Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 22/09/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 22/09/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6853/2003 de 17 de setembre

 

Assumpte:

Ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 22 de setembre de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 22 de setembre de 2003, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 8 de setembre de 2003.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, dels treballs d'actuació arqueològica a La Riera, tram situat entre el c/ Sant Josep i la Muralla de la Presó, de Mataró, i convocar licitació. Pressupost base de licitació del contracte: fins a 141.752'56.-EUR., IVA. inclòs

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte per a l'adequació de les instal·lacions i redistribució d'espais a l'edifici del Servei d'Informació de Base, situat al C/ Alcalde Abril, núm. 9, de Mataró, i convocar licitació. Import base de licitació del contracte: fins a 152.728'35.-EUR., IVA. inclòs.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

5 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres del Projecte de reurbanitzacío de la Plaça de Can Xammar i els carrers Na Pau, Sant Cristòfor, D'en Xammar i Baixada de les Espanyes. Fase de reurbanització dels carrers Na Pau, Sant Cristòfor, D'en Xammar i Baixada de les Espenyes.

6 Acceptar dues subvencions atorgades pel Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat del Catalunya dins de la convocatòria TIC/375/2003 de 6 de febrer d'ajuts per a la renovació de l'activitat comercial, destinades a finançar en part les obres de reurbanització del carrer Sant Francesc d'Assis i els entorns de Can Xammar.

-Servei d'Urbanisme-

7 Donar compte de la Sentència del Tribunal Suprem, dictada en el Recurs Contenciós Administratiu interposat pels Germans Martí Barnusell contra la Sentència del 6.11.2000 (Can Solaret.

8 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior, dictada en el Recurs de Cassació interposat contra la Sentència 372 de 12.4.2002 del mateix Tribunal Superior de Justícia (revisió Pla General - qualificació finca Dorda de les Cinc Sènies).

9 Donar compte de la Sentència 7/2003 de 30.6 del Tribunal Superior de Justícia que declara no procedent el Recurs de Cassació interposat per l'Ajuntament contra la Sentència 734 de 27.7.01 (residencial assistit).

10 Donar compte de la Sentència 593 de 17.7 del Tribunal Superior de Justícia que desestima el Recurs Contenciós Administratiu interposat per Formigons Girona SA, en relació al projecte de Reparcel·lació de Les Hortes del Camí Ral.

11 Aprovació inicial de la modificació de l'estudi de detall de la parcel·la 6b4 Sector Can Solaret (cantonada ronda Països Catalans amb Torrent de les Piques).

-Servei de Manteniment-

12 Aprovació de l'acta de recepció de les obres del projecte de reparació de lesions i adequació a normativa de l'edifici alberg "Can Solaret".

13 Ratificació del Decret 6488/2003 pel qual s'aprovava inicialment el projecte per l'adequació de les instal·lacions i redistribució d'espais de l'edifici del SIB situat al carrer Alcalde Abril, número 9 de Mataró.

Precs i Preguntes.

 

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor