Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Circulació i Transports. 20/10/2004

Escoltar

Acta Consell Municipal de Circulació i Transports. 20/10/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Consell de circulació i transports

Data: 20 d'octubre de 2004

Núm: 05

Caràcter: Extraordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de Reunions Via Pública

Hi assisteixen:

Fermí Manchado Zambudio, Vice-President del Consell

Joan Soler Serratosa Coordinador Àrea de la Via Pública

Joan Miró Farrerons Cap Servei de Mobilitat

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Alonso Sánchez Aunion Gremi de Taxistes

Elena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró BUS

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Salvador Serra Abellan Secretari

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Quitèria Guirao Consellera-delegada Ciutat Sostenible

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Jose Manuel Ortiz Martinez Col·lectiu conductors CTSA

Marco Antonio Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Joan Saborido i Badia Grup Municipal ERC

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal CIU

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Óscar Guzman Rodríguez Sindicat Comissions Obreres

Remigio Herrera García Creu Roja de Mataró

Montserrat Martínez Sánchez Assistencial Club

Joan Cordovilla Ponce Delegat Empresa CASAS

Josep Maria Modesto Unió de Botiguers de Mataró

Pedro Curado Bola ONCE

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Sergi Mingote Sindicat Unió General de Treballadors

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació acta anterior
 2. Aprovació del nou Reglament del Consell de Circulació i Transports.
 3. Pla de mobilitat al centre.
 4. Sobrevinguts
 5. Precs i Preguntes.
 6. Desenvolupament de la reunió

  S'inicia la reunió a les 19:20 hores, amb motiu de la visita per part dels membres del Consell que així ho han volgut al nou edifici de Via Pública.

  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
  2. El Sr. Vice-President demana si hi ha alguna esmena a l'acta anterior, no formulant-se cap sol·licitud al respecte, pel que s'aprova l'acta anterior .

  3. Aprovació del nou Reglament del Consell de Circulació i Transports.
  4. Es realitza un repàs de les esmenes presentades prèviament pel Sr. Javier Sánchez del Campo a la proposta de Reglament presentada prèviament, i es lliura una còpia de la proposta.

   La primera proposta rau en el nom del Consell, que es proposa que es passi a dir "Consell Municipal de Mobilitat Sostenible". Després d'una deliberació sobre l'adjectiu 'Sostenible', s'acorda que a la proposta hi figuri simplement "Consell Municipal de Mobilitat".

   La segona proposta consistia en que el Consell assumeixi les funcions de seguiment del Pacte per a la Mobilitat. Aquesta proposta es denega perquè els membres de cada fòrum són diferents.

   La tercera esmena tracta de que el Consell realitzi un seguiment del Pla de Mobilitat Urbana, la qual s'accepta incloure-la en l'article 3er del Reglament.

   La quarta proposta ampliar el termini de convocatòries, la qual s'accepta fins a 5 dies feiners. Aquesta proposta queda reflectida en l'article 6è.

   Finalment, la cinquena proposta consistia en reunions bimestrals, el qual no s'accepta per tal de dotar de major contingut les reunions trimestrals previstes. Si convé, es podran realitzar reunions extraordinàries.

   El Sr. Jaume Bruguera proposa que la constitució del Consell prevista de un representant dels conductors de la concessionària del transport urbà, sigui un representant dels treballadors, ja que possiblement el vocal sigui un dels inspectors, que també és conductor parcialment. També es comenta que millor especificar "empresa operadora" que "empresa concessionària".

   Un cop revisades aquestes propostes, el Reglament s'haurà d'exposar a informació pública per passar posteriorment a aprovació pel Ple Municipal.

  5. Pla de mobilitat al centre
  6. El Sr. Joan Miró explica com està prevista la circulació en els carrers del centre un cop hagin acabat les obres de reurbanització de la Riera, finalització prevista per després de Reis de 2005. La proposta rau en mantenir les 3 "portes" d'accés als carrers del centre: Baixada de les Espenyes, Sant Francesc d'Assís, i ara també el carrer Sant Josep, mitjançant control d'accés amb pilona mòbil a l'entrada des de la Muralla del Tigre.

   Per tal de donar servitud a l'aparcament subterrani de la Riera gestionat per Saba, actualment amb places de rotació, l'accés es realitzarà pel carrer d'en Moles (que canvia un tram de sentit ) des del carrer Argentona, al qual s'accedirà des de la Riera que canvia de sentit entre la Muralla de la Presó i el carrer d'Argentona. El carrer d'en Moles quedarà tallat per la meitat aproximadament, quedant en cul de sac des del seu accés des del carrer Sant Josep.

   També per tal d'evitar el trànsit no desitjat que arribi fins a la porta de Sant Josep desviant-se cap a la Muralla de Sant Llorenç, incrementant innecessàriament la intensitat de trànsit en aquest punt i fins el carrer Sant Antoni, es barrarà el pas al carrer Sant Josep des de la Plaça de les Tereses fora d'hores de càrrega i descàrega, alhora que es canviarà el sentit del carrer Amàlia per tal que no serveixi de via alternativa.

   El Sr. Joan de Haro proposa instal·lar una pilona ja a l'inici de la Muralla del Tigre, al que se li contesta que per aquí hi circulen els autobusos urbans, i que de moment no es vol eliminar el circuit de Muralles.

   El Sr. Javier Sánchez del Campo no creu que s'hagi de cedir a l'accés dels pares dels alumnes del Cor de Maria per desencotxar/encotxar els fills, ja que això pertorba la filosofia de la zona de vianants, al que el Sr. Vice-President explica que es varen comprometre a realitzar aquesta operació en el mínim temps possible d'uns 10 minuts.

   El Sr. Miguel García pregunta com s'accedirà a la parada de taxis, al que se'ls informa que s'està estudiant la possibilitat que el control de les pilones no la realitzi el servei de Policia Local per no poder atendre totes les demandes, i passar-la en un centre de control apart pel que no tindran problemes d'accés. El Sr. Miguel García reconeix que s'ha millorat el seu accés en l'altre porta amb pilona.

   El Sr. Sánchez del Campo creu que tallant el carrer Sant Josep s'alliberarà de trànsit la Muralla de Sant Llorenç, però l'embús de vehicles es traslladarà aleshores al Torrent i a la Plaça de les Tereses, al que se li respon per varis vocals que això segur que serà al principi, per costum dels usuaris, però després s'equilibrarà la circulació pels carrers dels entorns.

   El Sr. Antoni Roca celebra la peatonalització de la zona, però puntualitza on s'ubicaran els dos estacionaments reservats per a minusvàlids que hi havia a la Riera i com accediran quan la pilona estigui pujada, al que se li respon que en horari obert no hi tindrà problema d'accés.

   El Sr. Joan de Haro pregunta si es continuarà realitzant l'acció de tallar la Muralla del Tigre els caps de setmana a excepció dels autobusos, residents i taxis, al que se li contesta afirmativament.

  7. Sobrevinguts
  8. El Sr. Joan Miró explica les activitats previstes en motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que han preparat diversos serveis i patronats de l'Ajuntament. Així mateix el Sr. Jaume Bruguera explica que en commemoració prevista per aquestes dates dels 5.000.000 de viatgers interanuals del servei urbà Mataró Bus, es realitzarà durant aquesta setmana d'una campanya publicitària amb diversos anuncis i cartells en punts de venda, i es repartiran entre els usuaris uns 5000 petits obsequis, així com de targetes T-2. També el dia 14 de novembre, el servei Mataró BUS serà gratuït.

   El Sr. Joan de Haro creu que el Patronat Municipal d'Esports no ha de ser l'únic responsable de muntar alguna activitat relacionada amb la bicicleta, atès que l'ús de la bicicleta no ha de ser únicament esportiu. Opina tanmateix que el model d'organització s'ha d'obrir a les entitats, a l'igual que la Comissió de Santes.

   El Sr. Joan de Haro demana que els Serveis Tècnics de l'Ajuntament valorin la possibilitat que els vehicles que usa l'Ajuntament siguin híbrids (combustible-elèctric) .

   El Sr. Joan de Haro exposa el problema de la possible utilització de motocicletes de fins a 125 cc, amb 3 anys d'experiència de conducció amb B-1, i proposa fer un tríptic o campanya informativa, al que se li respon que es una decisió ministerial.

   El Sr. Joan de Haro proposa provar bandes reductores de velocitat que siguin més toves o menys dures de passar , sobretot pels autobusos, al que se li respon que és la única manera efectiva d'evitar accidents i que els vehicles frenin.

  9. Precs i preguntes

  El Sr. Sánchez del Campo exposa que referent a l'increment de les tarifes del servei urbà de transport Mataró BUS del 2005 són comprensibles, però denota el motiu de l'increment degut a l'ús dels títols integrats i marca la diferència de la xifra d'ús entre dos informes: el municipal i el de l'operador, al que se li explica que l'informe de l'operador fa referència a l'ús dels títols integrats el 2003, i l'informe municipal per al càlcul de les tarifes del 2005 és justament una projecció del percentatge d'ús dels títols integrats (menor recaptació) respecte els títols propis.

  El Sr. Sánchez del Campo explica que si bé l'increment de tarifes està justificat per la necessària convergència tarifària amb la zona ATM, també exigeix una convergència en qualitat, i exposa reiteradament com una possibilitat la de l'accés escolar en bus. Se li explica que al final l'estudi d'aquesta mesura no es va poder realitzar perquè va iniciar-se el curs escolar, però que s'ha de reprendre per part de l'operador. També se li explica com a millora de la qualitat l'adquisició de 2 autobusos nous.

  El Sr. Sánchez del Campo demana si es pot presentar el balanç dels serveis Bus Platja i Bus Santes , al que se li contesta que es presentarà a la propera reunió.

  El Sr. Sánchez del Campo explica que s'ha presentat públicament el PAM 2005, però que els enunciats són molt genèrics. Se li explica que està dins el termini per presentar esmenes.

  Es proposa que la propera reunió del Consell es realitzi el dia 15 de desembre.

  Finalment, es tanca la sessió a les 20:45 hores.

  Comissió de la Bicicleta

  1. Inici grup de treball

  Es reparteix el Mapa de la Bicicleta , plànol que conté el Pla de Mobilitat Urbana de Mataró, i el Sr. Joan Miró explica la filosofia de les diverses possibilitats de circulació de la bicicleta, bé sigui en carril exclusiu bicicleta segregat de la circulació, bé sigui en convivència amb el vianant en voreres amples o en carrers peatonals, i també cal contemplar la possibilitat de convivència de la bicicleta amb el vehicle privat en aquells vials que no suportin cap altre format.

  El Sr. Joan Miró exposa les actuacions realitzades fins el moment, que consisteixen en unir els camins rurals o de passeig de bicicletes com pot ser la Riera d'Argentona i com es connecta aquest ús penetrant dins la ciutat, connectant amb el Passeig Marítim a través de la Porta Laietana, exposant que s'està treballant amb el Ministeri de Foment per poder senyalitzar aquesta connexió. El següent treball consistirà doncs la connexió del Passeig Marítim, però ara per la part de llevant de la ciutat, amb l'altre camí rural de les Cinc Sènies, pel que convida al tècnic municipal Sr. Josep Ninou a explicar el projecte de carril bicicleta a la Ronda Cervantes, per a poder-lo executar l'any 2005.

  El Sr. Josep Ninou exposa que el projecte de carril bicicleta a la Ronda Cervantes consisteix en ampliacions de vorera a la Ronda Joan d'Aústria, i a la Ronda Cervantes per a compatibilitzar el pas de les bicicletes amb la parada de l'autobús. A partir d'allà hi haurà un carril bicicleta bi-direccional, separat del cordó d'estacionament en alguns casos o del carril de circulació amb un espai i bandes separadores de carril. El carril bicicleta estarà al costat llevant de la Ronda Cervantes per a evitar el màxim de interseccions amb d'altres carrers. Explica les unificacions de carrils de vehicles en alguns punts de cruïlles semafòriques per qüestions d'espai. Finalment el carril bicicleta projectat acaba a la nova rotonda de la Carretera de Mata.

  Finalment, es tanca la sessió a les 21:15 hores.

  Enginyer del Servei de Mobilitat (secretari)

  Salvador SERRA ABELLAN

  Conseller delegat de Mobilitat (Vice-President del Consell )

  Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

   

  Mataró, 21 d'octubre de 2004