Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

03/05/2004

Escoltar

03/05/2004

Dia
Hora
Lloc
govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 7/2004 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 3 DE MAIG DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia tres de maig de dos mil quatre, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència de la Sra. PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO, Alcaldessa - accidental

Hi concorren els Senyors:

Na Pilar González Agàpito Alcaldessa accidental

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Joan Antoni Baron Espinar 4r.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 5è.Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 10 de l'ordre del dia

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde i En Joaquim Esperalba i Iglesias Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 19 d'abril de 2004

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 - PERMUTA DE L'HABITATGE SITUAT AL PIS 5È, PORTA 2ª, DE L'EDIFICI DEL CARRER SANT VALENTÍ, NÚM. 19 DE MATARÓ, PER L'HABITATGE SITUAT A LA PLANTA 2, PORTA 3ª DEL MATEIX EDIFICI.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"El 27 de desembre de 1983, el Ple de Ajuntament acordà adquirir per compra al "Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda", entre d'altres, els pisos 1r 1a, 1r 2a, 1r 3a i 1r 4a, i 5è 2a, del carrer Sant Valentí 19, d'aquesta ciutat, amb pagament a terminis. S'acordà fer una aportació de inicial capital i amortitzacions mensuals durant un període de 25 anys. El preu aplaçat meritava un interès fix del 5%.

L'Ajuntament cedí l'ús dels pisos de la primera planta a l'entitat CARITAS, per a la implantació i gestió d'una residència de gent gran. Els pisos de la primera planta no resultaren suficients per atendre les necessitats d'espai de l'esmentada activitat, motiu pel qual des de l'Ajuntament es treballà, per tal d'aconseguir incrementar la superfície de la residència. En aquesta línia, s'arribà a un acord amb els adjudicataris del pis 2n 3a del mateix bloc, Srs Rabassa, en virtut del qual, aquests passaven a ocupar el pis que l'Ajuntament tenia adjudicat a la 5a planta, i l'Ajuntament passava a disposar del pis de la segona planta, molt més proper a la residència. A partir d'aquí, el pis 2n 3a es passà a incorporar a la residència geriàtrica gestionada per CARITAS.

En l'actualitat resta pendent de regularitzar la situació existent, i formalitzar a l'efecte l'operació de permuta entre els habitatges dels pisos 2n 3a, i 5è 2a, del carrer Sant Valentí, 19, per a la qual cosa es fa necessària la subscripció de les corresponents escriptures públiques.

L'informe tècnic del Cap de la Secció de Patrimoni assigna als dos habitatges bàsicament el mateix valor (amb una petita diferència residual de 19 cèntims), ateses les consideracions d'ubicació i superfície dels habitatges. Es fa constar igualment, que aquests habitatges tenen assignat el mateix valor cadastral. Els adjudicataris del pis 2n 3a, també interessats en la permuta, han manifestat la seva conformitat als valors assignats als immobles a permutar.

L'informe jurídic avala l'adequació a dret de la present proposta.

En virtut de tot l'anterior, a l'empara dels articles 210 del Decret legislatiu 2/2003, 47 del Decret 336/1988, i 1.538 i següents del Codi Civil, proposo a la Junta de Govern, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Permutar la vivenda situada al carrer Sant Valentí, 19, pis 5è 2a, de Mataró, adquirida per aquest Ajuntament, per la vivenda situada al pis 2n 3a, del mateix edifici, adquirida pels Srs. Jaume Rabassa Anglada i Magdalena Boronat Cols, previ acompliment dels tràmits a tal fi necessaris, sense que aquesta operació generi cap compensació econòmica a favor de cap de les parts.

Segon.-

Autoritzar el/la Conseller/a delegat/da d'Interior i Hisenda, per a la subscripció de tots els documents públics i privats que siguin necessaris per al perfeccionament i execució de l'anterior acord.

Tercer.-

Efectuar les modificacions corresponents a l'inventari de béns municipal, atribuint a l'habitatge del pis 2n 3a, del carrer Sant Valentí, 19, de Mataró, la qualificació de bé patrimonial.

Quart.-

Notificar el present acord als interessats i requerir-los per comparèixer davant el notari que sigui designat per atorgar l'escriptura de permuta, amb l'aportació del títol de propietat."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

4- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 1R. TRIMESTRE 2004.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, dona compte de l'estat d'execució del primer trimestre del pressupost.

Es donen per assabentats.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 - APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS APLICABLES A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES ZONES VERDES DE MATARÓ, ADJUDICAT A L'EMPRESA CEO DEL MARESME, PEL PERÍODE FEBRER 2004 A GENER 2006, I ACORDAR UN AUGMENT DEL 2,1 %, PER UN IMPORT TOTAL DE 16.621,00 EUROS, IVA. INCLÒS. (EXP. 162/2001).

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"1.- En data 23 de gener de 2004, l'empresa Centre Especial d'Ocupació, CEO del Maresme, adjudicatària del contracte de neteja de les zones verdes de la ciutat, presenta sol·licitud de revisió dels preus del contracte d'acord amb l'augment experimentat per l'IPC.

2.- Demanat informe al Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, la seva Secció de Jardineria sol·licita la revisió de preus, aplicant el 2,1% , amb la qual cosa l'import corresponent a la durada total del contracte serien els següents:

 • Import corresponent al 2004(període de febrer a desembre): 7.617,94 €
 • Import corresponent al 2005 (gener a desembre): 8.310,52 €
 • Import corresponent al 2006 (gener): 692,54

Fonaments de dret

1.- La clàusula setzena del plec de clàusules econòmico-administratives particulars que regeix el contracte, aprovat per la Comissió de Govern Municipal el 04/02/2002, preveu com a sistema per a la revisió dels preus l'augment experimentat per l'IPC publicat per l'INE o organisme equivalent.

2.- L'augment de l'IPC pel període de febrer de 2003 a febrer de 2004 ascendeix al 2,1 %, per la qual cosa correspon aplicar als preus del contracte l'esmentat percentatge d'augment, del que resulta uns imports de revisió dels preus de:

 • Import corresponent al 2004(període de febrer a desembre): 7.617,94 €
 • Import corresponent al 2005 (gener a desembre): 8.310,52 €
 • Import corresponent al 2006 (gener): 692,54

3.- L'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació ha presentat informe de data 29/03/2004, pel que respecta a la procedència i legalitat de la revisió de preus sol·licitada per l'adjudicatària del servei.

4.- Atès el previst als arts. 103, 104, 101, 212, 214.c) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en els que es regulen la revisió del preu de la contractació.

Qui subscriu, Conseller-Delegat de Serveis Centrals, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acordar la revisió dels preus aplicables al contracte de neteja de les zones verdes de la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de Centre Especial d'ocupació, CEO del Maresme, en un 2,1 %, percentatge que correspon a l'augment experimentat per l'IPC en el període de febrer-2003 a febrer-2004

Segon.-

Autoritzar i disposar a favor de CEO del Maresme, a càrrec de la partida núm. 45301/434000/22700 del pressupost municipal, els següents imports:

 • 7.617,94 EUR., IVA. inclòs, pel període febrer a desembre de 2004 (op. tipus ADRC núm. 200400009680).
 • 8.310,52 EUR., IVA. inclòs, per a l'any 2005 (op. tipus ADFUT núm. 200400009682).
 • 692,54 EUR., IVA inclòs, per gener de 2006 (op. tipus ADFUT núm. 200400009683).

Es condiciona l'efectivitat del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit suficient a la partida núm. 45301/434000/22700 del pressupost municipal que s'aprovi pels anys 2005 i 2006, a fi de poder atendre les despeses que el present acord de la revisió de preus aplicables al contracte de neteja de zones verdes meriti.

Tercer.-

Requerir a l'adjudicatària per què dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà al de la rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Corporació garantia per l'import de 664,84.-EUR., en concepte de garantia addicional per la revisió de preus efectuada amb el present acord."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

6 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES ZONES VERDES DE MATARÓ, ADJUDICAT A L'EMPRESA CEO DEL MARESME, AMB EXCLUSIÓ DE DETERMINADES ZONES I INCLUSIÓ D'ALTRES, AMB UN RESULTAT POSITIU PEL CEO DE 10.763,83 EUROS, IVA. INCLÒS. (EXP. 162/2001).

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut del contracte de manteniment de zones verdes de la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa C.E.O. Maresme, per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 4 de gener de 2002, prorrogat fins el 31 de gener de 2006 per Decret de data 31 de desembre de 2003.

Atès l'informe emès per la Tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment, amb data 20/02/2004, en el qual proposa la modificació d'aquest contracte - amb l'exclusió de determinades zones i inclusió d'altres- amb un import resultant positiu a favor de l'empresa CEO del Maresme de 10.763,83 €, a càrrec de la partida 45301/434000/22700, d'acord amb els anys i imports que a continuació s'esmenten:

Any 2004 (10 mesos) : 4.679,90 €

Any 2005 (12 mesos) : 5.615,94 €

Any 2006 (1 mes) : 467,99 €

Vista la necessitat d'aquesta modificació, donat que s'ha contractat amb l'empresa Talher part de les zones que abans mantenia el grup de jardineria i netejava l'empresa CEO, i existeixen unes zones noves que cal incloure en el contracte amb CEO.

Atès l'informe de l'Assessora Jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 15 d'abril de 2004, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació, d'acord amb el previst als arts. 101, 212 i 214 c) del R.D.L 2/2000, de 16 de juny , pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 45301/434000/22700 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació, essent que en els pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2005 i 2006 es preveu igualment consignar crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada per atendre les despeses que la present contractació meriti durant les esmentades anualitats.

Qui subscriu, consellera delegada d'Interior i Hisenda, en virtut de les facultats que li han estat conferides, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar la modificació del contracte de servei de neteja de zones verdes a la ciutat de Mataró, adjudicada a favor de C.E.O Maresme, en dos sentits:

 • Per una banda, excloure del contracte el carrer Transversal, carrer Càceres, Pl. Cirera, Pl. Extremadura, Arabia Solanas, Pl. Canigó, c. Lluna, Dunes, Crta. De Mata i Ronda Rocablanca (per un import anual de 6.672,19 €).

 • Per una altre incloure en el contracte les zones de Francesc Pi i Maragall, Can Xammar, Nou front Marítim, Can Llinàs, entorns Tabalet I, zona verda dels carrers Vallès i Tarragona, zona verda del carrer Tàrrega i passatge Fragata (Per un import total anual de 11.971,26 €).

Aquestes modificacions comporten un resultat positiu a favor de l'empresa CEO del Maresme, incloses les revisions de preus aprovades, distribuïts de la següent manera:

· Any 2004 (10 mesos) : 4.679,90 €

· Any 2005 (12 mesos) : 5.615,94 €

· Any 2006 (1 mes) : 467,99 €

L'ampliació comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 10.763,83 €, IVA. inclòs, equivalent al 1,48 % del preu inicial del contracte.

Segon.-

Autoritzar i disposar l'import de 10.763,83 €, IVA. inclòs, a favor del Centre Especial d'Ocupació (CEO Maresme), el qual s'atendrà a càrrec de la partida núm. 45301/434000/22700 del pressupost municipal, d'acord amb les anualitats i imports següents:

 • Any 2004: 4.679,90 €, IVA. inclòs (doc. tipus AD núm. 200400013898)
 • Any 2005: 5.615,94 €, IVA inclòs (doc. tipus ADFUT 200400013899)
 • Any 2006: 467,99 €,IVA. inclòs (doc. tipus ADFUT 200400013900)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, 16/06, es condiciona l'aprovació del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 45301/434000/22700 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2005 I 2006, a fi d'atendre les despeses que la present contractació meriti durant els esmentats exercicis pressupostaris.

Tercer.-

Requerir a l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 430,55 EUROS."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

7 - APROVACIÓ DE L'INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DOS VEHICLES TIPUS TURISME PER A LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 32.000 EUROS, IVA. INCLÒS.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emès pel cap de la Policia Local, de data 22/03/2004, en el qual sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de dos vehicles turisme per a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 32.000 €, IVA. inclòs, dels quals 1.500 s'abonaran en espècie.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 16/04/2004, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública I al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 22000/22200Z/62400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2004 existeix crèdit adequat I suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, d'acord amb l'informe efectuat en la data de 16/04/2004 per l'Interventor de Fons Municipal d'aquest Ajuntament.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern Municipal, per resolució de l'Alcaldia de data 29 de gener de 2004, qui subscriu, consellera -delegada d'Interior i Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament dos vehicles tipus turisme pe a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 32.000 €, IVA. inclòs, , dels quals 15.000 € s'abonaran en espècie, mitjançant la transmissió dels vehicles Seat Córdoba, matrícules B-2152-PN i B-2153-PN tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 30.500 €, IVA. inclòs, a càrrec de la partida 22200/22200Z62400 del pressupost municipal aprovat per al present any 2004.

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs I procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

8 - RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL DE L'ACORD DE DATA 19 D'ABRIL DE 2004, EN L'EXPEDIENT 25/2004, RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER A L'ANY 2004.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe de data 21/04/2004 emès per l'assessoria jurídica del Servei de Compres i Contractacions d'aquesta Corporació, en el qual es posa de manifest l'error material comès en l'expedient 25/2004, relatiu a la contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica durant l'any 2004, en el qual es va fer constar com a partida la 36000/1200Z/62600 (po. Tipus A núm. 200400009620), quan en realitat hauria de dir "partida 36200 12100Z 62600 (operació tipus A 200400009584).

Atès el previst a l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Qui subscriu, consellera delegada d'Interior i Hisenda, en virtut de les facultats que li han estat conferides, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Únic.-

Rectificar l'acord aprovat per la Junta de Govern Local en data 19 d'abril de 2004, l'acord quart del qual quedarà redactat de la següent manera:

"QUART: Atendre la despesa de 50.000,00 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 36200/12100Z/62600 (operació tipus A 200400009584)".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

9 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A LA GENT GRAN I A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIES SOCIOSANITÀRIA A FAVOR DE CLECE, SA, PER IMPOR DE 379.754,63 EUR.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Per Decret 3068/2004, de 22 d'abril, la Consellera Delegada d'Interior i Hisenda va acordar l'adjudicació del servei de suport a la gent gran i a les persones amb dependència sociosanitària a favor de l'empresa Clece, SA i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 3068/2004, de 22 d'abril, de la Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, el contingut del qual és el següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de suport a la gent gran i a les persones amb dependència sociosanitària.

Atès l'informe emès per la cap del Servei de Benestar Social, Salut i Consum de l'Ajuntament de Mataró, de data 23 de març de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei a l'empresa "CLECE SA" fins un import de 379.754,63.-EUR, IVA inclòs.Tenint en compte que a la partida 65400/313000/22706 hi ha consignació suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Atès el resultat de la sessió de la Mesa de Contractació celebrada en data 22/04/2004, en el que s'acordà informar l'adjudicació de conformitat amb l'informe-proposta efectuat pel servei promotor de la contractació, i atesa la urgència en l'adjudicació del contracte, donat que la prestació del servei ha d'iniciar-se al mes de maig.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret d'alcaldia de delegació de data 29 de gener de 2004, RESOLC:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de suport a la gent gran i a persones amb dependència sociosanitària a l'empresa CLECE SA, fins un import de 379.754,63.-EUR, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides del pressupost municipal següents:

· 65400/313000/22706 126.584,87.-EUR (docs. compt. D 200400012637)

· 65400/313000/22706 189.877,32.-EUR (doc. compt. ADFUT 200400012654)

· 65400/313000/22706 63.292,44.-EUR (doc. compt. ADFUT 200400012656)

Tercer.

- Supeditar l'efectivitat del contracte, conformement a allò que disposa l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient, en el pressupostos municipals dels exercicis 2005 i 2006, per a complir les obligacions que se'n derivin.

Quart.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses A/ núm. 200400012646 per import de 73.415,13.-EUR i AFUT/-1 núm. 200400012650.

Cinquè.

- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 15.190,19.-EUR i pagui l'import de 332,44.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Setè.-

Ratificar el contingut d'aquesta resolució en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

Després de la votació s'incorpora a la sessió el Sr. Arcadi Vilert Soler, 6è Tinent d'Alcalde.

10 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE L'HOMOLOGACIÓ DELS DIFERENTS IMPRESOS, SOBRES, CARTELLS, FOLLETS, BOSSES I PUBLICACIONS DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA I UTILITZACIÓ COMUNA DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'homologació d'impresos, sobres, cartells, follets, bosses i publicacions de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i de designació de proveïdors, mitjançant concurs, promogut pel Servei de Compres i Contractacions d'aquesta Corporació.

Atès l'informe emès per la coordinadora de compres del Servei de Compres i Contractacions d'aquest Ajuntament, de data 26 d'abril de 2004.

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, proposa l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Declarar homologats els articles que consten en els plecs de prescripcions tècniques particulars d'aquest expedient.

Segon.-

Designar proveïdors, amb els quals es podrà contractar el subministrament d'aquest béns homologats, les següents empreses:

· Lot 1 (Fullets i cartells): IMPRESIONES GENERALES SA (IMGESA)

TREBALLS GRÀFICS FABREGAS LOPEZ SL

QUALITY-IMPRES ESTIVIL MARIN SL

· Lot 2 (Sobres): QUALITY-IMPRES ESTIVIL MARIN SL

HELIOCORB SL

MONTSERRAT CRUZATE DE PALAU

· Lot 3 (impresos) : QUALITY-IMPRES ESTIVIL MARIN SL

MONTSERRAT CRUZATE DE PALAU

· Lot 5 (Mupis): CRESER SA

QUALITY-IMPRES ESTIVIL MARIN SL

· Lot 6 (Publicacions): TREBALLS GRÀFICS FABREGAS LOPEZ SL

IMPRESIONES GENERALES SA (IMGESA)

QUALITY-IMPRES ESTIVIL MARIN SL

Tercer.-

Declarar desert el concurs per a la designació de empresa proveïdora respecte al lot 4 (Bosses de paper amb nanses)

Quart.-

Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament els següents imports:

· En concepte de fiança:

IMGESA : 2.106,67 EUROS

FABREGAS LOPEZ SL: 2.106,67 EUROS

QUALITY IMPRES: 3.706,67 EUROS

HELIOCORB SL : 360 EUROS

MONTSERRAT CRUZATE: 1.260 EUROS

CRESER : 340 EUROS

· En concepte d'abonament dels anuncis al BOP i al BOE:

IMGESA : 155,64 EUROS

FABREGAS LOPEZ SL: 155,64 EUROS

QUALITY IMPRES: 466,92 EUROS

HELIOCORB SL : 77,82 EUROS

MONTSERRAT CRUZATE: 194,55 EUROS

CRESER : 116,73 EUROS

Cinquè.-

Publicar el present acord d'homologació i designació de distribuïdors en el BOP, BOE i DOCE de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

11 - RATIFICAR LA RESOLUCIÓ 2981/2004 DE 20 D'ABRIL DEL CONSELLER DELEGAT D'OBRES, SERVEIS I MANTENIMENT RELATIVA A LA PETICIÓ D'AJUTS DAVANT L'AGENCIA PER A LA PROMOCIÓ DEL COMERÇ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER LES ACTUACIONS DE CREACIÓ DE ZONES DE PREFERÈNCIA DE VIANANTS.

El Sr. Joan Antoni Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Per resolució 2981/2004 de 20 d'abril, la Conselleria d'Obres, Serveis i Manteniment acorda sol·licitar davant l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, els ajuts previstos a les bases de la convocatòria CTC/832/2004 de 16 de març per les actuacions de creació de zones de preferència de vianants en espais de concentració comercial existent, dins del termini establert. .

A l'acord quart de la mateixa resolució es justificaven les raons d'urgència que van portar a adoptar la resolució, en concret per imperatiu del termini senyalat en les bases de la convocatòria per presentar la sol·licitud d'ajut econòmic, i es disposava la seva ratificació per la Junta de Govern Local.

En conseqüència el conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Primer.-

Ratificar la Resolució 2981/2004 de 20 d'abril que en la seva part dispositiva acordava el següent:

"Primer.- Sol·licitar davant l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament d€Industria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, dins de la convocatòria per a la concessió d€ajuts per a la renovació de l€activitat comercial i del foment de la cooperació empresarial, segons Resolució CTC/832/2004 de 16 de març, publicada en el DOGC núm.4105 de 2 d'abril de 2004, els ajuts previstos a les bases d'aquesta per les actuacions de creació de zones de preferència de vianants, en espais de concentració comercial existent, seguents:

1.- Pel Projecte de reurbanització de La Riera, entre el carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó,inclosa l'actuació arqueològica, un ajut de 300.000 Euros, límit màxim subvencionable per beneficiari.

2.- Pel Projecte de reurbanització del carrer de la Palma, un ajut de 22.510,09 Euros que representa el 30% de la inversió prevista a realitzar dins de l'any 2004.

Segon.- Facultar al Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment per gestionar i formalitzar la documentació que segons les Bases de la convocatòria cal adjuntar a l€escrit de sol·licitud.

Tercer .- Notificar aquests acords a l€Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, al Servei d€Ingressos i al Servei de Gestió Econòmica als efectes escaients.

Quart.- Ratificar els anteriors acords per la Junta de Govern Local, tota vegada que el termini de presentació de sol.licituds d'ajust finalitza el proper dia 29 d'abril de 2004 i fins el dia 3 de maig no es celebrarà la propera."

Segon.-

Notificar aquest acord a l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i als Serveis Municipals d'Ingressos i de Gestió Econòmica als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Urbanisme-

12 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 166 DE 5.3.2004, QUE DESESTIMA EL RCA 169/00 INTERPOSAT PER TERESA MALTAS ESCORSA I ALTRES, CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LES HORTES DEL CAMÍ RAL.

El Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"La Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 5 de març de 2004, ha dictat Sentència per la qual desestima el recurs contenciós - administratiu núm. 169/00 interposat per TERESA MALTAS ESCORSA, CARMEN ALIBERAS AZNAR i JORDI i MIQUEL LLEONART ALIBERAS, contra la resolució de data 13 de gener de 2000, en virtut de la qual es desestima la petició dels demandants relativa al reconeixement d'una major superfície de les finques de la seva propietat, en el projecte de reparcel·lació de Les Hortes del Camí Ral.

La pretensió de la demandant, segons analitza la Sentència, és redueix a determinar la superfície real aportada pels recurrents a la reparcel·lació. La propietat demandant demana que es reconegui una superfície d'un terreny que la Generalitat de Catalunya li havia expropiat i de la qual en demanaria la seva reversió per resultar ser una part sobrant de l'expropiació corresponent a la B-40 (Autopista de Mataró a Granollers).

El Tribunal desestima el recurs tota vegada que es basa en una pretensió de futur, la superfície revertida no ha format part mai de l'àmbit del sòl reparcel·lable. A més a més es tracte de terrenys qualificats de sistema general viari de caràcter supralocal, no susceptibles d'aprofitament privat.

En conseqüència i vist l'informe jurídic previ proposo a la Comissió de Govern municipal l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acceptar el contingut de la Sentència núm 166 de data 5 de març de 2004, de la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha posat fi al recurs contenciós-administratiu núm. 166/00, interposat per TERESA MALTAS ESCORSA, CARMEN ALIBERAS AZNAR i JORDI i MIQUEL LLEONART ALIBERAS, tota vegada que confirma la legalitat de la resolució municipal impugnada, de data 13 de gener de 2000, en virtut de la qual es desestima la petició dels demandants relativa al reconeixement d'una major superfície de les finques de la seva propietat, en el projecte de reparcel·lació de Les Hortes del Camí Ral.

Segon.-

Comunicar el precedent acord al Tribunal Superior de Justícia."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

13 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 114 DE 17.2.04, QUE ESTIMA PARCIALMENT EL RCA 607/99, INTERPOSAT PER JOSEP OLLER CARBONELL CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LES HORTES DEL CAMÍ RAL .

El Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"La Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 17 de febrer de 2004, ha dictat Sentència per la qual estima en part el recurs contenciós - administratiu núm. 607/99 interposat per JOSEP OLLER CARBONELL , contra l'acord d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sector Les Hortes del Camí Ral, sense cap pronunciament respecte a les costes processals.

La Sentència estima únicament el que fa referència "a la valoració dels elements contemplats en el dictamen si be ajustant-se a la data d'aprovació inicial de l'expedient de reparcel.lació el 19-3-1999, mes els interessos legals".

Les denuncies formulades per la part actora en aquest recurs contra el projecte de reparcel.lació, han sigut diverses: error en la superfície de la finca aportada de la seva propietat, contravenció dels criteris d'adjudicació de les finques resultants, nul·litat del pla parcial i del propi projecte de reparcel.lació per contravenir determinacions del Pla general , desviació de poder de PUMSA per ser propietària del sector i finalment la insuficiència de la valoració dels elements existents de la finca aportada per la part actora.

La Sentència de 17/2/04 rebutja la majoria d'aquestes denuncies, amb l'única excepció de la relativa a la valoració dels elements existents en la finca inicial del recurrent i, en relació a això la Sentència, en el seu fonament de dret segon, disposa:

"€ a la vista del dictamen pericial practicat pel Sr. Franquet, que justifica el valor dels diversos elements aplicant un coeficient de "vetusted", ha de concloure en l'estimació parcial del present recurs, si be la citada valoració haurà de ser ajustada al moment de l'aprovació inicial de l'expedient de reparcel.lació de data 19/3/99 i no per tant al valor actual del moment de l'emissió del dictamen, ajust que en cas de discrepàncies entre les parts sobre el valor final, s'haurà de realitzar-se com ampliació de dictamen seguint idèntiques pautes però modificant la data de la valoració."

Com ja s'ha dit, el fallo de la sentència es concordant amb el fonament transcrit si be afegeix a la valoració pericial, els interessos legals.

Segons l'informe jurídic realitzat per l'advocat que ha defensat en el plet els interessos municipals, no resulta aconsellable interposar cap dels recursos possibles contra la sentència, fent així mateix un seguit de consideracions relatives a l'informe pericial que ha servit de base per dictar la sentència i que també ho haurà de ser a l'hora de fixar el preu exacte de la indemnització, a percebre per la part actora.

L'empresa municipal PUMSA, ha actuat en el Sector de les Hortes del Camí Ral, com a gestora i executora del Planejament, segons acord del Ple municipal de data 12/02/1998.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i contingut de la Sentència, proposo a la Comissió de Govern municipal l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acceptar el contingut de la Sentència núm 114 de data 17 de febrer de 2004, de la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós-administratiu núm. 607/99, interposat per JOSEP OLLER CARBONELL contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de Les Hortes del Camí Ral, la qual estima en part la pretensió del recurs relativa a la valoració dels elements contemplats en el dictamen pericial que s'hauran d'ajustar a la data d'aprovació inicial de l'expedient de reparcel.lació el 19/3/99, mes els interessos legals.

Segon.-

Notificar el present acord a PUMSA per tal que dins del marc de l'execució del Sector Les Hortes del Camí Ral, doni compliment a la sentència indicada, tenint en compte els criteris que s'estableixen en la mateixa i en especial el que s'indica en el fonament de dret segon transcrit en la part expositiva de la present proposta.

Tercer.-

Comunicar el precedent acord al Tribunal Superior de Justícia, a Josep Oller Carbonell i a PUMSA. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Manteniment-

14 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AVINGUDA PUIG I CADAFALCH ENTRE EL CARRER POMPEU FABRA I EL CARRER GATASSA.

El Sr. Joan Antoni Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció d'obres, de data 28 de febrer de 2004, signada pel Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, Sr. Joan Antoni Baron Espinar, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, L'Enginyer Tècnic Industrial, Sr. Pere Cols i Canals, com a director de les obres, i el Sr. Josep Valero Lara, en representació de l'empresa adjudicatària ELECTRICITAT BOQUET, SL.

Atès l'article 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre els efectes de la recepció de les obres i el termini de garantia d'aquestes.

El Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'Acta de recepció de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic de l'Avinguda Puig i Cadafalch entre el carrer Pompeu Fabra i el carrer Gatassa, d'aquesta Ciutat, signada en data 28 de febrer de 2004 pel Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, Sr. Joan Antoni Baron Espinar, el Cap del Servei de Manteniment, Sr.Joan Campmajó i Sebastià, L'Enginyer Tècnic Industrial, Sr. Pere Cols i Canals, com a director de les obres, i Sr. Josep Valero Lara, en representació de l'empresa adjudicatària ELECTRICITAT BOQUET, SL., per la quantitat de 114.788,96 €, IVA inclòs, en haver-se complimentat les condicions previstes en els articles 110 i 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Segon.-

Comunicar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipals i al Servei de Compres i Contractacions als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

15 - APROVAR L'APORTACIÓ, PER A L'ANY 2004, AL PASS -SERVEIS DE PREVENCIÓ, ASSISTENCIALS I SÒCIO-SANITARIS- PER TAL DE GARANTIR LA CONTINUÏTAT DEL SERVEI QUE REALITZAR LA RESIDÈNCIA SANT JOSEP.

El Sr. Jaume Graupera Vilanova, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Antecedents

 1. L'Ajuntament de Mataró va signar el dia 1 de març de 1993 un conveni amb el Consorci Sanitari de Mataró per al traspàs dels serveis de la Residència Sant Josep.
 2. La clàusula 7a de l'esmentat conveni estableix que, per tal de garantir la continuïtat del servei, l'Ajuntament de Mataró farà una aportació anual a abonar directament al PASS -Serveis de Prevenció, Assistencials i Sociosanitaris, revisable cada any d'acord amb l'increment del cost de la vida i de les previsions pressupostàries de l'entitat.
 3. El PASS ha tramès, pendent d'aprovació pel Consell Directiu, el pressupost de l'exercici de 2004, corresponent a la Residència Sant Josep, on consta com aportació de l'Ajuntament l'import de 146.722,48 euros, el qual s'ha de considerar com a factor de revisió de la quantia a abonar.
 4. Per a l'any 2004, l'Ajuntament de Mataró té prevista realitzar una aportació econòmica per aquest concepte per un import de 130.000 euros amb càrrec a la partida 65400 313000 46700 de Transferència al PASS per la Residència Sant Josep.

Fonaments de dret

 • Article 224 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
 • Article 118 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
 • Bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms de 4 de desembre de 1997
 • Bases d'execució del pressupost municipal per l'any 2004

En base a tot això, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Primer.-

Abonar al PASS -Serveis de Prevenció, Assistencials i Sociosanitaris, l'import de 130.000 euros (cent trenta mil euros) amb càrrec a la partida 65400 313000 46700 de Transferència al PASS per a la Residència Sant Josep, per tal de garantir la continuïtat del servei que realitza la Residència Sant Josep, per l'any 2004, d'acord amb la clàusula 7a del conveni signat l'any 1993 entre l'Ajuntament de Mataró i el Consorci Sanitari de Mataró, per al traspàs dels serveis de la Residència Sant Josep.

Segon.-

Comunicar aquest acord al PASS."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI VIA PÚBLICA

16 - APROVAR L'AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA DEL DARRER TRIMESTRE DE 2003 I DE L'ANY 2004 DEL SERVEI DE GRUA MUNICIPAL, GESTIÓ DEL DIPÒSIT DE VEHICLES I DEL LLOGUER JUDICIAL A FAVOR DE PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA.

El Sr. Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, presenta la proposta següent:

"Vistos els articles 54 i 55 del RD 500/90 de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol sisè de la Llei 39/88, que regulen l'autorització de la despesa i estableix que les bases d'execució del pressupost de cada exercici recollirà les delegacions que en autorització de despeses s'hagi realitzat.

Vist l'article 17 de les bases d'execució del pressupost 2004 que diu que la Comissió de Govern és competent per l'aprovació de l'autorització en raó de la quantia .

Vist el contingut de l'informe de l'interventor de l'expedient del servei de grua, gestió dipòsit de vehicles i lloguer dipòsit judicial del 4t trimestre del 2003.

Vist l'informe tècnic del cap de Policia Local amb la previsió de la despesa del servei de grua, gestió dipòsit de vehicles i lloguer dipòsit judicial per a l'any 2004.

Qui subscriu, Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció, proposa a la Junta Local de Govern l'acord següent:

Primer.-

Aprovar l'autorització de la despesa per import de 152.619,84 € en concepte de Servei de grua municipal, gestió del dipòsit de vehicles i de lloguer judicial a favor de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, del darrer trimestre del 2003.

Segon.-

Aprovar el document AD per import de 459.063,00 € en concepte de Servei de grua municipal, gestió del dipòsit de vehicles i de lloguer judicial, de l'any 2004, a favor de Promocions Urbanístiques de Mataró."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: 1, corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular

Abstencions: Cap.

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.