treballs de serralleria pels anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 118.387,36.-EUR., IVA. inclòs.

9. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de lloguer de maquinària pesada pels anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 75.126'50.-EUR., IVA. inclòs.

10. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de separació i classificació de mobles i voluminosos recollits al terme municipal de Mataró, durant els anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 248.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

11. Modificació del contracte de subministrament de gasoil i gasolina per vehicles i calefacció de les dependències de l'Ajuntament de Mataró i el Patronat Municipal d'Esports durant els anys 2002 i 2003, adjudicat a favor de la mercantil "Combustibles d'Ara, SL.", modificació la qual comporta la disminució en 2.000.-EUR., IVA. inclòs, en el preu del contracte previst per a la present anualitat del 2003, a fi d'adequar l'import de la despesa prevista als consums reals.

12. Modificació del contracte d'obres de rehabilitació de l'edifici de l'Antic Escorxador, situat al C/ del Prat, de la Riba, núm. 110, de Mataró, adjudicades a favor de " Construcciones J. A. Barbany, SL.", modificació la qual comporta la disminució en el preu del contracte per import de 120.803'43.-EUR., IVA. Inclòs.

13. Rectificació d'error material produït en l'acord aprovat per la Comissió de Govern Municipal de data 20/01/2003, relatiu a la contractació del servei de treballs de lampisteria i electricitat, en el que per error es va aprovar la contractació per a les anualitats del 2003 i 2004 quan realment la durada del contracte és només per a la present anualitat de 2003.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

14. Donar compte de la Sentència del TSJC que desestima el recurs de cassació interposat per Miquel i Roser Boter Marcè, contra la sentència que desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla general d'ordenació municipal, àmbit UA-37 avinguda Jaume Recoder.

15. Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia que estima el recurs contenciós administratiu interposat per Sebastiana Agulló Güell i Maria de la Concepció i Irene Agullo Pujol, contra els acords de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 9.7.1997 i 4.2.1998 pels que es va aprovar definitivament el Pla Parcial del Sector de Can quirze i el seu text refòs.

16. Aprovació inicial de l'Estudi de Detall "Passatge Garcia Oliver 1-3".

-Servei de Llicències-

17. Ordre de retirada a José Holguin Crucera, del cobert-caseta en terrat al c. Marià Ribas, 30, 4t. 2a .

18. Ordre de retirada a Antonio Villanueva León del cobert en terrat al c. Marià Ribas, 26, 4t 1ª.

19. Ordre de retirada a Inforservice 98, SL, de l'aparell d'aire condicionat a la via pública a El Torrent, 19 baix.

20. Ordre de retirada a Excavaciones Iluro, SL, de l'activitat de magatzematge i preparació de sorres i graves, al terreny entre la Riera de Can Soler i la Riera de Can Bruguera.

21. Desestimar el recurs de reposició de Fran Paper 2000, SL, contra l'ordre d'enderroc o retirada altell al c. Carrasco i Formiguera, 18, baix.

22. Declarar inadmissible el recurs de reposició d'Inydek, SL, contra l'ordre de retirada de la instal·lació d'estructura metàl·lica i lona adossada al tancament de façana, al c. Carrasco i Formiguera, 32-34.

-Servei de Manteniment-

23. Aprovació de l'acta de recepció de les obres del projecte d'instal·lació de climatització a l'edifici del Carreró.

24. Proposta d'aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MU" (carrers Germà Joaquim, passatge. Torrent de la Pólvora i passatge Miró) i "OR" (tram de la ronda Dr. Ferran i trams dels carrers Torrent de la Pólvora, Transversal, Verge del Pilar, Toledo i Delícies).

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor