Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

07/10/2004

Escoltar

07/10/2004

Dia
Hora
Lloc
ple
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2004.

2. DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular perquè es declari la casa barcelonina de Josep Puig i Cadafalch bé cultural d'interés nacional.

4. Proposta conjunta de tots els grups municipals demanant un nou impuls en la protecció social de les persones dependents.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

ALCALDIA

5. Modificació règim de retribucions i dedicació del regidor Ivan Pera Itxart.

6. Canvi representants del grup municipal de Convergència i Unió i del grup municipal del Partit Popular a les Comissions Informatives Municipals.

7. Canvi representant del grup municipal de Convergència i Unió en el consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.

8. Designar com a vocal del Consell Plenari i com a membre de la Junta Executiva el Sr. Josep Comas Valls , com a representant del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida Alternativa, en substitució del Sr. Carlos Guillen Burguillos.

9. Donar compte del decret de l'Alcaldia núm. 7477/2004 de 4 d'octubre, de canvi de vocal del grup municipal de CiU al Consell Rector del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

10. Donar compte del decret de l'Alcaldia núm. 7478/2004 de 4 d'octubre, de canvi de representant del grup municipal de CiU en la Junta de Govern Local.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA-Servei de Gestió Econòmica-

11. Ratificació de la resolució del Consell Comarcal del Maresme, per la qual s'accepta una modificació en els termes i condicions de la concessió administrativa de l'edifici situat al passeig Callao, s/núm. de Mataró, a proposta de la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

12. Constitució d'un usdefruit, a favor de l'empresa PROHABITATGE MATARO, SAU, en relació a 14 habitatges de l'edifici de propietat municipal situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró.

13. Autoritzar a la Societat Mercantil PUMSA davant l'entitat financera de La Caixa de Pensions en l'operació de crèdit de quantia 1.000.000,00 €, per al finançament d'un local al Camí Ral 254-266.

-Servei de Compres i Contractacions-

14. Aprovació de la liquidació definitiva de l'any 2003 de la concessió administrativa del servei de gesió i dinamització de l'alberg de Can Soleret, prestat per la mercantil ENTORN, SCCL, i aprovació del pressupost i tarifes a aplicar per a l'anualitat 2004.

15. Aprovació de la revisió definitiva dels preus aplicables durant el 2003 al contracte de servei de neteja viària, recollida de la brossa domiciliària, de recollida i tractament de brossa de mercats, i de la neteja de platges, adjudicat mitjançant concessió administrativa a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA., i modificació del contracte per traspàs de la gestió de la neteja de les instal·lacions interiors de la Pl. de Cuba a l'IMPEM.

16. Aprovació de la revisió definitiva dels preus aplicables durant l'any 2003 al contracte de servei de neteja dels edificis i dependències municipals, prestat per Servicios Especiales de Limpieza, SA., SELSA.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17. Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de la Plaça Gatassa i encarregar a PUMSA l'execució de les obres.

18. Aprovació inicial del Projecte de reurbanització del carrer Concepció.

19. Aprovació de la proposta de Conveni a formalitzar entre la Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la realització de les obres de construcció d'un nou CEIP en substitució de l'actual CEIP Anxaneta.

-Servei d'Urbanisme-

20. Aprovació inicial "Modificació Pla General àmbit passeig Cabanellas".

21. Autoritzar la creació d'una societat mixta per part de PUMSA pel desenvolupament del Sector IVECO-RENFE.

22. Aprovació provisional de la modificació del PG àmbit "El Rengle".

23. Aprovació definitiva Estudi de detall "Els Corrals".

24. Aprovació provisional Modificació Pla General per la creació del "Sistema de dotacions d'Habitatge Públic" (DHp) i ratificació del conveni entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Medi Ambient i Habitatge

25. Aprovar la modificació del programa de participació ciutadana del PAUM, amb l'ampliació del període d'informació pública de l'aprovació inicial, fins el 28 de febrer de 2005.

-Servei de LLicències-

26. Execució subsidiària obres rehabilitació edifici c. Pietat, 8 i delegació a PUMSA de la gestió i execució.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Nova Ciutadania-

27. Donar compte del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania 2004-2007.-Patronat Municipal d'Esports-

28. Modificació de la relació de llocs de treball del Patronat Municipal d'Esports-Institut

-Municipal d'Educació-

29. Aprovació definitiva de la disposició addicional sobre l'article 27 de jubilació forçosa del Primer Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Institut Municipal d'Educació.

CMI DE VIA PÚBLICA

30. Aprovació inicial de l'Ordenança de Civisme.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

31. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al PAUM 2004 i les actuacions promogudes per l'àrea d'Urbanisme en diversos àmbits de la ciutat de Mataró.PRECS I PREGUNTES

32. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la web municipal.

33. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre els motius de la supressió de la Fira del volant.

34. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el nou edifici de Via Pública i seu de la Policia Local.

35. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació definitiva de "El Corte Inglés".

36. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les Fires de Mataró.

37. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'aparcament del nou edifici de la Policia Local.

38. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre coincidència en la convocatòria de reunions municipals.

39. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la possible incidència en la gestió del procés urbanístic del PAUM per l'ampliació del termini d'informació pública.

40. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la presencia de xeringues en el Passatge Pau Clarís.

41. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'immoble situat als números 189-193 de la Via Europa d'aquesta ciutat.

42. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la visita institucional del conseller en cap de la Generalitat de Catalunya a la nostra ciutat.

ACTA NÚM. 14/2004- SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 7 D'OCTUBRE DE 2004.

====================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia set d'octubre de dos mil quatre, essent les set hores de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde President.

Hi concorren els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO TINENT D'ALCALDE (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA CONSELLERA DELEGADA (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA I IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARÍA JOSÉ RECODER I SELLARÉS REGIDORA (CIU)

JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

JOAN LOPEZ ALEGRE REGIDOR (PP)

S'incorpora a la sessió a l'inici del punt núm. 30 de l'ordre del dia

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

ANTONI CIVIT I REY TINENT D'ALCALDE (ERC)

S'incorpora a la sessió a l'inici del punt núm. 3 de l'ordre del dia

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

 

1 - APROVACIÓ SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2004.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

 

2 - DESPATX OFICIAL

 • No es registren temes ni informacions idonis pel tractament en el torn de despatx oficial.

 

En aquests moments s'incorpora a la sessió el Sr. Antoni Civit, conseller delegat de Promoció Econòmica i Portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PERQUÈ ES DECLARI LA CASA BARCELONINA DE JOSEP PUIG I CADAFALCH BÉ CULTURAL D'INTERÉS NACIONAL.

El senyor Paulí Mojedano, Portaveu del grup municipal del Partit Popular, presenta la proposta següent:

"Aquesta ciutat va cel.lebrar el 2001 l'any Puig i Cadafalch (Mataró, 1867- Barcelona, 1956) en honor del que va ser arquitecte i President de la Mancomunitat de Catalunya.

Josep Puig i Cadafalch és, per un costat, junt a Domenech i Montaner i A. Gaudi un dels tres grans arquitectes modernistes catalans i per l'altre va ser succesor d'Enric Prat de la Riba com a President de la Mancomunitat des de 1917 fins el cop d'estat de Primo de Rivera. Queda palesa, doncs, la importància d'aquest personatge tant pel que fa al valor de la seva obra cultural com pel que fa a la seva rellevància com a personatge social i polític en aquest segle.

El DOGC del dilluns 27 de setembre de 2004 va publicar una resolució que retira la consideració de monument històric € artístic a la que va ser llar barcelonina de Puig i Cadafalch.

El Grup Popular creu que s'ha de garantir la conservació de la memòria històrica d'una persona que tanta rellevància ha tingut a la història del país. A la vegada considerem que la preservació de la catalogació de l'immoble era compatible amb les obres de rehabilitació de l'habitatge tal com s'ha fet amb altres edificis emblemàtics tant de Barcelona com d'altres ciutats del país.

Per tot això, el Grup Popular demana que l'Ajuntament de Mataró en Ple voti els següents ACORDS:

1. L'Ajuntament es dirigirà a la Generalitat de Catalunya perquè l'informi dels motius que van dur a la descatalogació de l'immoble i consideri la possibilitat de procedir a la seva recatalogació.

2. Aquest acord es farà arribar al President de la Generalitat, al President del Parlament i a l'Alcalde Barcelona."

El senyor Jaume Graupera, Portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa, expressa el seu acord amb la proposta, en la qual s'ha fet una petita modificació en l'apartat primer de la moció inicial.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

4 - PROPOSTA CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DEMANANT UN NOU IMPULS EN LA PROTECCIÓ SOCIAL DE LES PERSONES DEPENDENTS.

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Benestar Social, presenta la proposta de resolució conjunta de tots els grups municipals, resultat del consens a partir de la primera proposta del Grup Municipal Socialista, respecte a la qual s'ha afegit una referència al foment de la conciliació de la vida familiar i laboral, i l'adquisició d'un compromís per totes les administracions públiques de promoure la creació de programes de detecció, prevenció i tractament de situacions de maltractament en l'àmbit familiar a persones depenents.

La proposta de Resolució conjunta és la següent :

"La protecció de les persones dependents, siguin ancians o persones amb discapacitat permanent o transitòria, i amb independència de la seva edat, ha de situar-se com a màxima prioritat del conjunt de les administracions.

Així mateix, els canvis demogràfics, econòmics i socials dels darrers anys han tingut, i seguiran tenint en els propers anys, una profunda influència sobre l'impacte social que provoca aquest fenomen. La incorporació de la dona al treball i els canvis en la família tradicional han coadjuvat a un debilitament de la xarxa d'atencions informals que ajudaven les famílies amb persones amb necessitats d'atencions.

A més les persones que no poden realitzar sense ajuda les activitats essencials de la vida quotidiana com la higiene, l'atenció personal, la mobilitat, l'autonomia i l'autogovern, poden veure agreujada la seva situació per altres factors com l'envelliment, la soledat i la pobresa.

Per tant, les administracions han d'impulsar un model de protecció social que fomenti la conciliació de la vida familiar i laboral, que sigui més descentralitzat, tant a nivell autonòmic com local, amb competències i dotacions pressupostàries que facin efectiva aquesta descentralització i garanteixin una implementació efectiva i eficient de les polítiques de protecció.

Per les raons exposades, el Ple Municipal acorda:

1.- Instar al Govern de l'Estat que consideri la protecció a les persones dependents com un dret universal i exigible.

2.- Instar al Govern espanyol que adopti les mesures necessàries en favor d'una protecció específica de les persones amb dependència, amb tres eixos de resposta € seguretat social, sanitat i serveis socials € i tres nivells de responsabilitat pública € estatal, autonòmic i local.

3.- Reivindicar el reconeixement explícit perquè les institucions catalanes puguin desenvolupar mecanismes complementaris per aquesta prestació social en el marc d'un sistema de protecció social català més proper a les necessitats de les persones i dels territoris.

4.- Comprometre el conjunt de les administracions públiques a aconseguir els objectius següents:

 • Atendre el 100% de les necessitats de les persones amb gran dependència.

 • Cobrir les necessitats, almenys, del 75% de les persones amb dependència moderada.

 • Fomentar la creació d'una xarxa sociosanitària bàsica que faciliti la integració, racionalització i optimització dels recursos i serveis actualment existents.

 • Potenciar l'ajuda a domicili de qualitat i la teleassistència, i proporcionar recursos per aconseguir que el domicili habitual d'aquestes persones reuneixi les condicions necessàries d'habitabilitat, confort i serveis suficients que els permeti el nivell més alt possible d'autonomia personal.

 • Incrementar l'oferta pública de places en centres de dia i residències assistides, i promoure la creació d'habitatges tutelats i altres models residencials alternatius.

 • Promoure la creació de programes de detecció, prevenció i tractament de situacions de maltractament en l'àmbit familiar a persones depenents."

El senyor García Caurín, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, avança el vot favorable del seu grup a la proposta, si bé recorda que en una sessió plenària de fa 8 mesos van demanar l'ampliació dels beneficis del carnet blau per a persones grans i discapacitats, i el govern va demanar un temps per estudiar-lo, sense que encara hagin obtingut resposta. Així mateix entén que seria molt més útil subvencionar a entitats sense ànim de lucre, com la Fundació El Maresme, que fan activitat en aquest sector i complementen una xarxa pública molt insuficient. D'aquesta forma, per exemple, es podrien ofertar residències per a persones afectades de paràlisi cerebral, de les que no gaudeix la nostra comarca.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

ALCALDIA

 

5 - MODIFICACIÓ RÈGIM DE RETRIBUCIONS I DEDICACIÓ DEL REGIDOR IVAN PERA ITXART.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

"En data 24 de setembre de 2004 el regidor del grup municipal Socialista, Ivan Pera Itxart, ha demanat el canvi del concepte de dedicació parcial a dedicació exclusiva com a conseller delegat de Participació Ciutadana.

Per tal d'adaptar els canvis en la dedicació i retribució esmentats, cal modificar l'acord plenari de 13 de maig de 2004, que va establir el sistema de retribucions i assignacions dels regidors municipals.

En conseqüència, proposo al Ple municipal l'adopció del següent acord :

Ünic.-

Modificar el quadre retributiu de regidors aprovat en el Ple Municipal de 13 de maig de 2004, amb el detall següent :

COGNOMS, NOM

G.M.

CÀRREC

CONCEPTE

RETR.BRUT ANUAL

ASSIST. (màxims)

SEG. SOCIAL

PERA ITXART, IVAN

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL.

35.943,15

 

11.609,64

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Abstencions: Cap.

6 - CANVI REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR A LES COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

"En data 30 de setembre de 2004 el grup municipal de Convergència i Unió ha comunicat la voluntat del seu grup de canviar els seus representants en les Comissions Informatives Municipals, per tal de reorganitzar la seva representativitat en els diferents òrgans i garantir millor la seva participació.

Respecte a la CIM de Serveis Centrals i Planificació es substitueix al Sr. Antoni Valls i Pou pel Sr. Josep Lluís Martí i Julià. En la CIM de Serveis Territorials es substitueix al Sr. Joaquim Esperalba Iglesias pel Sr. Joaquim Fernàndez Oller. En quant a la Comissió Especial de Comptes es substitueix al Sr. Antoni Valls i Pou pel Sr. Josep Lluís Martí i Julià.

En data 4 d'octubre de 2004 el grup municipal del Partit Popular ha presentat un canvi de representant en la Comissió Especial d'Organització, el Sr. Paulí Mojedano i Singla substitueix al Sr. David Rovira i Suñé.

Per acord plenari de 13 de maig de 2004 es va aprovar la composició de les Comissions Municipals Informatives, que ara és necessari modificar.

Per tot això aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords :

 

Primer.-

Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals següents:

 

 • SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

Presidenta : Pilar González Agapito (PSC)

Vicepresident : Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Vocals: Esteve Terradas Yus (PSC)

Alícia Romero Llano (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Josep Lluís Martí i Julià (CiU)

David Rovira i Suñé (PP)

Paulí Mojedano i Singla (PP)

Antoni Civit i Rey (ERC)

 • SERVEIS TERRITORIALS

President: Arcadi Vilert Soler (PSC)

Vicepresident : Quiteria Guirao Abellán (ICV-EUiA)

Vocals: Montserrat López Figueroa (PSC)

Francesc Melero Collado (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Antoni Valls i Pou (CiU)

Paulí Mojedano i Singla (PP)

David Rovira i Suñé (PP)

Genís Bargalló i Checa (ERC)

Segon.- Modificar la composició en les Comissions Informatives especials que quedaran integrades de la següent manera :

 

 • Comissió Especial de Comptes.

Presidenta: Pilar González Agapito (PSC)

Vicepresident : Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Vocals: Esteve Terradas Yus (PSC)

Alícia Romero Llano (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Josep Lluís Martí i Julià (CiU)

David Rovira i Suñé (PP)

José Manuel López González (PP)

Antoni Civit i Rey (ERC)

 

 • Comissió Especial d'Organització.

President : Joan Antoni Baron Espinar (PSC)

Vicepresident : Antoni Civit i Rey (ERC)

Vocals: Pilar Gonzàlez Agàpito (PSC)

Ramon Bassas Segura (PSC)

Josep Lluís Martí i Julià (CiU)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Joan López Alegre (PP)

Paulí Mojedano i Singla (PP)

Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

7 - CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN EL CONSELL DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

"L'Ajuntament de Mataró té constituït com organisme autònom l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, que es regeix pels seus propis Estatuts.

L'article sisè dels Estatuts preveu el nomenament dels vocals lliurament designats pels grups municipals amb representació al Consistori, proporcional a la seva participació en el mateix, podent ésser regidor o no.

En data 30 de setembre de 2004 el grup municipal de Convergència i Unió ha comunicat la voluntat del seu grup de canviar el seu representant al Consell de l'IMPEM.

Per tot això aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords :

Únic.-

Designar com a membre del Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró al Sr. Joan Mora i Bosch, en representació del grup municipal de Convergència i Unió, en substitució de la Sra. Anna Ma. Esperalba i Iglesias. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

8 - DESIGNAR COM A VOCAL DEL CONSELL PLENARI I COM A MEMBRE DE LA JUNTA EXECUTIVA EL SR. JOSEP COMAS VALLS, COM A REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA ALTERNATIVA, EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. CARLOS GUILLEN BURGUILLOS.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

"Vista la comunicació del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Vers € Esquerra Unida Alternativa notificant el canvi de representant al Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports. Vist l'informe del Director del Patronat sobre el procés que es va seguir per nomenar els membres del Consell Plenari i tenint en compte el que disposa l'article 5è dels Estatuts de l'esmentat organisme, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents,

ACORDS:

 1. Acceptar el canvi de representant del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida Alternativa, Sr Carlos Guillen Burguillos, al Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports.
 2. Nomenar com a representant del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida Alternativa al Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports al Sr. Josep Comas i Valls.
 3. Nomenar al Sr. Josep Comas i Valls com a membre de la Junta Executiva en representació del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida Alternativa.
 4. Notificar els presents acords a les persones interessades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

9 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 7477/2004 DE 4 D'OCTUBRE, DE CANVI DE VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU AL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, dóna compte del següent decret :

"DECRET

7477/2004 de 4 d'octubre

Assumpte:Canvi de vocal del grup municipal CiU al Consell Rector del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En data 30 de setembre de 2004 el president del grup municipal de Convergència i Unió ha comunicat la voluntat del seu grup de canviar el seu representant al Consell del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, substituïnt al Sr. Antoni Uix i Güell pel Sr. Albert Geronés i Llinares.

Vist l'article 6 dels Estatuts del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, que estableix la composició del Consell Rector de l'Organisme Autònom, format per membres de designació municipal i per membres de designació d'altres institucions.

En virtut de les competències que em confereix la legislació vigent, RESOLC :

Primer.- Designar com a membre del Consell Rector de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró al Sr. Albert Geronés i Llinares en representació del grup municipal de Convergència i Unió, en substitució del Sr. Antoni Uix i Güell.

Segon.-

Donar compte de la present resolució al Ple municipal en la propera sessió que es celebri."

10 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 7478/2004 DE 4 D'OCTUBRE, DE CANVI DE REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, dóna compte del següent decret :

DECRET

7478/2004 de 4 d'octubre

Assumpte: Canvi representant del grup municipal de Convergència i Unió en la Junta de Govern Local.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En data 30 de setembre de 2004 el president del grup municipal de Convergència i Unió ha comunicat la voluntat del seu grup de canviar el seu representant en la Junta de Govern Local.

Per Decret de l'Alcaldia núm. 3677/2004 de 11 de maig, es va aprovar la composició de la Junta de Govern Local que ara és necessari modificar.

En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local,

RESOLC:

Primer.-

Designar com a membre de la Junta de Govern Local, Òrgan Col·legiat Municipal de caràcter resolutori, al Sr. Joaquim Fernàndez Oller en representació del grup municipal de Convergència i Unió, substituïnt al Joaquim Esperalba Iglesias.

Segon.-

Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. "

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

 

11 - RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, PER LA QUAL S'ACCEPTA UNA MODIFICACIÓ EN ELS TERMES I CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L'EDIFICI SITUAT AL PASSEIG CALLAO, S/NÚM. DE MATARÓ, A PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I TRANSPORTS DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Assumpte: Ratificació de l'acord del Consell Comarcal del Maresme, relatiu a l'execució del projecte d'obres de manteniment i millora de la concessió administrativa atorgada el 8 de maig de 1973, relativa a l'Edifici de "l'Escola Universitària del Maresme", de la qual n'és titular el referit Consell comarcal, i usuari l'Ajuntament de Mataró.

El Consell Comarcal del Maresme és titular d'una concessió administrativa, en relació a la zona sobre la qual s'aixeca l'edifici que actualment constitueix la seu de l'escola Universitària del Maresme, al Passeig Callao, s/núm. de Mataró. L'Ajuntament de Mataró gaudeix del dret a l'ús d'una part d'aquest edifici, en virtut del pactat al conveni signat el 28 de setembre de 2001, entre el referit Consell i l'Ajuntament.

Les condicions de la concessió administrativa de la que n'és titular el consell comarcal s'han modificat recentment, en els termes de la proposta que va plantejar en el seu dia la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. El contingut d'aquesta proposta ha estat acceptat íntegrament pel Consell Comarcal del Maresme, mitjançant el Decret de la Presidència núm. 135/04, de 18 de maig de 2004, decret ratificat el 20 de juliol últim pel propi Ple del Consell.

Els termes de la referida proposta de la Direcció General de Ports i Transports consten actualment recollits a la resolució de l'esmentada Direcció General, de 24 de maig de 2004, còpia de la qual consta inserida a l'expedient administratiu.

Aquesta resolució de 24 de maig de 2004 autoritza l'execució d'un projecte d'obres presentat per al manteniment i millora de la concessió, així com la prestació dels usos i activitats que al projecte s'hi defineixen, d'acord amb les condicions i prescripcions que consten a la referida resolució, ja acceptada, com s'ha dit, per l'actual concessionari. Tanmateix, aquesta autorització resta condicionada a la seva acceptació per aquest Consistori, en els termes indicats al punt primer de la part dispositiva de la referida resolució.

Procedeix ara donar compliment a aquesta condició, per la qual cosa, a l'efecte, proposo al PLE, si s'escau, l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Ratificar l'acord del Ple del Consell Comarcal del Maresme de 20 de juliol de 2004, que ratifica el Decret del seu President núm. 135/04, de 18 de maig de 2004, referent a la manifestació de forma expressa de l'acceptació íntegra del contingut de la proposta de resolució de la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 3 de maig de 2004, relativa a l'execució del projecte d'obres de manteniment i millora de la concessió administrativa atorgada en data 8 de maig de 1973, en relació a la zona de la platja de Mataró, a on se situa l'edifici de l'actual seu de l'Escola Universitària del Maresme, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per a l'execució de les obligacions econòmiques que se'n deriven.

SEGON:

Notificar el present acord a la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Maresme."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

12 - CONSTITUCIÓ D'UN USDEFRUIT, A FAVOR DE L'EMPRESA PROHABITATGE MATARO, SAU, EN RELACIÓ A 14 HABITATGES DE L'EDIFICI DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT AL CARRER MADOZ, 28-30, DE MATARÓ.

El senyor Genís Bargalló, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent :

"L'Ajuntament és propietari de l'edifici d'habitatges situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró. Aquest edifici havia estat afectat, en la seva integritat, al servei públic escolar, com a edifici públic escolar, destinat a habitatges de mestres.

El Ple de 18 de març de 2004 va acordar desafectar dinou vivendes de l'esmentat immoble, prèvia l'obtenció de la preceptiva autorització de l'Administració educativa autonòmica, autorització que havia estat sol·licitada, en haver quedat les referides vivendes deshabitades durant més d'un curs escolar. En virtut de l'esmentada desafectació, aquests habitatges van passar a gaudir de la qualificació de béns patrimonials.

És voluntat d'aquest Consistori donar a aquest patrimoni un aprofitament adequat, amb la finalitat que serveixi per donar cobertura a diferents necessitats municipals, en el seu sentit més ampli.

Per la seva banda, s'està treballant en la línia de concentrar la política municipal d'habitatges en un sol gestor, gaudint l'empresa municipal PROHABITATGE, SA Unipersonal, de l'adient vocació concentradora, d'acord amb el seu objecte social, entre el qual hi figura gestionar el parc d'habitatges de l'Ajuntament de Mataró i de les empreses municipals, segons els seus estatuts.

Per tot l'exposat, es considera adient lliurar a l'empresa PROHABITATGE, SAU, àmplies facultats de disposició, envers els pisos del carrer Madoz 28-30 objecte d'aquesta proposta, per tal que la referida entitat pugui gestionar aquest patrimoni de la manera que millor convingui en cada moment als interessos municipals.

A l'efecte, s'ha cregut oportú instrumentar aquesta encomana mitjançant la constitució d'un dret d'usdefruit a favor de PROHABITATGE, SAU, que permet atorgar a dita empresa les més àmplies facultats de gestió, sense que l'Ajuntament perdi per això el domini de les finques.

Quant al contingut del dret d'usdefruit, resulta d'aplicació la Llei 13/2000, de 20 de novembre, de regulació dels drets d'usdefruit, ús i habitació, en relació a la qual, el Codi Civil és d'aplicació supletòria (arts. 467 i següents); quant a la forma, és d'aplicació l'article 1280 del Codi Civil, i quant a la incidència de l'operació en l'àmbit municipal, cal acudir als articles 32 i 36 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, i normativa concordant.

Per tot l'anterior, proposo al PLE, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

PRIMER.-

Constituir a favor de la mercantil SOCIETAT MUNICIPAL PROHABITATGE MATARÓ, SAU, amb NIF A-62.964.499, un usdefruit en relació als habitatges de propietat municipal que s'identifiquen a continuació, tots ells de l'edifici que afronta al carrer Madoz, 28-30, de Mataró:

Habitatges de l'escala A: 1r B, 1r C, 2n C, 2n D, 3r A, 3r C, 3r D, 4t A.

Habitatges de l'escala B: 1r A, 1r B, 1r C, 3r A, 4t C i àtic A.

SEGON.-

Aprovar el contracte que s'adjunta a la present proposta d'annex I, que regula les condicions i prescripcions a què se sotmet l'usdefruit que aquí es constitueix, i convocar a les parts per a la seva signatura.

TERCER.- Autoritzar el/la Conseller/a delegat/da de Serveis Centrals i Planificació, per subscriure els documents públics i privats que siguin necessaris per al perfeccionament i execució del present acord.

QUART.-

Comunicar el present acord al Servei d'Urbanisme, al Servei de Benestar Social, al Servei d'Ingressos, i a la mercantil Societat municipal Prohabitatge Mataró, SAU."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

13 - AUTORITZAR A LA SOCIETAT MERCANTIL PUMSA DAVANT L'ENTITAT FINANCERA DE LA CAIXA DE PENSIONS EN L'OPERACIÓ DE CRÈDIT DE QUANTIA 1.000.000,00 €, PER AL FINANÇAMENT D'UN LOCAL AL CAMÍ RAL 254-266.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Vist l'expedient tramitat en relació a la sol·licitud de la societat Promocions Urbanístiques de Mataró SA, d'una operació de préstec a llarg termini pel finançament d'un local al Camí Ral 254-266, en virtut del que estableix l'article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 9/3/04).

PROPOSO:

Primer.

- Autoritzar a la societat mercantil Promocions Urbanístiques de Mataró SA, davant l'entitat financera La Caixa de Pensions en l'operació de crèdit de quantia de 1.000.000,00 euros amb destí al finançament d'un local al Camí Ral, 254-266, i amb les següents condicions financeres:

Import màxim:

1.000.000,00 euros (aprox.71,28% valor taxació, 1.402.884,15€)

Tipus d'interès:

EURIBOR +0,60 % amb revisió semestral sense arrodoniment

Tipus de quota

Trimestral per cànon vençut (Francés)

Comissió d'obertura:

0,00%

Comissió d'estudi:

0,00%

Comissió de subrogació:

0,25%

Termini Total:

17 anys

Termini d'amortització:

15 anys

Carència màxima:

2 anys

Garantia:

Personal de PUMSA amb garantia hipotecària.

Disposicions:

Entregues fins al 60% sobre el valor de taxació actualitzat

Garantia:

Personal de PUMSA amb garantia hipotecària

Destí:

Local comercial en règim de lloguer amb opció de compra

 

Segon.-

Comunicar el present acord a l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA."

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el vot contrari del seu grup, per dues raons. La primera, que consideren erroni que PUMSA s'endeuti en el lloc de l'Ajuntament en aquesta operació. La segona, que es fa la convocatòria de venda del local del Camí Ral 254-266, no n'hi ha empreses que optin a la seva compra, però en canvi s'accepta una oferta de les cooperatives Abacus i Robafaves que, canviant les condicions del concurs, oferta un lloguer amb opció de compra. En suma, PUMSA s'endeuta, no per fer una escola o un teatre, sinó per fer un local comercial que a més serà de lloguer, d'on resulta una operació que veuen forçada.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, indica que s'abstindran per considerar massa cares les condicions pactades.

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, assegura la legalitat de l'acceptació de l'oferta perquè era una atribució que venia del plec de condicions. D'altra banda justifica els esforços de PUMSA i l'Ajuntament, en el sentit de què cal apostar fort per la instal.lació en aquesta zona de la ciutat d'un comerç o activitat que la doni vida, creant un pol d'atracció que permeti el desenvolupament del sector.

El senyor Joaquim Esperalba reitera que l'anunci del concurs que va publicar PUMSA al diari La Vanguardia no preveia de cap manera la possibilitat d'ofertar un lloguer, amb opció de compra, tota vegada que fixava com a preu de sortida 1500 €/m2 de sostre.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

 

-Servei de Compres i Contractacions-

14 - APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE L'ANY 2003 DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE GESIÓ I DINAMITZACIÓ DE L'ALBERG DE CAN SOLERET, PRESTAT PER LA MERCANTIL ENTORN, SCCL, I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I TARIFES A APLICAR PER A L'ANUALITAT 2004.

La senyora Alicia Romero, consellera delegada de Joventut, Dona i Esports, presenta la proposta següent :

"Vist l'expedient relatiu a la contractació del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret, en règim de concessió administrativa, mitjançant gestió indirecta (exp. 56/98).

Vista la documentació presentada per l'empresa concessionària, ENTORN, SCCL., en la data de 16/06/2004, relativa a:

 • Aprovació de la memòria, informe de gestió i liquidació econòmica de l'any 2003.

 • Revisió de costos i proposta tarifària per al 2004.

Vist l'informe emès per l'arquitecte tècnic municipal, de data 06/05/2004, en el que es posa de manifest la correcció de la planificació del manteniment normatiu, correctiu i preventiu efectuat per la concessionària del servei durant l'any 2003, si bé es fa constar que durant el 2004 s'hauran de subsanar les mancances detectades i que consten a l'esmentat informe.

Atès l'informe de data 30/06/04 de la consellera delegada de Joventut, Esports i Dona, en el que es fa constar que la gestió feta per l'empresa concessionària és correcta, tant pel que fa als usos propis de l'equipament com de les activitats de dinamització cultural-juvenil que s'hi duen a terme. Així mateix es dona conformitat als comptes presentats per Entorn SCCL respecte de la liquidació del 2003 i respecte de les tarifes i la previsió de pressupost feta per al 2004.

Consta informe de data 24/08/04 efectuat pel Servei de Gestió Econòmica en el que es conclou:

Que la liquidació definitiva de l'alberg durant l'exercici 2003 ascendeix a 70.497'75.-EUR., essent que es van reconèixer obligacions per la prestació del servei per l'import de 76.299'20.-EUR., import el qual s'ha abonat íntegrament a la concessionària del servei. Per tant correspon sol·licitar l'import de 5.801'45.-EUR. en concepte d'ingressos indeguts percebuts per Entorn SCCL.

Que es proposa autoritzar i disposar l'import de 67.619'01.-EUR. derivades de la revisió de costos per la prestació del servei per al 2004.

Es proposa així mateix mantenir per a l'exercici 2004 les tarifes aprovades per a l'anualitat del 2003.

Qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a l'Excm. Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar la liquidació definitiva de l'any 2003 del servei prestat per la mercantil ENTORN, SCCL., com a concessionària del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret, mitjançant gestió indirecta, liquidació la qual ascendeix a l'import de 70.497'75.-EUR., IVA. inclòs. Atès que les liquidacions trimestrals abonades per aquesta corporació municipal durant l'any 2003 a la concessionària en concepte de subvenció ascendeixen a l'import de 76.299'20.-EUR., IVA. inclòs, ordenar a ENTORN, SCCL. l'ingrés a favor d'aquest Ajuntament de l'import de 5.801'45.-EUR., en concepte d'ingressos indeguts percebuts, dret el qual s'ha de reconèixer en el compte d'ingressos 2004 39001 38000 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2004 (doc. comptable DR núm. 200400041131).

Segon.-

Prorrogar pel que resta de l'anualitat 2004 les tarifes de l'alberg de Can Soleret aprovades pel període 01/10/2003 al 30/09/2004, segons acord adoptat pel Ple Municipal en la data de 08/05/2003.

Tercer.-

Aprovar el pressupost presentat per ENTORN, SCCL., per la prestació del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret per a l'any 2004, amb uns ingressos previstos de 75.602'20.- EUR. i unes despeses de 143.221'21.-EUR., resultant una previsió d'aportació municipal per l'import de 67.619'01.-EUR.

Quart.-

En conseqüència amb l'aprovat en el punt anterior, aprovar una subvenció a favor de la mercantil ENTORN, SCCL., de 67.619'01.-EUR., IVA. inclòs, d'acord amb el que s'estableix en el plec de clàusules que regeix la concessió, i aprovar i autoritzar l'esmentada despesa a càrrec a la partida 2004/63000/463000/47000 (op. AD núm. 200400034332) del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2004.

Cinquè.-

Aprovar el manteniment normatiu, corrector i preventiu de l'edifici alberg "Can Soleret" efectuat per la concessionària durant l'anualitat 2003, si bé caldrà subsanar durant el 2004 les mancances detectades segons consta a l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment, de data 06/05/2004."

 

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, pensa que la gestió és millorable i que l'alberg hauria de formar part de la xarxa d'albergs de la Generalitat, com ja han manifestat en altres ocasions.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 22, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Vots en contra: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

Abstencions: Cap.

Tot seguit abandona la sessió el Sr. David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular.

15 - APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEFINITIVA DELS PREUS APLICABLES DURANT EL 2003 AL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE LA BROSSA DOMICILIÀRIA, DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE BROSSA DE MERCATS, I DE LA NETEJA DE PLATGES, ADJUDICAT MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA A FAVOR DE LA MERCANTIL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER TRASPÀS DE LA GESTIÓ DE LA NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LA PL. DE CUBA A L'IMPEM.

El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent :

"Vist l'expedient de la contractació del servei de neteja viària, recollida de la brossa domiciliària, de recollida i tractament de brossa de mercats, i de la neteja de platges, adjudicat en règim de concessió a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA. (FCC, SA.).

Mitjançant informe de data 12/05/2004 el director de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) sol·licita el traspàs a aquesta entitat de la gestió de la neteja de l'interior del mercat de la Pl. de Cuba, atès que aquest organisme municipal n'és el responsable de la gestió del mercat i d'aquesta manera es prestaria en la seva integritat des de l'IMPEM.

Mitjançant carta de data 01/06/04, la qual va tenir sortida pel Registre General d'aquesta Corporació el dia 02/06/04, el Cap de Serveis Municipals sol·licita l'acceptació de FCC, SA., a la segregació del servei sol·licitada pel director de l'IMPEM, per coherència en la seva prestació i per evitar disfuncions.

La concessionària del servei, FCC, SA., ha donat la seva conformitat a la segregació del servei mitjançant escrit de data 15/06/04, el qual va tenir entrada en el Registre General d'aquesta Corporació en la data de 16/06/2004, si bé es fa constar que la nova entitat adjudicatària del servei haurà de subrogar en la seva plantilla al treballador que actualment presta el servei de neteja a la Pl. de Cuba.

Mitjançant informe de data 09/06/2004 el Cap de Residus i Neteja Viària manifesta que el cost contractual de la neteja interior del mercat de la Pl. de Cuba, d'acord amb l'oferta de l'empresa concessionària i les actualitzacions de preus aprovades, ascendeix a 28.425'12.-EUR., i suposa la presencia d'un peó de neteja viària durant 298 jornades a l'any.

Atès que la modificació del contracte per segregació de la neteja interior del mercat de la Pl. de Cuba s'acordarà al proper Ple Municipal del mes d'octubre, essent que l'IMPEM podrà fer-se càrrec de la prestació del servei amb efectes des del 01/11/2004, correspon disminuir el preu del contracte de servei de neteja viària, de recollida de residus, recollida de mercats i neteja de platges en l'import de 4.737'52.-EUR., corresponents al preu de neteja interior del mercat de la Pl. de Cuba durant els mesos de novembre i desembre del 2004.

Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Martí Juanola i Càrceles, apoderat de FCC, SA., de data 14/09/2004, el qual va tenir entrada en el registre general d'aquesta corporació en la data de 15/09/2004, en el que es sol·licita l'aprovació de la revisió definitiva dels preus a aplicar a la concessió durant l'exercici 2003 la qual cosa comporta l'aprovació i disposició a favor de l'entitat concessionària del servei dels imports següents:

 • 85.515'76.-EUR., IVA inclòs pel servei de recollida de residus sòlids urbans;
 • 155.630'45.-EUR., IVA. inclòs pel servei de neteja viària;
 • 9.577'88.-EUR., IVA. inclòs pel servei de neteja de platges;
 • 7.793'78.-EUR., IVA. inclòs, pel servei de recollida de mercats.

Vist l'informe efectuat pel Cap de la Secció de Residus i Neteja Viària, de data 20/09/2004, en el que es posa de manifest la correcció dels coeficients de revisió de preus definitiva per a l'exercici 2003 calculats per la concessionària, a aplicar a la concessió adjudicat.

Vist l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació de data 27/09/2004, respecte de la procedència i legalitat sobre la revisió definitiva dels preus a aplicar al contracte durant l'exercici 2003, així com de la modificació del servei de neteja de mercats sol·licitada pel director de l'IMPEM.

Vist l'informe efectuat per la Cap del Servei de Gestió Econòmica, relatiu a la procedència de l'aprovació de la revisió de preus definitiva a aplicar a la concessió durant l'exercici 2003, d'acord amb el que al respecte es preveu en el plec de plec de condicions tècniques, jurídiques, econòmiques i administratives que regeixen la contractació dels serveis de neteja viària, recollida de brossa i recollida de mercats de la ciutat de Mataró.

Qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a l'Excm. Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar la revisió definitiva dels preus aplicables durant l'any 2003 al contracte de servei de neteja viària, recollida de la brossa domiciliària, de recollida i tractament de brossa de mercats, i de la neteja, adjudicat mitjançant concessió administrativa a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA., la qual cosa comporta l'aprovació a favor de l'entitat concessionària dels següents imports:

 • 85.515'76.-EUR., IVA inclòs pel servei de recollida de residus sòlids urbans;
 • 155.630'45.-EUR., IVA. inclòs pel servei de neteja viària;
 • 9.577'88.-EUR., IVA. inclòs pel servei de neteja de platges;
 • 7.793'78.-EUR., IVA. inclòs, pel servei de recollida de mercats.

Segon.-

Aprovar els imports i documents comptables que a continuació es detallen, a càrrec de les partides del pressupost municipal de les anualitats que igualment s'esmenten:

2004:

 • Autoritzar i disposar favor de FCC, SA., l'import de 85.515'76.-EUR., IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 46101/442000/22700 (op. ADRC núm. 46501), i autoritzar l'anotació comptable inversa per l'import de 14.077'51.-EUR. (op. RC/ núm. 46555), contra l'esmentada partida.
 • Autoritzar i disposar a favor de FCC, SA., l'import de 155.630'45.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 46101/442000/22700 (op. ADRC núm. 200400045488) i autoritzar l'anotació comptable inversa per l'import de 6.336'11.-EUR. (op. RC/ núm. 46559), contra l'esmentada partida.
 • Autoritzar i disposar a favor de FCC., SA., l'import de 9.577'88.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 46101/445000/22700 (op. ADRC núm. 200400045483) i autoritzar l'anotació comptable inversa per l'import de 900'36.-EUR. (op. RC/ núm. 46560), contra l'esmentada partida.

 • Autoritzar i disposar a favor de FCC., SA., l'import de 7.793'78.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 46101/442000/22700 (op. ADRC núm. 200400045556) i autoritzar l'anotació comptable inversa per l'import de 386'07.-EUR. (op. RC/ núm. 46586), contra l'esmentada partida.

2005 :

 • Autoritzar i disposar a favor de FCC., SA. l'import de 1.785.868'06.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida 46101/442000/22700 (ADFUT núm. 47857) i autoritzar l'anotació comptable inversa AD/ per l'import de 1.814.293'18.-EUR., IVA. inclòs (op. ADFUT/-2 núm. 47856), contra la partida 52000/442/22700.
 • Autoritzar i disposar a favor de FCC, SA., l'import de 85.515'76.-EUR., IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 46101/442000/22700 (op. ADFUT núm. 47850).
 • Autoritzar i disposar a favor de FCC, SA., l'import de 155.630'45.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 46101/442000/22700 (op. ADFUT núm. 47851).
 • Autoritzar i disposar a favor de FCC., SA., l'import de 9.577'88.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 46101/445000/22700 (op. ADFUT núm. 47852).
 • Autoritzar i disposar a favor de FCC., SA., l'import de 6.054,99.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 46101/442000/22700 (op. ADFUT núm. 47853).

 

Tercer.-

Condicionar els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides esmentades en l'apartat segon del present acord del pressupost municipal que s'aprovi per a l'anualitat del 2005, a fi de poder atendre les despeses que el present contracte meriti durant l'esmentada anualitat, d'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Quart.-

Aprovar la modificació del servei de neteja viària, recollida de la brossa domiciliària, de recollida i tractament de brossa de mercats, i de la neteja de platges, adjudicat a FCC., SA., per segregació d'aquest servei de la neteja interior del mercat de la Pl. de Cuba, el qual passarà a gestionar-se amb efectes des del proper 01/11/2004 per l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), a fi de que per aquest organisme autònom es pugui prestar el servei integral al mercat de la Pl. de Cuba. Aquesta modificació comporta una disminució en el preu del contracte per l'import de 4.737'52.-EUR., corresponents a la neteja de l'interior de la Pl. de Cuba durant els mesos de novembre i desembre del 2004. La nova entitat adjudicatària d'aquest servei haurà de subrogar a la seva plantilla al treballador que actualment presta el servei de neteja al mercat de la Pl. de Cuba.

Cinquè.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa per import de 4.737'52 a càrrec de la partida 46101/442000/22700 (op. AD/ núm. 46553), conforme al previst a la regla 21 i següents de l'Ordre de 17 de juny de 1990 del Ministeri d'Economia i Hisenda per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local."

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el vot contrari del grup recollint les queixes de la ciutadania sobre la deficient qualitat de la recollida d'escombraries, neteja viària i neteja d'edificis municipals; tot això sense perjudici de què els contractistes tenen dret a l'aplicació de les revisions de preus previstes als plecs de condicions.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, ratifica que la neteja de la ciutat és francament millorable.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 19, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (3).

Vots en contra: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: Cap.

En aquests moments el Sr. David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, es reincorpora a la sessió.

16 - APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEFINITIVA DELS PREUS APLICABLES DURANT L'ANY 2003 AL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, PRESTAT PER SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA., SELSA.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"El Ple Municipal d'aquesta Corporació adjudicà en la data de 10 de desembre de 1998 el concurs celebrat per a la contractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals a favor de l'empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA).

A la clàusula dotzena i tretzena dels plecs econòmics administratius particulars que regeixen el contracte abans esmentat es regula la forma de revisió dels preus, la fórmula polinòmica i el sistema per a la seva aplicació.

Mitjançant escrit de data 06/08/04, el qual va tenir entrada en el Registre General d'aquesta Corporació el passat 11/08, el Sr. Martí Juanola Càrceles, apoderat de SELSA, sol·licita la revisió definitiva dels preus aplicables al contracte per a l'anualitat del 2003.

Vist l'informe de la Cap del Servei de Compres i Contractacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 27 de setembre de 2004, en el qual es sol·licita l'aprovació de la revisió definitiva dels preus aplicables al contracte per a l'anualitat del 2003, essent que degut a la variació produïda durant el 2003 en els coeficients que conformen la fórmula polinòmica de la revisió de preus procedeix aprovar a favor de la mercantil adjudicatària del contracte, SELSA, l'import de 144.311'21.-EUR., per aquest concepte.

Qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a l'Excm. Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

 1. Aprovar a favor de l'empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA), concessionària del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, la revisió definitiva per a l'anualitat 2003 dels preus aplicables al contracte, acordant al seu favor l'import de 144.311'21.-EUR., IVA. inclòs per aquest concepte.
 2. Aprovar i disposar a favor de SELSA l'import de 144.311'21.-EUR., IVA. inclòs, despesa la qual anirà a càrrec de les partides i pressupostos que a continuació es detallen:

 • A càrrec de la partida núm. 34001/313000/22700 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, l'import de 3.798'97.-EUR., IVA. inclòs (op. AD núm. 47766).
 • A càrrec de la partida núm. 34001/423000/22700 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, l'import de 6.556'04.-EUR., IVA. inclòs (op. AD núm. 47768).
 • A càrrec de la partida núm. 34001/463000/22700 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, l'import de 4.634'29.-EUR., IVA. inclòs (op. AD núm. 47769).
 • A càrrec de la partida núm. 34001/42200/22700 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, l'import de 128.753'37.-EUR., IVA. inclòs (op. AD núm. 47773).
 • A càrrec de la partida núm. 2250/422000/22700 del pressupost aprovat per l'IME per a la present anualitat, l'import de 83'07.-EUR (op. ADC núm. 9128).
 • A càrrec de la partida núm. 2110/422000/22700 del pressupost aprovat per l'IME per a la present anualitat, l'import de 172'13.-EUR (op. ADC núm. 9129).
 • A càrrec de la partida núm. 422.000.227.00 del pressupost aprovat per a l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, l'import de 313'34.-EUR. (op. AD núm. 3465).

 1. Requerir a l'entitat adjudicatària a fi de que en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà a la rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons Municipal garantia addicional d'import 5.772'45.-EUR., degut a la revisió de preus acordada amb la present resolució."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 20, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4).

Vots en contra: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: Cap.

 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

 

17 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA GATASSA I ENCARREGAR A PUMSA L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

La senyora Montserrat López, consellera delegada d'Obres, presenta la següent proposta:

"Examinat el "Projecte de reurbanització de la Plaça Gatassa", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització de l'actual Plaça Gatassa, així com l'eixamplament de les voreres, per tal de millorar l'accessibilitat a la plaça, amb un pressupost d'execució per contracte de 467.514,49 IVA inclòs.

La plaça Gatassa està situada al barri de Cerdanyola, a la cruïlla dels carrers Salvador Llanas, Gatassa, Maria Auxiliadora i carrer Ample.

La superfície de l'àmbit estricte de la plaça és de 1.789 m2 i la superfície de la totalitat de la

zona que es reurbanitza és de 2.897 m2.

Els treballs d'urbanització consistiran en l'adequació de les voreres perimetrals, la construcció de guals per a suprimir les barreres arquitectòniques i facilitar l'accés.

Inclou també la instal·lació de nou enllumenat, nou mobiliari urbà i zona de jocs infantils.Es plantaran un total de 40 arbres i es replantaran les palmeres existents originàriament.

El projecte preveu per tant l'arranjament de l'espai públic resultant de l'execució de l'aparcament soterrat de dos plantes que actualment realitza PUMSA a l'indret.

Atès que per l'execució de l'aparcament ha estat necessari enderrocar l'actual plaça Gatassa, el projecte proposa l'arranjament de l'espai públic millorant els recorreguts i l'accessibilitat dels vianants.

Atès que les obres descrites en aquest projecte suposen una continuïtat de les que actualment executa la societat mercantil municipal PUMSA a la zona i que pels interessos municipals es convenient que aquesta empresa es faci càrrec de les obres de reurbanització de la plaça Gatassa.

Atès que l'article 2 c) dels estatuts fundacionals de PUMSA l'autoritza per realitzar obres municipals d'interès públic per encàrrec de l'Ajuntament.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

L'article 22.2 ñ) de la Llei 11/99 de 21 d'abril de modificació de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de règim local estableix que correspon al Ple Municipal aprovar els projectes d'obres no previstos en el pressupost municipal

Vistos els anteriors informes tècnics, jurídics i econòmics, la consellera delegada d'Obres, proposa al Ple de l'Ajuntament, si s'escau, l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització de la plaça Gatassa ", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo amb el suport dels serveis tècnics municipals, que te per objecte definir i valorar les obres de reurbanització de l'actual plaça , així com l'eixamplament de les voreres, per tal de millorar l'accessibilitat a la plaça, amb un pressupost d'execució per contracte de 467.514,49 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Encarregar l'execució de les obres del Projecte de reurbanització de la Plaça Gatassa a l'empresa pública municipal PUMSA i facultar a la consellera delegada d'Obres per signar la documentació que sigui necessària en ordre a l'execució, gestió i desenvolupament de les obres.

Quart.

- Atendre les despeses de les obres amb càrrec a la partida 42200 43200E 60100, i aprovar els documents comptables següents:

ADFUT PUMSA 200400044434 anualitat 2005 100.000,00 €

ADFUT PUMSA 200400044435 anualitat 2006 367.514,49 €

Cinquè .-

Comunicar els anteriors acords a l'empresa municipal PUMSA i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Gestió Econòmica i al gerent d' Aigües Mataró SA.

als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

18 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONCEPCIÓ.

La senyora Montserrat López, consellera delegada d'Obres, presenta la següent proposta:

"Examinat el "Projecte de reurbanització del carrer Concepció", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització del carrer Concepció, amb un pressupost d'execució per contracte de 97.499,55 € IVA inclòs i de 118.775,97 de coneixement de l'administració.

L'àmbit d'actuació del projecte compren el carrer de Concepció, entre el carrer de Sant Benet i el carrer d'Altafulla i les cantonades amb aquests carrers, amb una llargaria de 160 m i una amplada variable de 4,50 i 6,00 m.

Es realitzaran nous pous de registre i s'anul·laran els existents. Es renovaran els embornals i escomeses existents. Les reixes i tapes seran de fosa dúctil i s'uniran als pous de registre existents i als nous que s'han de construir.

El paviment del carrer serà a un sol nivell, diferenciant el centre de la calçada amb llambordes i les voreres amb lloses.

El projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

Donat que aquest projecte no està previst en el Pressupost Municipal de l'any 2004, l'òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb l'article 22.2ñ de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local de Catalunya.

La Consellera Delegada d'Obres proposa al Ple Municipal, si s'escau, l'adopció dels següents, ACORDS:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització del carrer Concepció" redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització del carrer Concepció, amb un pressupost d'execució per contracte de 97.499,55 € IVA inclòs i de 118.775,97 de coneixement de l'administració.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment i Mobilitat als efectes oportuns."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

19 - APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI A FORMALITZAR ENTRE LA DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN NOU CEIP EN SUBSTITUCIÓ DE L'ACTUAL CEIP ANXANETA.

El senyor Josep Comas, conseller delegat d'Educació, presenta la següent proposta:

"Examinada l'anterior proposta de Conveni de cooperació, a formalitzar entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró (Maresme), per a la realització de les obres de construcció d'un nou CEIP en substitució de l'actual CEIP Anxaneta d'aquesta localitat.

El conveni té per objecte regular les relacions de les dues administracions en ordre a la construcció i entrada en funcionament d'un nou CEIP Anxaneta, entre els carrers del Prat, Solís i Floridablanca, per tal d'atendre les necessitats d'escolarització del casc urbà de Mataró.

Mitjançant aquest Conveni s'estableix, entre d'altres particularitats, que el Departament d'Educació es farà càrrec de les despeses de redacció del projecte així com de les obres de construcció de l'equipament escolar i l'Ajuntament de Mataró assumirà les despeses de conservació, manteniment i vigilància de les obres, una vegada finalitzades i també dels impostos i taxes municipals per raó de les obres.

La cooperació entre el Departament d'Educació i els Ajuntaments està prevista a la disposició addicional 17.1 de la LOGSE i a l'article 66.3. o) del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal de règim local de Catalunya, sobre la participació dels Ajuntaments en la programació de l'ensenyament i cooperació amb la creació , construcció i manteniment dels centres docents.

Els articles 6 i 8 de la Llei 30/ 92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú emparen la formalització de convenis administratius de col·laboració en general.

L'article 55 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local contempla les relacions interadministratives.

Els articles 303 i següents del ROAS regula els convenis de col·laboració entre els ens locals i altres administracions públiques.

La consellera delegada d'Obres proposa al Ple Municipal l'adopció, si s'escau, dels següents

A C O R D S :

Primer.-

Aprovar l'anterior proposta de Conveni de cooperació a formalitzar entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró (Maresme) per a la realització de les obres de construcció d'un nou CEIP, en substitució de l'actual CEIP Anxaneta d'aquesta localitat,

que regula les relacions tècniques i econòmiques entre les dues administracions, en ordre a la construcció i entrada en funcionament d'un nou centre escolar per tal atendre les necessitats d'escolarització del casc urbà de Mataró.

Segon

.- Cedir l'ús de la construcció una vegada executada al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a ser destinada a l'activitat escolar.

Tercer.-

Comprometre's a fer front a les despeses que s'originin amb motiu d'aquest Conveni.

Quart.-

Facultar a l'Alcaldia a subscriure el present Conveni de conformitat amb l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i article 51.1.a) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril municipal i de règim local de Catalunya.

Cinquè.-

Comunicar els anteriors acords, per certificació al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i per ofici a l'IME, als serveis municipals de Gestió Econòmica i Patrimoni, i Manteniment als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

-Servei d'Urbanisme-

20 - APROVACIÓ INICIAL "MODIFICACIÓ PLA GENERAL ÀMBIT PASSATGE CABANELLAS".

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"L'objecte de la present proposta és l'inici de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en un àmbit de reduïda superfície (en total 2.449 m²) però d'important emplaçament estratègic en l'ordenació de l'entorn.

Es tracta de finques situades al passatge i al passeig Cabanellas, envoltades, per una banda per l'actual camp municipal de futbol, i per l'altre per la Llar Cabanellas. El camp de futbol, que es troba en una molt bona situació de centralitat respecte la Ciutat, ha quedat limitat per la seva pròpia disposició a l'interior de l'illa que impossibilita el creixement de les seves instal·lacions i millorar el seu actual funcionament. La Llar Cabanellas, és un edifici de notable valor arquitectònic, qualificat d'equipament, que es troba avui sense activitat. Amb tot, qualsevol replanteig en relació als dos equipaments, ha d'incloure una reflexió respecte dels terrenys del passatge Cabanellas que es troben situats enmig. L'ordenació volumètrica actual no contempla la possibilitat de relació entre ambdós equipaments.

El Pla General Municipal d'Ordenació Urbanística de Mataró, aprovat definitivament el 12/12/1996, defineix com a sòl residencial del tipus de creixement amb front de carrer, aquestes finques situades entre el camp de futbol i l'equipament de la Llar Cabanellas.

La majoria d'aquestes finques, ocupades anteriorment amb tallers i/o indústries, s'han incorporat al mercat immobiliari com a futur sostre residencial.

Per tant, és ara el moment de pensar en el nou eix cívic de connexió dels equipaments de la Llar Cabanellas, el camp de futbol i el Parc Central, i és en aquest context, doncs, que sorgeix la modificació puntual de pla general.

Paral·lelament, el 8 de juliol de 2004, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM 2004), que recull les estratègies i actuacions urbanístiques de futur de la ciutat, a banda de fixar les reserves de sòl per l'habitatge protegit.

Una de les línies generals d'actuació, es situa a l'àmbit "EL CAMP DE FUTBOL I LA LLAR CABANELLAS", on es proposa traslladar els equipaments esportius i convertir l'àmbit en un potent centre d'atracció d'activitats tant comercials, com culturals o residencials.

En resum, la present de modificació puntual del Pla General proposa:

 • Ampliar el passatge Cabanellas, com element de comunicació directe entre el camp de futbol i la Llar Cabanellas, millorant la relació entre els elements culturals i de lleure de la ciutat. Aquesta ampliació de la secció del passatge suposa la creació de 509 m² de sòl públic.

 • Garantir, per tant, la cessió i la urbanització d'aquest vial descrit.

 • Definir una nova ordenació de l'edificació que garanteixi una tipologia edificatòria de crugia més reduïda que possibiliti habitatges ben orientats i ventilats, i que alhora mantingui una correcta relació amb la trama urbana existent. Crear una nova subzona (clau 3b25), d'acord amb l'art. 293.4 de les NN.UU. del Pla General, per tal de regular detalladament l'ordenació de l'edificació proposada.

 • Crear un polígon d'actuació com a nova unitat d'execució en sòl urbà (UA-79) del Pla General, que permeti assolir els criteris i objectius que s'exposen, les condicions de la qual s'incorporaran automàticament, un cop aprovada definitivament, a l'Annex Normatiu 5 "Execució del Sòl Urbà".

Fa nou mesos que es va anunciar l'inici de l'estudi d'aquesta proposta (acord plenari de suspensió de llicencies, de data 15 de gener de 2004) justificada, com es va dir, en la previsió de l'actual situació del camp de futbol municipal, i la limitació del seu desenvolupament com a equipament esportiu.

La Llei 2/2002, d'Urbanisme de Catalunya preveu l'ampliació automàtica del termini de suspensió de llicencies urbanístiques fins a dos anys, de forma acumulativa, amb l'acord d'aprovació inicial de modificació del Pla General. Per tant, aquesta ampliació serà d'aplicació en el present cas.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i atès el que disposen els articles 39, 83, 94 i 95 de la Llei d'Urbanisme 2/2002 de 14 de març, l'art. 87,7 del Reglament Orgànic Municipal i art. 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1990 de 21/4 pel que fa a la competència de l'òrgan municipal que ha d'aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents

A C O R D S :

PRIMER.-

Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996 en l'àmbit de Passeig Cabanellas, entorn camp de futbol, nova Unitat d'Actuació "UA 79- Passeig Cabanellas", redactat pel servei tècnic del Servei municipal d'Urbanisme.

SEGON.-

Obrir un període d'informació pública d'un mes, prèvia publicació de l'acord precedent a través d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya, en els taulers d'edictes i web municipals, a fi de que es pugui aportar per qui interessi els suggeriments o al·legacions a la proposta de modificació puntual del Pla General.

TERCER.-

Ampliar fins a dos anys el termini de suspensió de les tramitacions i llicències en l'àmbit de la modificació puntual del Pla General de l'àmbit del Passeig Cabanellas de conformitat amb el que disposa l'art. 71 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme de Catalunya, a comptar des de la seva publicació en el Butlleti Oficial de la Província núm 15 de data 17 de gener de 2004 (pags. 32 i 33) i respecte el mateix àmbit que el publicat en l'esmentat butlletí oficial.

QUART.-

Notificar els precedents acords al municipis limítrofes, als propietaris del Sector, a tots aquells interessats que resultin de l'expedient, donar trasllat dels precedents acords al Servei municipal de Ciutat Sostenible (llicencies), i publicar en el Butlletí Oficial de la Província l'acord d'ampliació de suspensió de llicencies urbanístiques."

El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, considera que l'ordenació prevista en aquest Passatge Cabanellas és un preludi de la futura edificació del camp de futbol veí. Sempre han defensat que el camp de futbol sigui un espai lliure, com a perllongació del Parc Central, compatible amb equipaments esportius. D'altra banda el que seria coherent és que tots els sectors implicats en el desenvolupament del Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM), actualment en tràmit, quedessin suspesos en la seva tramitació urbanística, supeditats a l'ampliació prevista de la informació pública del PAUM. Per tot això votaran en contra de la proposta.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, recorda que el seu grup ja va fer propostes en el mandat passat per a potenciar els equipaments esportius del sector. Ara bé, tampoc no considera que aquesta modificació vagi necessàriament en contra del que pretenen, perquè també es pot fer compatible amb la millora d'una zona històrica de Mataró que és cabdal; sota aquests paràmetres, tot el que impliqui una millora dels equipaments esportius pot ser compatible amb una volumetria adequada i raonable. Ara s'abstindran per poder continuar parlant sobre el tema en la informació pública. Finalment, podria estar d'acord amb el Sr. Valls amb el que ha dit sobre el PAUM, però llavors això suposaria aturar tota l'activitat urbanística; per això espera que el Sr. Vilert pugui donar més explicacions sobre aquesta qüestió.

El senyor Arcadi Vilert respon que el destí final de l'espai ocupat pel camp de futbol encara s'està discutint, però el punt de partida del govern és que allà hi hagi un gran espai lliure. El tema que avui es porta al Ple és una modificació del Pla General a l'àmbit exclusiu del Passatge Cabanelles, amb la finalitat d'eixamplar el carrer i millorar els habitatges. En tot cas aquest eixamplament beneficia al camp de futbol en quant la sortida d'emergència dóna al passatge.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

21 - AUTORITZAR LA CREACIÓ D'UNA SOCIETAT MIXTA PER PART DE PUMSA PEL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR IVECO-RENFE.

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"En sessió de data 9 de setembre passat, el Ple de la Corporació va acordar aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Mataró (PGOU-1996) en el Sector discontinuo "Iveco-Renfe-Farinera/Veïnat de Valldeix".

La societat municipal PUMSA és propietària d'una part del sòl en el Sector, concretament una finca de superfície 29.387 m² (adquirida a IVECO) i una altre de 1.913 m², a part del sòl que constituirà el futur sistema general discontinuo.

En aquest context, amb la finalitat d'agilitar el desenvolupament urbanístic del sector Iveco-Renfe i donar una entrada ordenada a la participació de la iniciativa i capital privat, PUMSA projecta segregar del que constitueix estrictament la prestació d'un Servei Públic en la gestió urbanística (administració actuant), la participació com propietari en les càrregues i beneficis de l'ordenació i execució urbanística, a través de la constitució d'una societat de capital mixt, en l'exercici d'una activitat econòmica, d'interès públic local, en règim de lliure concurrència. Amb aquesta forma de propietat es pretén donar accés a la cooperació i participació de la iniciativa i capital privats en l'edificació d'habitatges protegits en el Sector, amb especial cura de la qualitat en la construcció.

En aquest sentit la societat municipal ha presentat una sol·licitud d'autorització de constitució de societat, donant trasllat a l'Ajuntament de l'acord del seu Consell d'Administració de data 21 de setembre passat i adjuntant la documentació corresponent (Memòria, Plec de Condicions i Estatuts de la futura Societat)

En la Memòria que acompanya l'acord del Consell d'Administració de la societat municipal per a la constitució de la societat mixta, queda reflectit i justificat, de forma detallada, l'objecte de la constitució de la societat mixta, el fonament jurídic de l'operació, el procediment per la captació del capital privat, a través de concurs públic amb un barem de puntuació per a l'adjudicació on es pot destacar el caràcter d'interès públic municipal del mateix.

Es tracta d'una activitat econòmica a realitzar en règim de lliure concurrència i d'interès públic que l'Ajuntament directament o a través de PUMSA pot realitzar amb la constitució de societat mercantil, també de capital mixt (arts. 136, 137 i 140 del Reglament d'Obres i Serveis de les entitats locals de 23 de juny de 1995).

Per a la constitució de la societat de capital mixt, cal que PUMSA segueixi els requisits de l'art. 140 del ROAS, és a dir:

 1. Comptar amb l'autorització expressa i l'aprovació dels estatuts de la nova societat per part de l'Ajuntament.
 2. La societat mixta ha de tenir per objecte matèries connexes complementaries o accessòries de l'objecte de la societat originaria (PUMSA).

Amb la present proposta es preten el compliment del primer dels requisits legals, respecte el segon, efectivament, entre l'objecte social i finalitat de PUMSA i les finalitats i objecte social que es projecte per a la nova societat mercantil existeix una clara connexió.

Els objectius de la societat municipal PUMSA amb la creació d'aquesta societat de capital mixt es posen de manifest en el Plec de Condicions que ha redactat PUMSA per al Concurs d'Iniciatives, amb l'objecte de seleccionar l'accionista privat de la nova societat.

Les condicions bàsiques que defineixin l'actuació de la nova societat a constituir son les següents:

 • Participació de PUMSA: 50%
 • Participació de l'accionista privat: 50% (un únic soci, el capital no es pot segregar)

 • Capital social: 12.000.000 d'euros, totalment desemborsats en el moment de la constitució.
 • Limitacions i dret preferent en la transmissió d'accions
 • En el Barem per al concurs, a part de la valoració de la capacitat i solvència de les empreses licitants, es valora també les millores relatives a la construcció d'habitatges de protecció de venda i de lloguer i qualsevol altre implicació en la política d'habitatge en el municipi, la introducció de mesures medio-ambientals i de millora en la sostenibilitat en la construcció i manteniment dels habitatges i locals, millores projectades en el marc del planejament urbanístic que s'aprovi i d'altres.
 • Obligacions específiques de l'adjudicatari:
 • a part de rebre en l'amortització del capital la meitat dels solars i edificacions propietat de la societat mixta, adquirir de la societat mixta la resta de solars i edificacions que li pertanyin, llevat els destinats a habitatges protegits; el pagament que faci en espècie consistirà en la construcció dels habitatges protegits.
 • Compromís d'edificar en uns terminis.
 • Compromís de compra de sòl de PUMSA a través de la societat mixta
 • Avals i garanties per a l'obtenció de crèdit per part de la societat mixta.

A la vista de la Proposta del Consell d'Administració de la societat municipal PUMSA i l'informe jurídic previ, el Conseller-Delegat d'Urbansime PROPOSO AL PLE l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-

Autoritzar a la societat municipal PUMSA per a la constitució d'una societat de capital mixta per participar en el desenvolupament urbanístic i immobiliari del futur Sector urbanístic "Iveco-Renfe- La Farinera/Veïnat de Valldeix", en règim de lliure concurrència, a través del procediment de concurs i condicions que consten en la Memòria i Plecs de Condicions presentats per la Societat municipal.

Segon.-

Aprovar els Estatuts de la nova societat de capital mixta, segons proposta per la societat municipal PUMSA

Tercer.-

Publicar el precedent acord en el Butlletí Oficial de la Província i notificar-ho a la societat municipal PUMSA."

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, avança el vot negatiu del seu grup. Contra el que ha dit el Sr. Vilert, pensa que l'empresa mixta de la que formarà part l'empresa municipal PUMSA, no serà un propietari més del sector. No els hi sembla bé que PUMSA sigui l'administració actuant en el sector al matí, i a la tarda sigui un propietari del mateix. En conseqüència PUMSA fa una competència deslleial als promotors privats de la ciutat. L'operació no té a veure amb la construcció d'habitatges de qualitat sinó amb les plusvalues que es pensa obtenir. D'altra banda manifesta la malfiança que tenen sobre el barem que ha de seleccionar el soci capitalista de l'empresa mixta. En definitiva, no estan d'acord amb les formes d'intervenció de l'Ajuntament en el sector immobiliari de Mataró que es plantegen amb aquesta operació.

El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, considera que la confusió entre interessos públics i privats que es donen a la proposta fa que s'hagi d'explicar molt bé a la ciutadania que es pretén amb aquests societat mixta. No dubta que la proposta pugui ser vàlida jurídicament, però dels del punt de vista del ciutadà l'operació no s'observa molt nítida, ja que respon a les necessitats especulatives del sector, on els veïns s'han alertat perquè portarà a la construcció d'unes grans torres que trenquen la visió d'una ciutat sostenible. Seguint el criteri manifestat per la Federació d'Associació de Veïns en el debat del Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM), pensen que seria convenient suspendre els tràmits de constitució de la societat fins el 28 de febrer, data en què conclourà la informació pública del PAUM.

El senyor Arcadi Vilert respon en primer lloc que PUMSA tindrà el control de la nova societat malgrat el 5% de capital subscrit perquè el president del consell el nomenarà PUMSA i tindrà vot de qualitat. Malgrat això la societat mixta neix amb una programació concreta de tot el que ha de fer, i així constarà en els estatuts i en el plec de condicions, atès que és una empresa que no intervindrà sobre el territori, sinó que és estrictament una empresa instrumental financera. El soci financer serà escollit per lliure concurrència, de la mateixa manera que veu una clara diferència entre les funcions d'administració urbanística actuant que desempenyarà PUMSA i les que corresponen a una empresa patrimonial que només serveix per finançar l'operació. Òbviament s'haurà d'explicar el tema a la ciutadania, i en aquest sentit demana la col·laboració de tots, sense intentar tergiversar les coses, per tal d'explicar-les bé. D'altra banda la fórmula de l'empresa mixta no és gens estranya i és molt utilitzada pels municipis, ja que permet fer el doble d'activitat gràcies a la captació de capital privat. El model d'empresa mixta es basa, doncs, en la concertació, fent jugar la iniciativa privada en actuacions que l'Administració no pot abordar tota sola. Respecte a la petició de suspendre aquesta proposta fins el 28 de febrer, contesta que ara s'està autoritzant a PUMSA per fer un concurs, però mentre es tramita i tria el soci ja haurem arribat al dia 28 de febrer. Ara bé, en quant a l'acusació de densificació del sector, recorda que el vigent Pla General dóna al sector un sostre edificable de 2m2/m2, i la modificació del Pla en el sector el rebaixa a 1,3m2/m2, per tant no entén l'acusació. Fins i tot el plec de condicions per a seleccionar el soci privat contempla una clàusula de salvaguarda per si l'aprofitament urbanístic que aprovés finalment la Generalitat fos inferior al previst.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Abstencions: Cap.

22 - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PG ÀMBIT "EL RENGLE".

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"El 17 de juny de 2004 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996 en l'àmbit de El Rengle.

Es tracte de la modificació que abasta el Sector del Pla Parcial Industrial "El Rengle", a fi d'adaptar els paràmetres urbanístics del Pla General, que configuren una tipologia dominant pròpia d'indústria pesant, al nou context econòmic on la demanda del sector productiu, evoluciona cap a noves tipologies, mes vinculades a la distribució comercial, l'elaboració o ensamblatge de components tecnològics, cap a sistemes mes rics en coneixement, desplaçant la indústria pesada i manufacturera. Aquesta nova previsió possibilita la compatibilitat amb l'ús i la tipologia residencial.

A més, com queda fonamentat en el document aprovat inicialment, per criteris d'unitat territorial i paisatgística és més coherent plantejar l'ordenació d'aquest sector des de paràmetres d'ordenació urbana propis del nucli urbà en el front marítim, que no pas des de la lògica territorial plantejada al planejament vigent, que vincula el sector del Rengle als paràmetres de la gran plana industrial esmentada.

Recordem que dins l'àmbit del Rengle, colindant amb les illes que configuren l'àmbit d'aquesta modificació, concretament en la zona d'equipaments prevista al planejament vigent, existeix la previsió d'ubicar la seu de Tecnocampus, amb la voluntat de potenciar el vincle de la ciutat de Mataró amb la societat del coneixement, la innovació i la recerca aplicada al sector de les tecnologies de la informació i la comunicació.

La introducció de nous paràmetres d'ús i edificabilitat mitjançant el planejament, genera una expectativa real d'increment de plusvàlues, que hauran de garantir la viabilitat econòmica de l'execució del planejament, atenent a l'increment de les despeses imputables al sector, vinculades a la urbanització, i a l'execució d' infrastructures i de dotacions de l'àmbit d'influència, el que necessàriament ha de suposar un increment de les plusvàlues per a la ciutat.

Finalment recordar que en aquesta modificació coadjuva la voluntat dels propietaris dels Sector, que queda documentada a través del Conveni de col·laboració urbanística entre PUMSA i el conjunt de propietaris dels terrenys inclosos al sector de El Rengle de Mataró, signat el 28 d'abril de 2004. Aquest Conveni ha estat acceptat per l'Ajuntament en la mateixa sessió plenària de l'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU.

La modificació puntual del Pla General d'Ordenació en el Sector de "El Rengle", aprovada inicialment, el 17 de juny de 2004, ha estat exposada al públic durant un mes, ha estat notificada als propietaris i s'ha demanat informe als organismes amb competències afectades per la modificació.

Durant aquest període d'exposició pública, el 26 de juliol de 2004, s'ha rebut un escrit de RENFE en el qual, després de fonamentar la seva posició, informa favorablement l'aprovació

del planejament, sense perjudici de la petició d'autorització dels projectes d'obres que afectin a les zones del ferrocarril, en el futur desenvolupament del planejament.

També en el període d'exposició pública, s'ha presentat un escrit d'al·legacions, registrat el 28 de juliol de 2004, per part del Sr. Ramon Serra Giró, el qual ha estat informat pel servei jurídic de l'administració actuant en el Sector, la societat municipal PUMSA. En l'esmentat escrit d'al·legacions el Sr. Serra Giró sol·licita la nul·litat de ple dret de l'acord d'aprovació inicial de la modificació del Pla General en "El Rengle" per raó de que ell no ha tingut coneixement del Conveni de col·laboració urbanística signat pels propietaris dels terrenys en el Sector i, per tant, no hi ha pogut participar com propietari. Per una altre banda, el Sr. Serra demana que l'Ajuntament contesti els seus escrits presentats en data 5 de maig i 7 de juny de 2004, sobre la reparcel·lació i als quals no s'ha referit l'acord de la Modificació del Pla General.

En resposta a les al·legacions cal manifestar, en primer lloc, que el conveni de col·laboració urbanística signat entre PUMSA i la resta de propietaris del Sector en data 28 d'abril de 2004, és coherent amb el projecte de reparcel·lació, aprovat definitivament el 17 de març de 2004, segons el qual, el Sr. Serra Giró no te la condició de propietari de parcel·la resultant. Els drets que el Sr. Serra havia aportat al Sector del Rengle, eren inferiors al 15% de la parcel·la mínima edificable, per la qual cosa, van haver de ser compensats econòmicament, en compliment del que disposa l'art. 120.d) de la Llei 2/2002, de 14 de març, Llei d'Urbanisme de Catalunya.

En segon lloc, recordar que la modificació del Pla General no és l'instrument urbanístic per donar resposta als recursos de reposició interposats contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació. No obstant, cal manifestar que, segons queda constància a l'expedient de reparcel·lació de El Rengle, els escrits presentats pel Sr. Serra Giró contra l'aprovació definitiva de la reparcel·lació i contra la primera "derrama" han estat degudament resolts i notificats per l'Ajuntament.

En conseqüència del que s'exposa procedeix desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Serra Giró.

El document objecte de la present proposta d'aprovació provisional és idèntic al que es va aprovar inicialment exceptuant un apartat que s'ha introduït en concepte d'aclariment o justificació del compliment dels paràmetres de cessió de sòl públic destinat a sistemes generals, espais lliures, en aquesta modificació puntual del Pla General.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposen els arts. 94 i 83 de la Llei d'Urbanisme 2/2002 de 14 de març, així com els arts. 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1990 de 21/4 pel que fa a la competència de l'òrgan municipal que ha d'aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents

A C O R D S :

PRIMER.-

Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996 en l'àmbit de El Rengle.

SEGON.-

Desestimar l'al·legació formulada pel Sr. Serra Giró pels motius que consten en l'apartat expositiu del present acord.

TERCER.-

Notificar els precedents acords als interessats i a la Societat Municipal PUMSA

QUART.-

Trametre a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva:

 • tres exemplars del document tècnic.
 • fotocòpia de l'expedient administratiu
 • un document tècnic en suport informàtic."

El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, reitera que, igualment al punt anterior, votaran negativament per entendre que aquesta aprovació hauria de suspendre's fins que acabés el termini d'informació pública del PAUM.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, anuncia l'abstenció del seu grup per les incerteses que veuen en el tractament conjunt de la façana marítima de Mataró, a la vista de cada una de les actuacions que s'estan portant a terme en aquest sector pel govern municipal.

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde President, en relació a les diverses manifestacions dels grups de l'oposició demanant la suspensió de la tramitació en marxa de plans urbanístics, indica que el compromís anunciat per l'equip de govern per a l'ampliació del termini d'informació pública del PAUM fins el 28 de febrer de 2005, implica que la tramitació administrativa de la modificació del Pla General de l'àmbit El Rengle s'acompasarà a l'esmentada informació pública, de forma que l'expedient no vagi a la Comissió d'Urbanisme per a l'aprovació definitiva abans del 28 de febrer. En aquest període es podrà discutir amb les entitats el PAUM i si, producte d'aquesta discussió, s'introduissin canvis substancials en l'àmbit de El Rengle, es tornaria a fer l'aprovació provisional, o fins i tot tornar a l'aprovació inicial.

El senyor David Rovira manifesta la seva sorpresa davant la intervenció del Sr.Alcalde, en el sentit de què després de consensuar l'ordenació de El Rengle en un conveni amb els propietaris, ara es passarà a l'aprovació provisional de la modificació del Pla General per, a continuació, reservar-lo en un calaix fins a finals de febrer, quan es portarà a la Comissió d'Urbanisme. I que si resulten canvis en el PAUM que afecten al sector El Rengle es tornarà enrera en la tramitació. Es pregunta per què es porta a aprovació provisional aquest Pla si el tràmit queda pendent d'un altre debat. Considera que la tramitació d'un Pla no pot anar tan alegrement endavant i enradera.

El senyor Antoni Valls celebra l'actitud del Sr. Alcalde i la bona intenció que manifesta, però no tenen cap seguretat jurídica de què tot serà com ha explicat. El coherent seria deixar el tema sobre la taula perquè no veuen el sentit d'aprovar provisionalment, però supeditat a possibles canvis futurs.

El senyor Arcadi Vilert no veu cap contradicció en la proposta en tant que en el món de l'urbanisme tot està supeditat a canvis. Fins i tot, aquesta modificació del Pla General opera sobre un sector que ja té Pla Parcial i projecte de reparcel.lació aprovats. Respecte la proposta que ja fet el Sr. Alcalde, recorda que el tràmit d'aprovació definitiva d'un Pla urbanístic per la Generalitat dura aproximadament sis mesos, i s'acaba portant l'expedient a la Comissió d'Urbanisme, que és la competent per a l'acte d'aprovació definitiva; el compromís estriba en que no vagi a la Comissió d'Urbanisme fins després de febrer, però mentrestant es demanaran els informes preceptius previs a l'acte d'aprovació definitiva, com els que afecten als serveis de carreteres, costes, etc. Pensa que malgrat no s'hagués adquirit pel govern el compromís d'ampliar la informació pública del PAUM, difícilment la Comissió d'Urbanisme hauria aprovat definitivament la modificació de El Rengle abans de final de febrer, per la durada ordinària del tràmit d'aprovació definitiva dels plans. Amb aquest procediment es podria modificar, si calgués, el que avui es porta a l'aprovació provisional a resultes del debat sobre el PAUM amb les entitats ciutadanes, que es tanca el 28 de febrer. Pel que fa al debat del PAUM, reitera la voluntat de diàleg amb totes les entitats ciutadanes, però això no vol dir que, com a govern, no tinguin una opinió tancada sobre el contingut que ha de tenir el PAUM, doncs ha estat discutida àmpliament en el sí del govern. Però per coherència no poden tancar definitivament el PAUM abans de completar el debat ciutadà en marxa. No tenen cap intenció prèvia de canviar de criteri, però si del debat resulten propostes o visions més interessants que les ja formulades, han de poder-se canviar, adaptant els procediments en tràmit.

El senyor Antoni Valls assenyala que la intenció del govern tal com ha expressat el Sr. Vilert, és no canviar el document del PAUM; llavors no entén perquè s'allarga la pantomima.

El senyor David Rovira lamenta el fons del que ha dit el Sr. Vilert. Tampoc la forma és correcta pels motius que ha manifestat en la seva anterior intervenció. Només demana que s'expliqui bé als propietaris i als interessats tot aquest enrenou.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

23 - APROVACIÓ DEFINITIVA ESTUDI DE DETALL "ELS CORRALS".

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"L'Alcalde President per Decret de data 10 de juny de 2004, va aprovar inicialment l'Estudi de detall de reordenació volumètrica de l'edifici d'habitatges plurifamiliars situat a la Plaça dels Corrals, s/n de Mataró, presentat pel Sr. Manel Viñals i Soler.

L'aprovació inicial de l'Estudi de Detall es va acordar "amb el benentès que, per l'aprovació definitiva caldrà incorporar les esmenes que s'indiquen a continuació

 • Cal reestructurar el document de manera que es distingeixi clarament el que és informació del que és proposta d'ordenació, tant a la memòria com als plànols.
 • Cal reestudiar l'acotació del plànol d'ordenació proposada
 • Cal que en el document es deixi constància dels aspectes d'adequació provisional de l'entorn pactats amb l'Ajuntament com són:

 • Tanca provisional del pati de l'escola Anxaneta
 • Nou muret de regularització de façanes posteriors de les edificacions del carrer Sant Ramon.
 • Adecentament del terreny cedit per a zona verda mitjançant la col.locació de llambordes facilitades pel Servei de Manteniment , en continuïtat amb el paviment existent.
 • Cal garantir que la zona de pas provisional no afectarà cap dels arbres existents."

Consta a l'expedient que s'ha notificat l'acord esmentat al promotor i als veïns de les finques objecte de l'estudi de detall. S'ha sotmès el mateix a una informació pública de 20 dies, prèvia publicació per edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en els diaris La Vanguardia i El Punt Diari i en els taulers d'edictes municipals.

En data 20 de juliol de 2004, s'ha presentat en el Registre d'Entrada de Documents de l'Ajuntament, un escrit d'al·legacions per part del Sr. Fernando García Luque, en el qual es planteja que la nova tanca del pati de l'escola Anxaneta perjudica la propietat de l'al·legant, situada al primer pis de l'edifici del C. Hospital, núm. 9, tant des del punt de vista de seguretat com de privacitat, i demana que es desplaci la citada tanca, situant-la més endins de l'actual pati de l'Anxaneta, fins al costat de la porta de garatge existent, o subsidiàriament demana suprimir-la.

Aquesta al·legació ha estat informada per l'arquitecte del Servei d'Urbanisme, segons informe de data 20 de setembre de 2004. En resposta a l'al·legació s'ha de considerar el següent:

L'actual pati de l'escola Anxaneta es troba ocupant gran part de l'espai interior d'illa qualificat de zona verda i anomenat Plaça dels Corrals.

Per necessitats de funcionament d'aquest equipament com a parvulari (seguretat, higiene, manteniment€) el pati de l'escola ha de continuar essent un espai tancat com fins ara.

Al mateix temps, i degut a la construcció del nou edifici d'habitatges que permetrà alliberar una important porció de terreny que passarà a incrementar la zona verda, cal possibilitar l'accés dels nous veïns als seus habitatges.

La solució proposada a l'Estudi de Detall que ens ocupa, permet garantir l'accés als nous habitatges disminuint el menys possible la superfície del pati de l'escola.

És per això que es manté aquesta opció de situació de la nova tanca com la menys perjudicial, tot i que es tindrà en compte l'al.legació presentada en el sentit que s'estudiarà el tipus de tanca (material, disseny, alçada€) per tal que no sigui escalable i afecti el menys possible les condicions de seguretat i privacitat de l'habitatge el balcó del qual està més proper.

En conseqüència s'estima parcialment l'al·legació presentada.

En data 13 de setembre de 2004 el Sr. Manel Viñals Soler, ha presentat documentació per complimentar les prescripcions que es van fixar amb l'aprovació inicial. Segons informe de l'arquitecte del Servei d'Urbanisme, de data 20 de setembre de 2004, amb aquesta documentació l'Estudi de Detall resol les condicions imposades per l'Ajuntament en l'aprovació inicial i s'informa favorablement la seva aprovació definitiva, en el benentès que en el procés de la llicència d'obres caldrà estudiar el disseny de la nova tanca del pati de l'escola Anxaneta per tal que no sigui escalable, així com el disseny del nou mur de tancament dels darreres de les cases del carrer Sant Ramon per tal que s'integri en l'entorn construït.

A la vista d'aquests antecedents i dels informes que es troben a l'expedient, favorables a l'aprovació definitiva de l'estudi de detall, i de conformitat amb el que disposa la Disposició Transitòria Quarta de la Llei d'Urbanisme de 14 de març de 2002, Llei 2/2002, i per tant, l'aplicació de l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat, PROPOSO al Ple Municipal, si s'escau, l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-

Aprovar definitivament l'estudi de detall de reordenació volumètrica de l'edifici d'habitatges plurifamiliar situat a la Plaça dels Corrals, presentat per Manel Viñals i Soler, amb el benentès que en el procés de la llicència d'obres caldrà estudiar el disseny de la nova tanca del pati de l'escola Anxaneta per tal que no sigui escalable, així com el disseny del nou mur de tancament dels darreres de les cases del carrer Sant Ramon per tal que s'integri en l'entorn construït.

Segon.-

Resoldre i estimar en part l'al·legació presentada per Fernando García Luque, en el sentit que s'ha fonamentat en la part expositiva d'aquest acord.

Tercer.-

Notificar el present acord a Manel Viñals i Soler, a la resta d'interessats que resulten de l'expedient i publicar l'acord i la normativa de l'Estudi de detall en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.-

Trametre còpia del document tècnic i fotocòpia de l'expedient administratiu a la COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per tal de que tramitin l'assabentament.

Cinquè.-

Notificar aquest acord al Servei Municipal de Llicències d'obres als efectes de tenir en compte que en el procés de la llicència d'obres caldrà estudiar el disseny de la nova tanca del pati de l'escola Anxaneta, en el sentit acordat amb l'aprovació de l'Estudi de detall."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

24 - APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLA GENERAL PER LA CREACIÓ DEL "SISTEMA DE DOTACIONS D'HABITATGE PÚBLIC" (DHP) I RATIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"En sessió de data 8 de juliol de 2004 el Ple de l'Ajuntament, va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996 per a la creació del nou sistema de dotació d'habitatge públic (DHp), amb la modificació de la normativa urbanística que comporta per una banda i per una altre, la modificació en concret de la qualificació d'una peça de sòl sense edificar, situada en el Pla d'en Boet, (finca que limita al nord amb el carrer de Sant Cugat, a l'est amb el barri residencial Pla d'en Boet, al sud amb el Cros arqueològic de Torre Llauder i la prolongació del carrer Castaños i a l'oest amb la Prefactura dels Mossos d'Esquadra).

Consta a l'expedient que es va obrir un període d'informació pública d'un mes, i

s'ha notificat als organismes afectats i al President de l'Associació de Veïns del Pla d'en Boet. L'edicte al BOP es va publicar el 22/07/2004.

Amb la present modificació puntual del Pla General, és molt important tenir present que la peça de sòl del Pla d'en Boet destinat a dotació d'habitatge públic, és propietat de l'Institut Català del Sòl (INCASOL) i que, després de converses entre els representants del Govern Municipal i els d'INCASOL i Direcció General d'Habitatge, s'ha arribat a l'acord sobre el destí dels futurs habitatges i la cessió d'ús a favor de l'Ajuntament de la planta baixa del futur edifici, destinada a equipament, en els termes que es reflecteixen en el Conveni signat en data 14 de setembre de 2004, entre el Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i l'Alcalde de l'Ajuntament de Mataró.

Per tant, la present proposa al Ple te per objecte també la ratificació d'aquest Conveni amb la Generalitat de Catalunya, de data 14-09-04, sobre la construcció d'habitatges de protecció oficial al Pla d'en Boet i regulació dels drets que general a favor de l'Ajuntament la cessió d'ús de l'equipament. Els termes bàsic dels Conveni son els següents:

 • La Direcció General d'Habitatge, a través de l'Institut Català del Sòl, durà a terme una Promoció d'uns 100 habitatges aproximadament, aparcaments i local d'equipament en la parcel·la de la seva propietat objecte del canvi de clau amb la modificació del Pla General (DHP). Els habitatges seran qualificats d'habitatge de protecció oficial.

 • Aquests habitatges seran de lloguer rotatori per a joves i de lloguer assistit per a gent gran. L'Ajuntament de Mataró participarà en la definició dels criteris d'adjudicació.

 • El local en planta baixa que en resultarà d'aquesta promoció s'oferirà a l'Ajuntament tota vegada que un 70% de la seva superfície, amb una edificabilitat mínima de 800 m² es qualificarà d'equipament públic. Aquests 800 m² es cediran gratuïtament a l'Ajuntament de Mataró per un període de vint anys. Les places d'aparcament no vinculades a la promoció s'oferiran a l'Ajuntament i el preu d'alineació serà com a màxim els cost real de les obres.

 • Atès l'interès municipal en l'objecte d'aquest Conveni s'acorda l'aplicació dels mitjans necessaris per l'exempció fiscal de les obligacions tributaries municipals del INCASOL derivades d'aquesta promoció pública.

Durant el període d'informació pública de l'aprovació inicial del Pla General, s'han presentat tres escrits per part de l'Associació de Veïns del Pla d'en Boet, que plantegen les qüestions següents:

Primer escrit 3/8/2004.

 1. La junta de l'AV no està d'acord amb la reqüalificació urbanística de la parcel·la situada al costat de la caserna dels mossos d'esquadra de Mataró (entre carrers Sant Cugat i Castaños), ja que aquesta requalificació representa la pèrdua pel barri d'un espai d'ús públic i la seva conversió amb terreny d'ús privat.
 2. Demanen l'ampliació del període d'informació pública per poder debatre el tema amb l'Ajuntament i la celebració d'una reunió oberta amb els veïns i el Conseller Delegat d'Urbanisme.

Segon escrit 3/8/2004.

 1. Desacord amb el contingut de la modificació del Pla General aprovada inicialment ja que l'Ajuntament havia promès als veïns que aquest espai seria una zona verda i parc públic ja que el barri no compta amb cap espai similar.
 2. Com alternativa a la primera proposta, demanen un compromís de l'Ajuntament per planificar un parc i una zona verda entre el carrer Castaños, Camí Ral, Laia l'Arquera, la Pollancreda, el Clos Arqueològic i l'Avinguda President Companys.
 3. També demanen un compromís per escrit d'ADIGSA, de reparar i pintar els edificis del carrer Sant Valentí i arreglar els locals, així com la reparació del Grup

80 (finestres, aparcament, juntes de dilatació i finestres del pati).

Tercer escrit de 2/8/2004:

 1. Que es facin menys pisos socials dels previstos (95) i que siguin mes grans que els inicialment previstos de 40 m2.
 2. Que l'alçada dels blocs sigui inferior als 6 pisos previstos, ja que aquesta alçada taparà el sòl als veïns mes propers a l'edifici.
 3. Que la zona de la Pollancreda /Laia l'Arquera i el Clos Arqueològic de Torre Llauder sigui condicionada com a zona verda i parc públic amb bancs per seure, papereres, zones de jocs per als nens, poda d'arbres, arranjament de les voreres, etc.
 4. Que l'Ajuntament de Mataró negoci amb ADIGSA el compromís perque s'acabi la reparació dels edificis del Grup 80 (aparcament, desaigües, voreres del pati, balcons, dilatació de juntes) i dels tres edificis del carrer Sant Valentí (desperfectes i pintura de les façanes).

 

El Conseller Delegat d'Urbanisme juntament amb el Regidor Delegat d'Habitatge, han mantingut diverses reunions amb els representants de l'Associació de Veïns Pla d'en Boet, (1/07/04 i 13/09/04) en les que s'han explicitat tan el contingut de les al·legacions formulades en els tres escrits presentats a l'Ajuntament, com altres temes que s'hi vinculen i les possibles solucions per cada una de les qüestions plantejades. D'acord amb les indicades converses, es dona resposta a les al·legacions presentades, de la forma següent:

Primera:

La modificació del Pla General en tràmit, possibilitarà la construcció d'uns 95 habitatges públics, si be es mantindrà una planta baixa de 800 m2 destinada a equipament públic.

Aquesta solució mixta, fa compatible la qualificació originaria del sòl (equipament) amb l'aprofitament del vol del mateix, que es permetrà amb la modificació del pla General que s'està tramitant. Amb aquesta modificació es podrà donar resposta a la necessitat de crear habitatge social de lloguer a cost assequible bàsicament per a joves, del que tant necessitat està la nostra societat en aquests moments. Per tant, cal recalcar que l'objectiu originaria de construir un equipament en aquesta zona, no es perd, sinó que es manté.

Segona:

Desprès de les diverses converses mantingudes amb els veïns sobre el tema, s'estima que aquèst ha sigut suficientment debatut i consensuat i per tant no es considera necessari ampliar el període d'informació pública, tota vegada que es dona resposta positiva a les diverses reivindicacions formulades pels veïns.

Tercera:

Contràriament al que s'indica en el segon dels escrits presentats per l'associació de veïns, el sòl en el que s'ha de construir l'equipament i habitatges socials, no ha estat mai qualificat de zona verda o espai lliure, sinó que sempre ha estat qualificat d'equipament. Altre cosa es, que mentre no s'ha utilitzat per aquesta finalitat, hagi restat lliure d'edificació i en els darrers temps s'utilitzi com aparcament dels veïns.

Quarta:

Tal com ja han manifestat verbalment els Regidors delegats d'Urbanisme i Habitatge als representants de l'associació de Veïns del Pla d'en Boet, l'Ajuntament adquireix el compromís de fer un arranjament dels espais lliures actualment existents entre els carrer Castaños i Camí Ral, giratori de la Laia l'Arquera, la Pollancreda, el Clos Arqueològic i l'avinguda President Companys, conformant un parc, espais lliures o zona verda unitària al servei dels veïns del barri, amb bancs per seure, papereres, zones de jocs per als nens, poda d'arbres, arranjament de les voreres, etc., així com racionalitzar l'espai d'aparcament lliure d'aquestes zones per tal d'encabir-hi les places informals que desapareixeran.

Cinquena:

L'Ajuntament ha negociat amb ADIGSA, les reivindicacions que els veïns han fet directament a aquesta entitat.

S'adjunta l'escrit que ADIGSA ha enviat a l'Ajuntament, sobre les qüestions plantejades.

Sisena:

Arran de diversos estudis que s'han portat a terme sobre les necessitats actuals en matèria d'habitatge, ADIGSA realitzarà, en l'edifici que s'ha de construir en el solar el qüestió, habitatges petits per tal de donar resposta a necessitats socials molt concretes, de gent que viu sola o màxim en parella, que requereixen aquest tipus d'habitatges. Las necessitats a resoldre, no preveuen habitatges mes grans; per tant, malgrat el nombre exacte d'habitatges que sortiran finalment de la promoció encara no està tancat, no es podrà accedir a la petició de que es facin habitatges mes grans, entenent que en cap cas això implicarà una densificació del barri, al mantenir una ratio raonable d'inquilins per superfície construïda. No obstant, s'haurà d'estar al projecte que finalment es redacti pels tècnics d'ADIGSA en col·laboració amb els tècnics municipals.

Setena:

Pel que fa a l'alçada final dels bloc de pisos a construir, també s'haurà d'estar al que resulti de la redacció del projecte, en el benentès que es farà tot el possible per respectar l'assolellament dels habitatges mes propers al nou edifici.

Vuitena:

El mateix que ja s'ha indicat en la resposta quarta.

Novena:

El mateix que ja s'ha indicat en la resposta cinquena.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes jurídics dels serveis d'Urbanisme i de Ingressos precedents i el que disposen els arts. 94 i 83 de la Llei d'Urbanisme 2/2002 de 14 de març, així com els arts. 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1990 de 21/4 pel que fa a la competència de l'òrgan municipal que ha d'aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents

ACORDS:

Primer.-

Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996 per a la creació del nou sistema de dotació d'habitatge públic (DHp), amb la modificació de la Normativa urbanística que comporta i la modificació de la qualificació d'un solar situat al Pla d'en Boet com dotació d'habitatge públic

Segon.-

Ratificar el Conveni entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de data 14 de setembre de 2004, sobre la construcció d'habitatges amb protecció oficial al Pla d'en Boet.

Tercer.-

Resoldre les al·legacions presentades per l'associació de Veïns del Pla d'en Boet segons la resposta que es dona en la part expositiva d'aquesta resolució.

Quart.-

Notificar el precedent acord a l'Institut Català del Sòl, al Departament de Medi Ambient i Habitatge, a la societat municipal PUMSA i a la de Prohabitatge, a l'Associació de Veïns del Pla d'en Boet, a la secció de Patrimoni del Servei de Gestió Econòmica i al Servei d'Ingressos.

Cinquè.-

Publicar els precedents acords en el Butlletí Oficial de la Província.

Sisè.-

Trametre a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva:

 • tres exemplars del document tècnic.
 • fotocòpia de l'expedient administratiu
 • un document tècnic en suport informàtic."

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, avança el vot favorable del seu grup, encara que no entén perquè no es considera necessària l'ampliació del termini d'informació pública.

El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, valora positivament la oportunitat i interès social de la proposta, però també es fa ressò d'un grup de veïns important, preocupats per la gestió posterior d'aquests pisos que, si no es fa correctament, pot produir situacions de marginalitat.

El senyor Arcadi Vilert respon que l'empresa municipal PROHABITATGE extremarà la cura en la gestió dels habitatges per evitar que es produeixin els efectes citats pel Sr. Valls.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l'ordre del dia núm. 25 i 39 per venir referits a temàtiques coincidents.

25 - APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PAUM, AMB L'AMPLIACIÓ DEL PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'APROVACIÓ INICIAL, FINS EL 28 DE FEBRER DE 2005.

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"En sessió de data 13 de maig de 2004 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Programa de participació ciutadana relatiu al procés de tramitació del Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM) i les seves possibles modificacions en el futur.

Amb aquest programa s'ha dirigit, des del seu inici, el procés de participació en l'elaboració del PAUM, actualment en fase d'informació pública de l'aprovació inicial, acordada pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 8 de juliol de 2004 i per un termini màxim que finalitza el dia 30 d'octubre de 2004.

Una vegada obert el debat que comporta el programa d'actuació urbanística (PAUM) sobre els reptes plantejats entorn l'habitatge, les activitats productives o l'increment de mobilitat, i degut a l'abast del tema i l'interès manifestat pels ciutadans, es fa necessari ampliar el termini d'informació pública previ a l'aprovació provisional, amb la previsió d'oferir més escenaris de debat per facilitar la participació. Concretament, l'ampliació del termini d'informació pública permetrà realitzar actes públics semblants o equivalents a les dels pressupostos participatius, amb dues audiències públiques, una primera temàtica dirigida a col·lectius específics, com les associacions de veïns, els membres dels Consells Municipals de participació i altres entitats que tinguin interès en l'objecte del PAUM, i una segona oberta a tota la ciutadania.

Com sigui que l'ampliació del termini d'informació pública ve a incrementar l'esfera de drets dels ciutadans, vist l'informe jurídic precedent, proposo al Ple de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels següents:

ACORDS:

Primer.-

Modificar el Programa de Participació Ciutadana del Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM) en el següent sentit:

 1. Ampliar el termini d'informació pública de l'aprovació inicial del Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM), acordada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 8 de juliol de 2004, fins el dia 28 de febrer de 2005, als efectes de que fins aquest termini es pugui aportar per qui interessi els suggeriments i propostes per l'aprovació provisional del PAUM.
 2. Durant aquest període d'informació pública es celebraran dues audiències públiques, una primera temàtica dirigida a col·lectius específics, com les associacions de veïns, els membres dels Consells municipals de participació, consells dels Organismes autònoms, fundacions i altres entitats relacionades amb l'objecte del PAUM i una segona oberta a tota la ciutadania

Segon.-

Publicar el precedent acord en el Butlletí Oficial de la Província, en dos diaris de més divulgació a Catalunya, als taulers d'anuncis de l'Ajuntament i a través de la web municipal, indicant que el seu contingut pot ser consultat en les dependències municipal i a través d'Internet en la web municipal.

Tercer.-

Notificar els precedents acords al municipis limítrofes, a les societats municipals PUMSA i AMMSA, a la Federació de l'Associació de Veïns, als Presidents dels Consells de participació ciutadana, dels organismes autònoms, fundacions i altres entitats relacionades amb l'objecte del PAUM."

39 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA POSSIBLE INCIDÈNCIA EN LA GESTIÓ DEL PROCÉS URBANÍSTIC DEL PAUM PER L'AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent :

"El Govern Municipal presenta per a la seva aprovació en el Ple Municipal d'Octubre una proposta per modificar el Programa de Participació Ciutadana del Programa d'Actuació Urbanística Municipal en el sentit d'ampliar el termini d'informació pública, durant el qual es celebraran dues audiències publiques.

Per tal motiu, aquest Grup Municipal presenta la següent

PREGUNTA

 1. Quines possibles incidències tindrà aquesta ampliació en la gestió del procés urbanístic previst en principi i als possibles afectats?"

El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, valora positivament l'ampliació del programa de participació ciutadana del PAUM, però si això no ve acompanyat per la suspensió dels instruments de planejament que actualment s'estan tramitant, ho consideren paper mullat. El mateix Sr. Vilert en el punt 22 de l'ordre del dia d'avui ha expressat nítidament que el govern municipal té les idees molt clares de que vol aprovar, i aquesta actitud no és prou humil per encarar-se a un procés en el que els ciutadans han d'expressar les seves opinions. Per tot això s'abstindran.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, considera que la situació actual de tramitació del PAUM, amb l'ampliació anunciada de la informació pública, revela una imprevisió i un voler fer coses poc pensades. Aquesta imprevisió obliga a més a rectificar la marxa dels compromisos urbanístics de l'Ajuntament amb els propietaris de diferents sectors.

El senyor Arcadi Vilert respon a la pregunta del Sr. Rovira continguda en la pregunta núm. 39 de l'ordre del dia d'avui, dient que la part normativa del PAUM ja obliga des de la seva aprovació inicial adoptada el juliol passat; per això no li afecta el allargament previst del temps previst per a l'adopció de l'aprovació provisional. Quant a la intervenció del Sr. Valls, contesta dient que, ell, en el punt 22, només ha dit que el govern tenia una proposta formada sobre com havia de ser la planificació de El Rengle, i que això és perfectament compatible amb el debat que ha de portar-se a terme amb els veïns sobre el PAUM. Governar significa prendre decisions, opcions per al futur urbanístic de Mataró, i el fet de què hi hagi participació ciutadana en el marc d'un ampli debat, no treu que el govern tingui la responsabilitat de portar al debat una proposta concreta i coherent amb les seves conviccions; és a dir, si el govern no creiés en aquesta proposta malament podria defensar un projecte, el qual, per cert, es remunta com a mínim un any i mig enrera de discussió i reflexió interna. En suma, si en el debat surten idees o propostes que milloren el document actual del PAUM, no hi ha cap dubte que les acceptaran.

El senyor Antoni Valls replica que el que ells volen és que el govern es dediqui precisament a governar, ja que la sensació que dóna és que van a remolc dels interessos del sector immobiliari.

El senyor Arcadi Vilert demana enèrgicament al Sr. Valls que això que acaba de dir no li torni a dir mai més.

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde President, reivindica el dret del govern a equivocar-se, però en aquest cas no pensa que sigui un error ampliar el termini del debat ciutadà del PAUM. A més que l'oposició no només té veu sinó que també té vot.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

-Servei de LLicències-

26 - EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA OBRES REHABILITACIÓ EDIFICI C. PIETAT, 8 I DELEGACIÓ A PUMSA DE LA GESTIÓ I EXECUCIÓ.

El senyor Genís Bargalló, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent :

"La Comunitat de Propietaris del c. Pietat, 8 no ha complert l'ordre d'executar les obres de reforç i substitució de les bigues malmeses a la seva finca, segons projecte autoritzat en la llicència concedida el 28.04.03, en exp. 20022153MEN, ordenades per decret de 10.02.04.

Per les informacions rebudes, la Comunitat no ha iniciat les obres per una qüestió econòmica d'alguna de les persones copropietàries. El mal estat de la finca es va detectar l'any 1999, la Comunitat ha anat fent actuacions com sol·licitar i obtenir dictamen del Centre Tècnic i de Cooperació per a la Rehabilitació d'Habitatges, encarregar la redacció del projecte tècnic de reforç de sostres amb biguetes de ciment aluminós, i sol·licitar i obtenir llicència d'obres, però alhora d'afrontar les despeses que comporta l'execució de les obres el tema ha quedat paralitzat, la manca de capacitat econòmica d'algunes de les persones copropietàries no pot ser assumida per la resta de la comunitat, que també té escassa capacitat econòmica.

La intervenció municipal mitjançant l'execució subsidiària sembla ser la única solució per executar els treballs de reparació estructural i de façana de l'edifici, que no es pot demorar per més temps a causa de l'estat de degradació en que es troba, segons informe del servei tècnic municipal.

El projecte redactat en abril de 2002 està pressupostat en 68.477, 11 euros d'execució material, més el 19% de benefici industrial, el 7% d'IVA i l'actualització de l'IPC fins abril del 2004, resulta un cost de 91.402,62 euros. El honoraris de direcció resultants de l'11% del cost del projecte es calcula en 10.054,28 euros.

Provisionalment es calcula el cost total de 101.456,90 euros, obra més direcció tècnica.

Es va advertir a la comunitat interessada que en cas d'incompliment es procediria a l'execució forçosa mitjançant execució subsidiària o multa coercitiva.

Les despeses són a càrrec de l'obligat i es poden liquidar de forma provisional abans de la seva execució, a reserva de la liquidació definitiva. És obligació de la Comunitat de propietaris la realització de les obres necessàries per la conservació de l'immoble, de forma que reuneixi les degudes condicions estructurals, d'estanqueïtat, habitabilitat i seguretat. Aquesta respon de les seus deutes front a tercers amb tots els fons i crèdits al seu favor, subsidiàriament i previ requeriment de pagament respectiu, el creditor podrà dirigir-se contra cada propietari per la quota que li correspongui en l'import insatisfet.

La societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), té com objecte, entre d'altres, la realització de funcions de l'àmbit municipal que se li encomanin relatives a l'habitatge, que assumirà per delegació expressa del Ple de l'Ajuntament, conforme l'article 2.e) dels seus Estatuts. PUMSA ha fundat la societat Prohabitatge Mataró, SA per les actuacions vinculades amb l'habitatge, en especial uns dels seus objectius és la prestació de serveis relacionat amb la construcció, la rehabilitació i el manteniment i conservació d'edificis i habitatges, públics o privats, en totes les seves fases, tal com preveu l'article 2.2.d) dels seus Estatuts.

Vistos els articles 189 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme; articles 95 a 98 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; i articles 10 i 22 de la Llei de Propietat Horitzontal, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents

A C O R D S

Primer.-

Executar subsidiàriament les obres de reforç i substitució de les bigues malmeses, de l'edifici del c. Pietat, 8, a càrrec de la Comunitat obligada, per incompliment del decret de data 10.02.04.

Segon.-

Delegar a PUMSA la gestió i execució de les obres de rehabilitació indicades a l'acord anterior.

Tercer.-

Notificar els anteriors acords a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Nova Ciutadania-

27 - DONAR COMPTE DEL PLA MUNICIPAL PER A LA NOVA CIUTADANIA 2004-2007.

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Benestar Social i Nova Ciutadania, dóna compte de la proposta següent:

"Relació de fets

El fet migratori està transformant la realitat de la nostra societat en general i de la nostra ciutat en particular. La regulació legal i els criteris d'accés al nostre territori els fixa l'Estat, i l'administració autonòmica té la responsabilitat de dissenyar i posar en marxa polítiques d'integració de les persones nouvingudes, però és l'administració local, els ajuntaments els qui, com a representants més propers a la ciutadania, ens trobem en la situació d'haver de gestionar aquest fenomen estructural i global, i ens toca fer front als múltiples reptes que aquest nou context ens planteja.

Aquesta situació evidencia la necessitat de definir d'una manera més acurada les competències dels tres nivells de l'administració, així com dels recursos que van assignats a les competències. De la mateixa manera, és imprescindible treballar les polítiques d'immigració des del consens, la coordinació i la corresponsabilitat entre els agents, les administracions i les institucions públiques i, en general, el treball en xarxa amb tots aquells agents econòmics i socials que tenen relació amb els processos migratoris.

Mataró és una ciutat que ja té molta experiència en el treball amb les persones nouvingudes. Han estat molts els programes i les actuacions que s'han realitzat des de l'Ajuntament, sobretot des de l'àmbit dels serveis socials, la sanitat i l'ensenyament, per afavorir la integració de la població nouvinguda.

La gestió dels programes i de les actuacions que tenen com a objectiu la integració de les persones que arriben a la nostra societat, i l'anàlisi dels impactes que el fet immigratori té sobre el conjunt de la ciutat és un dels reptes i una de les prioritats del govern per a l'actual mandat. I aquest repte el volem afrontar des de la responsabilitat política, però també des de la participació ciutadana, del treball en xarxa amb el conjunt de les associacions, institucions i administracions que treballen directa o indirectament per a la inserció social dels nouvinguts, però també per a la cohesió social, per a la igualtat d'oportunitats i per a la construcció de la plena ciutadania i per a la convivència.

El Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària celebrada el 13 de maig de 2004, va aprovar per unanimitat de tots els Grups Municipals (PSC, ICV-EUiA, ERC, CiU i PPC), una resolució conjunta sobre "El Pacte per a la Nova Ciutadania a Mataró".

Tal i com estableix la proposició aprovada, "el Pacte per a la Nova Ciutadania és un compromís dels seus signants per treballar per un model de ciutat basat en la cohesió social, en la convivència, en els drets i els deures de tota la ciutadania i en la igualtat d'oportunitats, i que respongui a les noves necessitats i canvis que comporta la immigració."

Així mateix, l'acord polític estableix que "El Pacte per a la Nova Ciutadania serà la base del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania, que definirà els criteris i les actuacions en matèria d'immigració, convivència i ciutadania de l'Ajuntament, en consens amb totes les entitats i organismes que hi estan implicats."

El Pla Municipal per a la Nova Ciutadania, és una proposta d'actuació que, per definició, pretén ser integral, transversal, coordinada, oberta, participada i consensuada. És, en definitiva, un conjunt de programes i actuacions que tenen com a objectiu la integració de les persones nouvingudes, la normalització de la prestació de serveis i la cohesió social i la convivència, des de la concertació i el consens social i polític a la ciutat.

Fonaments de dret

L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d'actuació com la formulació d'un conjunt d'actuacions sobre un àmbit concret, funcional i temàtic. Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els mecanismes d'avaluació.

Dels plans d'actuació se'n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots particulars que s'hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb periodicitat trimestral.

Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.-

Aprovar el Pla Municipal per a la Nova Ciutadania, 2004-2007.

Segon.-

Donar compte d'aquest acord al Ple Municipal de l'Ajuntament."

El senyor Oriol Batista, acabada l'exposició agraeix a tots els grups municipals la feina feta i el consens obtingut, així com les aportacions substancials i sempre interessants que s'han intercanviat al llarg del procés. Si ja va ser transcendent el Pacte per la nova Ciutadana, que va aprovar el Ple de maig, més encara ho és el Pla, que no contempla principis sinó actuacions concretes. També dóna les gràcies a la tasca desenvolupada pel Sr. Josep Palacios, responsable tècnic de Nova Ciutadania.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, felicita també a tots els grups pel consens obtingut i al Sr. Palacios per la seva tasca. El Pla marca unes actuacions però ara s'han d'executar amb eficàcia i bona voluntat; demana al govern que continuï la col·laboració encetada amb els grups perquè el problema és de gran importància i afecta a tots.

La senyora Maria José Recoder, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, corrobora el bon ambient que ha hagut en el sí de la comissió redactora del Pla, i ara el que queda és treballar. El Pla pretén cohesionar la ciutat fomentant la convivència i eliminant recels vers els nouvinguts, els quals no només tenen drets sinó també obligacions com a ciutadans de Mataró. Quant als veïns naturals de Mataró, el Pla s'orienta a què vegin als nouvinguts com uns companys en el viatge de fer progressar Mataró. Per últim felicita la tasca i el tarannà del Sr. Palacios.

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde President, conclou el debat agraint la tasca dels tècnics municipals que han treballat en aquest Pla i al conjunt dels grups municipals pel consens assolit.

 

-Patronat Municipal d'Esports-

28 - MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

La senyora Alicia Romero, Presidenta del Patronat Municipal d'Esports, presenta la proposta següent :

"Vist que en data 22 de setembre de 2004, el Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports, va aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball del Patronat Municipal d'Esports de Mataró i elevar els citats acords al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació definitiva.

Vist que l'article 6è-i dels estatuts estableix que correspon al Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball sotmetent-lo al ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació.

Vist que l'article 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals regulen la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball.

En virtut de tot això, proposo al Ple de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels següents ACORDS:

 1. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del Patronat Municipal d'Esports de Mataró que s'adjunta com annex 1.
 2. Aplicar l'increment retributiu derivat de la valoració de llocs de treball amb efectes des del dia 1 de gener del 2004, el qual s'incorporarà al cent per cent en la paga extra de juny pels treballadors amb una antiguitat mínima d'un any.
 3. Aplicar l'increment retributiu derivat de la valoració de llocs de treball amb càrrec a les partides del vigent pressupost de despeses:

F01.452000.13000 Personal laboral s. grals. 24.795,77 euros

F02.452000.13000 Personal laboral piscina 2.603,57 euros

F01.452000.14100 Suplències 697,08 euros

F01.452000.16000 Seguretat social 8.053,20 euros

F02.452000.16000 Seguretat social 822,47 euros

 1. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball del Patronat Municipal d'Esports de Mataró al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre'n còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

-Institut Municipal d'Educació-

29 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SOBRE L'ARTICLE 27 DE JUBILACIÓ FORÇOSA DEL PRIMER CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ.

El senyor Josep Comas, president de l'Institut Municipal d'Educació, presenta la proposta següent :

"El 31 de març de 2004, l'Institut Municipal d'Educació (IME) i els representants dels treballadors van signar l'acta per posar fi a la negociació arribant a l'acord del primer conveni col·lectiu del personal laboral de l'Institut Municipal d'Educació per al període 2003-2006.

El Primer Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'IME per al període 2003-2006, va ser aprovat inicialment pel Consell Plenari en sessió ordinària de data 29 d'abril de 2004, i va ser aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de 13 de maig de 2004.

El 12 de juliol de 2004, es va donar trasllat del text del Primer Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'IME per al període 2003-2006 al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya per a la seva inscripció i publicació.

El 29 de juliol de 2004, el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya comunica a l'IME que, per poder inscriure i publicar el conveni, cal modificar el text de l'article 27 (jubilació forçosa) o incloure una disposició addicional per deixar-lo en suspens.

El 14 de setembre de 2004, la mesa negociadora del Primer Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'IME per al període 2003-2006 es reuneix i acorda la inclusió d'una disposició addicional de l'article 27 de jubilació forçosa amb el següent redactat:

"Es deixa en suspens l'article 27 € Jubilació forçosa mentre no hi hagi normativa general que habiliti o permeti la seva inclusió en la negociació col·lectiva

."

Fonaments de dret

Els Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació estableixen en el seu article 6.j) que correspon al Consell Plenari l'atribució d'aprovar inicialment el Conveni Col·lectiu de l'IME.

L'Institut Municipal d'Educació, amb la seva creació, va subrogar al personal de diversos patronats, subrogant-se així mateix en les obligacions en matèria laboral i mantenint fins a la redacció d'un únic conveni els convenis dels antics patronats. En la redacció d'aquest primer conveni col·lectiu del personal laboral de l'Institut Municipal d'Educació per al període 2003-2006 s'ha procedit a unificar la regulació de les condicions de treball per a tot el personal de l'IME.

Per tot això, elevo a la consideració de l'Excm Ajuntament en Ple l'adopció dels següents,

ACORDS :

Primer.

Aprovar la modificació del text del Primer Conveni Col·lectiu per al personal laboral de l'Institut Municipal d'Educació per al període 2003-2006, el qual figura per annex en aquest expedient.

Segon.

Incloure una disposició addicional de l'article 27 de jubilació forçosa amb el següent redactat:

"Es deixa en suspens l'article 27 € Jubilació forçosa mentre no hi hagi normativa general que habiliti o permeti la seva inclusió en la negociació col·lectiva

."

Tercer.

Donar Trasllat d'aquesta modificació del text del Primer Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Institut Municipal d'Educació per al període 2003-2006 al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva inscripció i publicació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

En aquests moments s'incorpora a la sessió el Sr. Joan López Alegre, regidor del grup municipal del Partit Popular.

CMI DE VIA PÚBLICA

30 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA DE CIVISME.

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, presenta la proposta següent :

"L'ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna entre els seus valors fonamentals el respecte individual, col·lectiu i institucional dels drets i llibertats del ciutadans com a garantia de la convivència democràtica i de l'ordre i la pau socials. Respecte a la convivència i al civisme que, convertit en dret, haurà de ser promogut i protegit per les autoritats públiques, en general, i de manera particular per aquelles que actuen en els àmbits, que com el de les corporacions locals actuen en proximitat als ciutadans.

El text de la Constitució Espanyola estableix en matèria de drets, deures i garanties, que "correspon als poder públics promoure les condicions per tal que la llibertat i igualtat de l'individu i dels grups en que s'integra siguin reals i efectius, així com remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud".

A tal efecte, l'Administració Pública ha de desenvolupar una doble tasca preventiva/formativa i reparadora/sancionadora, a l'objecte d'evitar o, en el seu defecte, reparar i sancionar les accions que són contràries a l'exercici dels drets i atempten contra els béns dels altres.

La realitat legal analitzada porta a concloure que si be avui existeix un àmbit de la legislació vigent que regula les manifestacions antisocials transcendents, i per tant són suscitadores de diligències judicials (ja sigui delicte o falta); existeixen pel principi de mínima intervenció del dret penal, una franja de conductes que atempten igualment contra el civisme que resulten menors però que no per això no són objecte d'alarma, queixa i rebuig per la ciutadania.

Conscients de que l'origen de l'incivisme i la insolidaritat es troba generalment en les mancances socio-educatives de la població, aquest Ajuntament va apostar en el marc del Pla de civisme per empendre actuacions preventives, formatives, reeducadores i reparadores, dirigides a promoure una major consciència cívica i de respecte vers els drets dels altres, sense descuidar el recurs a la sanció administrativa com a recurs davant del fracàs o rebuig de les mesures reeducadores proposades.

L' Ordenança Municipal de Civisme de Mataró respon a les demandes ciutadanes exposades i neix en defensa dels drets de la comunitat.

L'ordenança, en aquest marc, regula en base als drets dels ciutadans que com a ciutadans se'ls reconeix, uns deures de respecte del seu exercici, tipificant les accions i omissions que constitueixen un perjudici de la convivència, dels seus estàndards de tranquil·litat, seguretat mediambiental o que conculquen els béns destinats a satisfer interessos generals.

L'ordenança, així doncs, es constitueix com un text regulador d'un standard de convivència , que de ser transgredit fa recaure sobre els autors les mesures de reparació i prestacions o activitats de formació que contribueixin a pal·liar el seu exercici, o en darrer terme imposar les mesures sancionadores pecuniàries i resarcitòries adients.

La diversitat d'elements que integren el dret a gaudir d'un stàndar de convivència ha fet que a l'ordenança conflueixin regulacions d'aspectes diversos que no obstant tenen un denominador comú, la vocació de regular de forma positiva els drets, els deures inherents al respecte dels drets.

Atès que el text de la present Ordenança es dicta en virtut de les competències de policia conferides per la Llei de Bases de Règim Local 7/85, de 2 d'abril, i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 8/87, de 15 d'abril, i la potestat de regulació que atribueixen la potestat normativa i sancionadora al municipi, amb caràcter general, els seus preceptes.

Així mateix les Lleis Orgàniques 2/86, de 13 de març, de Forces Cossos de Seguretat, i 1/92, de 21 de febrer, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, així com les Lleis 2/95, de 21 de gener, de Protecció Civil, 10/90, de 15 de juny, sobre Policia de l'Espectacle, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i 16/91, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, constitueixen el marc específic habilitador de l'actuació municipal en l'àmbit de la via pública i de la convivència ciutadana, sense perjudici d'aquelles normes de rang i àmbit diversos que també afecten aquesta matèria i al procediment administratiu comú.

Atesa la capacitat normativa que l'article 2 del Reglament per l'exercici de la potestat sancionadora de l'Estat confereix als ens locals través de les ordenances.

AL PLE PROPOSO :

PRIMER .-

Aprovar inicialment el text de l'ordenança de civisme de Mataró

SEGON.-

Sotmetre a audiència el text aprovat

TERCER.-

Aprovar definitivament el text aprovat de forma inicial en el supòsit i condicionat a que no existeixin suggeriments o al·legacions"

 

El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, indica que la posició del seu grup serà la d'abstenció preventiva perquè encara estan estudiant el text, atesa la complexitat del mateix i les implicacions que té.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, manifesta la seva convicció de què la llibertat individual és el regular determinats fets i comportaments. Li ha sorprès veure al Sr. Bassas parlar reiteradament de l'ordre social, trobant paradoxals els criteris que defensen els membres d'esquerres del tripartit al govern, tant partidaris ara de l'ordre. Respecte a l'ordenança, s'abstindran perquè pensen que hi ha alguns aspectes a millorar. També considera sorprenent i lamentable que no s'hagi donat oportunitat al Defensor del Ciutadà per manifestar la seva opinió sobre l'ordenança. Pel que fa a les carències observades destaca l'absència de disposicions respecte al tracte que es dóna als animals; també se'n parla del consum d'alcohol a la via pública, però no es diu res d'altres drogues tant o més perilloses. També es pregunta que passa quan les infraccions es cometen per un menor. Per últim proposa estudiar un període de transició en l'aplicació de l'ordenança, per tal que als ciutadans se'ls pugui donar una primera oportunitat, si més no en les infraccions menys greus. Espera finalment que algunes de les propostes que fan puguin ser acceptades.

El senyor Ramon Bassas respon que l'ordre públic en democràcia s'ha de protegir perquè és precisament la garantia de la llibertat individual. Respon que sí s'han fet consultes al Defensor del Ciutadà, i en tot cas estan oberts als suggeriments que puguin fer abans de l'aprovació final de l'ordenança. Hi ha alguns temes que el Sr. Mojedano ha trobat a faltar que ja estan en altres ordenances, com per exemple la d'animals domèstics, o la Llei 1/1992 de Seguretat Ciutadana que contempla la problemàtica del consum de drogues als espais públics. Pel que fa als menors, també se'ls responsabilitza encara que en un grau inferior als adults. Respecte a les sancions previstes, des de les més lleus a les molt greus (1.500 €) totes són commutables.

El senyor Paulí Mojedano reclama, no que s'hagi comunicat el projecte d'ordenança al Defensor del Ciutadà, sinó que se'l hagi donat oportunitats reals a fer aportacions.

El senyor Josep Lluís Martí considera que el sistema previst a l'ordenança per bescanviar les sancions econòmiques per altres alternatives és molt imprecís, i en tot cas no creu que sigui ètic plantejar com a alternativa la "col·laboració amb el servei de Manteniment de l'Ajuntament" o la "col·laboració en tasques de suport a la Policia Local". La sanció no pot consistir en prestar serveis a l'Administració Local sancionadora, doncs seria art i part, i en canvi trobaria més lògic que l'alternativa a la multa consistís en colaborar amb entitats socials.

El senyor Ramon Bassas respon finalment que estan disposats a estudiar totes les al·legacions que facin les grups per millorar tot el possible el resultat final de l'ordenança.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

31 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT AL PAUM 2004 I LES ACTUACIONS PROMOGUDES PER L'ÀREA D'URBANISME EN DIVERSOS ÀMBITS DE LA CIUTAT DE MATARÓ.

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent :

"Darrerament hem pogut observar com aquest govern municipal, davant l'allau de crítiques expressades per l'associacionisme veïnal de la nostra ciutat contra el Pla d' Actuació Urbanística Municipal, ha expressat la seva voluntat de suspendre la tramitació del mateix donant un marge de temps més o menys ampli amb la voluntat d' acostar-se a les propostes i inquietuds de la ciutadania.

Tanmateix, observem que l'Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament continua de forma impertorbable amb els tràmits que comporten les transformacions previstes a l'esmentat PAUM. Precisament, la Comissió Informativa de Serveis Territorials celebrada el passat dia 28 de setembre fixà com a proposta al Ple, l'aprovació inicial de "Modificació del Pla General àmbit passeig Cabanelles", modificació que es preveu com a pas important per a que en un futur es generi la construcció d'edificis destinats a us residencial a la zona de l'actual camp de futbol, generant una major densitat de construccions en perjudici dels espais lliures que poden oferir una millor qualitat de vida en aquell entorn. En la mateixa línia es proposarà al Ple l'autorització de la creació d' una societat mixta per part de PUMSA pel desenvolupament del Sector IVECO-RENFE, com a eina especulativa immobiliària. Així també es proposa al Ple l'aprovació provisional de la modificació del Pla General àmbit "El Rengle". En aquests dos últims àmbits esmentats continua impertorbable la postura d'aquest govern municipal en mantenir la mateixa densitat d'edificació prevista, malgrat les inquietuds expressades tant per aquest grup municipal com pels moviments associatius en el sentit de que no es construeixin grans edificis estil "gratacel", així com el desig de que es redueixi considerablement la densitat d'edificis d'us residencial en benefici dels espais lliures, i una major sostenibilitat atenent als serveis i equipaments que en un futur pugui fer front aquest municipi.

Observem doncs que hi ha una clara disfunció o discordància entre el que ha expressat aquest govern municipal en el sentit d'aturar la tramitació del PAUM davant les crítiques de l'opinió pública, i la mecànica de funcionament impertorbable i inalterable de la Regidoria d'Urbanisme que no fa altra cosa que anar consolidant les previsions del PAUM de manera que cada cop sigui més difícil rectificar, comprometent així cada cop més els interessos generals d' aquest municipi davant els interessos econòmics de les empreses constructores i immobiliàries.

És per l'exposat que aquest grup municipal proposa al Ple Municipal els següents ACORDS:

1er. Que es suspengui la tramitació del PAUM fixant un termini considerable per a recollir, amb la màxima amplitud i de forma participativa, les visions i inquietuds de la ciutadania, entitats i associacions respecte el futur urbanístic de la ciutat de Mataró.

2on. Que se suspenguin totes les actuacions urbanístiques que s' estan tramitant i que comporten les transformacions de la ciutat previstes en el PAUM fins quan no s' hagin recollit en el PAUM les previsions nascudes del debat públic i participació dins del període ampli que fixi a aquests efectes el govern municipal.

3er. Que aquest govern municipal exigeixi les responsabilitats polítiques que siguin oportunes a l'actual Regidor d' Urbanisme, promovent la seva dimissió. "

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, respon que la confiança amb els ciutadans s'obté pel governant que té unes conviccions pròpies i tangibles però és flexible a les opinions dels altres. El document PAUM que s'ha aprovat té un valor normatiu -el que demana la llei- i un altre indicatiu, que no era preceptiu però que és un esforç de transparència del govern de la ciutat al dir cap a on es vol anar en la dinàmica urbanística, més enllà de cada una de les modificacions puntuals del Pla General que van apareixent en el Ple. El valor indicatiu del document i la seva pròpia amplitud no és quelcom que hagi de discutir-se i tancar-se en mesos perquè per naturalesa la realitat és canviant i també perquè caldran molts anys per arribar a l'horitzó previst en el PAUM. Però mentre discutim el model de futur, la vida segueix, i per exemple respecte El Rengle té peticions d'instal·lar-se per més de 18.000 m2 de sostre, i aquestes oportunitats no poden deixar-se escapar quan està en joc el desenvolupament d'un sector econòmic tant potent com el de les noves tecnologies, i la provisió d'uns 500 llocs de treball d'alt nivell. També vol deixar clar el caràcter equívoc a la menció que es fa en la proposta de resolució sobre la especulació, doncs ni l'Ajuntament ni PUMSA en són responsables, sense perjudici de què desconeix el marge de benefici que puguin obtenir els operadors privats de El Rengle, malgrat que no podrà ser gaire important amb els costos de desmantellar part de les instal·lacions de RENFE. Pel que fa al punt segon de la proposta relatiu a la petició de suspensió dels instruments de planejament en tràmit, el Sr. Vilert considera que el realment decisiu respecte a l'ordenament de cada sector serà el planejament derivat, la tramitació i execució del qual no ha de situar-se en cap cas abans de finals de 2005, data en la que el PAUM ja haurà completat el seu debat i aprovació, així com la del Pla Econòmic i Social que ha de marcar les línies mestres del futur de Mataró. D'altra banda, i paral·lelament és necessari donar als operadors el missatge de què la ciutat no s'atura i que la vida segueix.

El senyor Joaquim Esperalba contesta que si el govern garanteix que no es prendrà cap decisió irreversible en el camp urbanístic respecte al debat del PAUM i del Pacte Econòmic i Social, estarien d'acord amb modificar la proposta en aquest sentit.

Després d'un canvi d'impressions entre el Sr. Vilert, el Sr. Esperalba i el Sr. Rovira, es proposa pel Sr. Alcalde que la proposta de resolució quedi sobre la taula per tal de buscar un redactat de consens en els termes expressats, la qual cosa és acceptada pel Sr. Esperalba.

PRECS I PREGUNTES

32 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA WEB MUNICIPAL.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta el següent prec :

"L'Administració Pública té com a un dels seus objectius prioritaris servir als ciutadans/es d'una manera ràpida i eficaç. Donat l'avanç de les noves tecnologies i l'ús massiu d'internet per part de la població, aquest Grup Municipal creu que se li hauria de treure més profit a la plana web de l'Ajuntament, fent-la alhora més senzilla i propera als mataronins/es.

PREC

 1. El Govern Municipal farà les gestions necessàries per facilitar als mataronins/es les direccions dels diferents serveis i entitats de la ciutat mitjançant un enllaç amb el plànol de la ciutat.
 2. D'altra banda, s'inclourà en la plana web municipal un apartat on els ciutadans/es puguin resoldre aquells dubtes més freqüents ("preguntes freqüents). D'aquesta manera quedarà molt més clar pels mataronins/es quins són els serveis que presta l'Ajuntament. "
 3.  

  El senyor Esteve Terradas, conseller delegat de Presidència, respon que la voluntat és poder acceptar el prec ja que va en la línia de la millora de la web municipal. En tot cas fa unes consideracions pel que fa al plànol de la ciutat, els serveis es poden identificar, no així les entitats. En quant a les preguntes freqüents a la web ja hi són, però en tot cas recollim la consideració de fer-ho amb més visualització. Apunta també que en aquests moments les Ordenances Municipals estan a la web municipal. I per últim pot ser interessant la proposta del Sr. Mojedano de tenir una visió en paper, però té alguna complexitat de gestió.

  El senyor David Rovira agraeix tant l'acceptació com el to del Sr. Terradas. Fa la reflexió que a vegades pels ciutadans pot ser molt complicat seguit tots els temes, i s'hauria de pensar en fer una mena de sumari perquè la gent tingui una guia de les obligacions i dels drets a Mataró.

   

  El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l'ordre del dia núm. 33 i 36 per venir referits a temàtiques coincidents.

  33 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE ELS MOTIUS DE LA SUPRESSIÓ DE LA FIRA DEL VOLANT.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent :

  "Hem sabut avui, 20 de Setembre, que el Govern Municipal ha decidit prescindir de la Fira del Volant que s'ha vingut celebrant els darrers anys. De la mateixa manera sembla que aquest serà també el futur de l'Habitaclia, l'altre fira Sectorial que es venia organitzant a la ciutat.

  Davant d'aquests fets, sorprenents com a mínim en el seu procés, el Grup Municipal Popular presenta la següent

  PREGUNTA

  1.- Quins són els motius pels quals el Govern ha pres la decisió de suprimir la Fira del Volant?

  2.- Aquesta decisió ha sigut prou debatuda amb els representants del Consell de l'IMPEM?

  3.- Te el Govern algun criteri clar sobre el que passarà amb les Fires a la ciutat?"

  36 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LES FIRES DE MATARÓ.

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta el prec següent :

  "El grup municipal de Convergència i Unió sempre ha defensat en el sí del consell d'administració de l'Impem i en el Ple municipal la necessitat d'obrir un debat al voltant de les fires de Mataró. El nostre grup sempre ha plantejat que les fires de la nostra ciutat havien de ser un element dinamitzador de Mataró.

  En aquest sentit sempre hem defensat que el model de fires havia d'estar incardinat en l'àmbit de la promoció de ciutat, com un element més de comunicació i projecció de Mataró cara en fora i, com element a tenir en compte. Hem criticat sempre la manca d'un marc estructurat en el que les fires hi juguessin el seu paper.

  A principis del mandat passat ens vam queixar del canvi de model, tot i que compartíem certs aspectes, com l'evolució cap a fires sectorials. La nostra crítica també es centrava en les fires concretes a realitzar. Sempre vam dir que fires dedicades a l'habitatge i a la venda de cotxes no aportaven rés a la ciutat, donat que eren sectors que no necessitaven d'ajut de l'administració local per fer negoci.

  Donada l'evolució dels esdeveniments, i el plantejament del president de l'IMPEM d'eliminar les fires del volant i de l'habitatge, i sense qüestionar el model de fires sectorials, el grup municipal de CiU planteja el següent

  PREC

  • L'Institut municipal de promoció econòmica (IMPEM), crearà una comissió ad hoc per tal de debatre les fires concretes que ha de realitzar la ciutat de Mataró.
  • Aquesta comissió estarà formada per persones delegades del mateix consell d'administració de l'IMPEM, per membres de l'Àgora del comerç de Mataró i per membres del futur Mirador del turisme i la promoció de ciutat.
  • Es podrà convidar a participar a persones de reconegut prestigi dins dels àmbits implicats en el món firal. "

  El senyor Antoni Civit, conseller delegat de Promoció Econòmica, respon a les preguntes formulades pel Sr. Mojedano.

  1. Quins són els motius pels quals el govern ha pres la decisió de suprimir la Fira del Volant?
  2. El govern s'ha vist abocat a no celebrar enguany la Fira del Volant per les següents raons:

   1. A principis d'any l'IMPEM va convocar els concessionaris de marques automobilístiques que algun cop han tingut estand a la Fira del Volant. Els vam exposar que volíem reforçar l'orientació que li havíem donat en la darrera edició de 2003 i que analitzessin les possibilitats d'aportar prototips o vehicles de baix consum o que funcionessin amb energies alternatives. Tot això des del convenciment que calia reorientar la Fira del Volant, i amb l'assessorament de l'ICAEN de la Generalitat de Catalunya.
   2. Al mes de juliol vam tornar a convocar els concessionaris per veure si havien treballat el tema i quina idea tenien respecte a la Fira. Tots van manifestar que no tenien previst dur cap vehicle d'aquestes característiques a la Fira d'enguany. Davant d'aquesta situació, i considerant que la Fira del Volant ha estat deficitària entre 12.000 € i 14.000 € en tres de les quatre edicions, i que en la tercera edició no ho va ser perquè excepcionalment hi va haver un patrocinador, se'ns van plantejar quatre escenaris possibles que van exposar als concessionaris.

   • Fer la fira deficitària com cada any

   • Incrementar els preus públics de la fira de manera que els concessionaris n'assumissin el dèficit.

   • Que l'organització de la Fira anés a càrrec del sector amb un suport econòmic de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, però que no comportés costos indirectes.

   • Deixar de fer una Fira deficitària i amb fons públics per impulsar un sector econòmic que bat rècords de vendes cada mes que passa i que per tant no necessita l'impuls econòmic de l'administració municipal un cop s'han fet ja quatre edicions.

   1. Vam autoconvocar-nos per al cap d'uns dies per si hi havia novetats al respecte. Just abans de vacances vam comunicar telefònicament a tots els concessionaris que no teníem novetats seves i que, en conclusió, ens vèiem obligats a optar per la quarta possibilitat.
   2. La decisió va ser presa, per tant, no pas per manca d'acord, sinó perquè el sector de l'automòbil considera, i té tota la raó del món, que l'increment dels preus públics no justifica la seva participació a la Fira del Volant, donat que el capítol que dedica a promoció és petit i que fonamentalment són les marques i les cases mare les que fan publicitat a través de la televisió i altres mitjans.
   3. A partir d'aquí, i amb el parèntesi estival pel mig, vam estudiar altres possibilitats, però els esdeveniments es van precipitar quan els comercials dels mitjans de comunicació van adreçar-se a les concessionàries per si volien anunciar-se a les seves pàgines. Evidentment, la seva resposta va ser negativa.
   4. Aquest fet va fer que la situació transcendís abans que poguéssim dur el tema al Consell de l'IMPEM, cosa que vam fer de seguida que vam poder al mes de setembre. Però aleshores ja havia calgut respondre a les demandes dels mitjans de comunicació, els quals, legítimament, treballaven per fer públiques les novetats informatives de la ciutat.

  1. Aquesta decisió ha sigut prou debatuda amb els representants del Consell de l'IMPEM?
  2. Òbviament, la decisió no ha estat del Consell de l'IMPEM, però aquesta situació ha estat explicada i debatuda en les dues darreres sessions, en les quals s'ha acordat realitzar un debat a fons sobre les fires que s'han de fer a Mataró i, específicament, s'ha acordat crear una Comissió Tècnica ad hoc que farà una proposta al Consell de l'IMPEM per tal que es puguin prendre les decisions oportunes.

    

   Aquesta Comissió Tècnica, si així vostès ho consideren convenient, estarà constituïda pels membres de la Comissió Tècnica del PAPC i per representants del mateix Consell de l'IMPEM. Es podrà convidar a participar-hi a persones de reconegut prestigi vinculades al món firal, a algun dels seus aspectes o als continguts de les fires que se celebrin. Crec que amb això responc al prec de CiU.

    

  3. Té el govern algun criteri clar sobre el que passarà amb les Fires a la ciutat?
  4. El que el govern té molt clar és el següent:

   1. No podem fer unes fires per impulsar un sector econòmic si el sector no hi aposta. Tothom té dret a participar o no a les fires de la ciutat, però ho ha d'assumir com a coorganitzador. Per tant, si parlem de fires que han d'impulsar sectors econòmics concrets, cal tenir present el principi de la concertació, a l'estil del Saló Boda, per exemple, que organitza la Unió de Botiguers de Mataró.
   2. L'Ajuntament de Mataró no hauria de realitzar fires que generin dèficit per impulsar sectors econòmics que no ho necessiten. No dic que les fires no puguin ser deficitàries, si cal, sinó que les que no han de ser deficitàries són les fires destinades a sectors econòmics potents.
   3. El treball tècnic i el debat al si de l'IMPEM ens donarà unes orientacions importants sobre el futur de les fires a Mataró, i n'haurem de fer cas.
   4. Des que tenim un Pla d'Actuació per a la Promoció de la Ciutat, entenem que les fires han de ser instruments per promocionar la ciutat a partir d'uns posicionaments determinats. Per tant, és fàcil deduir que les fires no han de viure una realitat alternativa a la que es vulgui impulsar des de la Promoció de la Ciutat.
   5. I finalment és fàcilment deduïble, i recomanable, que les fires sectorials experimentin una evolució en el seu concepte i el seu plantejament en funció del Pla d'Actuació per a la Promoció de la Ciutat, que determina uns posicionaments.

  El senyor Paulí Mojedano manifesta que el Sr. Civit ha donat una sèrie de criteris de manual de com han de ser les fires, però no tenen criteris clars. Mataró és una ciutat que hauria de ser important, però falta imaginació i empenta per saber quin ha de ser el model firal de la ciutat.

  El senyor Antoni Civit reitera que a Mataró hi ha un Pla d'Actuació de Promoció de la Ciutat en què les fires són un instrument molt important. Acaba de definir els criteris pel qual es regiran les fires, que són molt clars i hauran de canviar moltes coses, en conseqüència es crearà una Comissió que treballarà en aquesta línia, i que posteriorment farà una proposta al Consell de l'IMPEM en la qual estan representats tots els grups municipals.

  El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l'ordre del dia núm. 34 i 37 per venir referits a temàtiques coincidents.

  34 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL NOU EDIFICI DE VIA PÚBLICA I SEU DE LA POLICIA LOCAL.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent :

  "Els treballadors de l'Ajuntament, en boca dels seus representants a la Junta de Personal, han manifestat la seva discrepància amb el fet de que el nou edifici de Via Pública i seu de la Policia Local tingui un pàrquing públic sota les seves dependències.

  Aquesta queixa, diuen els treballadors, ja la han fet arribar a l'Alcalde, de qui diuen no haver obtingut resposta a dia d'avui.

  Els treballadors asseguren sentir-se insegurs i qualifiquen d'imprudent el fet. Parlen de "situació insòlita", i mes tenint en compte la situació creada després dels atemptats a Nova York i Madrid.

  Aquesta opinió manifestada pels treballadors no es nova. En el seu moment, quan el Govern ens va informar del projecte, el Partit Popular ja va manifestar la seva perplexitat perquè s'hagués previst fer un pàrquing públic sota l'edifici de la Policia Local. I de fet, aquest va ser el motiu fonamental pel que no vàrem donar suport al projecte.

  Davant dels fets esmentats, el Grup Municipal Popular presenta la següent

  PREGUNTA

  1.- Ha mantingut el Govern alguna reunió amb els representants dels treballadors sobre aquesta qüestió?

  2.- La preocupació manifestada pels treballadors farà que el Govern es replantegi el projecte o, com a mínim, les mesures de seguretat previstes? "

   

  37 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L'APARCAMENT DEL NOU EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL.

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent :

  "El grup municipal de Convergència i Unió, des de l'inici del projecte del nou edifici de la Policia de Mataró va avisar de la manca de seguretat que provocaria la ubicació d'un aparcament públic a sota les dependències de la caserna de la Policia local.

  Aquesta va ser una de les raons per les quals no vam votar a favor del projecte tal com estava redactat. En aquell moment vam explicar que el projecte contravenia tots els cànons mínims de seguretat. Després, els fets arreu del món van incrementar la sensibilitat al voltant de les mesures de seguretat a aplicar en edificis tan públics com privats.

  Donada la queixa expressada pels treballadors municipals de l'Àrea de Via Pública, les quals entenem, el nostre grup planteja la següent,

  PREGUNTA

  Primer.- Ha parlat el Govern amb els treballadors municipals ?. Quina és la postura d'aquests ?

  Segon.- Quines noves mesures de seguretat pensa implantar el Govern per minimitzar les queixes dels treballadors ?.

  Tercer.- Pensa el Govern que pot haver-hi acord amb la Junta de Personal, per tal d'aconseguir un trasllat ràpid i tranquil dels treballadors de Via Pública a les noves dependències de la Policia Local ?."

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, destaca que ha estat una obra debatuda al llarg del seu projecte i la seva execució. Han mantingut diferents reunions amb el personal de l'Ajuntament a mesura que s'anava desenvolupant les mateixes. Al febrer de 2004 una representació dels delegats de Prevenció conjuntament amb els tècnics de l'obra van fer una repassada de cada una de les mesures que preocupaven al personal, donant-lis les explicacions pertinents. Darrerament el 29 de setembre la Junta de Personal conjuntament amb els delegat de Prevenció i el conseller delegat de Via Pública van fer una visita "in situ" per veure les modificacions que s'havien anat plantejant en el desenvolupament de les obres. En quant al tema del trasllat s'ha fet un Pla entre Via Pública i el Servei de Manteniment perquè sigui un trasllat progressiu i ordenat; es preveu que a començaments de desembre la Policia Municipal ja estigui ubicada al nou espai. Anuncia que està previst fer una visita al nou edifici abans de la seva inauguració i convida als regidors/es que vulguin tenir coneixement.

  35 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DEFINITIVA DE "EL CORTE INGLÉS".

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent :

  "

  La situació definitiva de El Corte Inglés continua generant polèmica, i curiosament ho fa en el sí del mateix Govern municipal. Quan semblava que l'aposta era clara pel carrer Biada, ara ICV es despenja apostant per l'N-II en l'àmbit de la Farinera.

  Cal recordar que inicialment el Corte Inglés es va voler instal·lar a la Via Europa, espai desestimat pel Govern municipal. Posteriorment el Govern va voler insistir en la Ronda Barceló-Camí Ral, en concret en el solar de l'antic cinema Iluro, insistència fallida per la pròpia pressió del Govern municipal i de Pumsa, en provocar uns costos inassumibles per l'operador.

  Tot plegat no fa més que demostrar la incongruència i la manca de cohesió d'aquest Govern tripartit, on cadascú tira pel dret sense encomanar-se a ningú i on es fa palès la divergència d'opinions i la manca d'un projecte comú per la ciutat.

  Per tot això el grup municipal de Convergència i Unió presenta la següent,

  PREGUNTA

  Primer.- Quina és l'opció final d'ubicació, del Govern municipal.? Hi ha acord hores d'ara amb El Corte Inglés ?.

  Segon.- S'ha parlat amb la propietat ?. Quina disponibilitat existeix per part de la propietat per tal d'executar el projecte ?.

  Tercer.- Existeixen estudis d'aproximació i mobilitat en els àmbits de La Farinera i del carrer Biada ?. "

  El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, manifesta que el Corte Inglés té interès en venir a Mataró ja que s'han mantingut converses, i d'altra banda el govern municipal també té interès en què vingui però no s'acceptarà a qualsevol condició ja que ha d'encaixar dintre de la malla del comerç urbà de la ciutat. Si aquestes condicions es donen, el Corte Inglés pot acabar venint a Mataró sempre i quan guanyi el concurs. Respecte a les preguntes formulades per CiU, li contesta que sí s'ha parlat amb el Corte Inglés, que no existeix cap acord amb el Corte Inglés, que s'ha parlat amb els propietaris del carrer Biada i encara no hi ha acord tancat ja que està en fase de negociació, i per últim sobre l'estudi de Mobilitat del carrer Biada no està acabat i pel que fa a l'estudi de la Farinera existeixen uns estudis de mobilitat anteriors.

  El senyor Jaume Graupera, portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, demana que es facin els estudis de Mobilitat i dimensió urbanística de totes les opcions i siguin comentades amb tots els operadors.

  El senyor Josep Lluís Martí demana al govern municipal que siguin curosos i coherents en la negociació d'aquest tema en benefici del comerç de la ciutat i perquè es juga la credibilitat com a Ajuntament.

  El senyor Alcalde destaca que el govern municipal sempre ha parlat d'una locomotora comercial, que evidentment el Corte Inglés està interessat però que n'hi ha d'altres operadors interessats, per això hi haurà el concurs. També indica que l'acord que van signar amb els comerciants en el seu moment, que incloïa una sèrie d'actuacions urbanístiques si el Corte Inglés s'instal·lava en la zona de la Discosa, s'haurà de refer si hi ha un nova ubicació perquè les circumstància físiques hauran canviat; com també ha de dir que el Camí Ral s'haurà d'arreglar vingui o no el Corte Inglés. Acaba dient que el govern municipal té interès en què vingui el Corte Inglés però no a qualsevol preu.

  36 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LES FIRES DE MATARÓ.

  Aquest punt ha estat tractat conjuntament amb el punt núm.33.

  37 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L'APARCAMENT DEL NOU EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL.

  Aquest punt ha estat tractat conjuntament amb el punt núm.34.

  38 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE COINCIDÈNCIA EN LA CONVOCATÒRIA DE REUNIONS MUNICIPALS.

  El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta el següent prec :

  "El Govern Municipal ha convocat pel mateix dia 28 de setembre en hora coincident , les reunions de les comissions de Serveis Territorials (ordinària) i de Serveis Centrals (extraordinària). Donat que els regidors de la oposició tenen el seu treball a banda de la política, és possible que per qüestions d'agenda professional no puguin assistir sempre a les reunions. A més, en el cas del Partit Popular, les persones membres d'una i altre comissió coincideixen, pel que no poden òbviament estar a una i l'altre alhora.

  No és la primera vegada que succeeix un fet com aquest, de lo qual es podria deduir que a vegades es planifiquen aquestes coses sense tenir en compte els possibles inconvenients per a l'oposició.

  Per això, aquest Grup Municipal presenta el següent

  PREC

  1. El Govern Municipal, a l'hora de convocar reunions importants de l'Ajuntament, tindrà en compte pel futur evitar que pugui haver-hi coincidència de mes d'una en dia i hora."

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, indica que ha escoltat el seu prec i que intentarà que no torni a succeir.

  39 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA POSSIBLE INCIDÈNCIA EN LA GESTIÓ DEL PROCÉS URBANÍSTIC DEL PAUM PER L'AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA.

  Aquest punt ha estat tractat conjuntament amb el punt núm.25.

  40 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA PRESENCIA DE XERINGUES EN EL PASSATGE PAU CLARÍS.

  La senyora Adela Rodríguez, regidora del grup municipal del Partit Popular, presenta el prec següent :

  "Aquest Grup Municipal s'ha fet ressò de les queixes expressades pels veïns del Passatge Pau Clarís per la presència de xeringuilles emprades per toxicòmans en les escales d'alguns edificis de la zona. Alguns veïns també han denunciat que alguns indrets de la zona són punt de trobada d'heroinòmans, sobretot cap al vespre.

  Molts veïns han mostrat el seu malestar per aquesta situació donat que la inseguretat ciutadana creix per la manca de presència policial. A més, el problema s'agreuja per la proximitat d'un col·legi.

  PREC

  1. El govern municipal portarà a terme les mesures adients per netejar les xeringues de la zona i eliminar així el risc sanitari que genera la presència d'aquests elements.
  2. El Govern Municipal incrementarà la presència policial en la zona per intentar disminuir les trobades entre heroinòmans. De la mateixa manera, també s'incrementarà la presència policial en l'horari d'entrada i sortida del col·legi."
  3.  

   El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Serveis i Manteniment, manifesta que ha fet les consultes a les empreses de manteniment de les zones :

   • CEOC € manteniment del paviment de sauló al Passatge Pau Clarís
   • Fomento de Construcciones y Cotnratas € manteniment de les voreres i zona pavimentada.

   La resposta ha estat negativa, que no s'havien trobat xeringues en els últims mesos. També va fer la consulta pertinent al 010, Serveis Socials i a la Policia Municipal i no tenen constància de cap avis veïnal respecte aquest fet. Per últim indica que la Policia ha fet diverses actuacions a l'entorn del Passatge Pau Clarís de vigilància i entrevistes amb els comerciants i tenen constància que ha baixat el nombre de joves que feien actes incívics.

   La senyora Adela Rodríguez assenyala que aquestes queixes han estat expressades pels veïns per la presència de xeringues al Passatge Pau Clarís, per la qual cosa existeix un risc i demana per tant més presencial policial en aquest Passatge.

   El senyor Ramon Bassas, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, informa que s'han fet diverses actuacions policials en aquest Passatge, no obstant això li interessaria conèixer a fons les característiques més concretes sobre el tema per poder actuar.

   41 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L'IMMOBLE SITUAT ALS NÚMEROS 189-193 DE LA VIA EUROPA D'AQUESTA CIUTAT.

   El senyor Alcalde abans de donar la paraula al grup municipal de CiU informa que els veïns d'aquest immoble havien demanat intervenir en el Ple, però aplicant el Reglament Orgànic Municipal tal com està redactat, al no ser una entitat inscrita al Registre Municipal d'Entitats, no poden fer ús de la paraula, i així se les va comunicar per carta.

   El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent :

   "El passat mes de maig, aquest grup municipal va presentar una pregunta per escrit interessant-se per la situació creada a l'immoble situat als números 189-193 de la Via Europa de la nostra ciutat, arrel de l'activitat que es realitzava a la planta baixa.

   Posteriorment a la resposta de la Regidora Delegada de Ciutat Sostenible hi ha hagut una sentència dels tribunals que dona la raó a la comunitat de veïns, és per això que presentem la següent,

   PREGUNTA

   :

   Primer. Té coneixement el Govern Municipal d'aquesta sentència.

   Segon. Quina serà l'actuació d'aquest Ajuntament per garantir que es compleixi pel que respecte a les llicències municipals corresponents."

   La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Ciutat Sostenible, passa a contestar les preguntes. Respecte a la primera explica que quan van tenir coneixement de la sentència favorable a la demanda dels veïns, la lletrada del servei va demanar al Jutjat la sentència, amb resposta negativa per considerar que l'Ajuntament no era part en el procés; llavors la van sol.licitar per escrit, i el 4 d'octubre oficialment el Jutjat de 1ª Instància de Mataró registra la còpia de la sentència. En quant a l'actuació d'aquest Ajuntament seguint el criteri inicial emprat en les actuacions municipals serà portar a terme la resolució oportuna, que serà la signatura del decret de tancament dels elements de cocció.

   El senyor Joaquim Esperalba destaca que és una llastima que s'hagi de recòrrer a la via de la justícia per fer complir les qüestions del dia a dia dels ciutadans.

   El senyor Alcalde agraeix als veïns la comprensió que han tingut pel fet de no haver pogut intervenir en el Ple i garanteix que es portarà a terme l'execució de la sentència.

   42 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA VISITA INSTITUCIONAL DEL CONSELLER EN CAP DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LA NOSTRA CIUTAT.

   El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent :

   "Amb data u d'octubre vaig ser convidat per l'Il·ltre. Sr. Alcalde de la Ciutat a la recepció oficial que s'ofereix al Conseller en Cap amb motiu de la seva visita institucional a la nostra ciutat.

   Com sigui que per els representants dels grups municipals que no formen part del govern la recepció oficial va consistir en estar presents durant la signatura en el llibre d'honor de l'Ajuntament i en un breu intercanvi de salutacions sense ni tan sols poder identificar-nos personalment, i com que creiem que una visita oficial del Conseller en Cap és quelcom molt important per a la Ciutat, el grup municipal de CiU fa les següents,

   PREGUNTES

   Primer

   .- Quins varen ser els compromisos adquirits pel Conseller en Cap.

   Segon

   .- Pensa l'Alcalde mantenir, vers els grups de l'oposició, el mateix format davant la visita de responsables o membres del Govern d'altres Administracions."

    

   El senyor Esteve Terradas, conseller delegat de Presidència, informa que va ser una visita institucional del Conseller en Cap a diferents municipis del Maresme, amb uns horaris establerts amb els serveis de la Conselleria en Cap. En principi era una reunió amb l'Alcalde, però van demanar que fos una visita dividida en dos àmbits :

   • Institucional : rebuda per l'Alcalde, els diferents cap dels grups municipals i pels diputats al Parlament de Catalunya de Mataró, on va signar en el Llibre d'Honors.
   • De Treball : que se li va fer entrega d'un document on es relaciona les línies de treball i els problemes de la ciutat de Mataró pel coneixement del Conseller en Cap.

   En quant a la segona pregunta no li pot dir si mantindran aquest format perquè cada visita té un perfil propi, però si que seria oportú de mantenir aquest mateix criteri de separar l'àmbit institucional i l'àmbit de govern.

   El senyor Alcalde demana disculpes al Sr. Joaquim Esperalba pel malentès produït, completament involuntari per la seva part.

   URGÈNCIA

   Fora de convocatòria i prèvia declaració d'urgència, que és aprovada per unanimitat, es tractà el tema següent:

   PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PERQUÈ AL PLE ES DONI COMPTE DELS TREBALLS DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

   El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta el prec següent :

   "El Ple Municipal del 4 de desembre de 2003 va aprovar, amb el suport de tots els grups municipals, l'elaboració d'un Pla d'Actuació per a la Promoció de la Ciutat.

   Aquest grup municipal té constància de que, tal com preveia la proposta de resolució aprovada, la comissió creada per aquesta finalitat ha acabat els seus treballs. Les conclusions i les línies de treball proposades afecten directament als Programes d'Actuació Municipal del 2005 i successius. És per aquest motiu i perquè, en definitiva, el Pla que es planteja ha estat un encàrrec del Ple Municipal, que aquest grup municipal presenta el següent

   PREC

   Que el president de l'IMPEM, organisme responsable de l'elaboració del Pla d'actuació per a la Promoció de la Ciutat, doni compte al Ple Municipal dels treballs realitzats, conclusions i prioritats en la seva execució."

    

   El senyor Antoni Civit, conseller delegat de Promoció Econòmica, entén que el prec té sentit perquè té una traducció en el PAM 2005 i, específicament, en una de les prioritats del govern. Ara bé, si en comptes d'acabar la redacció del Pla d'Actuació per a la Promoció de la Ciutat (PAPC) al setembre, l'haguéssim acabada al desembre, bo i estant dins el termini d'execució de l'encàrrec, no hauríem estat a temps d'incloure les actuacions proposades dins del PAM de 2005.

   El que vol dir amb això és que a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), a la Comissió de Seguiment del PAPC i a la comissió tècnica creada ad hoc, s'ha fet una feina diligent i positiva que ha permès arribar a temps d'incloure algunes propostes en els plans d'actuació de l'any que ve.

   Pel que fa als treballs realitzats, també s'ha donat compte molt extensament al Consell de l'IMPEM durant tots els mesos que s'ha treballat en la Comissió de Seguiment del PAPC i que, d'acord amb el mandat del Ple, és on s'havia d'aprovar.

   El PAPC ens permet disposar d'una eina important i útil per al desenvolupament de la Promoció de la Ciutat de Mataró, realitzada a partir d'un dels principis que regeix aquest govern: la participació ciutadana. Hi han participat pràcticament totes les entitats, organismes i institucions públiques i privades i representatives que tenien alguna cosa a dir sobr la promoció de la ciutat de Mataró. La Generalitat i la Diputació de Barcelona, diversos serveis i organismes autònoms municipals, però també associacions de veïns, d'hostaleria i comerç, el consell de joves etcètera. Els treballs han estat sotmesos a l'opinió d'especialistes com José Antonio Donaire, expert en Turisme, o Pere Oriol Costa, que també ha col·laborat amb l'Ajuntament en altres projectes. Tots dos ens han validat la metodologia utilitzada, que ha estat complexa i rigorosa, per la qual cosa es pot dir que els resultats són homologables i útils. Properament, disposarem d'un dictamen d'una consultora que ens validarà la feina feta.

   Vol destacar la importància que ha tingut l'obertura d'aquesta participació als propis ciutadans i ciutadanes de Mataró mitjançant la plataforma Consensus, cosa que ha aportat un aspecte innovador en la metodologia estratègica utilitzada en aquest projecte. Els ciutadans i ciutadanes de Mataró han pogut participar en la definició del model de ciutat que volen que sigui promocionada. Consensus ha batut de manera important els rècords de participació dels ciutadans.

   Pel que fa a les conclusions, s'orienten en diverses direccions. En primer lloc, la principal conseqüència del PAPC és l'obtenció d'un posicionament estratègic de la ciutat, MATARÓ CIUTAT MEDITERRÀNIA, del qual es deriven 4 segments de mercat: el mar i natura, la cultura, el comerç i la tecnologia. Aquests elements, especialment els tres primers, permeten trobar el denominador comú de la Mediterrània, i que ens obre un gran ventall de possibilitats a explorar. Aquests posicionaments no parteixen de zero, sinó que emergeixen d'uns segments en base a la seva competitivitat a Mataró i a l'atractivitat que pot oferir la ciutat. Aquests posicionaments ens han de permetre convertir uns recursos de la ciutat en productes €molts dels quals seran turístics, però no pas tots€, i posteriorment comercialitzar-los.

   Cal destacar la idea de "mediterrània" com a element diferencial respecte a la resta de ciutats mitjanes de la corona metropolitana, les quals tenen molts elements semblants amb Mataró (dimensió, estructura productiva, perfils socials€), però que en cap cas poden competir amb Mataró per la seva ubicació de privilegi a la costa catalana, amb un port de nivell i amb possibilitats d'aflorar economies emergents i noves possibilitats d'ocupació.

   Apareixen també, a partir d'aquests elements de singularització de la ciutat, noves possibilitats pel que fa a l'exploració de nous filons d'ocupació, en coincidència amb els nous filons d'ocupació que reconeixen les comunitats europees. És a dir, a partir del desenvolupament d'aquest PAPC, veiem que poden aparèixer empreses que impulsin aquesta comercialització i que creïn llocs de treball. A fi de comptes, el sector turístic és un sector econòmic i, d'alguna manera, cal aprofitar-ne el potencial en un moment en què, entre altres coses, parlem de reforçament d'alternatives a l'activitat econòmica i productiva. No cal dir que específicament a partir dels posicionaments del comerç i de la tecnologia, aquesta possibilitat ja està prou contrastada.

   El PAPC parla també de la necessitat de fer una relectura o una reinterpretació d'algunes de les coses que es fan des dels diversos serveis municipals i que d'alguna manera poden respondre als criteris de Promoció de la Ciutat. En alguns casos es tracta de pensar, potser, en la reorientació d'algunes accions (per exemple, les fires, que són instruments a utilitzar i no pas una finalitat en si mateixes); en altres casos es tracta de treure el suc a la transversalitat que ofereix la Promoció de la Ciutat i veure que, per exemple, la celebració d'esdeveniments esportius, el manteniment de la via pública en condicions o disposar d'uns bons mercats municipals, per exemple, són actuacions que ajuden a promocionar la ciutat.

   Finalment, la darrera conclusió és que aquest PAPC també suggereix obrir noves línies de treball. Per exemple, obrint la Promoció de la Ciutat a la participació ciuatadana, o cercant la concertació amb altres administracions (locals o o supralocals) o amb entitats privades. També, amb la creació d'espais de debat i de reflexió estratègica sobre les necessitats de promocionar i les eines que tenim per fer-ho. Per exemple, la comunicació externa. És a dir, com comuniquem la ciutat i quina imatge en donem.

   En fi, amb el PAPC l'Ajuntament ja disposa d'una eina que permetrà treballar amb rigor la promoció de la ciutat en els propers anys, a partir d'aquestes conclusions i de la llista amb un centenar llarg de propostes recollides, algunes de les quals segurament no es podran dur mai a terme; aquesta llista, no obstant, és prou oberta com per permetre que s'hi incorporin noves propostes a qualsevol dels quatre nivells exposats: productes, instruments, elements estructurals i de gestió de la Promoció de la Ciutat.

   Respecte a les prioritats en l'execució del PAPC, ara mateix no li pot dir quines són. La raó és que, a part de les que puguin aparèixer al PAM presentat aquest matí a la CMISCP, s'ha de fer un treball a nivell tècnic al si de la comissió tècnica del PAPC, espai en el qual es podran fer les aportacions perquè, amb posterioritat, aquestes propostes s'avaluïn i, si s'escau, s'incorporin al Pla d'Actuació de l'IMPEM que s'ha d'aprovar el proper dimarts dia 19 en el Consell de l'IMPEM.

   El senyor Josep Lluís Martí manifesta que no farà cap valoració de fons entre altres coses perquè ha hagut una entesa excel·lent tant en el Plenari com en la Comissió Tècnica i van votar favorablement. En tot cas demana que mantingui el bon fil existent i que comuniqui no només als grups municipals sinó també a les entitats que han participat, quines són les prioritats del govern per arribar a un consens.

   I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos quarts de dotze de la nit, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.