Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió constitutiva del nou Ajuntament

Escoltar

Sessió constitutiva del nou Ajuntament

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local com Alcalde en funcions, i en virtut del que disposa l·article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, m·escau convocar-vos a la sessió constitutiva del nou Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 3 de juliol a les 12 hores del matí, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, amb el següent


ORDRE DEL DIA

1 Constitució de la Mesa d·Edat.

2 Presa de possessió dels Regidors.

3 Declaració de constitució de la Corporació.

4 Elecció de l·Alcalde.

5 Presa de possessió de l·Alcalde

Ho mana i signa l·Alcalde en funcions Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró l·ú de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor