Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

14/06/2004

Escoltar

14/06/2004

Dia
Hora
Lloc
govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 10/2004 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 14 DE JUNY DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia catorze de juny de dos mil quatre, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 5 de l'ordre del dia

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors: Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde i Joaquim Esperalba i Iglesias Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 1 de juny de 2004.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE RÈTOLS INDICADORS DE LES OBRES QUE ADJUDIQUI L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'escrit emès pel Cap de la Secció d'Imatge d'aquesta Corporació, de data 14 de maig de 2004, sol·licitant la contractació mitjançant concurs i procediment obert del subministrament de rètols indicadors de les obres que adjudiqui l'Ajuntament, amb tres anys de durada del contracte.

Atès l'informe del secretari general d'aquest Ajuntament, de data 26 de maig de 2004, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars a la legalitat vigent sobre contractació amb l'Administració pública així com respecte dels plecs generals aprovats pel Ple Municipal en el seu dia.

Atès el previst a l'art. 67, 69, 171, 172, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de rètols indicadors de les obres que adjudiqui l'Ajuntament de Mataró, d'acord amb el previst a l'art 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb una durada de tres anys.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmic-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior.

Tercer.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT D'IMATGES VIRTUALS D'EDIFICIS MUNICIPALS I ACTUACIONS URBANÍSTIQUES, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'escrit emès pel cap de la Secció d'Imatge d'aquesta Corporació, de data 14 de maig de 2004, sol·licitant la contractació mitjançant concurs i procediment obert del servei de desenvolupament d'imatges virtuals d'edificis municipals i actuacions urbanístiques, amb dos anys de durada del contracte.

Atès l'informe del secretari general d'aquest Ajuntament, de data 28 de maig de 2004, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars a la legalitat vigent sobre contractació amb l'Administració pública així com respecte dels plecs generals aprovats pel Ple Municipal en el seu dia.

Atès el previst a l'art. 67, 69, 196, 198, 208.3 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de desenvolupament d'imatges virtuals d'edificis municipals i actuacions urbanístiques, amb dos anys de durada del contracte, d'acord amb el previst a l'art 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiquess.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmic-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior.

Tercer.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Després de la votació del punt núm. 4 s'incorpora a la sessió el Sr. Toni Civit Rey, 3r Tinent d'Alcalde.

5 - RATIFICAR EL DECRET 4237/2004 DE 1 DE JUNY, ACORDAT PER LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ, PEL QUAL S'ACORDA INICIAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA FORESTAL AL MUNICIPI DE MATARÓ PER LA TRAMITACIÓ URGENT, MITJANÇANT LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, AMB UN PRESSUPOST FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 111.555,61EUROS, IVA. INCLÒS.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 4237/2004, d'1 de juny, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar l'inici de l'expedient de contractació del servei de neteja forestal i aprovació dels plecs de clàusules econòmico administratives i tècniques i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 4237/2004, d'1 de juny de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, el contingut del qual és el següent:

"Vista la documentació remesa pel Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, en la qual es sol·licita la iniciació de l'expedient per a la contractació del servei de neteja forestal, mitjançant concurs i procediment obert, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 111.555,61 euros, IVA inclòs.

Vist que es demana la seva tramitació amb caràcter d'urgència, ja que la realització dels treballs s'ha de realitzar abans que el risc d'incendi sigui màxim.

Vist l'informe emes pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 27 de maig de 2004, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Vist l'informe emes per l'interventor de Fons Municipal d'aquesta Corporació, de data 27 de maig de 2004, respecte de l'existència de crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 45301/445000/21000 corresponent al pressupost municipal per a l'any 2004.

Atès el previst als arts. 67, 69.4, 71, 196.3, 198 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de neteja forestal al municipi de Mataró, d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, contractació la qual es portarà a terme mitjançant la forma de concurs i procediment obert, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 111.555,61euros, IVA. inclòs.

Segon.-

Tramitar l'expedient amb caràcter urgent, segons el previst en l'article 71 del RDL 2/2000, al haver-se justificat la necessitat de realitzar el treballs abans que el risc d'incendi sigui màxim.

Tercer.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de neteja forestal al municipi de Mataró.

Quart.-

Autoritzar els següents imports a càrrec de la partida 45301/445000/21000 del pressupost municipal per a l'any 2004:

· Lot núm. 1: 49.390,53 euros, IVA. inclòs (doc. compt. tipus A núm. 200400027439).

· Lot núm. 2: 42.956,93 euros, IVA. inclòs (doc. comp. tipus A núm. 200300027440).

· Lot núm. 3: 33.781,93 euros, IVA. inclòs (doc. comp. tipus A núm. 200400027441).

Cinquè.-

Convocar licitació, amb forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 7 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Sisè.-

Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DELS SUBMINISTRAMENT DE RÈTOLS DE SENYALITZACIÓ D'EQUIPAMENTS I EDIFICIS MUNICIPALS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. PRESSUPOST FIXAT COM A MÀXIM PELS DOS ANYS DE DURADA DEL CONTRACTE: FINS A 60.000 EUROS

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel cap de la Secció d'Imatge de l'Àrea de Presidència d'aquesta Corporació, de data 25 de maig de 2004, en el qual sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de rètols de senyalització d'equipament i edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 60.000 euros, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 28 de maig de 2004, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 10300/121000/21300 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2004 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, essent que igualment es preveu destinar a l'esmentada partida crèdit suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per al 2005 i 2006 a fi de fer front a les despeses que es meritin durant l'esmentada anualitat.

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, consellera-delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de rètols de senyalització d'equipament i edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 60.000 euros, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de fins a 60.000 euros, IVA. inclòs, a càrrec de la partida 10300/121000/21300 del pressupost municipal, distribuïts de la següent manera:

  • Any 2004: 24.000 euros, IVA. inclòs (doc. compt. tipus A núm. 200400027488).
  • Any 2005: 24.000 euros, IVA. inclòs (doc. comp. tipus AFUT núm. 200300027489).
  • Any 2006: 12.000 euros, IVA. inclòs (doc . comp. tipus AFUT núm. 200400027641).

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs I procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DELS SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT TANCAT DE TV, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. PRESSUPOST FIXAT COM A MÀXIM: FINS A 35.999,44 EUROS.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel cap del Servei d'Obres, de data 25 de maig de 2004, en el qual sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament d'un circuit tancat de TV per l'edifici del Departament de Via Pública de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 35.999,44 euros, IVA inclòs.

Vist que es demana la seva tramitació amb caràcter d'urgència, ja que es necessari que l'equip de seguretat estigui totalment instal·lat abans de l'entrada en funcionament de l'equipament municipal.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 3 de juny de 2004, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública I al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 71, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 42200/22200N/62200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2004 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, d'acord amb l'informe efectuat en la data de 3 de juny de 2004 per l'interventor de Fons Municipal d'aquest Ajuntament.

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, consellera-delegada de Serveis Centrals i Planificació, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament d'un circuit tancat de TV per l'edifici del Departament de Via Pública de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 35.999,44 euros, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Segon.-

Tramitar l'expedient amb caràcter urgent, segons el previst en l'article 71 del RDL 2/2000, al haver-se justificat la necessitat de realitzar el treballs abans que el risc d'incendi sigui màxim.

Tercer.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Quart.-

Atendre la despesa de 35.999,44 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 42200/22200N/62200 del pressupost municipal aprovat per al present any 2004. (op. tipus A 200400027425).

Cinquè.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 8 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

8 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UA-59 "CAN XAMMAR".

El Sr. Arcadi Vilert conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'empresa municipal PUMSA, en virtut de l'encomana realitzada pel Ple de l'Ajuntament de Mataró de data 2 de desembre de 1999, ha redactat la Proposta de Projecte de Reparcel·lació de l'àmbit de la Unitat d'Actuació "U.A. 59 Can Xammar"

L'àmbit territorial de la Unitat d'Actuació és correspon al sòl situat al xamfrà entre el carrer d'en Xammar i la nova plaça de can Xammar que resulta de la UA-26.

L'objecte d'aquesta actuació ve determinada pel planejament de forma molt detallada, concretament per les normes de la modificació del Pla General aprovada definitivament el 13 de novembre de 2002. Són objectius de la UA-59:

  • Ordenar la volumetria i façana al nou espai lliure resultant de la UA-26 situat a la part superior de la muralla.
  • Delimitar un àmbit de reparcel·lació per al repartiment de la participació en els costos d'urbanització de la UA 26, per a cada parcel·la, en funció de l'increment de sostre assignat.

El Projecte de Reparcel·lació que es proposa té per objecte la justa distribució de beneficis i càrregues resultants de les previsions urbanístiques corresponents a la Unitat d'Actuació 59. Aquestes previsions urbanístiques suposen la participació en una part de les despeses d'urbanització de la Plaça de Can Xammar. No es produeix cap modificació respecte de la configuració física de les parcel·les incloses en la unitat d'actuació, ni hi ha cessió de sòl públic.

La participació en les despeses d'urbanització és proporcional a l'increment de sostre que obté cadascuna de les parcel·les incloses en la unitat d'actuació. El valor de les despeses ja ve determinat en el Pla General.

A la vista de que falta completar la descripció de la finca aportada C, caldrà realitzar les gestions i publicacions oportunes per determinar el titular i descripció completes de la finca, abans de l'aprovació definitiva.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes precedents i el que disposen els articles 147 a 152 i 165 del Text Refós Urbanístic Català (D. Legislatiu 1/90 de 12/7), en concordança amb el DL.16/94 de 26/7, 21, 71 i següents i 187 del Reglament de Gestió Urbanística, aplicables de conformitat amb la Disposició Transitòria Quarta del Reglament parcial de la Llei 2/2002 d'Urbanisme, aprovat per Decret de 4 de novembre de 2003, i vistos els articles 21, 22 i 43.2 de la Llei de Bases de Règim Local, i el Decret de Delegació de Competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Comissió de Govern Municipal, l'adopció, si s'escau dels següents ACORDS:

Primer.-

Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de l'àmbit de la Unitat d'Actuació "U.A. 59 Can Xammar" redactat per la societat municipal PUMSA.

Segon.-

Notificar l'acord als interessats i a la Societat Municipal PUMSA.

Tercer.-

Iniciar un període d'informació pública de un mes, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en el tauler d'edictes municipals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.