Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

17/05/2004

Escoltar

17/05/2004

Dia
Hora
Lloc
govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 8/2004 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 17 DE MAIG DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia disset de maig de dos mil quatre, essent les nou hores i quinze minuts, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència En Joaquim Esperalba i Iglesias Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 3 de maig de 2004

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DEL COS DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació presenta la proposta següent:

"Vista la documentació remesa pel Servei d'Obres d'aquest Ajuntament de data 21/04/2004, en el qual es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer del Cós de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 113.174,83 €, IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 29/04/04, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 42200/51100B/60100 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2004 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 29 de gener de 2004 qui subscriu, consellera delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer del Cos de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 113.174,83 €, IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer del Cos, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 113.174,83 €, IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 42200/51100B/60100 del pressupost municipal per a l'any 2004 (doc. comptable tipus A núm. 200400014792).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de reurbanització del carrer del Cos, de Mataró, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Comissió Municipal de Govern en la data de 19/04/2004, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

4 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DELS TREBALLS D'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA A LA RIERA, TRAM SITUAT ENTRE EL CARRER SANT JOSEP I LA MURALLA DE LA PRESÓ, ADJUDICAT A L'EMPRESA ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS D'INVESTIGACIONS CULTURALS I SOCIALS, SL.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació presenta la proposta següent:

"Vist el contingut de l'expedient administratiu de contractació dels treballs d'actuació arqueològica a La Riera, tram situat entre el carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó, el qual s'adjudicà mitjançant concurs i procediment obert, per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 17 de novembre de 2003 a l'empresa ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS D'INVESTIGACIONS CULTURALS I SOCIALS, SL, per l'import global de 133.247,41 €, IVA, inclòs.

Vist informe de la lletrada del Servei d'Obres de data 22 d'abril de 2004, i l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 21 d'abril de 2004, en els quals es posa de manifest que la previsió de despesa inicialment efectuada no s'esgotarà, ja que, donats els resultats de les restes arqueològiques trobades, s'ha reduït el temps dels treballs, la qual cosa ha suposat una reducció del cost.

Vist que, per aquest motiu es sol·licita la modificació del contracte, disminuint el seu import a 88.724,56 €, IVA. inclòs, a fi de retornar el sobrant a la partida corresponent per tal de poder atendre altres necessitats.

Atès que la modificació del contracte proposada comporta una disminució superior al 20 % respecte el preu inicial del contracte i que consta a l'expedient l'acceptació per part de l'adjudicatari, per escrit de data 22 d'abril de 2004.

Vist l'informe de data 28 d'abril de 2004 de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, en el que es posa de manifest la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel Servei d'Obres.

Atès el previst als arts. 101, 146, 149 e) i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Qui subscriu, consellera delegada d'Interior i Hisenda, en virtut de les facultats que li han estat conferides, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar la modificació del contracte establert amb l'empresa ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS D'INVESTIGACIONS CULTURALS I SOCIALS, SL, adjudicatària del contracte dels treballs d'actuació arqueològica a La Riera, tram situat entre el carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó, en el sentit de disminuir la seva quantia en 44.522,85 €, IVA. inclòs, degut a que les previsions de despesa inicials superen les necessitats reals dels treballs.

Segon.-

Autoritzar i disposar l'anotació comptable inversa per l'import de44.522,85 €, IVA. inclòs, a càrrec de la partida 42200/51100A/60100 del pressupost municipal del 2004 (op. tipus AD/ núm. 200400016538), conformement amb la Regla 21 i següents de l'Ordre de 17 de juny de 1990 del Ministeri d'Economia i Hisenda per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS DE CALÇADA PER L'ANY 2004, QUE INCLOU ELS CARRERS CAMÍ DE LA GEGANTA, MARE DE DÉU DE L'ESPERANÇA, MATA I TRAMS DELS CARRERS VALÈNCIA, SANT CUGAT I CIUTAT FRETA, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació presenta la proposta següent:

"Antecedents

1. Per Decret núm. 3302/2004, de 28 d'abril, de la consellera delegada d'Interior i Hisenda, es va acordar la suspensió de la tramitació del present procediment de contractació, al haver-se presentat al·legacions contra l'aprovació inicial del projecte de renovació de paviment per l'any 2004.

2. Una vegada examinades les al·legacions, la Junta de Govern Local ha acordat aprovar definitivament el projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004, amb exclusió del carrer Moreto, el qual serà objecte de projecte independent.

3. En data 10 de maig de 2004, el Servei de Manteniment sol·licita la continuació en la tramitació d'aquest l'expedient per a la contractació de les obres incloses al projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004, que inclou els carrer Camí de la Geganta, Mare de Déu de l'Esperança, Mata València, Sant Cugat i Ciutat Freta, a la ciutat de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 396.283,32 €, IVA. inclòs.

Fonaments de dret

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 11/05/04 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 45401/51100Z/61100 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2004 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, proposa a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aixecar la suspensió de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004, pel que respecta als carrers Camí de la Geganta, Mare de Déu de l'Esperança, Mata i trams dels carrers València, Sant Cugat i Ciutat Freta, a la ciutat de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 396.283,32 € IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004, a la ciutat de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 396.283,32 € IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 45401/51100Z/61100 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2004 (doc. comptable tipus A núm. 200400023265), així com aprovar el document comptable A/ núm. 200400023264.

Quart.-

Convocar licitació, amb forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

6 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "F" (AV. LLUÍS COMPANYS, CIUTAT FRETA I ALTRES), DE MATARÓ A FAVOR D'ELECTRICITAT BOQUET, SL, PER UN IMPORT DE 96.669,70 EUR.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "F", a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 23 d'abril de 2004, mitjançant en qual proposa l'adjudicació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "F" a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" per un import de 96.669,70 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 45401/43300T/61300 del pressupost municipal de l'any 2004 hi ha consignació suficient per a atendre l'esmentada despesa.

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "F" a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" per un import de 96.669,70 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 45401/43300T/61300 del pressupost municipal de l'any 2004 (docs. compt. D núm. 200400018013 i A/ 200400018014)

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.866,79 € i pagui l'import de 180,64 €, corresponents a la publicació de l'anunci de licitació.

Quart.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

7 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 214 DE 19.3.2004, QUE ESTIMA EN PART EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 515/99 INTERPOSAT PER FULGAROLES SA., CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LES HORTES DEL CAMÍ RAL.

El Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"La Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 19 de març de 2004, ha dictat Sentència per la qual estima en part el recurs contenciós - administratiu núm. 515/99 interposat per FULGAROLES, S.A., contra l'acord d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sector Les Hortes del Camí Ral, sense cap pronunciament respecte a les costes processals.

L'objecte del plet l'ha constituït únicament la indemnització corresponent a la recurrent per l'extinció dels seus drets com arrendatària de la finca en el Sector, concretament la reclamació de la quantitat de 205.305,19 euros (34.159.910 PTA).

Segons el dictamen del perit judicial, el conjunt de partides que han de ser objecte d'indemnització, son d'import 71.629,65 euros (11.918.171 PTA), mentre que en el Projecte de Reparcel·lació fixa una indemnització a favor de Fulgarolas, S.A., d'import 56.382,63 euros (9.381.281 PTA).

Finalment, la Sentència ha fixat una indemnització de 75.952 euros (12.637.497 PTA). Destaca la desestimació de la pretensió d'indemnització corresponent a la "diferència de rendes de l'arrendament" que constituïa la partida més elevada reclamada per Flugarolas, S.A.

Tal i com informa l'advocat que ha defensat en el plet els interessos municipals, no resulta aconsellable interposar cap dels recursos possibles contra la sentència.

L'empresa municipal PUMSA, ha actuat en el Sector de les Hortes del Camí Ral, com a gestora i executora del Planejament, segons acord del Ple municipal de data 12/02/1998.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i contingut de la Sentència,, PROPOSO a la Comissió de Govern municipal l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acceptar el contingut de la Sentència núm 214 de data 19 de març de 2004, de la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós-administratiu núm. 515/99, interposat per FULGAROLAS,S.A. contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de Les Hortes del Camí Ral, la qual estima en part la pretensió del recurs relativa a la indemnització del dret d'arrendament que es fixa en la Sentència en la quantitat de 75.953 euros (12.637.497 PTA).

Segon.-

Notificar el present acord a PUMSA per tal que dins del marc de l'execució del Sector Les Hortes del Camí Ral, doni compliment a la sentència indicada, tenint en compte els criteris que s'estableixen en la mateixa.

Tercer.-

Comunicar el precedent acord al Tribunal Superior de Justícia i a PUMSA. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Llicències-

8 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS I APARELLS D'AIRE CONDICIONAT, EN 20 FINQUES DE LA CIUTAT .

El Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"En els expedients que es relacionaran a les persones interessades se'ls ha concedit un termini per formular al·legacions abans d'ordenar la retirada dels rètols o aparells d'aire condicionat il·legalitzables, o se'ls ha denegat la llicència sol·licitada, o no s'han ajustat a la llicència concedida.

Esmont, SL ha al·legat, en relació a l'aparell d'aire condicionat, la seva existència abans de la instal·lació de l'activitat, i presenta fotografia acreditativa. Es desestima l'al·legació perquè l'aparell instal·lat anteriorment no coincideix amb l'actual que és més gran i més modern, les modificacions o substitucions estan subjectes a llicència per ser el moment d'adaptar-se a la normativa. Respecte als rètols no ajustats als autoritzats en exp. 20032325 RET, estan correctes en haver obtingut nova llicència que els contempla.

Lkhalil Lharrak ha al·legat que té en tràmit la documentació per sol·licitar la legalització de l'activitat i sol·licita la pròrroga d'un mes. Ha transcorregut el termini sol·licitat i no ha instat la llicència d'activitat ni de rètol.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols i els aparells d'aire condicionat són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró i la normativa del Pla general, respectivament.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana no són legalitzables per infringir l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

Els rètols instal·lats en planta baixa tipus banderola no són legalitzables per infringir l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

Els rètols instal·lats en planta pis no són legalitzables per infringir l'article 20 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que no els permet de fons opac, han de ser de lletres i signes retallats o sobre fons transparents sense sobresortir del pla de la façana i situats dins els orificis de les finestres o d'altres elements arquitectònics.

Els aparells d'aire condicionat i antenes instal·lades que volen sobre la via pública no són legalitzables per infringir l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, pel qual els elements tècnics de les instal·lacions no podran volar respecte el pla de façana, justificaran la seva integració en el conjunt de la façana i no produiran molèsties als vianants.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Vistos els informes emesos en els expedients; els articles esmentat de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Desestimar les al·legacions formulades i ordenar a les persones interessades que en el termini màxim de dos mesos, retirin els rètols i aparells d'aire condicionat il·legalitzables instal·lats a les finques que a continuació es relacionen:

Persones interessades

Instal·lació

Via

Adreça

Exp.

Ars Villegas, Iolanda

1 rètol en balcó

c.

Biada, 62, 1r 3a

20040064 DIS

Blaya Carreño, José

2 rètols en banderola

 

Camí Ral, 500, bxs.

20040104 DIS

Buch Oliver, Ernest

1 rètol adossat a façana

av.

Puig i Cadafalch, 181, bxs.

20040071 DIS

Esmont, SL

1 aparell aire condicionat

pg.

Ramon Berenguer III, 92 bxs.

20030741 DIS

Esports Dom SCP

1 rètol adossat a façana

c.

Sant Antoni, 23, bxs.

20040100 DIS

Fincas Eulalia, SL

1 rètol adossat a façana

c.

Fuentsanta, 2

20040130 DIS

Freshimex, SL

1 rètol adossat a façana

 

Camí Ral, 104, bxs.

20040132 DIS

Gómez Grimal, David

1 rètol adossat a façana

 

Caminet de les Vinyes, 32, bxs.

20040103 DIS

Grup Com Gestió, SL

1 rètol en banderola

c.

Sant Cugat, 21 bis, bxs.

20040066 DIS

Grup Ortopèdic XXI, SL

1 aparell aire condicionat

av.

Gatassa, 22, bxs.

20040129 DIS

Iluro Courier, SL

1 rètol adossat a façana

c.

De la Repuntadora, 45,

nau 1

20040067 DIS

In-mo Llar Maresme, SL

1 rètol en banderola

rda.

Alfonso XII, 145, bxs.

20040052 DIS

Instal·lacions Emili Bone, SL

2 rètols en banderola

c.

Sant bonaventura, 36 bxs.

20030401 DIS

Jiménez Pulido, Oscar

1 rètol en banderola

c.

República Dominicana, 60

20040131 DIS

Laia 2001 Assessors, SL

1 rètol adossat a façana

El Torrent, 54, 1r

20040190 DIS

Lharrak, Lkhalil

1 rètol adossat a façana

c.

Vitòria, 14, bxs.

20040072 DIS

Ll. Riera, SA

1 rètol adossat  a façana

c.

Sant Joaquim, 53, bxs.

20040046 DIS

Nautimar Maresme, SL

1 aparell aire condicionat

pg.

Marítim, 250, local 19,

Port Mataró

20040051 DIS

Pastó Vilanova, M. Lourdes

1 rètol adossat a façana

av.

Gatassa, 115, bxs.

20030011 DIS

Vins i Licors J. Domingo, SL

1 rètol en banderola

c.

Països Baixos, 12, bxs.

20040106 DIS

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades amb l'advertència que si finalitzat el termini concedit no han efectuat la retirada i ho ha comunicat a l'Ajuntament per la seva comprovació, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds € Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular

-Servei de Manteniment-

9 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DELS ERMS DE LA ILLA EDUCATIVA DE LA LLÀNTIA REALITZADES PER JARDINERIA J. BUCH .

El Sr. Arcadi Vilert Soler, President de la Comissió Municipal Informativa, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció d'obres, de data 14 d'abril de 2004, signada pel Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, Sr. Joan Antoni Baron Espinar, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, L'Enginyer Tècnic Agrícola, Sr. Joan Josep Martínez Sabater, com a director de les obres, i el Sr. Joan Buch Torrus, en representació de l'empresa adjudicatària JARDINERIA J.BUCH, SL.

Atès l'article 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre els efectes de la recepció de les obres i el termini de garantia d'aquestes.

El Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'Acta de recepció de les obres d'acondicionament dels "Erms" de l'Illa educativa de La Llàntia, d'aquesta Ciutat, signada en data 14 d'abril de 2004 pel Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, Sr. Joan Antoni Baron Espinar, el Cap del Servei de Manteniment, Sr.Joan Campmajó i Sebastià, L'Enginyer Tècnic Agrícola, Sr. Joan Josep Martínez Sabater, com a director de les obres, i el Sr. Joan Buch Torrus, en representació de l'empresa adjudicatària JARDINERIA J.BUCH, SL., per la quantitat de 119.996,44 €, IVA inclòs, en haver-se complimentat les condicions previstes en els articles 110 i 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Segon.-

Comunicar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipals i al Servei de Compres i Contractacions als efectes escaients.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

10 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS DE CALÇADA PER L'ANY 2004"El Sr. Arcadi Vilert Soler, President de la Comissió Municipal Informativa, presenta la proposta següent:

"La Comissió de Govern Municipal, en sessió de data 22 de març de 2004, va aprovar inicialment el "Projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004", que incloïa els carrers Camí de la Geganta, Mare de Déu de l'Esperança, Mata i trams dels carrers Moreto, València, St. Cugat i Ciutat Freta, redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 452.825,38 EUR., IVA inclòs.

En data 26 de març de 2004 es va publicar en el BOP número 74 l'acord d'aprovació inicial del projecte.

Durant el període d'informació pública del projecte s'ha presentat una al·legació, amb número de registre d'entrada 200400014403, signada per Miquel Coca i Hidalgó, domiciliat al carrer de Moreto, núm. 20, en nom propi i en representació d'alguns veïns del mateix carrer. En la mateixa, el Sr. Coca demana que a l'hora de portar a terme l'actuació es tinguin en compte els mateixos criteris emprats en altres carrers de la ciutat com el carrer Jordi Joan, carrer Madoz i carrer Rojas.

Les pretensions de l'anterior al·legació han estat informades en data 10 de maig de 2004 per l'arquitecte tècnic municipal Joan Campmajó i Sebastià, cap del Servei de Manteniment, donant resposta a les al·legacions d'acord amb els següents raonaments:

"Donat que el que proposen el veïns comporta la modificació de la secció del vial i la supressió d'un costat d'aparcament, es van demanar informes als serveis d'Obres i Mobilitat, els quals s'adjunten a aquest informe, i que com es pot comprovar ambdós són favorables a la petició dels veïns. Només en el cas de Mobilitat es recomanava efectuar la consultat sobre la supressió d'aparcaments a la Associació de Veïns del barri.

Per tal de consensuar amb els veïns del carrer i l'Associació de Veïns del barri la viabilitat de la demanda, es va celebrar una reunió el passat dijous dia 6 de maig al Parvulari Menéndez y Pelayo en la que hi van assistir per part de l'Ajuntament el Conseller Delegat d'Obres i Serveis Municipals el Sr. Joan Antoni Baron, el Conseller Delegat de Mobilitat el Sr. Fermin Manchado i el Cap del Servei de Manteniment el Sr. Joan Campmajó, per part de l'AA.VV. el seu president el Sr. Carles Trinxer, i per part dels veïns hi van assistir un nombre aproximat d'una vintena entre els qui havia el Sr. Miquel Coca com a representant dels mateixos en l'al·legació efectuada.

El Sr. Baron va informar als assistents que tal com es manifestava en els informes dels caps dels serveis d'Obres i Mobilitat no hi havia cap inconvenient tècnic per tirar-ho endavant sempre i quan els veïns estiguessin d'acord en perdre les places d'aparcament, aproximadament una vintena, per eixamplar una de les voreres i posar-hi arbrat, i que si fos així les obres s'haurien de realitzar dins de l'exercici del 2005 ja que en aquest no hi havia prou finançament per assumir l'increment del cost de la urbanització.

Tant els veïns com el president de l'AA.VV. van acceptar el proposat pel Sr. Baron, el qual va tornar a comprometre's en la realització de les obres l'any 2005."

Atès que a resultes de l'anterior informe, el tècnic municipal recomana aprovar definitivament el projecte, tota vegada que les al·legacions comentades no qüestionen en absolut la resta dels carrers afectats pel projecte.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Miquel Coca i Hidalgó, en representació seva i d'alguns veïns del mateix carrer, a l'acord de la Comissió de Govern Municipal de data 22 de març de 2004, relatiu a l'aprovació inicial del "Projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004". Cal dir que la sol·licitud dels veïns del carrer Moreto, tal i com es va acordar amb ells a la reunió realitzada el dia 6 de maig, serà atesa a l'exercici 2005 donat que representa un increment del pressupost de l'obra en 16.617,31 euros, quantitat no prevista en el pressupost municipal per aquest exercici 2004 i donat que no hi ha prou finançament per assumir l'increment del cost de la urbanització.

Segon.-

Aprovar definitivament el "Projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004", que inclou els carrers Camí de la Geganta, Mare de Déu de l'Esperança, Mata i trams dels carrers València, St. Cugat i Ciutat Freta, redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte que, un cop exclosa la part corresponent al carrer Moreto, ascendeix a la quantitat de 396.283,32 EUR., IVA inclòs.

Tercer.-

Inserir el corresponent anunci d'aprovació definitiva del projecte en el BOP.

Quart.-

Comunicar els anteriors acords al Sr. Miquel Coca i Hidalgó, a l'Associació de Veïns de Mataró-Centre i als serveis municipals d'Obres, Mobilitat i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.