Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

02/11/2004

Escoltar

02/11/2004

Dia
Hora
Lloc
govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 17/2004 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia dos de novembre de dos mil quatre, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

                 En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

 

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Antoni Civit i Rey, 3r. Tinent d'Alcalde.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 18 d'octubre de 2004.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS-Servei de Compres i Contractacions-

3 - RATIFICAR EL DECRET 8133/2004 DE 28 D'OCTUBRE, DE LA CONSELLERA DELEGADA S/L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA SITUADA AL C/ GALÍCIA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 96.728'00.-EUR., IVA. INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA DEL SERVEI).

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 8133/2004, de 28 d'octubre, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar l'inici de la contractació del servei públic de gestió de la deixalleria del C. Galícia, així com l'aprovació dels plecs de clàusules, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 8133/2004, de 28 d'octubre de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, el contingut del qual és el següent:

"Vist l'informe emes pel Cap de Residus i Neteja Viària de Serveis Municipals, de data 18/10/2004, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei públic de gestió de la deixalleria del c/ Galícia, mitjançant concessió, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 96.728,00.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a comptar des del 01/01/2005 i fins al 31/12/2006.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 25/10/04, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de serveis.

Atès el disposat als arts. 67.1, 159, 156 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 46101/442000/22700 del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis pressupostaris del 2005 i 2006 es preveu consignar crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant les esmentades anualitats.

L'article 3 del plec de condicions tècniques i econòmico-administratives particulars que regulen el contracte actualment en vigor per a la gestió d'aquesta deixalleria, aprovat per acord del Ple Municipal de data 04/06/1998, manifesta que si dos mesos abans de la finalització del contracte cap de les parts manifesta a l'altre el propòsit de rescindir-la quan expiri el termini, s'entendrà prorrogada la duració de la contracta per un període de dotze mesos. En conseqüència cal comunicar a l'actual concessionària del servei, Fomento de Construcciones y Contrastas, SA., la rescissió del contracte a fi de que no operi la pròrroga tàcita.

Atesa la urgència per l'aprovació d'aquest acord per tal que no operi la pròrroga tàcita.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 11 de maig de 2004, RESOLC:PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del servei públic de gestió de la deixalleria del c/ Galícia, mitjançant la modalitat de concessió, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 96.728,00.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada de la concessió, a comptar des del 01/01/2005 i fins al 31/12/2006, ambdós inclosos, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei públic expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 96.728,00.-EUR., IVA. inclòs anuals, a càrrec de la partida núm. 46101/442000/22700 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualitats que a continuació s'esmenten:

  • 48.364,00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2005 (AFUT núm. 52548).
  • 48.364,00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2006 (AFUT núm. 52560).

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 46101/442000/22700 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2005 i 2006, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

QUART: Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

CINQUÈ: Comunicar el contingut del present acord a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA., concessionària de l'actual contracte per a la gestió de la deixalleria, per fer palesa la voluntat d'aquesta part de rescindir el contracte abans de l'expiració del seu actual termini el 31/12 proper, a fi de que no operi la pròrroga tàcita del contracte.

SISÈ: Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació".

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

4 - RATIFICAR EL DECRET 7900/2004, DE 21 D'OCTUBRE DE LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ,RELATIU A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 7900/2004, de 21 d'octubre, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar l'adjudicació del servei de Telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, a favor de l'empresa "Auna Telecomunicaciones, SA", pel que fa el lot núm. 1 corresponent a la telefonia fixa, "Vodafone España, SA" pel lot núm. 2 corresponent a la telefonia mòbil i el lot núm. 3 corresponent a dades i internet a favor de "Auna Telecomunicaciones, SA", i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 7900/2004, de 21 d'octubre de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, el contingut del qual és el següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, del servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms entre els dies 1 de novembre de 2004 i 31 d'octubre de 2006.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 d'octubre de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de l'esmentat servei en els següents termes:

- LOT 1 (telefonia fixa): "Auna Telecomunicaciones, SA", fins un import previst de 424.423'63 .-EUR pels dos anys.

- LOT 2 (telefonia mòbil): "Vodafone España, SA", fins un import previst de 206.876'78.-EUR pels dos anys.

- LOT 3 (dades i internet): "Auna Telecomunicaciones, SA", fins un import previst de 130.305'09.-EUR pels dos anys.

Tenint en compte que a les partides del pressupost municipal, del dels organismes autònoms i a l'estat de previsió de despeses de les empreses municipals que s'esmenten al punt quart de la part resolutiva del present acord, hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es meriti per la present contractació durant l'exercici 2004, i es preveu l'existència de crèdit per atendre les despeses previstes durant els exercicis 2005 i 2006.

Atès que la proposta d'adjudicació ha estat aprovada per la Mesa de Contractacions del dia 21 d'octubre de 2004.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, RD legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i en virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

Primer. Adjudicar el servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms entre els dies 1 de novembre de 2004 i 31 d'octubre de 2006, de la següent manera:

- LOT 1 (telefonia fixa): "Auna Telecomunicaciones, SA", fins un import previst de 424.423'63 .-EUR pels dos anys.

- LOT 2 (telefonia mòbil): "Vodafone España, SA", fins un import previst de 206.876'78.-EUR pels dos anys.

- LOT 3 (dades i internet): "Auna Telecomunicaciones, SA", fins un import previst de 130.305'09.-EUR pels dos anys.

Segon. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a les partides pressupostàries dels exercicis de 2004, 2005 i 2006, de la següent manera:

Lot 1: telefonia fixa

Lot 2: telefonia mòbil

Lot 3: dades i internet

Ajuntament de Mataró

34001/121000/22200

01/11/2004-31/12/2004

16.493,41

12.716,27

3.070,64

01/01/2005-31/12/2005

98.960,46

76.297,64

18.423,84

01/01/2006-31/10/2006

82.467,05

63.581,37

15.353,20

34001/422000/22200

01/11/2004-31/12/2004

579,03

01/01/2005-31/12/2005

3.474,18

01/01/2006-31/10/2006

2.895,15

34001/463000/22200

01/11/2004-31/12/2004

6.249,16

359,67

4.020,10

01/01/2005-31/12/2005

37.499,94

2.158,00

24.120,60

01/01/2006-31/10/2006

31.245,78

1.798,33

20.100,50

Patronat Municipal d'Esports

F01/452000/22200

01/11/2004-31/12/2004

1.230,42

511,74

441,35

01/01/2005-31/12/2005

7.382,50

3.070,42

2.650,08

01/01/2006-31/10/2006

6.152,08

2.558,68

2.206,73

F02/452000/22200

01/11/2004-31/12/2004

833,33

139,02

01/01/2005-31/12/2005

5.000,00

834,14

01/01/2006-31/10/2006

4.166,67

695,12

Institut Municipal d'Educació

1000/422000/22200

01/11/2004-31/12/2004

666,66

166,66

116,66

01/01/2005-31/12/2005

4.000,00

1.000,00

700,00

01/01/2006-31/10/2006

3.333,33

833,33

583,33

2100/422000/22200

01/11/2004-31/12/2004

66,66

01/01/2005-31/12/2005

400,00

01/01/2006-31/10/2006

333,33

2300/423000/22200

01/11/2004-31/12/2004

333,33

166,66

01/01/2005-31/12/2005

2.000,00

1.000,00

01/01/2006-31/10/2006

1.666,66

833,33

2250/42200/22200

01/11/2004-31/12/2004

1.166,66

83,33

833,33

01/01/2005-31/12/2005

7.000,00

500,00

5.000,00

01/01/2006-31/10/2006

5.833,33

416,66

4.166,66

2110/422000/22200

01/11/2004-31/12/2004

833,33

01/01/2005-31/12/2005

5.000,00

01/01/2006-31/10/2006

4.166,66

Patronat Municipal de Cultura

451000/22200

01/06/2004-31/12/2004

3.500,00

1.500,00

1.000,00

01/01/2005-31/12/2005

21.000,00

9.000,00

6.000,00

01/01/2006-30/06/2006

17.500,00

7.500,00

5.000,00

Institut Municipal de Promoció Econòmica

121000/22200

01/11/2004-31/12/2004

1.491,67

1.700,00

01/01/2005-31/12/2005

8.950,00

10.200,00

01/01/2006-31/10/2006

7.458,33

8.500,00

121000/22203

01/11/2004-31/12/2004

33,34

01/01/2005-31/12/2005

200,04

01/01/2006-31/10/2006

166,70

322000/22204

01/11/2004-31/12/2004

41,66

01/01/2005-31/12/2005

249,96

01/01/2006-31/10/2006

208,30

722000/22204

01/11/2004-31/12/2004

216,66

01/01/2005-31/12/2005

1.299,96

01/01/2006-31/10/2006

1.083,30

Escola Universitària Politècnica

422000/22200

01/11/2004-31/12/2004

1.632,88

202,06

1.070,82

01/01/2005-31/12/2005

9.797,30

1.212,34

6.424,90

01/01/2006-31/10/2006

8.164,42

1010,28

5.354,08

TOTALS

424.423,63

206.876,78

130.305,09

Tercer. Pel que fa als exercicis pressupostaris de 2005 i 2006, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides dels pressuposts que s'aprovin per l'Ajuntament de Mataró i dels seus organismes autònoms, així com a l'estat de previsió de despeses de les empreses municipals, atesa la data en la que s'acordi l'inici del servei.

Quart. Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixin a favor de l'Ajuntament les següents fiances:

  • "Auna Telecomunicaciones, SA", una fiança de 22.189'15.-EUR, equivalent al 4% de l'import d'adjudicació dels lots 1 i 3.
  • "Vodafone España, SA", una fiança de 8.275'07.-EUR, equivalent al 4% de l'import d'adjudicació del lot 2.

Cinquè. Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, abonin les següents quantitats en concepte de publicació de l'anunci de licitació en el BOP i en el BOE:

- "Auna Telecomunicaciones, SA": 834'07.-EUR.

- "Vodafone España, SA": 311'05.-EUR.Sisè. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Setè. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

                                      -Servei de Recursos Humans-

5 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 7366/2004 DE 29 DE SETEMBRE RELATIU A LES BASES I CONVOCATÒRIA PER COBRIR UNA PLAÇA D'ARQUITECTE.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Aquesta Corporació necessita contractar temporalment un arquitecte/a per dur a terme la redacció i execució de tot un seguit de projectes urbanístics i d'obres que es detallen a les bases d'aquest procés selectiu.

Per la urgència de la contractació, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació va dictar decret d'aprovació de bases i convocatòria per a obrir el procés selectiu per a seleccionar la persona més adeqüada.

Atès que la competència per aprovar bases i convocar proves selectives d'accés a l'administració correspon, per delegació de l'alcalde, a la Junta de Govern, proposo a la Junta de Govern la ratificació del decret 7366/2004 de 29 de setembre que, copiat literalment, diu així:

"Aquesta Corporació necessita contractar temporalment un arquitecte/a per dur a terme la redacció i execució de tot un seguit de projectes urbanístics i d'obres que es detallen a les bases d'aquest procés selectiu.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció. Per decret d'alcaldia de data 11 de maig de 2004 l'alcalde ha delegat aquesta competència a la Junta de Govern, per tant, RESOLC:

Primer

.- Aprovar les bases de selecció per a contractar temporalment un/a arquoitecte/a, per dur a terme la redacció i execució de diversos projectes que hi són definits.

Segon

.- Convocar el procés selectiu per aquesta contractació, tal i com s'assenyala a les bases adjuntes, pel sistema de concurs de mèrits i modalitat d'accés lliure. Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tercer

.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern per la seva ratificació"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

6 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 7488/2004 DE 6 D'OCTUBRE RELATIU A LES BASES DE SELECCIÓ I CONVOCATÒRIA PER COBRIR INTERINAMENT UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL EN SALUT PÚBLICA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Aquesta Corporació necessita cobrir interinament una plaça de Tècnic d'Administració Especial en Salut Pública, adscrita al lloc de cap de servei de Sanitat.

Per la urgència del nomenament, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació va dictar decret d'aprovació de bases i convocatòria per a obrir el procés selectiu per a seleccionar la persona més adeqüada.

Atès que la competència per aprovar bases i convocar proves selectives d'accés a l'administració correspon, per delegació de l'alcalde, a la Junta de Govern, proposo a la Junta de Govern la ratificació del decret 7488/2004 de 6 d'octubre que, copiat literalment, diu així:

"Primer.- Aprovar les bases de selecció per a cobrir interinament una plaça de Tècnic d'Administració Especial en Salut Pública, adscrita al lloc de cap de servei de Sanitat.

Segon

.- Convocar el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits i modalitat d'accés lliure, tal i com s'assenyala a les bases adjuntes. Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tercer

.- Nomenar vocal del tribunal qualificador la senyora Olga Pané, del Consorci Hospitalari de Catalunya, com a experta en l'àmbit de la Salut Pública

Quart.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern per la seva ratificació"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DE LA PISTA ESPORTIVA EL PALAU.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de remodelació de la pista esportiva del Palau", redactat per l'arquitecte municipal Ramon Maria Esquerra Jofra, amb el suport dels tècnics del servei d'Obres, que té per objecte la remodelació d'aquest equipament, ubicat al solar existent a la ronda d'Alfons X el savi, als efectes de facilitar la practica esportiva de futbol sala, amb un pressupost d'execució per contracte de 174.004,23 € IVA inclòs.

Amb la realització de les obres descrites en el projecte es pretén dignificar aquest espai, dotant-lo de vestidors adequats, tanques i accessos i a la vegada pavimentar tota la superfície resultant de les anteriors actuacions. També es pretén harmonitzar aquest equipament amb l'espai públic contigu.

Així mateix, es dota a la instal·lació d'una altra entrada apta pel pas dels vehicles des del carrer dels Bombers Madern i Clariana.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte executiu de remodelació de la pista esportiva del Palau, redactat per l'arquitecte municipal Ramon Maria Esquerra Jofra, amb els suport dels tècnics del servei d'Obres, que té per objecte definir i valorar les obres de remodelació de la pista esportiva del Palau, amb un pressupost d'execució per contracte de 174.004,23 € IVA inclòs.

Segon

.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, segons estableixen els articles 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i 37 del ROAS, durant els quals es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins d'aquest termini

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords al Patronat Municipal d'Esports i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

8 - APROVACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA DE JOSEP PUIG I CADAFALCH, TRAM COMPRES ENTRE L'AVINGUDA DE LA GATASSA I LA RONDA DE BELLAVISTA, INCORPORANT LES PLACES DE TOMÀS RIBAS I DE ISLA CRISTINA I PEATONALITZACIÓ DELS CARRERS DE SICÍLIA I DE MALLORCA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat l'Avantprojecte de reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'avinguda de la Gatassa i la ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització dels carrers de Sicília i de Mallorca, redactat per l'enginyer de camins municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte l'eixamplament de les voreres de l'av. de Josep Puig i Cadafalch, la incorporació d'arbrat en els trams on actualment no n'hi ha, l'arranjament de les cruïlles dels diferents carrers, l'enjardinament de les places, el soterrament dels grups de contenidors de brossa i l'arranjament i millora del clavegueram, aigua, gas i electricitat, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.766.360,00 €, IVA inclòs.

L'àmbit d'actuació és de 14.036 m2.

El objectius del projectes consisteixen en millorar l'accessibilitat de les persones amb la supressió de barreres arquitectòniques i amb l'eliminació d'elements inadequats, com són pals elèctric, baranes i mobiliari obsolet i crear eixos cívics de recorregut intern de l'àrea que permetin desplaçaments amables i segurs pels als vianants.

Vistos els articles 21, 22 i 23 del ROAS que regulen l'aprovació i tramitació dels avantprojectes i bases tècniques.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'Avantprojecte de reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'avinguda de la Gatassa i la ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonlalització dels carrers de Sicília i de Mallorca, redactat per l'enginyer de camins Ferran Aparicio Ibáñez , amb el suport dels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.766.360,00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat document tècnic amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, editant el corresponent anunci per a la seva inserció en el BOP, durant el qual es podrà examinar i presentar les suggerències i reclamacions que es considerin pertinents.

Tercer .-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

9 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D'ORDENACIÓ DELS TALUSSOS DELS CARRERS DE TÀRREGA I DEL SALVADOR. RECUPERACIÓ URBANA I MEDIAMBIENTAL DEL BARRI DE ROCAFONDA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte executiu d'ordenació dels talussos del carrer Tàrrega i del Salvador. Recuperació Urbana i Mediambiental de barri de Rocafonda" ", redactat per l'arquitecte Manel Vidal Moreno, sota la direcció i coordinació dels serveis tècnics municipals, té per objecte la reordenació dels terrenys situats entre la tanca del cementiri municipal dels Caputxins i els carrers Tàrrega i del Salvador, amb un pressupost d'execució per contracte de 435.129,69 € IVA inclòs.

Amb l'execució de les obres es pretén reduir el pendents dels talussos i aconseguir que des de la vorera perimetral, els vianants tinguin el màxim de visibilitat de la zona rehabilitada.

Així mateix interessa la possibilitat d'accedir dins del recinte per uns accessos clarament definits i indicar uns possibles recorreguts definint zones d'ús.

Aquesta és una de les actuacions importants dins del pla integral de transformació del barri de Rocafonda que compta amb ajuts europeus.

El projecte reuneix els requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte executiu d'ordenació dels talussos dels carrers de Tàrrega i del Salvador. Recuperació Urbana i Mediambiental del barri de Rocafonda", redactat per l'arquitecte Manel Vidal Moreno, sota la direcció i coordinació dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la reordenació dels terrenys situats entre la tanca del cementiri municipal dels Caputxins i els carrers de Tàrrega i del Salvador, amb un pressupost d'execució per contracte de 435.129,69 € IVA inclòs.

Segon

.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, segons estableixen els articles 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i 37 del ROAS, durant els quals es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins d'aquest termini

Tercer.- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Serveis Municipals, Mobilitat, Gestió Econòmica €Secció de Patrimoni, i a la Coordinadora de Serveis Personals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

                                             -Servei d'Urbanisme-

10 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL DE L'EQUIPAMENT EDUCATIU DE LA PLAÇA DE L'HAVANA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Els Serveis Tècnics de la secció de planificació del Servei Municipal d'Urbanisme, ha redactat el document estudi de detall de l'equipament educatiu de la Plaça de l'Havana, en desenvolupament de les normes del Pla General, després de la modificació puntual als àmbits del carrer Puigblanch i plaça de l'Havana, aprovada definitivament el 30 d'abril de 2004.

Es tracta de la regulació del futur equipament que estarà situat en un terreny de propietat municipal, on hi havia estat ubicada la caserna de la Guardia Civil. El Pla General, després de la modificació puntual esmentada qualifica aquest solar d'equipament comunitari, li assigna un ús educatiu i regula els paràmetres bàsics que regiran la seva ordenació.

Actualment s'ha posat aquest solar a disposició de la Generalitat de Catalunya per a destinar-lo al Centre d'Educació Infantil i Primària CEIP Anxaneta (acord plenari de data 12 de febrer de 2004).

Tal com es desprèn dels paràmetres que regulen aquest equipament, la volumetria de l'edificació s'ha d'ajustar a les necessitats funcionals de l'equipament docent, al teixit urbà en què se situa i a les condicions ambientals del lloc.

Segons el document tècnic els condicionants que defineixen la intervenció són principalment:

  • Obtenir unes òptimes condicions d'assolellament per les aules.
  • Permetre un funcionament independent entre els diferents nivells educatius i la pista poliesportiva
  • Un entorn consolidat amb tipologia d'alineació a vial
  • Un desnivell topogràfic de la parcel·la nord a sud
  • Una dimensió principal paral·lela al carrer Solís, orientada Nord- Sud, que propicia una intervenció longitudinal, creant façana al mateix.

Així es proposa un edifici configurat per una peça principal de tipologia lineal situada amb front al carrer Solis, configurant una façana de 2 plantes d'alçada respecte del mateix, però que resulta de 3 plantes respecte del pati interior d'illa .

Degut al desnivell topogràfic abans esmentat i per tal de garantir una certa independència entre els diferents nivells educatius, es proposa organitzar els patis en diferents nivells.

Per tal de donar continuïtat al front de les cases del Camí Ral, a la plaça de l'havana es proposa construir un volum en planta baixa, que aglutinarà el nucli d'accés i de serveis vinculats a la pista polisportiva situada a la coberta d'aquest volum, i que li proporcionarà un funcionament independent fora de l'horari escolar.

De tot això es dedueix que, la proposta volumètrica s'ajusta a un programa funcional concret i s'adapta a la topografia de la parcel·la, i aconsegueix una bona integració amb l'entorn consolidat.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposen, en primer lloc, la Disposició Transitòria Quarta de la Llei d'Urbanisme de 14 de març de 2002, Llei 2/2002, i per tant, l'aplicació de l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat (Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-), i la Llei de Bases de Règim Local €Art.21, 22 i 47.3-, Art. 65 i 66 del Reglament de Planejament i el Decret de Delegació de Competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment l'estudi de detall de l'equipament educatiu de la Plaça de l'Havana redactat pels serveis tècnics municipals.

Segon.-

Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya i als propietaris de les finques veïnes, així com als serveis municipals d'Obres, de Gestió Econòmica i a l'Institut Municipal d'Educació.

Tercer.-

Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes i web municipals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

                                           CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

11 - APROVACIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DINS DE L'ÀMBIT EDUCATIU PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president del patronat municipal de Cultura, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. La Diputació de Barcelona assisteix i coopera amb els municipis del seu àmbit territorial que necessitin suport per a la realització d'activitats municipals i supramunicipals que li són pròpies, entre elles les educatives.

2. Entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró es ve col·laborant per afavorir la prestació íntegra i adequada de les competències que tenen assumides en l'àmbit educatiu.

3. Per acord de Ple de l'Ajuntament de Mataró de 8 de juny de 2000 es va aprovar l'adhesió al Protocol general "Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat", i s'ha desenvolupat amb convenis específics entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per tal de desenvolupar programes d'acció educativa local.

4. Per al període 2004-2007, la Diputació de Barcelona torna a renovar l'aprovació de l'adhesió al Protocol general, que es desenvoluparà també, any rere any, amb l'aprovació de convenis específics.

Vist l'informe jurídic precedent i

Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.-

Aprovar el conveni específic de cooperació - que s'adjunta al present expedient - entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu per a la realització d'activitats relacionades amb la transició escola-treball, pel qual, entre d'altres, s'estableix l'obtenció d'una col·laboració econòmica de 45.552,00 Euros (quaranta-cinc mil cinc-cents cinquanta-dos euros).

Segon.-

Aprovar l'aplicació, al pressupost de l'Institut Municipal d'Educació en el concepte d'ingrés número 2300 46200 € De la Diputació de Barcelona € de la quantitat de 45.552,00 euros, per a l'any 2004.

Tercer.-

Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.Quart.- Comunicar aquest acord, juntament amb la còpia del conveni, a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.-

Donar compte d'aquest acord en el proper Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.