Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari mes de gener. 16/01/2003

Escoltar

Ple ordinari mes de gener. 16/01/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

214/2003 de 13 de gener

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari 16 de gener de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 16 de gener de 2003, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinària del dia 7-11-2002 i ordinària del dia 12-12-2002.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'escolarització d'alumnes a Mataró.

4 Moció que presenten els grups municipals Socialista i d'Iniciativa per Catalunya Verds sobre l'escolarització d'alumnes a Mataró.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

Servei de Gestió Econòmica

5 Autoritzar a la societat municipal PUMSA per a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari d'import 490.660,1 euros amb l'entitat financera BBVA per a la construcció de 14 habitatges en règim de lloguer al C/ Colon,8.

6 Autoritzar a la societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA per a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari per import de 1.860.736,00 euros amb l'entitat financera BBVA pel finançament de la construcció de 10 habitatges en règim de venda al Camí Ral, 254-264.

7 Autoritzar a la societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA per a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari d'import 1.201.684,26 euros amb l'entitat financera BBVA pel finançament de la construcció de l'aparcament al Parc Central.

Servei de Compres i Contractacions

8 Ratificació dels decrets de data 20/12/2002 i 07/01/2003 respectivament, pels que s'aprova la modificació del contracte de servei de neteja d'edificis i dependències municipals, adjudicat a favor de Servicios Especiales de Limpieza, SA., per adhesió a aquest contracte de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (augment del contracte en l'import anual addicional de 98.458'26.-EUR., IVA. inclòs) i altres modificacions.

9 Aprovació del pressupost per al servei de transport públic urbà col·lectiu de viatgers de la ciutat de Mataró per al 2003, la subvenció anual a aportar per aquesta corporació a favor de l'empresa adjudicatària del servei per a l'esmentat exercici, les noves tarifes a aplicar a partir del 01/02/2003 i l'augment dels vehicles de reserva en un autobús addicional.

Servei de Recursos Humans

10 Valoració de tres llocs de treball d'auxiliar administratiu/va de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

Servei d'Urbanisme

11 Aprovació inicial modificació Pla general, "Nau central fàbrica Cabot i Barba" Sector 5.03 Prat de la Riba - Floridablanca.

12 Aprovació provisional PEMU de La Llàntia i encàrrec a PUMSA de la gestió d'aquest sector.

13 Aprovació del conveni de mutu acord sobre el desallotjament de l'habitatge del carrer Terrassa, 41.

Servei d'Obres

14 Ratificar el decret de l'Alcalde de data 20-12-2002 d'aprovació de la liquidació d'obra presentada per PUMSA, relativa a la Urbanització de la plaça de sobre de l'aparcament públic de la fase 2A-1 del Parc Central de Mataró.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

Regidoria de Relacions Ciutadanes

15 Aprovació de l'ordenació alfabètica del Nomenclàtor de la Ciutat de Mataró.

Institut Municipal d'Educació

16 Donar compte del decret d'alcaldia número 8013/2002, de 12 de desembre, de nomenament de vocals del Consell Educatiu de l'Institut Municipal d'Educació.

Servei de Sanitat i Serveis Socials

17 Donar compte de l'acord pres per la Comissió de Govern de data 16-12-2002 relatiu a l'aprovació del "Pla Integral de la Gent Gran de Mataró".

CMI VIA PÚBLICA

Servei de Mobilitat

18 Ratificar la sol.licitud i el conveni d'integració de l'Agrupació de Municipis titular del servei de transport urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU) en el Consorci Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de convergència i Unió relativa a la cessió d'un espai a la Colla Castellera CAPGROSSOS de Mataró.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Popular sobre la seu del futur Centre d'Assistència Psiquiàtrica de Mataró i el Maresme.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Popular sobre la realització d'un estudi per tal de determinar l'impacte econòmic que pot tenir per als centres privats de Mataró la posta en funcionament del centre esportiu El Sorrall

22 Proposta de Resolució conjunta del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i grup municipal Socialista relativa a la modificació del Pla General d'Ordenació de Mataró a la zona del Cementiri dels Caputxins.

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre posar al mercat habitatges de lloguer a preus assequibles.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds sobre l'ús cívic i social de el Cafè de Mar.

PRECS I PREGUNTES

25 Prec que presenta el grup municipal Popular sobre els drets dels immigrants com a consumidors, respecte als preus de les tarifes telefòniques en els locutoris.

26 Pregunta que presenta el grup municipal Popular sobre el motiu pel qual l'Ajuntament ha variat la distribució dels carrers on l'aparcament es regula amb disc horari al barri de Cerdanyola.

27 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió relatiu a facilitar un espai a l'Associació de Veïns del Pla d'en Boet per realitzar la seva activitat.

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el motiu pel qual no es va informar al departament de Via Pública de la ratificació del decret núm. 8443/2002 de 24 de desembre, pel qual s'aprova el plec de condicions que regirà la contractació de l'assistència en la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors, de reclamació de danys i de concessió o denegació de la tarja europea d'estacionament per a minusvàlids per a l'any 2003.

29 Pregunta que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds sobre la utilització de estàndards i soft lliure a l'Ajuntament de Mataró, Organismes Autònoms i empreses municipals.

30 Pregunta que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds sobre la preparació i aprovació d'un Pla especial de camins, vies rurals i forestals.

31 Pregunta que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds sobre la nova construcció i ubicació d'un nou Parc de Bombers a Mataró.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor