Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

19/04/2004

Escoltar

19/04/2004

Dia
Hora
Lloc
govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 6/2004 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 19 D'ABRIL DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia dinou d'abril de dos mil quatre, essent les nou hores del matí, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS ESTELA, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Manuel Mas Estela Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde

En Joan Antoni Baron Espinar 4r.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 5è.Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Joaquim Esperalba i Iglesias Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 22 de març de 2004.

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC DURANT L'ANY 2004.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emès pel coordinador de Suport així com pel cap del Servei de Sistemes d'informació i Telecomunicació, de data 16/03/04, manifestant la necessitat d'adquirir material de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2004, per adequar el parc informàtic de l'Ajuntament de Mataró als requeriments de les aplicacions corporatives i poder atendre les noves sol·licituds dels serveis de l'Ajuntament, amb un import de licitació de fins a 50.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

Atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació en la data de 07/01/2001.

Atès l'informe efectuat per la Cap del Servei de Compres i Contractacions, de data 24/03/04, sobre la procedència de la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat dels subministraments sol·licitats.

Atesos els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de l'esmentat subministrament, així com l'informe del Secretari General, favorable als mateixos.

Tenint en compte que a la partida 36200 121 62600 del pressupost aprovat per a la present anualitat del 2004 existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

Atès el disposat als arts. 92, 182g), 182.1), i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com el previst a la Llei 29/94, de 29 de novembre, d'Arrendaments Urbans.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 29 de gener de 2004, qui subscriu, la consellera delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2004, per quedar justificat l'interès públic, tal i com indica l'art.67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un preu de licitació de fins a 50.000'00.- EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives particulars i tècniques que regiran la contractació del subministrament de material informàtic durant l'any 2004, mitjançant procediment negociat sense publicitat, segons el previst a l'art. 182.g) i 182.I) del R.D.L. 2/2000. de 16 de juny.

Tercer.-

Sol·licitar un mínim de tres ofertes a proveïdors homologats mitjançant el concurs 2000/5 de 15 de novembre, convocat per la Generalitat de Catalunya, per a l'homologació de maquinari i programari informàtic.

Quart.-

Atendre la despesa de 50.000'00.- EUR., IVA, inclòs., a càrrec de la partida 36000 12100Z 62600 ( operació tipus A núm. 200400009620) del pressupost municipal aprovat per al present any 2004."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE D' OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT PAU.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vista la documentació remesa pel Servei d'Obres d'aquest Ajuntament de data 22/03/2004, en el qual es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Sant Pau, de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 61589,20 EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 01/04/04, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 45401/51100B/61100 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2004 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2003 qui subscriu, consellera delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Sant Pau, de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 61.589,20 EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Sant Pau, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 61.589,20EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 45401/51100B/61100 del pressupost municipal per a l'any 2004 (doc. comptable tipus A núm. 200400009285).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de reurbanització del carrer Sant Pau, de Mataró, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Comissió Municipal de Govern en la data de 22/03/2004, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE D' OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS DE CALÇADA PER L'ANY 2004.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vista la documentació remesa pel Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament en data 2/4/2004, en el que es sol·licita la tramitació de l'expedient per a la contractació de les obres incloses al projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004, que inclou els carrer Camí de la Geganta, Mare de Déu de l'Esperança, Mata i trams dels carrers Moreto, València, Sant Cugat i Ciutat Freta, a la ciutat de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 452.825,38 €, IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 05/04/04 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 45401/51100Z/61100 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2004 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003.

Qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004, que inclou els carrer Camí de la Geganta, Mare de Déu de l'Esperança, Mata i trams dels carrers Moreto, València, Sant Cugat i Ciutat Freta, a la ciutat de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 452.825,38, IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004, a la ciutat de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 452.825,38, IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 45401/51100Z/61100 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2004 (doc. comptable tipus A núm. 200400011962).

Quart.-

Convocar licitació, amb forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte per a l'execució de les obres incloses al projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004 a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte aprovat inicialment per Acord de la Junta de Govern Local de data 22 de març de 2004 en tant que al mateix se li ha de donar el tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

6 - APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D'ARRENDAMENT A PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, DE DUES NAUS DEL TOTAL CONJUNT INDUSTRIAL SITUAT AL VEÏNAT DE MATA, S/N, DE LA SEVA PROPIETAT, AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 001007000DG50A0001JZ, PER UN TERMINI DE QUATRE ANYS, EN LES CONDICIONS CONSIGNADES AL MODEL DE CONTRACTE D'ARRENDAMENT QUE S'ADJUNTA A LA PRESENT PROPOSTA

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Actualment l'Ajuntament ocupa com a arrendatari una nau industrial al polígon Les Hortes del Camí Ral, d'aquesta ciutat (carrer Repuntadora, 26-36, nau 2), a la qual estan ubicades les dependències del magatzem municipal. La nau és propietat de PUMSA, i el contracte d'arrendament es pactà amb una durada d'un any, prorrogable facultativament per a l'arrendatari i obligatòriament per a l'arrendador. Actualment, l'esmentat contracte es troba prorrogat.

PUMSA ofereix ara a l'Ajuntament un altre espai per a ubicar el magatzem municipal, de major superfície, i pel mateix preu, ja que l'esmentada mercantil te interès en recuperar la possessió de la nau del carrer Repuntadora, per poder-la destinar a usos més adients amb l'entorn al què s'integra, al qual es desenvolupen principalment activitats de logística, vinculades amb el transport de mercaderies.

Des de l'Ajuntament s'ha valorat positivament l'expressada oferta d'arrendament, atès que tal i com es consigna a l'informe tècnic emes pel Cap de la Secció de Patrimoni, suposarà una millora en el preu de cost per metre quadrat, s'obtindrà una major cabuda, i es passarà a disposar de millors accessos, la qual cosa facilitarà les condicions de maniobrabilitat.

L'informe de les assessores jurídiques del Servei de Compres i Contractacions i del Servei de Gestió Econòmica avala, tant l'adequació a dret del procediment de contractació de l'arrendament proposat, com l'adequació a dret del contracte d'arrendament la subscripció del qual es proposa.

Resulta d'aplicació el Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, en especial els articles 5.3 i 9.1 i 182.c, el reglament que el desenvolupa, i la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans.

En virtut del que disposen l'article 53.1, lletra o) del Decret legislatiu 2/2003, i el decret d'alcaldia 4972/2003, de 30 de juny, de delegació de competències de l'alcalde, proposo A LA JUNTA DE GOVERN, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Arrendar a PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, dues naus del total conjunt industrial situat a la carretera de Mata, s/núm, de la seva propietat, amb referència cadastral 001007000DG50A0001JZ, per un termini de quatre anys, en les condicions consignades al model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta.

Segon.-

Aprovar el model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta, en les condicions contingudes al mateix, amb sotmissió a les quals es regularà la relació arrendatícia que s'aprova.

Tercer.-

Aprovar la renda mensual a la que ascendirà l'arrendament expressat en els punts anteriors, per l'import de 4.155,50 euros, quantitat a la qual s'haurà d'afegir el corresponent percentatge d'IVA.

Quart.-

Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'arrendament que aquí s'aprova, d'acord amb el següent detall, si bé, la contractació aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida que s'esmenta, pel que fa a la despesa prevista per als exercicis 2005, 2006, 2007 i 2008:

Exercici 2004: Partida 38201 121000 20200; Operació AD núm 200400014225; import 38.563,04 euros

Exercici 2005: Partida 38201 121000 20200; Operació AD núm 200400014226; import 57.844,56 euros

Exercici 2006: Partida 38201 121000 20200; Operació AD núm 200400014227; import 57.844,56 euros

Exercici 2007: Partida 38201 121000 20200; Operació AD núm 200400014228; import 57.844,56 euros

Exercici 2008: Partida 38201 121000 20200; Operació AD núm 200400014229; import 19.281,52 euros

Cinquè.-

Excloure a PUMSA del dipòsit de garantia definitiva quant a l'adjudicació de la present contractació, per aplicació analògica del previst a l'article 39 del Text Refós 2/2000."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE DE SERVEI DE TELECOMUNICACIONS PER L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vist que en data 30 de juny de 2004 finalitza la vigència del contracte de servei de telecomunicacions, i essent necessari la prestació d'aquest servei per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, així com donar la corresponent publicitat i concurrència a la contractació que amb el mateix objecte ofereixen les empreses municipals, Aigües de Mataró, SA., i Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.

Atès el que disposa als arts. 67, 74.3, 85, 208.3 i concordants del RDL 2/2000 de 16 de juny, pel que s'aprovà el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès l'informe del Secretari General d'aquesta Corporació, de data 21/02/2002, pel que respecta a l'adequació dels plecs econòmics administratius particulars i tècnics que regiran el concurs a la legalitat vigent així com als plec generals aprovats per l'Ajuntament.

Tenint en compte que a les partides del pressupost municipal, dels organismes autònoms i a l'estat de previsió de despeses de les empreses municipals que s'esmenten al punt quart de la part resolutiva del present acord, hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es meriti per la present contractació durant l'exercici 2004, i es preveu l'existència de crèdit per atendre les despeses previstes durant els exercicis 2005 i 2006.

Qui subscriu, consellera delegada d'Interior i Hisenda, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms i donar la corresponent publicitat i concurrència de l'oferta que pel mateix servei ofereixen les empreses municipals, tal com indica l'art 67.1 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la llei de contractes de les Administracions Públiques, amb una durada prevista de dos anys, des del 01/07/2004 al 30/06/2006, amb un pressupost màxim de 789.169,40€ pels 2 anys, IVA. inclòs. Les empreses municipals de l'Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA i Promocions Urbanístiques de Mataró SA, no quedaran en cap cas obligades a efectuar l'efectiva contractació dels serveis de telecomunicacions oferts amb l'operador que resulti adjudicatari del present concurs, per la qual cosa es podran desvincular en qualsevol moment de l'oferta efectuada. Cas que les empreses municipals acordin la celebració de contracta d'acord amb l'oferta i preus unitaris efectuada per l'adjudicatari del present concurs, aquest restarà sotmès al dret privat.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmic-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de l'esmentat servei, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a que fa referència l'apartat anterior d'aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 52 dies, comptats des del dia de remissió de l'anunci de publicació al DOCE.

Quart.-

Atendre la despesa a que ascendeix la contractació, amb càrrec a les partides de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, d'acord amb el que a continuació s'estableix:

Lot 1: telefonia fixa

Lot 2: telefonia mòbil

Lot 3: dades i internet

Ajuntament de Mataró

34001/121000/22200

01/06/2004-31/12/2004

49.480,23

38.148,82

9.211,92

01/01/2005-31/12/2005

98.960,46

76.297,64

18.423,84

01/01/2006-30/06/2006

49.480,23

38.148,82

9.211,92

34001/422000/22200

01/06/2004-31/12/2004

1.737,09

01/01/2005-31/12/2005

3.474,18

01/01/2006-30/06/2006

1.737,09

34001/463000/22200

01/06/2004-31/12/2004

18.749,97

1.079,00

12.060,30

01/01/2005-31/12/2005

37.499,94

2.158,00

24.120,60

01/01/2006-30/06/2006

18.749,97

1.079,00

12.060,30

Patronat Municipal d'Esports

F01/452000/22200

01/06/2004-31/12/2004

3.691,25

1.535,21

1.324,04

01/01/2005-31/12/2005

7.382,50

3.070,42

3.974,12

01/01/2006-30/06/2006

3.691,25

1.535,21

1.324,04

F02/452000/22200

01/06/2004-31/12/2004

2.500,00

417,07

01/01/2005-31/12/2005

5.000,00

834,14

01/01/2006-30/06/2006

2.500,00

417,07

Institut Municipal d'Educació

1000/422000/22200

01/06/2004-31/12/2004

2.000,00

500,00

350,00

01/01/2005-31/12/2005

4.000,00

1.000,00

700,00

01/01/2006-30/06/2006

2.000,00

500,00

350,00

2100/422000/22200

01/06/2004-31/12/2004

200,00

01/01/2005-31/12/2005

400,00

01/01/2006-30/06/2006

200,00

2300/423000/22200

01/06/2004-31/12/2004

1.000,00

500,00

01/01/2005-31/12/2005

2.000,00

1.000,00

01/01/2006-30/06/2006

1.000,00

500,00

22500/42200/22200

01/06/2004-31/12/2004

3.500,00

250,00

2.500,00

01/01/2005-31/12/2005

7.000,00

500,00

5.000,00

01/01/2006-30/06/2006

3.500,00

250,00

2.500,00

2110/422000/22200

01/06/2004-31/12/2004

2.500,00

01/01/2005-31/12/2005

5.000,00

01/01/2006-30/06/2006

2.500,00

Patronat Municipal de Cultura

451000/22200

01/06/2004-31/12/2004

10.500,00

4.500,00

3.000,00

01/01/2005-31/12/2005

21.000,00

9.000,00

6.000,00

01/01/2006-30/06/2006

10.500,00

4.500,00

3.000,00

Institut Municipal de Promoció Econòmica

121000/22200

01/06/2004-31/12/2004

4.475,00

5.100,00

01/01/2005-31/12/2005

8.950,00

10.200,00

01/01/2006-30/06/2006

4.475,00

5.100,00

121000/22203

01/06/2004-31/12/2004

100,00

01/01/2005-31/12/2005

200,00

01/01/2006-30/06/2006

100,00

322000/22204

01/06/2004-31/12/2004

125,00

01/01/2005-31/12/2005

250,00

01/01/2006-30/06/2006

125,00

722000/22204

01/06/2004-31/12/2004

650,00

01/01/2005-31/12/2005

1.300,00

01/01/2006-30/06/2006

650,00

Escola Universitària Politècnica

422000/22200

01/06/2004-31/12/2004

4.898,65

606,17

3.212,45

01/01/2005-31/12/2005

9.797,30

1.212,34

6.424,90

01/01/2006-30/06/2006

4.898,65

606,17

3.212,45

TOTALS

450.663,44

206.876,80

131.629,16

 

Cinquè.-

D'acord amb el que estableix l'art 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, condicionar l'adjudicació del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides dels pressuposts que s'aprovin per als exercicis 2005 i 2006 per l'Ajuntament de Mataró i dels seus organismes autònoms, així com a l'estat de previsió de despeses de les empreses municipals, atesa la data en la que s'acordi l'inici del servei.

Sisè.-

Ratificar el contingut del present acord per l'òrgan competent per a la contractació dels organismes autònoms i de les empreses municipals que s'esmenten en el punt quart del present acord."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

8 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "MI" A FAVOR D'ELECTRICITAT BOQUET, SL" .

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MI", a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 2 d'abril de 2004, mitjançant en qual proposa l'adjudicació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MI" a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 76.127,00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 45401/43300D/61300 del pressupost municipal de l'any 2004 hi ha consignació suficient per a atendre l'esmentada despesa.

Qui subscriu, President de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Comissió de Govern Municipal l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MI" a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 76.127,00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 45401/43300D/61300 del pressupost municipal de l'any 2004 (docs. compt. D núm. 13903 i A/ 13904)

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.045,08 € i pagui l'import de 182,70 €, corresponents a la publicació de l'anunci de licitació.

Quart.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

9 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "OC" A FAVOR D'ISTEM, SL.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OC", a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 2 d'abril de 2004, mitjançant en qual proposa l'adjudicació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OC" a l'empresa "ISTEM" fins un import de 82.804,65 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 45401/43300J/61300 del pressupost municipal de l'any 2004 hi ha consignació suficient per a atendre l'esmentada despesa.

Qui subscriu, President de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OC" a l'empresa "ISTEM" fins un import de 82.804,65 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 45401/43300J/61300 del pressupost municipal de l'any 2004 (docs. compt. D núm. 13905 i A/ 13906)

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.312,19 € i pagui l'import de 182,70 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació.

Quart.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

10 - RATIFICAR EL DECRET DE LA CONSELLERA DELEGADA D'INTERIOR I HISENDA NÚM. 2596 DE 2 D'ABRIL DE 2004, S0BRE L'ADJUDICACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "OK" A FAVOR D'ELECTRICITAT BOQUET, SL.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Únic.- Ratificar el decret núm. 2596/2004 de 2 d'abril amb el següent contingut:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, dels treballs de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OK", a Mataró.

Atès l'informe emès pel cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 26 de març de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OK", a Mataró, a l'empresa "ELECTRICITAT BOQUET SL" fins un import de 76.998'00 .-EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 45401/43300L/2210 del pressupost municipal de 2004 hi ha consignació suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Atès el resultat de la sessió de la Mesa de Contractació celebrada en data 1/04/2004, en el que s'acordà informar l'adjudicació de conformitat amb l'informe-proposta efectuat pel servei promotor de la contractació, i atesa la urgència en l'adjudicació del contracte.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret d'Alcaldia de delegació de data 29 de gener de 2004, RESOLC:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OK" de Mataró a l'empresa ELECTRICITAT BOQUET SL, fins un import de 76.998'00 .-EUR, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 45401/43300L/2210 del pressupost municipal de 2004.

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa corresponent a la diferència entre l'import d'adjudicació i la previsió inicial feta (doc. compt. A núm. 2004000011960)

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.079,92 .-EUR i pagui l'import de 365,41 .-EUR, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Sisè.-

Ratificar el contingut d'aquesta resolució en la propera sessió que celebri la Comissió de Govern Municipal d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

11 - RATIFICAR EL DECRET DE LA CONSELLERA DELEGADA D'INTERIOR I HISENDA NÚM. 2598 DE 2 D'ABRIL DE 2004, S0BRE L'ADJUDICACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "OG" A FAVOR D'ELECTRICITAT BOQUET, SL, PER UN IMPORT DE 85.797,00 EUR., IVA INCLÒS.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Únic.- Ratificar el decret núm. 2598/2004 de 2 d'abril amb el següent contingut:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, dels treballs de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OG", a Mataró.Atès l'informe emès pel cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 26 de març de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OK", a Mataró, a l'empresa "ELECTRICITAT BOQUET SL" fins un import de 85.797'00 .-EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 45401/43300K/61300 del pressupost municipal de 2004 hi ha consignació suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Atès el resultat de la sessió de la Mesa de Contractació celebrada en data 1/04/2004, en el que s'acordà informar l'adjudicació de conformitat amb l'informe-proposta efectuat pel servei promotor de la contractació, i atesa la urgència en l'adjudicació del contracte.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret d'Alcaldia de delegació de data 29 de gener de 2004, RESOLC:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OG" de Mataró a l'empresa ELECTRICITAT BOQUET SL, fins un import de 85.797'00 .-EUR, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 45401/43300K/61300 del pressupost municipal de 2004.

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa corresponent a la diferència entre l'import d'adjudicació i la previsió inicial feta (doc. compt. A núm. 2004000011964)Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.431,88 .-EUR i pagui l'import de 369,53 .-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Sisè.-

Ratificar el contingut d'aquesta resolució en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Recursos Humans-

12 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 2244/2004, DE 23 DE MARÇ, RELATIU AL PROCÉS SELECTIU PER A CONTRACTAR DOS/DUES DELINEANTS/TES.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"A l'àrea de Serveis Centrals d'aquest Ajuntament és fa necessària la contractació temporal de dos delineants/tes mentre duri el projecte de revisió cadastral, que té prevista la seva finalització el desembre de 2005. A tal efecte, i en no haver-hi llista d'espera aprovada per a cobrir aquestes places, s'ha de dur a terme un procés per tal de seleccionar les persones adequades.

Per tal d'agilitzar aquest procés es va aprovar, en data 23 de març de 2004, un decret d'alcaldia que, en la seva part resolutiva, diu aixó

Primer

.- Aprovar les bases de selecció per a la contractació temporal, mentre duri el projecte de revisió cadastral, de dos delineants/tes.

Segon

.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tercer

.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant 20 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP de Barcelona en el benentès que, si durant aquest termini es presentessin al·legacions contra les bases, i aquestes fossin estimades, es tornaria a obrir nou termini de presentació.

Quart

.- Elevar aquesta resolució a la Comissió de Govern per la seva ratificació"

Per tot el que s'ha exposat la sota signant proposa a la Comissió de Govern l'adopció del següent acord:

Únic

: Ratificar el decret 2244/2004 de 23 de març."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

13 - APROVACIÓ DE L'OFERTA PUBLICA D 'OCUPACIÓ PEL 2004.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Pel bon funcionament de la plantilla de personal d'aquesta corporació, és oportú proveir diverses places, per la seva cobertura indefinida o en propietat al llarg de l'any 2004.

La llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atorga a l'Alcalde la competència per aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació. En aquest Ajuntament, l'Alcalde ha delegat aquesta competència a la Comissió de Govern.

S'ha complert en el tràmit de l'Oferta Pública la obligació de negociar-la amb els sindicats a l'empara del que estableix l'article 32,c, de la llei 9/87 de 12 de juny d'Òrgans de Representació modificada per la llei 7/90, de 19 de juliol, i l'article 8 de l'acord sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Mataró. Així mateix, es fa constar que l'Ajuntament de Mataró compleix la normativa sobre integració social de persones amb disminució, i les mesures alternatives.

Tenint en compte l'article 20 de la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2004, l'informe jurídic precedent i la proposta d'Oferta Pública d'Ocupació del Cap de Recursos Humans, es proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents, acords:

Primer.-

Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2004, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER L'ANY 2004

ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI

A.- MODALITAT D'ACCÉS PER PROMOCIÓ INTERNA

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 1. Denominació: Tècnic/a mitjà/na Informàtic/a

Subescala de Serveis Especials.

Classe 'Comeses Especials'

Categoria diplomat/da

Grup: B

Nombre de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Tècnic/a especialista Informàtic/a
 • Subescala de Serveis Especials.

  Classe 'Comeses Especials'

  Categoria tècnic/a especialista

  Grup: C

  Nombre de vacants: 2

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Agent fiscal.
 • Subescala de Serveis Especials.

  Classe 'Comeses Especials'

  Grup: C

  Nombre de vacants: 2

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: tècnic/a mitjà/na de salut
 • Subescala de Serveis Especials.

  Classe 'Comeses Especials'

  Categoria tècnic/a mitjà/na

  Grup: B

  Nombre de vacants: 1

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: sergent
 • Subescala de Serveis Especials.

  Classe 'Policia local i els seus vigilants'

  Categoria sergent

  Grup: C

  Nombre de vacants: 1

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

  ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

 • Denominació: tècnic/a mitjà/na de gestió
 • Subescala tècnica

  Categoria tècnic/a mitjà/na de gestió

  Grup: B

  Nombre de vacants: 2

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

  B.- MODALITAT D'ACCÉS LLIURE

  ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 • Denominació: Assistent social
 • Subescala Tècnica.

  Categoria Tècnic/a Grau Mitjà

  Grup: B

  Nombre de vacants: 3

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Tècnic/a Superior
 • Subescala de Serveis Especials.

  Classe 'Comeses Especials'

  Categoria Titulat/da Superior

  Grup: A

  Nombre de vacants: 1

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Agent
 • Subescala de Serveis Especials

  Classe 'Policia Local i els seus vigilants'

  Escala Bàsica

  Grup: D

  Nombre de vacants: 2

  Sistema selectiu: Concurs Oposició.

 • Denominació: Arquitecte/a
 • Subescala Tècnica.

  Categoria Titulat/da Superior

  Grup: A

  Nombre de vacants: 1

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Enginyer superior
 • Subescala tècnica

  Categoria Titulat/da Superior

  Grup: A

  Nombre de vacants: 4

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Tècnic/a Superior Informàtic/a
 • Subescala de Serveis Especials.

  Classe 'Comeses Especials'

  Categoria Titulat/da Superior

  Grup: A

  Nombre de vacants: 1

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Tècnic/a mitjà/na Informàtic/a
 • Subescala de Serveis Especials.

  Classe 'Comeses Especials'

  Categoria diplomat/da

  Grup: B

  Nombre de vacants: 2

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Tècnic/a mitjà/na de gestió
 • Subescala de Serveis Especials.

  Classe 'Comeses Especials'

  Categoria Diplomat/da.

  Grup: B

  Nombre de vacants: 3

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Tècnic/a Informació-Premsa
 • Subescala tècnica.

  Categoria tècnic/a superior

  Grup: A

  Nombre de vacants: 1

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Tècnic/a Imatge
 • Subescala tècnica.

  Categoria tècnic/a superior

  Grup: A

  Nombre de vacants: 1

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Economista
 • Subescala tècnica.

  Categoria tècnic/a superior

  Grup: A

  Nombre de vacants: 1

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Arquitecte/a tècnic/a
 • Subescala tècnica.

  Categoria tècnic/a mitjà/na

  Grup: B

  Nombre de vacants: 1

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Auxiliar tècnic Agent fiscal
 • Subescala de Serveis Especials.

  Classe 'Comeses Especials'

  Grup: D

  Nombre de vacants: 1

  Sistema selectiu: Concurs de mèrits

  ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

 • Denominació: Tècnic/a mitjà/na de gestió
 • Subescala tècnica.

  Categoria tècnic/a mitjà/na

  Grup: B

  Nombre de vacants: 3

  ANNEX 2.- PERSONAL LABORAL

  B.- MODALITAT D'ACCÉS LLIURE

 • Denominació: Educador/a social
 • Grup: B

  Nombre de vacants: 1

  Sistema selectiu: Concurs oposició

 • Denominació: Oficial/a primera
 • Grup: C

  Nombre de vacants: 1

  Sistema selectiu: Concurs de mèrits

 • Denominació: Tècnic/a mitjà/na serveis personals
 • Grup: B

  Nombre de vacants: 1

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

  Les places objecte d'oferta pública, podran ser augmentades en un 10 % addicional per decret, en el moment de la convocatòria i abans del començament de les proves selectives, en els termes establerts a l'article 89, 69.2 i 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels Ens Locals.

  Segon.-

  Nomenar quan es creï vacant i només si s'ha previst a la convocatòria els qui, un cop superats tots els requisits del procés selectiu quedin dins del 10% addicional.

  Tercer.-

  Condicionar el present acord a l'aprovació del corresponent expedient de modificació de plantilla, on es crea la categoria tècnic/a mitjà/na de gestió, de l'escala d'administració general, subescala tècnica, grup B, d'acord amb el que preveu la llei. El nombre de places que canvien d'escala és de 6, mantenint-se la resta a l'escala d'administració especial. La modificació de la plantilla també disposa un canvi de denominació de les places d'educadors/res socials (abans educadors/res especialitzats/des) de grup B, per equiparació amb la titulació exigida per ocupar-les.

  Quart.-

  Publicar íntegrament el present acord al DOGC, BOP i BOE, i comunicar-ho a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds € Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

  Abstencions: Cap.

  14 - APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS QUE REGULARAN ELS PROCESSOS SELECTIUS DE L'OFERTA PÚBLICA, AIXÍ COM LES FITXES TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE CADA CONVOCATÒRIA.

  La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

  "La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 19 d'abril de 2004, ha aprovat l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2004, on es preveu cobrir les següents places:

  PROPOSTA DE PLACES PER A L'OFERTA PÚBLICA DE 2004

  Codi fitxa

  Descripció

  Grup

  Nº places

  Modalitat

  PROCÉS

  FAL-1

  Tècnic/a Superior (Organització i Qualitat)

  A

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  FAL-2

  T.A.E. Arquitect/a

  A

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  FAL-3

  T.A.E. Enginyer/a

  A

  3

  Lliure

  Concurs-oposició

  FAL-4

  T.A.E. Enginyer/a obra pública

  A

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  FAL-5

  Tècnic Superior Informàtic

  A

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  FAL-6

  T.A.E. Informació i Premsa

  A

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  FAL-7

  T.A.E. Imatge

  A

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  FAL-8

  T.A.E. Economista

  A

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  FBL-1

  Assistent Social

  B

  3

  Lliure

  Concurs-oposició

  FBL-2

  Tècnic/a Mitjà/na Informàtic/a de Sistemes

  B

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  FBL-3

  Tècnic/a Mitjà/na Informàtic/a d'aplicacions

  B

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  FBL-4

  Tècnic/a Mitjà/na Gestió Administració Gral.

  B

  3

  Lliure

  Concurs-oposició

  FBL-5

  Arquitecte tècnic

  B

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  FBL-6

  Tècnic/a Mitjà/na Gestió Mediambiental

  B

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  FBL-7

  Tècnic/a Mitjà/na Participació Ciutadana

  B

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  FBL-8

  Tècnic/a Mitjà/na de Gestió Tributària

  B

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  FDL-1

  Auxiliar Tècnic/a Agent Fiscal

  D

  1

  Lliure

  Concurs Mèrits

  LBL-1

  Tècnic/a Mitjà/na Serveis Personals

  B

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  LBL-2

  Educador/a Social

  B

  1

  Lliure

  Concurs-oposició

  LCL-1

  Oficial Primera Cementiri

  C

  1

  Lliure

  Concurs Mèrits

  FBP-1

  Tècnic/a Mitjà/na Informàtic/a

  B

  1

  Promoció Interna

  Concurs-oposició

  FBP-2

  Tècnic/a Mitjà/na de Salut

  B

  1

  Promoció Interna

  Concurs-oposició

  FBP-3

  Tècnic/a Mitjà/na Gestió Administració Gral.

  B

  2

  Promoció Interna

  Concurs-oposició

  FCP-1

  Tècnic Especialista Informàtic

  C

  2

  Promoció Interna

  Concurs-oposició

  FCP-2

  Agents Fiscals

  C

  2

  Promoció Interna

  Concurs-oposició

  FCP-3

  Sergent

  C

  1

  Promoció Interna

  Concurs-oposició

  TOTAL 35

   

  Les bases generals proposen regular tots els processos selectius i les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es fixen a les fitxes tècniques corresponents, codificades a la primera columna de la taula i que són annexes a les bases. Queda pendent de portar a aprovació la fitxa FAL-2, que correspon al procés de selecció d'1 Arquitecte/a.

  L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

  L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar les bases generals de selecció que s'adjunten, que regularan els processos de selecció de les places que conformen l'Oferta Pública d'Ocupació de 2004, així com les fitxes tècniques específiques de cada procés selectiu.

  Segon.-

  Publicar les bases generals i les fitxes tècniques al BOP , i en extracte al BOE i DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds € Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

  CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

  -Servei d'Obres-

  15 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC RESULTANT DE LES EDIFICACIONS DEL CAMÍ RAL 254-266.

  El Sr. Joan Antoni Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

  "Examinat el "Projecte d'urbanització de l'espai públic resultant de les edificacions del Camí Ral, 254-266", que consisteix en definir les obres que són necessàries executar per urbanitzar l'espai públic resultant de les edificacions del Camí Ral, amb un pressupost d'execució per contracte de 534.107,23 € IVA inclòs.

  L'espai públic inclou una plaça a dos nivells entre la muralla i la nova edificació del Camí Ral, un passatge de connexió entre el carrer de l'Hospital i la plaça, i un altre passatge de connexió entre el Camí Ral i la plaça, la vorera ampliada del Camí Ral en el tram del nou edifici, el nou carrer que connecta la nova plaça amb la de Can Xammar i el tram de carrer que uneix la Baixada de les Escaletes amb el nou carrer. La plaça i el passatge del Camí Ral s'edifiquen al damunt de l'aparcament existent. Tot això, dins del marc de l'operació urbanística de millora urbana que s'està realitzant en aquest àmbit de la ciutat per l'empresa municipal PUMSA, en compliment de l'acord del Ple municipal de 2 de desembre de 1999, segons el qual se li va encomanar la gestió íntegra del desenvolupament del que en aquell moment era el PEMU "CAN XAMMAR" i la UA-26 "CARRER DE L'HOSPITAL".

  El projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

  L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

  El Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents, acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el " Projecte d'urbanització de l'espai públic resultant de les edificacions del Camí ral 254-266", que consisteix en la definició de les obres d'urbanització de l'espai públic que resulta de les edificacions del Camí Ral 254-266, amb un pressupost d'execució de contracte de 534.107,23 € IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

  Tercer.-

  Encarregar l'execució de les obres contemplades en el projecte a l'empresa pública municipal PUMSA, dins el marc de l'encàrrec global que ja es va fer a aquesta societat municipal per acord del Ple de 2/12/1999 i facultar al Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment per signar la documentació que sigui necessària en ordre a l'execució de les obres. L'import serà a càrrec de PUMSA i sota la direcció facultativa dels serveis tècnics del Servei d'Obres.

  Quart.-

  Comunicar els anteriors acords a l'empresa municipal PUMSA i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Museu de Mataró i al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró"

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  16 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE LA MURALLA DE MATARÓ, TRAM ENTRE EL CARRER DE L'HOSPITAL I BAIXADA DE LES ESCALETES.

  El Sr. Joan Antoni Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

  "Examinat el "Projecte de consolidació de la muralla, entre el carrer Hospital i la baixada de Les Escaletes", redactat pels tècnics del servei d'Obres amb el suport de l'Àrea d'Intervenció Arqueològica del Museu de Mataró, que té per objecte definir i valorar els treballs de neteja i consolidació que són necessaris realitzar per recuperar aquest tram muralla, amb un pressupost d'execució per contracte de 170.858,00 € IVA inclòs.

  Aquests treballs abasten una superfície d'uns 750 m2de la muralla i consisteixen en recuperar uns 120 m. d' aquesta construcció que data del segle XVI, que tancava la vila de Mataró.

  Aquest tram se situa entre el carrer de l'Hospital i la baixada de Les Escaletes i delimita pel sud la nova plaça de Can Xammar.

  Aquestes obres s'inclouen en el marc de l'operació urbanística de millora urbana que s'està realitzant en l'àmbit de la CAN XAMMAR per part de l'empresa municipal PUMSA, en compliment de l'acord del Ple municipal de 2 de desembre de 1999, segons el qual se li va encomanar la gestió íntegra del desenvolupament del que en aquell moment era el PEMU "CAN XAMMAR" i la UA-26 "CARRER DE L'HOSPITAL".

  El projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

  L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

  El Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte de consolidació de la muralla, entre el carrer Hospital i baixada de les Escaletes", que té per objecte valorar els treballs de neteja i consolidació que són necessaris executar en aquesta edificació, encaminats a recuperar quan sigui possible el seu aspecte original, eliminant tots aquells elements que amb el temps hagin pogut desvirtuar el seu valor patrimonial, amb un pressupost d'execució per contracte de 170.858,00 IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

  Tercer.-

  Encarregar l'execució de les obres contemplades en el projecte a l'empresa pública municipal PUMSA, dins del marc de l'encàrrec global que ja es va fer a aquesta societat municipal per acord del Ple de 2/12/1999, i facultar al Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment per signar la documentació que sigui necessària en ordre a l'execució de les obres. L'import serà a càrrec de l'1% cultural de la societat i al contracte programa amb l'Ajuntament de l'any 2005 i sota la direcció facultativa dels serveis tècnics del Servei d'Obres.

  Quart.-

  Comunicar els anteriors acords a l'empresa municipal PUMSA i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Museu de Mataró i al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  17 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE TRASLLAT DE CAMP DE FUTBOL-07 DE CIRERA I URBANITZACIÓ DE L'ENTORN

  El Sr. Joan Antoni Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

  "El "Projecte executiu de trasllat de camp de Futbol-7 de Cirera i urbanització dels entorns", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb els suport dels tècnics del Servei d'Obres, que té per objecte el trasllat del camp municipal de Futbol-7, situat actualment dins de la parcel·la compresa entre l'av.del Corregiment i el carrer de Terrassa, a un altre emplaçament, en concret a un solar situat entre l'av.del Corregiment i el Torrent de la Pólvora, al costat del pati de l'escola pública de Cirera, així com l'enjardinament dels entorns de la plaça Flos i Calcat, té un pressupost d'execució per contracte de 419.715,85 € IVA inclòs.

  La superfície de l'àmbit d'actuació és de 4.720 m2.

  El trasllat d'aquest equipament esportiu municipal obeeix al fet que el solar que actualment ocupa, forma part de l'àmbit del projecte executiu del futur pavelló polisportiu de Cirera, de propera construcció.

  El projecte situa el camp municipal de Futbol-7 al nivell mig del solar que te forma rectangular, amb una reserva d'espai lliure per a 30 places d'aparcament públic. També es preveu completar la urbanització i enjardinament de l'entorn de la plaça de Francesc Flos i Calcat.

  La situació del camp, a tocar amb la tanca del pati de l'escola, possibilita la construcció d'un pas de vianants pavimentat i enllumenat de 4 m. d'amplada, que connecta el nou sector residencial del Parc Central amb l' Av. del Corregiment i l'àmbit dels equipaments escolars esportius de Cirera.

  El projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

  L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

  El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte executiu de trasllat de camp de Futbol-7 de Cirera i urbanització dels entorns", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb els suport dels tècnics del Servei d'Obres, que descriu i quantifica les obres que s'han de realitzar per traslladar el camp municipal de Futbol-7, situat actualment dins de la parcel·la compresa entre l'avinguda del Corregiment i el carrer de Terrassa, a un altre emplaçament ubicat entre l'avinguda del Corregiment i Torrent de la Pólvora, al costat del pati de l'escola pública de Cirera , així com la urbanització dels entorns, amb un pressupost d'execució per contracte de 419.715,85 € IVA inclòs.

  Segon

  .- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, segons estableixen els articles 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règimen Local de Catalunya i 37 del ROAS, durant els quals es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins d'aquest termini

  Tercer.-

  Comunicar els anteriors acords al Patronat Municipal d'Esports, al Consell Català de l'Esport i als serveis municipals de Manteniment i Mobilitat."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  18 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DEL COS, TRAM COMPRES ENTRE EL CARRER SANT FRANCESC DE PAULA I SANT JOAN.

  El Sr. Joan Antoni Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

  "Examinat el "Projecte de reurbanització del carrer del Cos" redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb els suport dels tècnics del Servei d'Obres, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització del carrer del Cos, amb un pressupost d'execució per contracte de 113.174,83 € IVA inclòs.

  L'àmbit d'actuació del projecte és el tram del carrer del Cos comprès entre el carrer Sant Francesc de Paula i Sant Joan, i les cantonades amb aquests carrers. Té una llargària de 60 m i una amplada de 11 m, amb una superfície de carrer a urbanitzar de 660 m2.

  El paviment del carrer serà a un sol nivell diferenciant el centre de la calçada amb llambordes i les voreres amb lloses, seguint el mateix criteri d'urbanització del tram comprès entre el carrer Sant Joan i el passatge Fragata de Mataró, incorporant arbrat, jardineria, enllumenat i mobiliari.

  El projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

  L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

  El Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents, acords

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització del carrer del Cos" redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització del carrer del Cos, amb un pressupost d'execució per contracte de 113.174,83 € IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

  Tercer.-

  Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment i Mobilitat als efectes oportuns.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  -Servei d'Urbanisme-

  19 DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ INICIAL DE L'OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA AL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR VALLVERIC.

  El Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "La societat municipal PUMSA, que te encarregada la gestió íntegre del Sector de Vallveric, ha presentat la proposta de l'Operació jurídica complementària al Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector per la seva aprovació.

  Es tracta d'una adaptació del projecte de reparcel·lació al document de modificació del pla parcial aprovat l'11 de juny de 2003 i per tal de poder procedir a l'execució de les previsions urbanístiques que es desprenen de l'esmentada modificació. Aquestes previsions urbanístiques suposen: la redefinició física de les cessió dels terrenys qualificats de sistemes (viari, espais lliures i equipaments), per una altra l'ajust de les finques al nou planejament i el restabliment dels beneficis i càrregues que aquest ajust comporti i per últim el repartiment de les despeses d'urbanització complementàries.

  El serveis tècnics d'Urbanisme han informat favorablement aquest Projecte, en el benentès que, abans de procedir a la seva aprovació definitiva, caldrà esmenar el document en el sentit de corregir o donar resposta als extrems que consta en l'informe de l'arquitecte de planificació.

  Finalment, aclarir que, tot i que l'Alcalde té delegada la competència d'aprovació inicial dels Projectes de reparcel·lació i conseqüentment de les Operacions jurídiques complementàries a la Comissió de Govern Municipal, a la vista del calendari d'òrgans de govern i, del termini per l'aprovació inicial que finalitza abans de la propera Comissió de Govern, s'ha avocat puntualment la delegació en aquest assumpte.

  Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes obrants a l'expedient i, d'acord amb els articles 113, apartat 3er del Reglament de Gestió urbanística i l'article 14 del Decret 303/97 de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre mesures per facilitar l'execució urbanística, RESOLC:

  Primer.-

  Aprovar inicialment l'Operació jurídica complementària al Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector VALLVERIC en el benentès que, abans de procedir a la seva aprovació definitiva, caldrà esmenar el document en el sentit de corregir o donar resposta als següents punts:

  - Pel que fa a la valoració de les finques resultants els criteris d'homogeneització emprats per l'assignació de la unitat de valor són els del projecte de reparcel·lació aprovat i fan referència a ús, tipologia i situació/forma. No obstant això, atès que s'han incorporat noves tipologies caldrà justificar el perquè del coeficient de tipologia assignat (clau 4d5 - clau 4c3).

  - En relació al 10% d'aprofitament mig de cessió obligatòria i gratuïta, corresponents a les parcel·les adjudicades 1, 27 i 42, cal deixar clar que, si bé les parcel·les han vist reduïda la seva superfície i per tant la seva edificabilitat, són objecte de compensació econòmica i per tant el seu valor es manté.

  - En relació a la descripció de finques resultants, s'ajusten a les determinacions del pla parcial al que s'adapta. Tot i així es detecta alguna errada material que caldrà corregir:

  a) Les finques 35, 42 i 43 han modificat la seva superfície, llindars, edificabilitat, saldo provisional i percentatge de participació respecte del projecte de reparcel·lació aprovat.

  b) Cal actualitzar les servituds referents als centres de transformació elèctrica de les finques 42, 43, 51, 52, 53, 54 atès que l'execució de l'obra d'urbanització ha comportat modificacions respecte de les previstes al projecte de reparcel·lació aprovat.

  - Es detecta una errada material a l'apartat 2n del punt 4 (pàg. 7) on s'hauria d'afegir les parcel·les 35, 42 i 43, que tal com s'ha dit anteriorment també han sofert modificacions en la seva superfície i llindars.

  - Tal com s'ha dit anteriorment, l'execució de l'obra d'urbanització ha comportat modificacions en la instal·lació dels centres de transformació elèctrica i conseqüentment en les servituds que són objecte d'indemnització, respecte de les previstes al projecte de reparcel·lació. En aquest sentit caldrà actualitzar la descripció de les servituds a les finques (42, 43, 51, 52, 53, 54).

  Segon.-

  Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província i a un dels diaris de més difusió de la província obrint un període d'informació pública d'UN MES a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci perquè qualsevol persona pugui presentar al·legacions.

  Tercer.-

  Notificar la present resolució als interessats, a PUMSA.

  Quart.-

  Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern Local."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  -Servei de Llicències-

  20 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS, APARELLS D'AIRE CONDICIONAT I ANTENES, EN DIVERSES FINQUES DE LA CIUTAT

  El Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "En els expedients que es relacionaran a les persones interessades se'ls ha concedit un termini per formular al·legacions abans d'ordenar la retirada dels rètols, aparells d'aire condicionat i antenes il·legalitzables o se'ls ha denegat la llicència sol·licitada, o se'ls ha requerit perquè s'ajustessin a la llicència concedida.

  Ricardo Aguirre Corominas ha al·legat que el rètol existia de fa més de 4 anys i que simplement l'han modificat per adaptar-se a la nova marca. Respecte a dita al·legació al existir una normativa municipal reguladora de la publicitat sotmesa a possibles variacions, la sol·licitud i obtenció de llicència de primera instal·lació o modificació de rètol és la única garantia de l'administrat que s'ajusta a la normativa vigent i no incorre en infracció urbanística. La intervenció en rètols preexistents obliga a adaptar-se a la normativa vigent.

  Amtemis Assessors, SL ha al·legat que el rètol és de caràcter provisional fins la instal·lació definitiva de rètol ajustat a normativa. Se li ha concedit el termini de dos mesos per sol·licitar llicència del rètol definitiu que pretén instal·lar, sense que l'hagi demanat .

  Cheng Pan SCP ha al·legat que és titular de l'activitat des de l'any 2001 per canvi de nom i no ha modificat els rètols des de l'inici de l'activitat l'any 1995. Respecte a dita al·legació resulta que el rètol objecte de l'expedient és el col·locat sobre la porta informant del servei a domicili que no té l'antiguitat indicada.

  Foto Espai, SCP ha al·legat que disposa de llicència municipal del rètol gran amb instal·lació elèctrica i que la petita banderola més que publicitat es tracta d'una informació als clients de la zona del servei de fotos de carnet. Respecte a dites al·legacions s'ha comprovat que el rètol instal·lat en el forat arquitectònic de la porta disposa de llicència municipal però el de banderola no i no s'ajusta a la normativa.

  Gelutel, SLU ha al·legat que el rètol ja existia i únicament han substituït l'anterior per l'actual, que l'alçada de la porta no permet la col·locació del rètol dins el seu orifici, així com tampoc existeix possibilitat de col·locar l'aparell d'aire condicionat dins del pla de façana. Respecte a l'al·legació del rètol és precisament l'acte publicitari i la forma en que s'ha de fer el que regula l'Ordenança municipal de publicitat, conseqüentment li es d'aplicació la normativa vigent en el moment que anuncia la seva activitat. A més els rètols instal·lats abans de la normativa d'aplicació i que no la compleixen, queden equiparat als volums disconformes, regulats a l'article 102 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme, que no permet els treballs que signifiquin la seva consolidació i rehabilitació, per tant el canvi d'activitat és el moment idoni per adequar els rètols, quina modificació també és un acte subjecte a prèvia llicència. Respecte a l'al·legació de falta d'espai per col·locar l'aparell d'aire condicionat, aquesta no desvirtua l'existència d'una infracció il·legalitzable.

  Productos Eléctricos, SA ha sol·licitat una pròrroga de tres mesos per adequar el rètol a la normativa. Respecte al temps sol·licitat i per no ajornar innecessàriament la tramitació de l'expedient s'ordena la seva retirada en un temps que inclou els tres mesos des de la seva sol·licitud.

  El servei tècnic municipal ha informat que els rètols, els aparells d'aire condicionat, i antenes parabòliques són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró i la normativa del Pla general, respectivament.

  Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana no són legalitzables per infringir l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. o sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  Els rètols instal·lats en planta baixa tipus banderola no són legalitzables per infringir l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

  Els aparells d'aire condicionat i antenes instal·lades que volen sobre la via pública no són legalitzables per infringir l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, pel qual els elements tècnics de les instal·lacions no podran volar respecte el pla de façana, justificaran la seva integració en el conjunt de la façana i no produiran molèsties als vianants.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Vistos els informes emesos en els expedients; els articles esmentat de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Desestimar les al·legacions formulades i ordenar a les persones interessades que en el termini màxim de dos mesos, retirin els rètols, aparells d'aire condicionat i antenes parabòliques il·legalitzables instal·lades a les finques que a continuació es relacionen:

  Persones interessades

  Instal·lacions

  Via

  Adreça

  Exp.

  Fernández Pérez, Carlos

  1 rètol banderola

   

  Camí Ral, 558 bxs.

  20020070 DIS

  Marchan, Rachida

  1 antena parabòlica

   

  Camí del Mig, 20-22,

  5è 1a D

  20030469 DIS

  Amtemis Assessors. SL

  1 rètol adossat

   

  Via Europa, 101, local 2

  20030502 DIS

  Gelutel, SLU

  1 rètol sobre marquesina

  1 aparell aire

  condicionat

  c.

  Cuba, 25 bxs.

  20030699 DIS

  Cheng-pan, SCP

  1 rètol adossat

  de servei a domicili

  rda.

  Barceló, 39-41 bxs.

  20030722 DIS

  Electrificacions y Fluidos Mata, SA

  2 rètols banderoles

  c.

  Alemanya, 15 bxs.

  20030750 DIS

  González López, Valentín

  1 rètol bande-rola o suport

  c.

  Creu d'en Fins, 4 bxs.

  20040012 DIS

  Productos Eléctricos, SA

  1 rètol adossat

  c.

  Batista i Roca, 42 bxs.

  20040017 DIS

  La Trobada 2002, SCP

  1 rètol lletres retallades

   

  Via Europa, 193 bxs.

  20040028 DIS

  Foto Espai, SCP

  1 rètol banderola

  c.

  Torrent d'en Pregaria, 18 bxs.

  20040044 DIS

  Aguirre Corominas, Ricardo

  2 rètols adossats

  av.

  Maresme, 45 bxs.

  20040102 DIS

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades amb l'advertència que si finalitzat el termini concedit no han efectuat la retirada i ho ha comunicat a l'Ajuntament per la seva comprovació, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds € Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

  21 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL CONSELLER DELEGAT D'URBANISME DE 29.03.04, D'ORDRE DE RETIRADA ALS DIVERSOS TITULARS DELS CARTELLS QUE ANUNCIEN ACTIVITATS DEL PORT AL PG. MARÍTIM, COL·LOCATS A LA PARET QUE FA DE TANCA DE LA VIA FÈRRIA I EN TANCA METÀL·LICA AL FINAL DEL PORT.

  El Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per decret de 29 de març de 2004, el Conseller Delegat d'Urbanisme, amb caràcter urgent, ha ordenat als diversos titulars de les activitats del port que s'anuncien, que en el termini màxim de set dies naturals, retirin els cartells il·legalitzables instal·lats al pg. Marítim, a la paret que fa de tanca de la via fèrria i en tanca metàl·lica la final del port

  La urgència de la retirada dels cartells, ve determinada per la celebració de la Festa al Nou Passeig Marítim el dia 18 d'abril, ja que representen una clara contaminació visual i una distracció als conductors de la nova rotonda, i ser el moment idoni per aconseguir un passeig totalment endreçat.

  La col·locació, substitució o modificació de cartells i tanques de propaganda visible des de la via pública és un acte subjecte a llicència municipal, el no haver-la sol·licitat prèviament constitueix una infracció urbanística.

  L'article 12 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, prohibeix l'enganxada i col·locació de tota mena de publicitat a la via pública, façanes d'edificis i espais comuns, a excepció dels llocs expressament habilitats.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Vistos l'article esmentat de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ratificar el decret del Conseller Delegat d'Urbanisme del passat dia 29 de març, que ordena als diversos titulars de les activitats del port que s'anuncien, que en el termini màxim de set dies naturals, retirin els cartells il·legalitzables instal·lats al pg. Marítim, a la paret que fa de tanca de la via fèrria i en tanca metàl·lica la final del port

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds € Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

  En explicació de vot el Sr. Paulí Mojedano regidor del grup municipal del Partit Popular manifesta que el seu grup ve abstenint-se en les votacions dels expedients de retirada de rètols, aparells d'aire condicionat o antenes perque estan a l'espera de l'informe que els ha de lliurar el regidor d'urbanisme sobre l'afer del cartell del centre comercial Mataró Parc arran d'una pregunta que van fer al Ple Municipal.

  -Servei de Manteniment-

  22 - APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ENLLUMENAT DEL QUADRE "E" (TRAMS DE LA RONDA DE FRANCESC MACIÀ, CARRER DE SANT CUGAT, DELS PASSATGES COMPTES MIR I BORRELL, ALFONS IV EL MAGNÀNIM, JAUME II EL JUST, FERRAN II EL CATÒLIC I LA ZONA DE PETANCA I DE DAVANT EL POLISPORTIU EUSEBI MILLÁN)".

  El Sr. Joan Antoni Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

  "Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "E" (trams de la ronda de Francesc Macià, carrer de Sant Cugat, dels passatges Comptes Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just, Ferran II el Catòlic i la zona de petanca i de davant el poliesportiu Eusebi Millan)", redactat per l'Enginyer Tècnic Elèctric Pere Cols i Canal, amb un pressupost per contracte de 161.174,59 euros, IVA inclòs.

  Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

  Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

  El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "E" (trams de la ronda de Francesc Macià, carrer de Sant Cugat, dels passatges Comptes Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just, Ferran II el Catòlic i la zona de petanca i de davant el poliesportiu Eusebi Millan)", redactat per l'Enginyer Tècnic Elèctric Pere Cols i Canal, amb un pressupost per contracte de 161.174,59 euros, IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  23 - APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ENLLUMENAT QUADRE "B" (TRAMS DE L'AVINGUDA DE LLUÍS COMPANYS, DELS CARRERS DE SANT CUGAT, DE ROMA I DE L'APARCAMENT SITUAT AL FINAL DEL CARRER ROMA)".

  El Sr. Joan Antoni Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

  Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "B" (trams de l'avinguda de Lluís Companys, dels carrers de Sant Cugat, de Roma i de l'aparcament situat al final del carrer Roma)", redactat per l'Enginyer Tècnic Elèctric Pere Cols i Canal, amb un pressupost per contracte de 88.077,12 euros, IVA inclòs.

  Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

  Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

  El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "B" (trams de l'avinguda de Lluís Companys, dels carrers de Sant Cugat, de Roma i de l'aparcament situat al final del carrer Roma)", redactat per l'Enginyer Tècnic Elèctric Pere Cols i Canal, amb un pressupost per contracte de 88.077,12 euros, IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  CMI DE SERVEIS PERSONALS

  -Institut Municipal d'Educació-

  24 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 2184/2004, DE 22 DE MARÇ, D'APROVACIÓ DEL PROTOCOL D'ADHESIÓ AL PROGRAMA "ANEM AL TEATRE" PER ALS CURSOS 2004-2008, ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

  El Sr. Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals presenta la proposta següent:

  "Relació de fets

  1. El 9 d'octubre de 2000, la Comissió de Govern Municipal va aprovar el Primer Protocol d'adhesió al programa Anem al Teatre, entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per als cursos 2000-01, 2001-02 i 2002-03. I el 3 de març de 2003, es va aprovar per al curs 2003-04.

  2. Aquest darrer protocol signat finalitza el juny de 2004. Per poder continuar oferint aquesta Campanya a les escoles, cal aprovar un nou protocol per als cursos 2004-08, abans del 15 d'abril de 2004.

  3. Vist l'informe jurídic adjunt.

  4. Vist l'informe tècnic adjunt.

  En ús de les atribucions que tinc conferides.

  RESOLC

  Primer.-

  Aprovar el Protocol d'adhesió al programa Anem al Teatre, organitzat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, per als cursos 2004-2008.

  Segon.-

  Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

  Tercer.-

  Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  -Servei de Benestar Social-

  25 - APROVAR EL CONVENI PER A LA FORMALITZACIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A LA FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME, PER AL MANTENIMENT DEL SERVEI QUE REALITZA A FAVOR DE LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA, PER UN IMPORT DE 89.634,43 EUROS.

  El Sr. Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals presenta la proposta següent:

  "Relació de fets

  Anualment se signa un conveni per a l'atorgament d'ajuts econòmics a la Fundació Privada el Maresme per al manteniment del servei que realitza a favor de les persones disminuïdes psíquiques.

  Vista la proposta de conveni corresponent a l'any 2004, un exemplar del qual consta adjunt a l'expedient.

  Atès que en les bases d'execució del pressupost de despeses d'enguany hi consta una previsió per aquest concepte, d'import 89.634,43 euros, a la partida 65300 313000 48900, com aportació a la Fundació Privada Maresme.

  Atès, així mateix, que es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

  Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

  Primer.-

  Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2004 a la Fundació Privada el Maresme, destinada al manteniment del servei que realitza a favor de persones disminuïdes psíquiques.

  Segon.-

  Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 89.634,43 euros, amb càrrec a la partida 65300 313000 48900 del pressupost de 2004.

  Tercer.-

  Facultar el conseller delegat de Benestar Social, J. Oriol Batista Gázquez, per a la signatura del conveni.

  Quart.-

  Notificar aquesta resolució a la Fundació Privada el Maresme per tal de procedir a la signatura del conveni."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  26 - APROVAR EL CONVENI PER A LA FORMALITZACIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES AL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DEL SERVEI QUE REALITZA A FAVOR D'INFANTS, JOVES I ADULTS AMB DIFICULTATS D'INTEGRACIÓ, PER IMPORT DE 95.785,74 EUROS.

  El Sr. Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals presenta la proposta següent:

  "Relació de fets

  Anualment se signa un conveni per a l'atorgament d'ajuts econòmics al Centre de Formació i Prevenció per al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració.

  Vista la proposta de conveni corresponent a l'any 2004, un exemplar del qual consta adjunt a l'expedient.

  Atès que en el pressupost de despeses d'enguany hi consta una previsió per aquest concepte, d'import 95.785,74 euros, a la partida 65300 313000 48900 com aportació al Centre de Formació i Prevenció.

  Atès, així mateix, que es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

  Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

  Primer.-

  Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2004 al Centre de Formació i Prevenció, destinada al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració,

  Segon.-

  Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 95.785,74 euros (noranta-cinc mil set-cents vuitanta-cinc euros amb setanta-quatre cèntims d'euro), amb càrrec a la partida 65300 313000 48900 del pressupost de 2004.

  Tercer.-

  Facultar el conseller-delegat de Benestar Social, per a la signatura del conveni.

  Quart.-

  Notificar aquesta resolució al Centre de Formació i Prevenció per tal de procedir a la signatura del conveni."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  Precs i Preguntes :

  El Sr. Paulí Mojedano portaveu del grup municipal del Partit Popular expressa una queixa del seu grup sobre el tractament de la festa d'obertura del nou Passeig Marítim, celebrada ahir diumenge, el qual consideren més un acte de propaganda que una festa i en la que es van sentir comparses.

  El Sr. Alcalde, contesta que, al contrari, van ser molt curosos en evitar fer una segona inauguració del passeig. Per això es va fer una festa popular a la que estaven invitats tots els regidors però sense protagonismes polítics. El conductor de l'acte va fer una pregunta a l'Alcalde com a representants de l'Ajuntament, a la qual va respondre amb tacte, evitant temes polítics que no s'adiuen amb el caràcter festiu de l'acte. Per contra recorda com la Porta Laietana va ser inaugurada pel ministre del Partit Popular d'aquell moment i el grup municipal del PP sense que s'hagués invitat a l'alcalde a l'acte.

  El Sr. Mojedano respon que no es queixa del contingut de l'acte sinó de les formes, i que en tot cas només expressa la sensació que tingueren ahir.

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i trenta minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.